DPGR Virtual Community

Τίποτε άλλο; => Διάφορα θέματα για τη φωτογραφία => Μήνυμα ξεκίνησε από: Dr_Michael στις 16 Ιούλιος 2002, 14:43:54Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dr_Michael στις 16 Ιούλιος 2002, 14:43:54
Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του φωτογράφου σύμφωνα με το νόμο 2121/93

Ο νόμος 2121/93 Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμός φύλλου 25/τεύχος Α'/4-3-93 ρητά κατοχυρώνει το φωτογραφικό copyright τόσο μέσα από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 2 "Περί αντικειμένου του δικαιώματος", του άρθρου 3 "Περί περιουσιακού δικαιώματος" και του άρθρου 4 "Περι ηθικού δικαιώματος" αλλά και ειδικότερες διατάξεις με αποκορύφωμα το άρθρο 38 που αναφέρεται αποκλειστικά στα δικαιώματα των φωτογράφων.
Oι φωτογραφίες προστατεύονται ως αυτοτελή έργα που εκφράζονται με ορισμένη μορφή. Στα χέρια του δημιουργού - φωτογράφου προσφέρεται ένα πλέγμα διατάξεων που τον κατοχυρώνουν απόλυτα. Ανήκει πλέον στη δική του πρωτοβουλία πώς θα μεθοδεύσει την προστασία και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του εφόσον παραβιασθούν.
.

Nόμος 2121/93

Άρθρο 1
Πνευματική Ιδιοκτησία


1. Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ' αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

2. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τις εξουσίες, που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου.


Άρθρο 2
Αντικείμενο του δικαιώματος


1. Ως έργο νοείται καθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτιακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη.
.......................................
5. Η προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται σε επίσημα κείμενα με τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, καθώς και στις εκράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή στοιχεία.


Άρθρο 3
Το περιουσιακό δικαίωμα


1. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό ιδίως την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει: α) την εγγραφή και την αναπαραγωγή του έργου με κάθε μέσο, όπως μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα β) τη μετάφραση του έργου γ) τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές του έργου δ) τη θέση σε κυκλοφορία του πρωτότυπου ή αντιτύπων του έργου με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό, καθώς και την επιβολή περιοριστικών όρων στη μεταβίβαση, την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση των αντιτύπων ε) την παρουσίαση του έργου στο κοινό στ) τη δημόσια εκτέλεση του έργου ζ) τη μετάδοση ή αναμετάδοση του έργου στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων η) την εισαγωγή αντιτύπων του έργου, που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από το δημιουργό.

2. Δημόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που κάνει το έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.


Άρθρο 4
Το ηθικό δικαίωμα


1. Το ηθικό δικαιώμα δίνει στο δημιουργό ιδίως τις εξουσίες: α) της απόφασης για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό (δημοσίευση) β) της αναγνώρισης της πατρότητάς του πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία να απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, τη μνεία του ονόματός του στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε δημόσια χρήση του έργου του ή, αντίθετα, να κρατάει την ανωνυμία του ή να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο γ) της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλόμενης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό δ) της προσπέλασης στο έργο του, έστω και αν το περιουσικό δικαίωμα στο έργο ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε άλλον, οπότε η προσπέλαση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που προκαλεί τη μικρότερη δυνατή ενόχληση στο δικαιούχο ε) προκειμένου περί έργων λόγου ή επιστήμης, της υπαναχώρησης από συμβάσεις μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος ή εκμετάλλευσής του εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία της προσωπικότητάς του εξαιτίας μεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στις περιστάσεις και με καταβολή αποζημίωσης στον αντισυμβαλλόμενο για τη θετική του ζημιά.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dr_Michael στις 30 Αύγουστος 2002, 01:55:37
Άρθρο 14
Τύπος των δικαιοπραξιών


Δικαιοπραξίες που αφορούν την μεταβίβαση εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα, την ανάθεση ή την άδεια εκμετάλλευσης και την άσκηση του ηθικού δικαιώματος είναι άκυρεςαν δεν καταρτισθούν εγγράφως. Την ακυρότητα μπορεί να επικαλεστεί μόνο ο πνευματικός δημιουργός.


Άρθρο 18 παρ. 3

.."Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, όπως συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας και ήχου, μαγνητικές ταινίες ή αλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι φια την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, φωτοτυπικά μηχανήματα, χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες ή ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οφείλεται εύλογη αμοιβή στο δημιουργό του έργου και στους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων. Η αμοιβή ορίζεται στο 6% της αξίας των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας και των μαγνητικών ταινιών ή άλλων υλικών φορέων, 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών και του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και 2% της αξίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός γίνεται κατά την εισαγωγή ή την διάθεση από το εργοστάσιο ή την χονδρική ή λιανική πώληση...."


Άρθρο 38
Δικαιώματα φωτογράφων


1. Η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος ή η σύμβαση και η άδεια εκμετάλλευσης, που αφορούν δημοσίευση φωτογραφίας σε εφημερίδα ή περιοδικό ή άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης, καλύπτει, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, τη δημοσίευση της φωτογραφίας στη συγκεκριμένη εφημερίδα ή το συγκεκριμένο περιοδικό ή το συγκεκριμένο μέσο μαζικής ενημέρωσης, στο οποίο αναφερόταν η μεταβίβαση ή η σύμβαση και η άδεια εκμετάλλευσης, καθώς και τη διατήρησή της στο αρχείο τους. Για κάθε δημοσίευση μετά την πρώτη, οφείλεται το μισό της τρέχουσας αμοιβής. Η δημοσίευση φωτογραφίας από αρχείο εφημερίδας ή περιοδικού ή άλλου μέσου μαζικής ενημέρωσης, που έχει μεταβιβασθεί δεν επιτρέπεται χωρίς την αναφορά του τίτλου της εφημερίδας ή του περιοδικού ή του ονόματος του μέσου μαζικής ενημέρωσης, στο αρχείο των οποίων έχει περιέλθει αρχικά με νόμιμο τρόπο η φωτογραφία.

Εφόσον για τη δημοσίευση φωτογραφίας παραχωρείται το πρωτότυπο της φωτογραφικής αποτύπωσης, η παραχώρηση αυτή, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, αφορά μόνο τη χρήση του πρωτοτύπου που πρέπει να επιστρέφεται στο φωτογράφο μετά την πραγματοποίηση της χρήσης για την πρώτη δημοσίευση.

3. Ο φωτογράφος διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης και επιστροφής των φωτογραφιών του, που δεν έχουν δημοσιευτεί, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση τριμήνου από τη σύμβαση ή την άδεια εκμετάλλευσης προς τη συγκεκριμένη εφημερίδα ή το συγκεκριμένο περιοδικό ή άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης.

4. Σε κάθε δημοσίευση φωτογραφίας, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του φωτογράφου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μεταβίβασης αρχείου εφημερίδας ή περιοδικού ή άλλου μέσου μαζικής ενημέρωσης.

5. Ο ιδιοκτήτης εφημερίδας ή περιοδικού δεν μπορει να εκδίδει βιβλία ή λευκώματα και να πραγματοποιεί εκθέσεις χρησιμοποιώντας ως υλικό φωτογραφίες του μισθωτού φωτογράφου χωρίς την άδειά του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση δανεισμού.


Άρθρο 39
Ακυρότητα αντίθετων συμφωνιών


Συμφωνίες που προβλέπουν ρυθμίσεις διαφορετικές ή ύψος αμοιβών χαμηλότερο από τα καθοριζόμενα με τα προηγούμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, είναι, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο νόμο, άκυρες κατά το μέτρο που περιέχουν ρήτρες δυσμενέστερες για τους δημιουργούς.


Άρθρο 72
Κατάργηση διατάξεων και ρύθμιση άλλων θεμάτων


...5. Το άρθρο 38 παρ. 4 εδ. α' του παρόντος νόμου εφαρμόζεται για τη δημοσίευση οποιασδήποτε φωτογραφίας.
.

Προστασία του copyright στην ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας

Πέρα από την προστασία των φωτογραφιών ως αυτοτελών έργων τέχνης που εκφράζονται με ορισμένη μορφή, προκύπτει σαφώς από τις διατάξεις του νόμου 2121/93 η προστασία των φωτογραφιών και στην εξελισσόμενη τεχνολογία της ψηφιακής εικόνας.

Πράγματι τελευταία παρατηρείται το φαινόμενο της επέμβασης σε φωτογραφικά έργα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας είτε 1. με την άδεια του δημιουργού είτε 2. συχνά τελείως αυθαίρετα. Αυτό πιθανόν συμβαίνει εφόσον δεν έχει εμπεδωθεί σε ευρύτερα πλαίσια η έννοια του φωτογραφικού copyright ενώ π.χ. για τους μουσικούς, τους συγγραφείς κλπ. ελάχιστοι διανοούνται να κάνουν κασεττοπειρατεία ή να θέσουν σε κυκλοφορία κλεψίτυπα βιβλία.

Όπως συνάγεται ευθέως από το γράμμα του νόμου, η προστασία του έργου είναι καθολική ανεξάρτητα από το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την μετάδοση, επεξεργασία ή μεταβολή του έργου. Έτσι βάσει των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 ο δημιουργός οπλίζεται με ένα πλέγμα δικαιωμάτων που τον προστατεύουν αποτελεσματικά ως προς την εκδοχή της ψηφιοποίησης της φωτογραφικής εικόνας.

Η προσεκτική μελέτη των παραπάνω άρθρων τεκμηριώνει οριστικά αυτή την πεποίθηση.
Ο δημιουργός (στο προκείμενο ο φωτογράφος) δικαιούται να απαγορεύει:

...Την εγγραφή και αναπαραγωγή του έργου με κάθε μέσο, όπως ... ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο α’)
...την διασκευή, προσαρμογή ή άλλες μετατροπές του έργου (άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο γ’)
...την μετάδοση ή αναμετάδοση με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή καλώδια ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο... (άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο ζ’)

Επιπλέον στα πλαίσια της άσκησης του ηθικού δικαιώματος ο δημιουργός έχει το δικαίωμα να απαγορεύει κάθε παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου όπως και κάθε προσβολή οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης (άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο γ’).

Oφείλουμε να διακρίνουμε λοιπόν τις δύο περιπτώσεις 1. όταν υπάρχει και 2. όταν ελλείπει τελείως η άδεια του δημιουργού και τί προβλέπει ο νέος νόμος.

Από τις παραπάνω διατάξεις είναι σαφές ότι: Ακόμη και αν η χρήση της φωτογραφίας έχει παραχωρηθεί νόμιμα αλλά δεν υπάρχει ειδική ρητή πρόβλεψη στην γραπτή (όπως επιβάλλει το άρθρο 14 του ιδίου νόμου) συμφωνία μεταξύ του φωτογράφου και του πελάτη στον οποίο εκχωρεί μέρος ή ακόμη και το σύνολο των δικαιωμάτων του πάνω σε ένα φωτογραφικό έργο, ο πελάτης (ο αντισυμβαλλόμενος του φωτογράφου) δεν έχει το δικαίωμα να αλλοιώνει το έργο στο ελάχιστο, με ηλεκτρονικό ή αλλο τρόπο. Ακόμη και το απλό κροπάρισμα πρέπει να γίνεται με σύμφωνη γνώμη του δημιουργού. Δηλ. το να γίνει μια σύνθεση ένα απλό "κεφαλάκι" (όπως είναι η σχετική ορολογία στη γλώσσα των φωτορεπόρτερ) απαγορεύεται ρητά. Πολύ περισσότερο απαγορεύονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του φωτογράφου, οι δραστικές επεμβάσεις που "κάνουν αγνώριστη" την φωτογραφία.

Αν βέβαια δεν υπάρχει καν άδεια, αλλά αυθαίρετα, κακόπιστα και παράνομα επεμβαίνει τρίτος σε φωτογραφικά έργα μέσω προγράμματος επεξεργασίας εικόνας, ανεξάρτητα από τον τρόπο που περιήλθαν στην κατοχή του, ο δημιουργός φωτογράφος προστατεύεται πλήρως από τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 που επικαλούμαστε παραπάνω.

Η έκταση της προστασίας είναι ευρύτατη, γιατί εκτός από την αγωγή προς αποζημίωση ο δημιουργός που τα δικαιώματά του προσβλήθηκαν μπορεί να αξιώσει την ποινική δίωξη που επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές.


Τίτλος: Re:Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: ziriA στις 20 Ιούνιος 2003, 14:51:35
Μέχρι όμως που φτάνουν τα δικαιώματα του φωτογράφου? Αν φωτογραφίσεις κάποιον χωρίς την άδειά του δικαιούται αυτός να σε πάρει δικαστήριο? Σε μια δουλειά μπορεί ο εργοδότης να βγάλει τον υπάλληλο φωτογραφία χωρίς την άδεια του? Υπάρχει σχετική νομοθεσία? Με ενδιαφέρει ειδικά το δεύτερο.


Τίτλος: Re:Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: xrtc στις 04 Νοέμβριος 2003, 02:19:35
Μέχρι όμως που φτάνουν τα δικαιώματα του φωτογράφου? Αν φωτογραφίσεις κάποιον χωρίς την άδειά του δικαιούται αυτός να σε πάρει δικαστήριο? Σε μια δουλειά μπορεί ο εργοδότης να βγάλει τον υπάλληλο φωτογραφία χωρίς την άδεια του? Υπάρχει σχετική νομοθεσία? Με ενδιαφέρει ειδικά το δεύτερο.

εχω την εντύπωση οτι μπορεί, αρκεί να το ξέρει ο εργαζόμενος (για βιντεο ειναι που νομιζω οτι εχει το δικαιωμα, άρα, αν θεωρησεις οτι το βιντεο ειναι σειρα φωτογραφιών, τότε ισχύει και για φωτογραφίες).


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: paraxeno daimonio στις 13 Ιανουάριος 2004, 14:14:11
άλλο ενα ενδιαφέρον σχόλιο για τα πνευματικά δικαιώματα θα βρείτε εδώ http://www.leica-academy.gr/magazin3/tsoukos.htm

και το πλήρες νομικό πλαίσιο (οχι μονο για τη φωτογραφία) θα το βρείτε και εδώ http://homoecumenicus.com/copyright_law1.htm   8) :D ;D

επίσης η κοινοτική και διεθνής νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία βρίσκεται στις σελίδες του ΕΒΕΑ
http://www.acci.gr/ecomm/legal/copyr.htm


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: paraxeno daimonio στις 19 Ιανουάριος 2004, 01:46:43
όπως και να χει καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει για κάθε ενδεχόμενο ε?  ;)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 19 Ιανουάριος 2004, 01:58:29
Καλημέρα.
Μια ερωτησούλα, εγώ όταν εργαζόμουν σε ένα περιοδικό είχα τραβήξει κάποιες φωτογραφίες από έναν αγώνα, ορισμένες από αυτές τις έχω στον υπολογιστή μου.
Μπορώ αυτές να τις ανεβάσω σε κάποια σελίδα; Ή μου απαγορεύετε αυτό;
Δηλαδή, αυτές ανήκουν στο περιοδικό ή σε έμενα που τις τράβηξα;

Φιλικά Θανάσης.Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: paraxeno daimonio στις 19 Ιανουάριος 2004, 02:06:34
εξαρτάται τι είχες συμφωνήσει με το περιοδικό θάνο,
εάν τους είχες πουλήσει και τα αρνητικά μάλλον θα πρέπει να πάρεις την άδειά τους, μπορεις να τηλεφωνήσεις να τους ρωτήσεις εάν μπορεις να τις χρησιμοποιήσεις στη περίπτωση που τους έχεις εκχωρήσει τα δικαιώματα...
πάντως αν αναφέρεται στο περιοδικό ότι είναι δικές σου πιστεύω ότι έχεις δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσεις αρκει να αναφέρεις οτι εχουν δημοσιευτεί στο συγκεκριμένο περιοδικό θα το κοιτάξω λιγο περισσότερο και θα σου απαντήσω πιο σίγουρα :):)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 20 Ιανουάριος 2004, 02:43:29
Δυστυχώς, από ότι βλέπω, πρέπει να ανήκουν στο περιοδικό τα δικαιώματα.
Γιατί 1) δεν έχω αρνητικά γιατί η μηχανή ήταν ψηφιακή, 2) η μηχανή ενοικεί στο περιοδικό, 3) στο περιοδικό δεν αναφερόταν το όνομα μου, παρά μόνο το όνομα της φωτογραφική ομάδας του περιοδικού (που στην τελική ήμουν μόνο εγώ).
Συνεπώς με όλα αυτά, δεν νομίζω να έχω τα δικαιώματα εγώ.
Πάντως σε ευχαριστώ που μου απάντησες!Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: paraxeno daimonio στις 20 Ιανουάριος 2004, 04:17:44
Παρ όλα όσα ανάφερες Θανάση μπορείς να πάρεις την άδειά τους να χρησιμοποιήσεις τις φωτογραφίες με αναφορά στο περιοδικό πάντα δεν νομίζω να αρνηθούν λίγη έμμεση διαφήμιση  ;) ;D


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: ivis στις 29 Ιανουάριος 2004, 23:12:23
Σχετικά με τα δικαιώματα και ειδικά για φωτογραφίες μας που κυκλοφορούν στο δίκτυο μπορούμε να κατοχυρώσουμε με κάποιο τρόπο το ότι μας ανήκουν;
Έχω δει ότι υπάρχουν προγραμματάκια που σου επιτρέπουν να βάλεις κάποια "σφραγίδα" ως κείμενο ή εικόνα μέσα στη φωτογραφία σου, αλλά έχει κανένα νόημα;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: StAkIS στις 03 Φεβρουάριος 2004, 12:11:45
Σχετικά με τα δικαιώματα και ειδικά για φωτογραφίες μας που κυκλοφορούν στο δίκτυο μπορούμε να κατοχυρώσουμε με κάποιο τρόπο το ότι μας ανήκουν;
Έχω δει ότι υπάρχουν προγραμματάκια που σου επιτρέπουν να βάλεις κάποια "σφραγίδα" ως κείμενο ή εικόνα μέσα στη φωτογραφία σου, αλλά έχει κανένα νόημα;

Είναι αλήθεια πως κυκλοφορούν τέτοια προγράμματα και πιστεύω πως έχει νόημα να έχεις βάλει την "δική σου υπογραφή" μέσα σε αυτές. Ίσως σε κάποια μελλοντική "αντιπαράθεση" να σου χρειαζόταν.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων-Model release
Αποστολή από: paraxeno daimonio στις 24 Φεβρουάριος 2004, 00:45:38
παραθέτω τρία κείμενα (συμφωνία και άδεια από το μοντέλο για οποιαδήποτε χρήση των φωτογραφιών) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που θέλετε να φωτογραφίσετε γυμνό... για αποφυγή οποιονδήποτε προβλημάτων...

Παράθεση
Photographic Company
Address

Models Name: ___________________________________________________________

Models Address: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Models Age _______________________________ DoB ____________________________

Models Proof of age: __________________________________________________________


Completion of this form constitutes the release of all rights to photographic images taken of the model. This release is to discharge any and all claims and demands arising out of or in connection with the use of photographs / videos, including any and all claims for libel or invasion of privacy. I hearby grant the photographer  the ownership and full use of any photographs / video images which are taken.

I am of full age and have the right to contract in my own name. I have read this release and fully understand the contents. This release shall be binding upon me and legal representatives.


Signature: ___________________________________________________________________
To be signed by the model.
Photographer Name____________________________________________________________

Signature: ___________________________________________________________________
To be signed by the photographer.


Παράθεση
In consideration of my engagement as a model, upon the terms herewith stated, I hereby give to Photographers name, Photographic Company, his heirs, legal representatives and assigns, those for whom Photographers name, Photographic Company is acting, and those acting with his/her authority and permission:
a) the unrestricted right and permission to copyright and use, re-use, publish, and republish photographic portraits or pictures of me or in which I may be included intact or in part, composite or distorted in character or form, without restriction as to changes or transformations in conjunction with my own or a fictitious name, or reproduction hereof in colour or otherwise, made through any and all media now or hereafter known for illustration, art, promotion, advertising, trade, or any other purpose whatsoever.
b) I also permit the use of any printed material in connection therewith.
c) I hereby relinquish any right that I may have to examine or approve the completed product or products or the advertising copy or printed matter that may be used in conjunction therewith or the use to which it may be applied.
d) I hereby release, discharge and agree to save harmless [photographer], his/her heirs, legal representatives or assigns, and all persons functioning under his/her permission or authority, or those for whom he/she is functioning, from any liability by virtue of any blurring, distortion, alteration, optical illusion, or use in composite form whether intentional or otherwise, that may occur or be produced in the taking of said picture or in any subsequent processing thereof, as well as any publication thereof, including without limitation any claims for libel or invasion of privacy.
e) I hereby affirm that I am over the age of majority and have the right to contract in my own name. I have read the above authorisation, release and agreement, prior to its execution; I fully understand the contents thereof. This agreement shall be binding upon me and my heirs, legal representatives and assigns.
Models Name Print.___________________________________

Dated: ________________                                 Signed:_____________________________________

Address:__________________________________________________________

City:_____________________________________________________________

State/Zip:__________________________________________________________

Proof of Age ____________________________________________

Παράθεση
Your Photography Company
Release

In consideration of compensation as indicated below, receipt of which is hereby acknowledged, I Suzy Model do hereby irrevocably authorise, Joe Photographer his legal representatives, assigns, and those acting under his permission and on his authority, to copyright, publish, and use in all forms and media and manners for advertising, trade, promotion, exhibition, or any other lawful purpose whatsoever, still, single, multiple or moving photographic images or pictures, video recordings, audio recordings of me in which I may be included in whole or in part, alone or in conjunction with other persons, or composite or distorted in character, or form, or based on or involving any stunt poses, in conjunction with my own or a fictitious name, or reproductions thereof in colour otherwise, or in derivative works made through any medium.

I do hereby waive any right that I may have to inspect or approve the finished product or advertising or other copy that may be used in connection therewith or the use to which they may be applied.

I hereby release and agree to hold harmless Joe Photographer, his legal representatives, assigns, and all persons acting under his permission or authority, from any liability by virtue of blurring, distortion, alteration, optical illusion, or use in composite form whether intentional or otherwise, that may occur or be produced in the taking of the pictures, or in any processing tending toward the completion of the finished product, unless it can be clearly shown that the publication thereof were maliciously caused, and produced, and published solely for the purpose of subjecting me to conspicuous ridicule, scandal, reproach, scorn, and indignity.

I hereby affirm by my signature below that all poses, positions and situations enacted including those which involve restraint, fictional depiction of captivity, bondage and other such situations in the still, single, multiple or moving photographic images or pictures, video recordings, audio recordings covered in this release were entered into without force, coercion, or threat whatsoever, and were posed freely by me with my full consent in return for monetary compensation and for my own amusement. I further agree to hold blameless and free of all accusation of such force or coercion Joe Photographer, his legal representatives, assigns, and those acting under his permission and on his authority.

I do hereby warrant that I am of full legal age and have every right to contract in my own name in the above regard. Further, I have read the above authorisation and release, prior to its execution, and I am fully familiar with the contents thereof.
 Model …………………………… Amount Received £…………. Date………
Address……………………………                    AGE ………… DOB …………..
   ……………………………..      
                  PROOF PROVIDED………………..
Photographer………………………                 Date………


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 24 Φεβρουάριος 2004, 00:51:27
Μπράβο βρε paraxeno demonio,  με το που τα είδα, τους έκανα ένα copy – paste και θα τα εκτυπώσω για να τα έχω.
Έτσι όπως είναι στα αγγλικά για να κάνω και περισσότερη εντύπωση! Χιχιχι.  ;) ;D 8)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: paraxeno daimonio στις 24 Φεβρουάριος 2004, 00:59:42
τα βρήκα κι εγώ από ξενα φωτογραφικά σαιτς που εχουν πολύ γυμνό υλικό και να πω την αλήθεια με έπιασε η τεμπελιά μου να τα μεταφράσω... αν και το πρώτο ειν πολύ απλό να μεταφραστεί...

'Οταν αφήσω τα βαριά (σταματήσει η τεμπελιά) και πιάσω τα ελαφριά (με πιάσει η όρεξη) θα τα σιάξω και στα Ελληνικά :):):):)

πάντως δεν είναι άχρηστα αφού παλαιότερα ειχε γίνει πρόταση όλα τα δημόσια εγγραφα να ειναι κυρίως στα εγγλέζικα ε?

ποιος ξέρει μπορει να το δούμε κι αυτό στη χώρα που δάνεισε τόσες λέξεις απ τη γλώσσα της σε όλο τον κόσμο  :-X :-\


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 24 Φεβρουάριος 2004, 01:00:03
Σχετικά με το "model release" μπορείτε επίσης να διαβάσετε αρκετά σχετικά με τον νόμο στη Αμερική, Αγγλία και Γαλλία στο παρακάτω λινκ

http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=007J50 (http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=007J50)

Περίπου τα ίδια πρέπει να ισχύουν και εδώ, αλλά επειδή ο νόμος περι copyright είναι σχετικά καινούργιος, ίσως κάποιος επαγγελματίας φωτογράφος να μπορεί να μας κατατοπίσει για το τί συμβαίνει στον κλάδο.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 24 Φεβρουάριος 2004, 01:02:50
Πάντως πριν μερικές μέρες, έκανα αυτή την ερώτηση σε ένα επαγγελματία φωτογράφο.
Η απάντηση του ήταν, ότι από την στιγμή που το μοντέλο είναι άνω των 18, φαίνετε ότι ποζάρει και έχουμε και το αρνητικό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
 


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: paraxeno daimonio στις 24 Φεβρουάριος 2004, 01:07:18
επίσης ενα σχετικό σαιτ με το θέμα των γραπτών αδειών ειναι το ακόλουθο

http://www.dpcorner.com/all_about/releases.shtml

κι άλλο ενα αντίστοιχο http://www.nyip.com/sub_idx_pgs/referidx/basic_model_release.html

πολλές χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομέρειες εχει και εδώ : http://www.danheller.com/model-release.html

και εδώ http://photography.about.com/cs/businessforms/


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 24 Φεβρουάριος 2004, 01:11:48
Από ότι καταλαβαίνω ο νόμος στη Ελλάδα είναι λίγο φλού. Δεν τηρείται ή δεν τον ξέρουμε μέχρι να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Έπίσης δεν γνωρίζω τι παίζει με την κοινοτική νομοθεσία. Στη Αγγλία τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από ότι στη Γαλλία ή την Γερμανία.

Υποψιάζομαι ότι και εδώ σε μερικά χρόνια θα αρχίσουν δειλά δειλά να εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα, οπότε καλό είναι να έιμαστε ενήμεροι και να φροντίζουμε από πριν.

Δεν λέω βέβαια να πάμε στο άλλο άκρο, όπως φωτογράφοι δρόμου στη Αμερική που κουβαλάνε καρτούλες με model release forms τυπωμένα και όποιον φωτογραφίσουν στον δρόμο του ζητάνε και να υπογράψει, αλλά τουλάχιστον για τα μοντέλα που φέρνουμε(τε) στο στούντιο πιστέυω ότι πρέπει να γίνεται κάποια πρόβλεψη.

Υποθέτω ότι φωτογράφοι από τα μεγάλα πρακτορεία κάτι θα ξέρουν αλλά το θέμα είναι να βρούμε άκρη. Ή και οι σχολές φωτογραφίας που συνέχεια φέρνουν μοντέλα για τα μαθήματα.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 24 Φεβρουάριος 2004, 01:19:36
Δεν λέω βέβαια να πάμε στο άλλο άκρο, όπως φωτογράφοι δρόμου στη Αμερική που κουβαλάνε καρτούλες με model release forms τυπωμένα και όποιον φωτογραφίσουν στον δρόμο του ζητάνε και να υπογράψει,

 :o :o :o


Τίτλος: Νομοθεσία περι "αρνητικών και προσωπικών δεδομενων"
Αποστολή από: gregster στις 09 Μάρτιος 2004, 20:46:00
 Υπαρχει νομοθεσία που να κατοχυρώνει τους φωτογράφους να κρατούν τα αρνητικά τους;
Σε περιπτωση που καποιος πελατης θέλει να πάρει ή ακόμη και να αγοράσει τα αρνητικά του γάμου ή της βαπτισής του παιδιού του πόσο κατοχυρωμένος απο τον νόμο ειναι ο φωτογράφος έτσι ώστε να αρνηθεί να τα δώσει ή ακόμη και να τα πουλήσει;


Τίτλος: Νομοθεσία περι "αρνητικών και προσωπικών δεδομενων"
Αποστολή από: Imagine στις 09 Μάρτιος 2004, 21:08:38
Ο φωτογράφος είναι πνευματικός ιδιοκτήτης των φωτογραφιών που τραβάει. Αυτό ξέρω. Δεν γνωρίζω εάν μπορεί να τον αναγκάσει κανείς νομικά να πουλήσει τα αρνητικά τα οποία και του ανήκουν, από την στιγμή που αυτό δεν έχει προ-συμφωνηθεί με τον ενδιαφερόμενο.


Τίτλος: Νομοθεσία περι "αρνητικών και προσωπικών δεδομενων"
Αποστολή από: Barba-Giannis στις 09 Μάρτιος 2004, 21:11:53
Ο φωτογράφος σαν πνευματικός δημιουργός έχει κάθε δικαίωμα να κρατήσει την κυριότητα των αρνητικών, ακόμα και να αρνηθεί την παράδοση υψηλής ανάλυσης ψηφιακών αντιγράφων.

Επίσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει υλική και ηθική αποζημίωση για κάθε παράνομη και καταχρηστική αναπαραγωγή - χρήση του έργου του.

Αυτό είναι άσχετο με την καλλιτεχνική αξία του δημιουργού, και σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απόδοσης (= "αεριτζής" φωτογράφος) η ευθύνη λογίζεται στον πελάτη για την επιλογή του.Η παρούσα συζήτηση κλειδώνεται, και θα μεταφερθεί στο σχετικό thread περί πνευματικής ιδιοκτησίας. (http://www.dpgr.gr/forum/index.php?board=20;action=display;threadid=698) :)


Τίτλος: Νομοθεσία περι "αρνητικών και προσωπικών δεδομενων"
Αποστολή από: Giorgos_V. στις 31 Μάρτιος 2004, 12:33:16
Υπαρχει νομοθεσία που να κατοχυρώνει τους φωτογράφους να κρατούν τα αρνητικά τους;
Σε περιπτωση που καποιος πελατης θέλει να πάρει ή ακόμη και να αγοράσει τα αρνητικά του γάμου ή της βαπτισής του παιδιού του πόσο κατοχυρωμένος απο τον νόμο ειναι ο φωτογράφος έτσι ώστε να αρνηθεί να τα δώσει ή ακόμη και να τα πουλήσει;


Για να συμβαλλω κι εγώ στη συζήτηση, με τις νομικές μου γνώσεις, σας παραθέτω την γνωμοδότηση της Αρχής ΠροστασίαςΠροσωπικών Δεδομένων για το επίμαχο θέμα:

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων,

(ι) αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ. 1 περ. θ’ του Ν. 2472/1997,
(ιι) αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι προσφυγές πολιτών προς την Αρχή με αιτήματα σχετικά με τη νομιμότητα διατήρησης των αρνητικών φωτογραφιών από τους φωτογράφους-δημιουργούς και προβολής των φωτογραφιών αυτών στις προθήκες των καταστημάτων τους χωρίς τη συγκατάθεση των εικονιζομένων,
(ιιι) αφού έλαβε υπόψη την από 28/01/2002 εισήγηση επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (υπόθεση ***) του κ. Α. Παπαχρίστου,

εξέδωσε ομοφώνως την ακόλουθη

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ    ΑΡ. 30 / 2002


1.    Σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993, άρθρα 2 παρ. 1 και 4 και 38 παρ. 4) οι φωτογραφίες προστατεύονται ως πνευματικά έργα, εφόσον έχουν πρωτότυπο χαρακτήρα. Σύμφωνα με την Οδηγία 93/98 της Ε.Ε. (άρθρο 6), πρωτότυπη είναι η φωτογραφία εφόσον είναι αποτέλεσμα της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού.
Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι και οι φωτογραφίες γάμου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του φωτογράφου, ο οποίος και δικαιούται να τηρεί στο αρχείο του τα αρνητικά.

2.    Το δικαίωμα, όμως, αυτό του φωτογράφου συγκρούεται με το δικαίωμα της προσωπικότητας των εικονιζόμενων προσώπων (ΑΚ 57). Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να ζητήσουν τα αρνητικά –εκτός αν κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί–  δικαιούνται ωστόσο να απαγορεύουν κάθε χρήση που παρά τη θέλησή τους προσβάλλει το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, στοιχείο του γενικότερου δικαιώματος της προσωπικότητάς τους.Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Δαφέρμος
Επιτ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

Η Γραμματέας
Ευγενία ΤσιγγάνουΕλπίζω να φανεί χρήσιμο και στους επαγγελματίες φωτογράφους κυρίως, μιας και περιέχει και ζητήματα που τους απασχολούν συχνά...


Τίτλος: Νομοθεσία περι "αρνητικών και προσωπικών δεδομενων"
Αποστολή από: earlpiggot στις 31 Μάρτιος 2004, 12:44:34
Για να συμβαλλω κι εγώ στη συζήτηση, με τις νομικές μου γνώσεις...

Ευχαριστούμε για την παράθεση. Σημαίνει, άραγε, η απόφαση ότι ο πελάτης δεν δικαιούται μεν τα αρνητικά, αλλά μπορεί να ζητήσει από το φωτογράφο να μην χρησιμοποιήσει στη βιτρίνα του φωτογραφία, όπου εικονίζεται ο πελάτης, για παράδειγμα;

Κι ένα βήμα παραπέρα, μήπως σημαίνει ότι ο φωτογράφος πρέπει να έχει την άδεια του πελάτη, ώστε να προβεί στην τοποθέτηση φωτογραφίας, που εικονίζει τον τελευταίο, στη βιτρίνα του;

 ??? ???


Τίτλος: Νομοθεσία περι "αρνητικών και προσωπικών δεδομενων"
Αποστολή από: miou στις 31 Μάρτιος 2004, 12:47:16
Σημαίνει άραγε η απόφαση ότι ο πελάτης δεν δικαιούται μεν τα αρνητικά, αλλά μπορεί να ζητήσει από το φωτογράφο να μην χρησιμοποιήσει φωτογραφία όπου εικονίζεται ο πελάτης στη βιτρίνα του, για παράδειγμα;

Ακριβώς αυτό. Βέβαια δεν διευκρινίζει αν μετά τη λήψη ο φωτογράφος βγάζει in public φωτογραφίες και τις κατεβάζει ΜΟΝΟ αν το απαιτήσει ο εικονιζόμενος πελάτης ή αν μετά τη λήψη ο φωτογράφος ΠΡΕΠΕΙ να ζητήσει άδεια από τον πελάτη προκειμένου να δημοσιεύσει τη δουλειά του. Μάλλον το 2ο πρέπει να ισχύει όμως


Τίτλος: Νομοθεσία περι "αρνητικών και προσωπικών δεδομενων"
Αποστολή από: earlpiggot στις 31 Μάρτιος 2004, 12:54:16
Βέβαια δεν διευκρινίζει...

Διόρθωνα το μήνυμά μου, προσθέτοντας ακριβώς αυτόν τον προβληματισμό, χωρίς να δω ότι το είχες θέσει ήδη εσύ...
 :)

Εδώ η γνωμοδότηση
http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/Gnomodotisi_fotografi.doc (http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/Gnomodotisi_fotografi.doc)


Τίτλος: Νομοθεσία περι "αρνητικών και προσωπικών δεδομενων"
Αποστολή από: Giorgos_V. στις 31 Μάρτιος 2004, 21:09:55
Βέβαια δεν διευκρινίζει...

Διόρθωνα το μήνυμά μου, προσθέτοντας ακριβώς αυτόν τον προβληματισμό, χωρίς να δω ότι το είχες θέσει ήδη εσύ...
 :)

Εδώ η γνωμοδότηση
http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/Gnomodotisi_fotografi.doc (http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/Gnomodotisi_fotografi.doc)Φίλοι earlpiggot & miou

Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω περί αρνητικών και Προσωπικών Δεδομένων – Πνευματικών Δικαιωμάτων, θα ήθελα να επανέλθω αναλυτικότερα, μιας και στο προηγούμενο post ήμουν λίγο "ξερός" από πλευράς ανάλυσης ενός νομικού κειμένου.

Τόσο ο earlpiggot όσο και ο miou έθιξαν με τα ερωτήματά τους και τις διαπιστώσεις τους την "καρδιά" του ζητήματος.

Κατ' αρχή, να σημειώσω ότι με το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είχα "καταπιαστεί" πρόσφατα, με αφορμή σχετικό ζήτημα στο πλαίσιο της εργασίας μου & του πεδίου ευθύνης μου στην υπηρεσία που εργάζομαι εδώ στη συμπρωτεύουσα.

Έχουμε και λέμε, λοιπόν, κωδικοποιώντας τα λεγόμενα της Γνωμοδότησης που αναφέρθηκε ανωτέρω:

ΣΗΜΕΙΟ 1:

ΚΑΝΟΝΑΣ: Οι φωτογραφίες γάμου, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του φωτογράφου, ο οποίος και ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
Δηλ., για να το κάνουμε πιο απλό και πρακτικό, δεν υποχρεούται ο φωτογράφος να παραδώσει τα αρνητικά σε κάποιον πελάτη, επειδή αυτός του το ζήτησε (είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων του κοινωνικού γεγονότος που κάλυψε ο φωτογράφος) και, επομένως, ο φωτογράφος μπορεί να αρνηθεί να προβεί στην παράδοση αυτών, όντας ο "δημιουργός". Εξυπακούεται, ότι το ίδιο μπορεί να ισχύσει και στην ψηφιακή φωτογραφία με το πρωτότυπο ψηφιακό αρχείο κάθε λήψης (λ.χ. αρχείο RAW, JPEG κ.λπ.), όπως επίσης και στη βιντεοσκόπηση με το πρωτότυπο αρχείο κασέτας video ή DVD.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Μπορεί ο φωτογράφος να συμφωνήσει εκ των προτέρων να παραδώσει όλο το πρωτότυπο υλικό στον πελάτη (slides, master video, master cassette, master DVD, αρνητικά κ.λπ), αλλά αυτό είναι συνήθως σπάνιο στην εμπορική πρακτική (είναι σαν να παραδίδει ο συγγραφέας στον πελάτη του το ένα και μοναδικό πρωτότυπο χειρόγραφο ενός έργου του…).ΣΗΜΕΙΟ 2:

ΚΑΝΟΝΑΣ: Ο φωτογράφος ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ, ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ, να αναρτά ανάτυπα φωτογραφιών που προέρχονται από αρνητικά φωτογραφιών γάμου, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του φωτογράφου.
Ωστόσο ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ να λαμβάνει υπόψη στο πλαίσιο της ανάρτησης / προβολής των φωτογραφιών αυτών στις προθήκες του καταστήματός του:

(α) τη συναίνεση ή όχι του φωτογραφιζόμενου θέματός του. Καλό και ευγενικό θα ήταν εκ μέρους του φωτογράφου να ενημερώσει λ.χ. εκ των προτέρων τους γονείς ενός μωρού ότι … ο μικρός έχει φωτογένεια και ότι έχει "βγει" πολύ όμορφα στις φωτογραφίες και θα ήθελε να του επιτρέψουν να αναρτήσει μια φωτογραφία -  μεγέθυνση στην προθήκη του καταστήματός του. Αν οι γονείς δεν δώσουν τη συγκατάθεση, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ο φωτογράφος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ τη σχετική φωτογραφία.

(β) τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και του δικαιώματος του εικονιζόμενου προσώπου επί "της ιδίας εικόνας", που αποτελεί συστατικό στοιχείο του γενικότερου δικαιώματος της προσωπικότητάς του. Λ.χ. δεν θα μπορούσε ποτέ ο φωτογράφος να επικαλεστεί την " πνευματική ιδιοκτησία" επί των αρνητικών και να εκθέσει στην προθήκη του καταστήματός του (έστω και με τη συναίνεση του πελάτη του) λ.χ. άσεμνες φωτογραφίες ενός ζευγαριού, το οποίο τον είχε καλέσει να τους φωτογραφήσει. Και σε κάτι πιο τραγικό: πρόσφατα, αν δεν με απατά η μνήμη μου στην Ιταλία, τοπικό δικαστήριο έκρινε ότι ήταν υπερβολική και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη η ανάρτηση στην προθήκη του καταστήματος ενός φωτογραφείου φωτογραφίας μωρού κατά τη βάπτισή του σε ορθόδοξο χριστιανικό ναό, το οποίο είχε γενετική ανωμαλία (χωρίς χέρι και με ατροφικό πόδι).

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Αν και τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται να ζητήσουν τα αρνητικά από το φωτογράφο – εκτός αν κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί –  ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ωστόσο να απαγορεύουν κάθε χρήση της εικόνας τους (λ.χ. προβολή των φωτογραφιών τους στις προθήκες των φωτογραφικών καταστημάτων χωρίς τη συγκατάθεση των εικονιζόμενων), που προσβάλλει το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, στοιχείο του γενικότερου δικαιώματος της προσωπικότητάς τους. Έτσι, λ.χ. όταν ένα ζευγάρι κάλεσε τον φωτογράφο στο γάμο του για φωτογράφηση, έχουν το δικαίωμα και ο φωτογράφος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να σεβαστεί το αίτημά τους ότι δεν επιθυμούν να αναρτηθούν φωτογραφίες τους στην προθήκη του φωτογραφείου (εξυπακούεται, και οπουδήποτε αλλού, π.χ. σε μηνιαίο διαφημιστικό οδηγό – έντυπο  που εκδίδει το φωτογραφείο).


Ελπίζω να βοήθησα λιγάκι στην κατανόηση των – συχνά δυσνόητων – και διφορούμενων αποφάσεων, νόμων και ερμηνευτικών προσεγγίσεων.
Τίτλος: Νομοθεσία περι "αρνητικών και προσωπικών δεδομενων"
Αποστολή από: noe στις 31 Μάρτιος 2004, 23:02:20
Ελπίζω να βοήθησα λιγάκι στην κατανόηση των – συχνά δυσνόητων – και διφορούμενων αποφάσεων, νόμων και ερμηνευτικών προσεγγίσεων.


Φίλε Giorgos_V, μιας και βλέπω να γνωρίζεις καλά το θέμα, συμβουλεψέ μας:
Μήπως θα έπρεπε να κατεβάσουμε τις φωτογραφίες μας που απεικονίζουν ανυποψίαστους συμπολίτες μας στην φωτογράφηση στο δρόμο, μπορεί να μην είναι προσβλητικές, όμως δεν τους ρωτήσαμε κι αυτό λίγο με ανησυχεί.. ???
Τι θα συμβεί άραγε όταν κάποιος δει τον εαυτό του να σερφάρει στο internet εν αγνοία του..;


Τίτλος: Νομοθεσία περι "αρνητικών και προσωπικών δεδομενων"
Αποστολή από: GeorgeFocus στις 31 Μάρτιος 2004, 23:19:42
Ελπίζω να βοήθησα λιγάκι στην κατανόηση των – συχνά δυσνόητων – και διφορούμενων αποφάσεων, νόμων και ερμηνευτικών προσεγγίσεων.


Φίλε Giorgos_V, μιας και βλέπω να γνωρίζεις καλά το θέμα, συμβουλεψέ μας:
Μήπως θα έπρεπε να κατεβάσουμε τις φωτογραφίες μας που απεικονίζουν ανυποψίαστους συμπολίτες μας στην φωτογράφηση στο δρόμο, μπορεί να μην είναι προσβλητικές, όμως δεν τους ρωτήσαμε κι αυτό λίγο με ανησυχεί.. ???
Τι θα συμβεί άραγε όταν κάποιος δει τον εαυτό του να σερφάρει στο internet εν αγνοία του..;

Βέβαια ο φίλος μας ο Γιώργος βλέπω ότι είναι πιο ειδικός να σου απαντήσει, αλλά και εγώ έχω την ίδια απορία, όταν βλέπω κάθε μέρα στη TV ένα κάρο κόσμο που εμφανίζεται εν αγνοία του τις περισσότερες φορές σε εξωτερικές λήψεις... δεν είναι παρόμοιο θέμα;;;


Τίτλος: Aυτή η φωτογραφία είναι κάποιου μέλους μας;;;
Αποστολή από: paraxeno daimonio στις 05 Ιούνιος 2004, 11:51:18
Βρήκα την παρακάτω φωτογραφία τυπωμένη ανώνυμα στο ένθετο (Bio Life) που κυκλοφόρησε μαζί με το περιοδικό Μαστορέματα τεύχος 87 του Ιουνίου 2004, έψαξα λίγο στην κριτική όπου πίστευα ότι την έχω δει αλλά δεν την πέτυχα, (δεν έχω χρόνο να δω όλες τις αναρτημένες φωτογραφίες) είναι δική μας ή την έχω συναντήσει αλλού;;;

εάν είναι μέλους μας, έχει ο φωτογράφος γνώση για τη χρήση της;;;

Καλή σας μέραΤίτλος: Aυτή η φωτογραφία είναι κάποιου μέλους μας;;;
Αποστολή από: JMS στις 06 Ιούνιος 2004, 01:13:02
Βρήκα την παρακάτω φωτογραφία τυπωμένη ανώνυμα στο ένθετο (Bio Life) που κυκλοφόρησε μαζί με το περιοδικό Μαστορέματα τεύχος 87 του Ιουνίου 2004, έψαξα λίγο στην κριτική όπου πίστευα ότι την έχω δει αλλά δεν την πέτυχα, (δεν έχω χρόνο να δω όλες τις αναρτημένες φωτογραφίες) είναι δική μας ή την έχω συναντήσει αλλού;;;

εάν είναι μέλους μας, έχει ο φωτογράφος γνώση για τη χρήση της;;;

Καλή σας μέραbre μην τρελαθούμε με μια σταγονα, όλοι έχουμε δοκιμασει και δεν εχει κατι το ιδιαίτερο, 100 αφίσες εχουν σταγόνες ακόμα και τα εντυπα της ΕΥΔΑΠ, σιγα το θεμα!!!


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: paraxeno daimonio στις 06 Ιούνιος 2004, 01:50:52
χμμμμ JMS καμμία σταγόνα δεν είναι ίδια με την άλλη... και το ότι η συγκεκριμένη μοιάζει να μην έχει ενδιαφέρον οφείλεται κατά πρώτον στην κακή ποιότητα του τυπώματος του περιοδικού και κατά δεύτερον στο σκανερ μου :Ρ

Δεν είναι το θέμα που με έκανε να στείλω το μήνυμα αλλά η πιθανότητα η φωτογραφία να εχει χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια, πράγμα για το οποίο  θα πρέπει να ενημερωθεί με κάποιο τρόπο ο δημιουργός της εάν είναι ένας από τους συνταξιδιώτες μας εδώ...

και η χειρότερη φωτογραφία μας αν χρησιμοποιηθεί χωρίς την γνώση και την άδειά μας είναι εξ ίσου κλοπή όπως και με την καλύτερη μας όπως με κάθε εργο οποιουδήποτε επαγγελματία ή ερασιτέχνη...

όπως και να χει πάντως θεώρησα χρέος μου απέναντι στον κόπο και στην προσπάθεια του οποιου φίλου έβγαλε τη φωτογραφία να το σημειώσω ώστε να είναι ενήμερος για την χρήση της... και δεν είναι διόλου τρελλό αυτό νομίζω ε???

και για δική σου φωτογραφία το ίδιο θα έκανα εάν την έβλεπα ανώνυμα κάπου.....Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: drf στις 06 Ιούνιος 2004, 09:16:16
Μήπως αναφέρεσε σε αυτή (http://www.dpgr.gr/index.php?page=photos_show_photo&pid=355) εδώ; ???


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: coolman στις 06 Ιούνιος 2004, 10:25:17
Δςν νομίζω πως έχουν καμία σχέση αυτές οι 2 φωτογραφίες!!!!


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: paraxeno daimonio στις 06 Ιούνιος 2004, 12:30:28
Μήπως αναφέρεσε σε αυτή (http://www.dpgr.gr/index.php?page=photos_show_photo&pid=355) εδώ; ???

΄οχι, θυμόμουν ότι ο Γιώργος είχε βγάλει φωτογραφιες με νερό και ήταν οι πρώτες που κοίταξα, δεν ξέρω μπορεί να κάμω και λάθος αλλά μόλις την είδα είπα ειν δική μας φωτογραφία από δω απ το φορουμ...

εεε εάν ειν δική μας, μπορεί να πέσει το μάτι του δημιουργού της στο μήνυμα και τουλάχιστον να ενημερωθεί ;)

η εκτύπωση πάντως στο περιοδικό την αδίκησε πάρα πολύ όποιου και να είναι η φωτογραφία


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Pol στις 06 Ιούνιος 2004, 12:41:49
Η φωτογραφία αυτή είναι τόσο απλή και κοινή και έχει τραβηχτεί από τόσες χιλιάδες φωτογράφων που δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να είναι κάποιου από 'μας. Θα ήταν εκτός από παράνομο και ηλίθιο εκ μέρους των υπευθήνων του περιοδικού να χρησιμοποιήσουν χώρίς άδεια μια φωτογραφία που οποιοσδήποτε θα μπορούσε να βγάλει σε ελάχιστο χρόνο. Γιατί να το ρισκάρουν για κάτι τόσο απλό και εύκολο;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: paraxeno daimonio στις 06 Ιούνιος 2004, 13:40:45
καμμία μα καμμία φωτογραφία δεν είναι απλή και εύκολη... για αυτόν που αγαπά τη φωτογραφία...
Τέλος πάντων ας μη δώσουμε περισσότερη σημασία στο θέμα, όπως και νά χει η εικόνα εδώ είναι, και εάν ειν κάποιου από μας θα ξέρει ότι τουλάχιστον την έχουμε προσέξει ;)

καλή συνέχεια Κυριακής σε όλους


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: sicadera στις 10 Ιούλιος 2004, 19:44:40
Παιδιά καλημέρα.

Ένας "κύριος" μου ζήτησε να του φωτογραφήσω τα προϊόντα του. Έκανα τη φωτογράφηση (3 μέρες επί 5 ώρες) και του πήγα CD με τις φωτογραφίες. Επίσης έκανα και επεξεργασία για χρήση σε ιστοσελίδα.

Δεν έχει πληρώσει, ούτε και έχει σκοπό.

Τι μπορώ να κάνω?


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: MANOS_mm στις 10 Ιούλιος 2004, 20:17:00
Αν ο "κύριος" χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τις φωτογραφίες , μπορείς να πας σε ενα δικηγόρο ο οποίος θα σε συμβουλέψει.
Θα του στείλει ενα εξώδικο και μετά θα προχωρήσει σε μήνυση

Αν του εχεις παραδώσει τις φωτογραφίες σε πλήρη ανάλυση , θα χρειαστείς πιθανότατα και κάποιους μάρτυρες.

Καλή δύναμη


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: sfr (Στέλιος) στις 10 Ιούλιος 2004, 20:27:11
Παιδιά καλημέρα.
Ένας "κύριος" μου ζήτησε να του φωτογραφήσω τα προϊόντα του. Έκανα τη φωτογράφηση (3 μέρες επί 5 ώρες) και του πήγα CD με τις φωτογραφίες. Επίσης έκανα και επεξεργασία για χρήση σε ιστοσελίδα.
Δεν έχει πληρώσει, ούτε και έχει σκοπό.
Τι μπορώ να κάνω?

Μετά από 5-6 χρόνια, θα έχεις καταξοδευτεί, θα έχεις χάσει δεκάδες ώρες στο περίμενε και στις αναβολές και στο τέλος δεν θα θυμάσαι γιατί έμπλεξες έτσι ... Δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη στη χώρα μας και γι' αυτό κάθε απατεώνας κάνει ό,τι του καπνίσει ...  >:(


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: sicadera στις 10 Ιούλιος 2004, 21:40:10
AytΑυτό φοβάμε κι εγώ...

Οτι ο "κύριος" αυτός Θα έχει μια χαρά την ιστοσελίδα του και θα βγάζει παραγγελίες και μερικά εκατομυριάκια εις βάρος μου.

Κι αφού δεν είμαι κι από την πόλη που μένω, κι αφού είναι μικρή η πόλη αυτή, πολύ φοβάμε ότι δεν θα βρω ούτε δικογόρο...

Αυτόφωρο δεν είναι το αδίκημα αυτό?

Αν πάω στην αστυνομία και κάνω μήνυση δεν θα τον συλάβουν κατευθείαν?

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας Σαβατιάτικα, παιδιά...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: unforgiven στις 10 Ιούλιος 2004, 21:50:06
Όχι δεν είναι αυτόφορο. Έχεις τα αρνητικά/αρχικά αρχεία; Κανένα μάρτυρα; Δεν νομίζω να καταφέρεις κάτι χωρίς δικηγόρο, έστω και για να τον εκφοβίσεις. Φοβάμαι ότι έμπλεξες. Είσαι επαγγελματίας (μπορείς να κόψεις δελτίο παροχής υπηρεσιών); Γιατί αν παρανομείς και εσύ (=τα παίρνεις "μαύρα") θα έχεις διπλό μπλέξιμο, αν θέλει να το τραβήξει στα άκρα.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: sicadera στις 10 Ιούλιος 2004, 22:04:11
Ναι έχω δελτίο, και τις φωτογραφίες σε foul ανάλυση...

Αφού δεν είναι αυτόφωρο μάλλον πρέπει να δω αλλιώς την κατάσταση...

Ευχαριστώ παιδιά.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: unforgiven στις 10 Ιούλιος 2004, 22:53:24
Αν τα έχεις αυτά, μίλησε με κάποιον δικηγόρο. Τουλάχιστον να του τρίξεις τα δόντια!


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Χάρης στις 10 Ιούλιος 2004, 23:28:34
Αν και θα στο πει και ο δικηγόρος σου, μπορείς να κάνεις αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, οπότε δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το site του με τις δικές σου φωτογραφίες μέσα, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση ;)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: sicadera στις 11 Ιούλιος 2004, 02:12:05
! ! !

Αυτό είναι η καλύτερη συμβουλή!!!

Δεν ήξερα ότι μπορεί να γίνει έτσι...

Ευτυχώς βρήκα και δεκεόρο (που λέει κι ο ίδιος) και κάτι τηα γίνει...

Και δεν μιλάμε μόνο για φωτογραφίες. Αυτό απλώς το ανέφερα εδώ. Το project είναι παρουσίαση τριών καταστημάτων και 30 διαφορετικών σιροπιαστών σε flash.

Και οι άλλοι κύριοι που το αναλάβανε, για να μη σηκώσουν το flash όπως είναι, πετσοκόψανε ότι γραφιστικά μπορούσανε, μάλλον με Print Screen.

Αλλά είναι το ίδιο απατεώνες κι αυτοί. Και το δικό τους site clepsycopy είναι.

Τελικά η καλύτερη μέθοδος να ασφαλήσει κάποιος τα ΠΔ, είναι συστημένο γράμμα στον εαυτό του...
Με ημερομηνίες και σφραγίδες ταχυδρομίου.

Και να ανοιχτεί στο δικαστήριο...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: xrtc στις 18 Ιούλιος 2004, 21:59:22
Να (http://www.mopo.gr/main/Article.jsp?ArticleID=23600) ένα link που έχει ενδιαφέρον, κατά την γνώμη μου... Ο επίσημος πίνακας της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τις παραβάσεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι αριθμοί εκτοξεύονται στα ύψη μετά το 2002 - ωστόσο δεν νομίζω αυτό να οφείλεται σε αντίστοιχη αύξηση της εγκληματικότας....


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Χάρης στις 19 Ιούλιος 2004, 00:57:29
Να (http://www.mopo.gr/main/Article.jsp?ArticleID=23600) ένα link που έχει ενδιαφέρον, κατά την γνώμη μου... Ο επίσημος πίνακας της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τις παραβάσεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι αριθμοί εκτοξεύονται στα ύψη μετά το 2002 - ωστόσο δεν νομίζω αυτό να οφείλεται σε αντίστοιχη αύξηση της εγκληματικότας....

Νομίζω ότι οφείλεται ΚΑΙ στην αύξηση της εγκληματικότητας (χαμηλότερο κόστος και ευκολότερη αντιγραφή) αλλά και στην εντονότερη αστυνόμευση ::)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: asterix στις 19 Σεπτέμβριος 2004, 20:46:35
Ηθελα να ρωτησω κατι σχετικα με τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που δημοσιεύουμε στο διαδυκτυο. Αν για παράδειγμα έχω κάποιες φωτο με χαμηλή ανάλυση στο pbase και κάποιος κατεβάσει μια, δε μπορεί θεωρητικά να την 'πασάρει' ως δική του κάπου, αφού της μεγαλώσει την ανάλυση?  8) 8) 8)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Χάρης στις 19 Σεπτέμβριος 2004, 22:15:05
Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό τεχνικά... δεν μπορείς να ανεβάσεις την ανάλυση μίας φωτογραφίας διατηρώντας την ποιότητά της ::)

Νομίζω ότι μέχρι στιγμής και για τον λόγο αυτό, το αρχείο με την πλήρη ανάλυση είναι και ο μοναδικός τρόπος να αποδείξεις ότι μία φωτογραφία είναι δική σου ;)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: maria kalogiorgi στις 22 Σεπτέμβριος 2004, 22:53:43
Πως μπορουμε να εξασφαλισουμε τα πνευματικα μας δικαιωματα στις ψηφιακες φωτογραφιες!!!!!!!!!!! ??? ??? ???


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 22 Σεπτέμβριος 2004, 23:13:23
Δυστυχώς δεν έχω βρεί πουθενά σε ξένα φόρα κάτι για δικαστικό προηγούμενο και έτσι ότι και να πούμε μάλλον εικασία είναι. αλλά αν έχεις το πρωτότυπο ψηφιακό αρχείο έχεις ένα σημαντικό όπλο στο χέρι σου. Έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να ανεβάσεις ποτέ το πρωτότυπο (αφού σχεδόν πάντα χρειάζεται κάποια ψηφιακή επεξεργασία που εύκολα διαπιστώνεται) αλλά κάποιο αντίγραφο με μικρότερη ανάλυση.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: maria kalogiorgi στις 22 Σεπτέμβριος 2004, 23:22:19
Ναι αλλα οταν θελεις να πουλησεις μια φωτογραφια τοτε τι γινετε?


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 22 Σεπτέμβριος 2004, 23:57:42
Χωρίς να μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος και με δεδομένο ότι δεν γνωρίζω (και δεν έχω βρεί τίποτα) για κάποια άλλη  διαδικασία πιστεύω ότι ισχύει ότι και στις αναλογικές.

Δίνεις την φωτογραφία και υπογράφεις το release για το copyright (single publication, multiple, worldwide, κλπ) και προχωράς.

Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει μέχρι τώρα.

(Και σε διαγωνισμούς όταν συμμετέχεις με κάποια φωτογραφία σου ζητάνε εκτός από την βεβαίωση ότι είναι δικιά σου και να παρουσιάσεις την φωτογραφία σε πλήρη ανάλυση. )

Μερικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα μπορείς να βρείς εδώ (http://www.2learn.ca/copyright/images.html) και εδώ (http://www.gsu.edu/~lawppw/lawand.papers/KB4.html).


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: diomidis στις 23 Σεπτέμβριος 2004, 11:09:40
Καλημερα κι απο μενα παιδια:
ειμαι ανθοπωλης-ανθοδετης.
τι σημαινει αυτο?
οτι ειμαι δημιουργος καλλιτεχνικωνμοναδικων  ανθοδεσμων τις οποιες πουλαω στο μαγαζι μου αλλα και στο διαδικτυο.
πριν απο λιγο καιρο φωναξα ενα φωτογραφο και μου φωτογραφησε καποια ειδη. πληρωθηκε για την δουλεια του αλλα δεν μου εδωσε τα αρνητικα.
τωρα το ερωτημα ειναι:  Σε ποιον ανηκουν τα πνευματικα δικαιωματα? σε μενα που εφτιαξα το ειδος η στον φωτογραφο?
το ρωταω γιατι θελω να ανεβασω σε site τις φωτος!!


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: asterix στις 24 Σεπτέμβριος 2004, 15:21:44
Σχετικά με τη συζήτηση πιο πάνω για το πως μπορείς να αποδείξεις ότι μια φωτο είναι δικιά σου. Διαβαζα κατι threads στα forum του photosig σχετικά με κλεμμένες φωτο. ελεγαν οτι ειναι δυνατον να σου κλεψουν ενα jpeg χαμηλου resolution και να το κανουν να φαινεται σαν πρωτοτυπο. Γι' αυτο οι 'επαγγελματιες' φωτογραφοι βγαζουν φωτο σε raw, μετα τις μετατρεπουν σε jpeg και το κρατανε σαν αποδειξη του original. Επισης περνανε κατευθειαν σε CD τις φωτο απο τη μνημη, χωρίς να σβησουν τιποτε ή να κανουν αλλαγες στα ονόματα. Έτσι φαίνεται ότι η φωτο ανηκει σε μια σειρα που παρθηκαν πιθανώς στο ιδιο μερος, αποτελεί μερος μιας συνεχόμενης αριθμησης κλπ. Αλλά, από ότι κατάλαβα, αν κάποιος παίρνει φωτο σε jpeg δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα αποδείξει την κυριότητά τους, δείχνοντας απλά ένα high resolution αρχειο της ίδιας εικόνας. Καλά, μετά υπάρχει και το σενάριο επιστημονικής φαντασίας, να μπει κάποιος από το internet στο PC σου και να σου πάρει τα πρωτοτυπα αρχεια... Αυτές οι συζητήσεις ήταν στη θεματική ενότητα General Photography, αλλά δε μπορώ να τις βρω τώρα.  :3


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: asterix στις 24 Σεπτέμβριος 2004, 15:23:55
ΟK. Μόλις βρήκα το shortcut της συζήτησης που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα: http://www.photosig.com/go/forums/read?id=215155


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: miou στις 24 Σεπτέμβριος 2004, 15:28:33
Σε ποιον ανηκουν τα πνευματικα δικαιωματα? σε μενα που εφτιαξα το ειδος η στον φωτογραφο?
το ρωταω γιατι θελω να ανεβασω σε site τις φωτος!!

Σε εσένα ανήκουν τα δικαιώματα των συνθέσεων, και στο φωτογράφο τα δικαιώματα των λήψεων. Για να ανεβάσεις τις φωτο στο όποιο σάϊτ, πρέπει να έχεις την άδειά του. Την έχεις;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 24 Σεπτέμβριος 2004, 15:40:34
Καλημερα κι απο μενα παιδια:
ειμαι ανθοπωλης-ανθοδετης.
τι σημαινει αυτο?
οτι ειμαι δημιουργος καλλιτεχνικωνμοναδικων  ανθοδεσμων τις οποιες πουλαω στο μαγαζι μου αλλα και στο διαδικτυο.
πριν απο λιγο καιρο φωναξα ενα φωτογραφο και μου φωτογραφησε καποια ειδη. πληρωθηκε για την δουλεια του αλλα δεν μου εδωσε τα αρνητικα.
τωρα το ερωτημα ειναι:  Σε ποιον ανηκουν τα πνευματικα δικαιωματα? σε μενα που εφτιαξα το ειδος η στον φωτογραφο?
το ρωταω γιατι θελω να ανεβασω σε site τις φωτος!!

Τις φωτογραφίες πως θα τις ψηφιοποιήσεις? Θα σκανάρεις αυτές που σου έχει δώσει?

Αν σου τις έχει δώσει και σε ψηφιακή μορφή και αν η φωτογράφηση έγινε με σκοπό να λάβεις υλικό για την διαφήμηση του μαγαζιού σου, τότε νομίζω ότι δεν έχεις πρόβλημα αν τις ανεβάσεις στο site σου. Άλλωστε τις χρησιμοποιείς για τον σκοπό που τις πλήρωσες.

Αν τώρα έχεις μόνο φωτογραφίες και τις σκανάρεις τότε είσαι παράνομος μια΄και αντιγράφεις  πνευματική ιδιοκτησία. (βέβαια εδώ στην Ελλάδα όλα σχετικά είναι  ;D ;))

Γιατί δεν μιλάς μαζί του ώστε να το ξεκαθαρίσεις?

(Υπάρχει και η άλλη λύση. Να τις φωτογραφήσεις μόνος σου)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 24 Σεπτέμβριος 2004, 15:46:08
ΟK. Μόλις βρήκα το shortcut της συζήτησης που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα: http://www.photosig.com/go/forums/read?id=215155

Όντως ενδιαφέρουσα, αλλά εδώ το πρωτότυπο είναι σε αρνητικό και έτσι δεν μπαίνει πουθενά το ψηφιακό πρωτότυπο.

Ενδιαφέρον θα ήταν αν μπορούσαμε να μάθουμε πως σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το πιθανό πρόβλημα μεγάλες βιβλιοθήκες φωτογραφιών μιά και ήδη έχουν αρκετές χιλιάδες ψηφιακά πρωτότυπα.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: diomidis στις 26 Σεπτέμβριος 2004, 14:27:21
Αν η ληψη ειναι δικαιωμα του τοτε με αυτη την λογικη στα μυστηρια τοτε ,γαμος βαφτιση κλπ, εγω θα πρεπει να απαγορευω στον φωτογραφο να τραβηξει τον στολισμο .
....
Η δουλεια εχει και ως εξης:
Αφου πληρωθηκε και την αξια των Φιλμ και την εργασια του για ποιο λογο μου θετει θεμα δικαιωματων? Η φωτογραφιση εγινε για διαφημηστικους λογους!!!
Μηπως του οτι αρπαξουμε?
..........
               Φιλικα Γιωργος


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 26 Σεπτέμβριος 2004, 18:26:59
Γιώργο, όπως τα λές τώρα η κατάσταση έιναι διαφορετική. Αν ο φωτογράφος είναι υπάλληλός σου (δηλαδή στην απόδειξη που σου έδωσε γράφει καθαρά ότι πλήρωσσες για φίλμ, εμφάνιση και εκτύπωση) τότε σε σένα ανήκουν όλα. Αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας (δηλαδή σού έκοψε παροχής υπηρεσιών και δεν ανφέρει πουθενά για φιλμ, κλπ)  τότε σου παρέχει ένα τελικό προϊόν για μία συγκεκριμμένη χρήση. Άρα του ανήκουν όλα και σου ανήκουν οι τυπωμένες φωτογραφίες για την διαφήμιση.

Αν διαβάσεις προς την αρχή της συζήτησης θα δείς ότι έχει αναλυθεί λίγο περισσότερο αυτή η διαφορά.

Όσο για τις συνθέσεις μια και εκεί υπάρχει η πνευματική ιδιοκτησία φάντάζομαι ότι έχεις κάθε δικαίωμα να αρνηθείς την φωτογράφηση (με την προυπόθεση ότι το έχεις ανακοινώσει ρητά στους νεόνυμφους)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: diomidis στις 26 Σεπτέμβριος 2004, 18:54:50
Δημητρη σ'ευχαριστω, ειναι ελευθερος επαγγελματιας και σαφως ,οπως οι περισσοτεροι ολοι εμεις δεν εκοψε και δεν μ'ενδοιεφερε, αποδειξη .Το θεμα βεβαια ειναι ηθικο,αυτα τα ξεκαθαριζουν απο την αρχη.
Στο εξης θα τραβαω μονος μου να εχω και το κεφαλι μου ησυχο!!!
   ...φιλικα Γιωργος


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 27 Σεπτέμβριος 2004, 19:47:16
Καλό το κειμένο που δημοσιέψατε εδώ. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και δυστυχώς κατί  που με απασχολεί τα τελευταία δύο χρόνια. Και δυστυχώς αφοράει μόνιο την Ελλάδα. Έχω ζήσει  δέκα χρόνια στην Ελλάδα και  έφτιαξα ένα μεγάλο αρχείο για μία περιοχή στον Σαρωνικό κόλπο. Είναι δουλειά που ξεκίνησε το 1986 . Έχω φτιάξει προσπέκτους και μία ιστοσελίδα. Και τί γίνεται;

Έχω γράψει σε καθέ φωτογραφία μου Copyrights:Tobias@Methana.de" και έχω γράψει εξηγήσεις για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων όχι μόνο στην  ιστοσελίδα μου άλλα και σε όλα τα έντυπα που έφτιαξα.

Και πηγαίνω σε αύτη την περιοχή που ζούσα παλιά και τί βρίσκω; Έναν καινούργιο προσπέκτο με  φωτογραφίες δικές μου που τις έχουν αντιγράψει από την ιστοσελίδα μου. Έχουν σβήσει και τα Copyrights κτλ.

Μετά - ανοίγω το  www.google.de  και  ψάχνω για καινούργιες ιστοσελίδες με το θέμα της περιοχής...

Και γίνεται ο χάμος!

8 ιστοσελίδες με κλεμμένο υλικό από τους προσπέκτους μου και από τις ιστοσελίδες μου. Μέσα σε αύτους τους παραβιάτες και ο ΕΟΤ, το  FLASH FM,  η Νομαρχεία Πειραιώς και  άλλοι...

Πρέπει να σημαιώσω πως ακόμα δεν έχω βρεί τετοία προβλήματα από καμεία χώρα εκτός από την Ελλάδα.

Τί γίνεται τελικά με  τα "πνευματικά δικαιώματα" στην Ελλάδα; Όλα χαρτί και άχρηστα;

Μετά άλλο θέμα οι πληρωμές των περιοδικών και οργανισμών για φωτογραφίες.

Τι γίνεται; Δεν ξέρουν τι κόστος έχει ένα φιλμάκι για slides και η εμφανήση του; Δεν ξέρουν τι δουλειά έχει μία φωτογραφία;

Τι πληρώνει ο ΕΟΤ (που έχει μεγάλη αναγκή από καλές φωτογραφίες για να προβάλει την χώρα);

Τι πληρώνουν τα περιοδικά;

Έχω λάβει την προσφόρα για μία ολοσελιδή φωτογραφία π.χ. στο Ελληνικό Πανόραμα για 18,52 ευρώ!

Αυτό είναι γελειό!

Ένα σοβαρό περιοδικό στην Γερμανία με τίμη πωλήσης των 6 Ευρώ πληρώνει για την καθέ φωτογραφία περίπου 150 - 500 Ευρώ στον φωτογράφο. Με τί να ζήσουμε δηλαδί αν  τα δεχομάστε όπως τα θέλουν οι διθέν εκδότες στην Ελλάδα;

Έχω πολύ κακές εμπειρίες με αύτα τα θέματα (και δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα!).

Νομίζω πως είναι καίρος να οργανωθούν οι Έλληνες φωτογράφοι για να μην τους εκμεταλλεύονται για άλλο ετσί...
 :1


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: mkrous στις 28 Σεπτέμβριος 2004, 03:34:32
Σκέφτεσαι να κινηθείς νομικά?
Εάν "φάνε" ομαδικές μηνύσεις θα στρώσουν, είναι ο μόνος τρόπος.Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: JOHN OLE στις 28 Σεπτέμβριος 2004, 09:53:08
Παράθεση
Τί γίνεται τελικά με  τα "πνευματικά δικαιώματα" στην Ελλάδα; Όλα χαρτί και άχρηστα;

Απο οτι φαίνεται...ναί.

Μήπως κάποιος, κάποια στιγμή, πρέπει να κάνει την αρχή και να τους κυνηγήσει;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 29 Σεπτέμβριος 2004, 15:53:52
Γεια σας!

Τα σεκφτόμαι ακόμα... Αν βρσκόμουν στην Ελλάδα ίσως αμέσως, άλλα από την Γερμανία είναι μπελλάς... Και αν θα ξεκινμήσω κάτι θα είναι πανακριβά για τους κλέφτες!

Όλοι πρέπει να κινηθούμε!

Πρώτον: Να προσέξουμε αύτα που δημοσιεύουμε και ποιός τα κλέβει. Και δευτερόν δεν πρέπει να δεχτούμε τις τιμές που θέλουν να μας πληρώσουν στην Ελλάδα!

Μόνο να ξέρετε: Ένα κανονικό περιοδικό στην Γερμανία (και άλλου) πληρώνει για μία φωτογραφία από 75 € και πανώ.

Αν θέλει κάνεις να σας δώσει 10 € για ένα slide, τότε ας τραβήξει την φωτγραφήση μόνος του! Η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα και αυτοί οι δηθέν εκδότες βγάζουν χρύσες δουλειές με την φωτογραφήση μας!
Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: JOHN OLE στις 29 Σεπτέμβριος 2004, 15:59:51
Παράθεση
Μόνο να ξέρετε: Ένα κανονικό περιοδικό στην Γερμανία (και άλλου) πληρώνει για μία φωτογραφία από 75 € και πανώ

Αλήθεια; Αχ, ξύλο που θέλουνε μερικοί εδώ στην Ελλάδα...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: William Tell στις 29 Σεπτέμβριος 2004, 16:35:11
Παράθεση
Μόνο να ξέρετε: Ένα κανονικό περιοδικό στην Γερμανία (και άλλου) πληρώνει για μία φωτογραφία από 75 € και πανώ

Αλήθεια; Αχ, ξύλο που θέλουνε μερικοί εδώ στην Ελλάδα...

Δυστυχως θελουν πολυ ξυλο στην Ελλαδα ειναι αληθεια.Αποτι μου εχουν πει παλαιοτεροι το προβλημα ξεκινησε οσο και να ακουγεται παραξενο απο τα πρακτορεια,δηλαδη τον οργανισμο που υποτιθεται προστατευει τα διακαιωματα,την δουλεια και τα λεφτα των φωτογραφων.

Περιπου στην δεκαετια του ογδοντα οι ελευθεροι φωτορεπορτερ εβγαζαν τρελα λεφτα απο φωτογραφιες,πανω κατω στις τιμες που αναφερει ο Methana που δινονται τωρα στις χωρες του εξωτερικου.Μια ωραια μερα ηρθαν τα πρακτορεια και λενε στις εφημεριδες και τα περιοδικα "τοσα λεφτα δινεται στους φωτογραφους,με τα μισα λεφτα που δινεις σε ολους αυτους θα σου δινω ολα τα θεματα της επικαιροτητας,παραπολιτικα,ρεπορταζ,αθλητικο και της Παναγιας τα ματια".

Ολα αυτα με τα χρονια εκαναν πολλους φωτογραφους να πανε να δουλεψουν στα πρακτορεια με εναν βασικο μισθο και τους ελευθερους να σκιζονται για 12 ευρω την δημοσιευση χωρις ΦΠΑ.Αλλοι εγιναν υπαλληλοι στις εφημεριδες και "κλεβουν" φωτογραφιες απο την ΤV με το pinacle(κανουν και κανενα παλιο-θεμα για να βγαινουν και εξω απο το γραφειο)και ολοι περιμενουν να τους πει καποιος γνωστος για καμια ημεριδα,καμια δεξιωση η κανενα γαμο μηπως και βγαλουν τα σπασμενα...

Να δειτε πια ειναι η διαφορα του freelance εξωτερικου με την "μπανανια" εδω....στελνω καποιες φωτο σε πρακτορειο εξωτερικου(rex,siρa κτλ),στο τελος του μηνα μου στελνουν λιστα με τα ονοματα των εντυπων που χρησιμοποιησαν τις φωτογραφιες μου,σε πιο τευχος,σελιδα κτλ...ακομα και ποσα...εκατοστα ηταν η φωτογραφια και πια η θεση του στην σελιδα του περιοδικου...δεν χρειαζεται να αναφερω πως τα λεφτα μπαινουν παντα στον λογαριασμο.....

Να με συγχωρεσετε που βγηκα καπως εκτος θεματος....    


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: ngrdns στις 29 Σεπτέμβριος 2004, 17:04:54
Καλημερα κι απο μενα παιδια:
ειμαι ανθοπωλης-ανθοδετης.
τι σημαινει αυτο?
οτι ειμαι δημιουργος καλλιτεχνικωνμοναδικων  ανθοδεσμων τις οποιες πουλαω στο μαγαζι μου αλλα και στο διαδικτυο.
πριν απο λιγο καιρο φωναξα ενα φωτογραφο και μου φωτογραφησε καποια ειδη. πληρωθηκε για την δουλεια του αλλα δεν μου εδωσε τα αρνητικα.
τωρα το ερωτημα ειναι:  Σε ποιον ανηκουν τα πνευματικα δικαιωματα? σε μενα που εφτιαξα το ειδος η στον φωτογραφο?
το ρωταω γιατι θελω να ανεβασω σε site τις φωτος!!

Τις φωτογραφίες πως θα τις ψηφιοποιήσεις? Θα σκανάρεις αυτές που σου έχει δώσει?

Αν σου τις έχει δώσει και σε ψηφιακή μορφή και αν η φωτογράφηση έγινε με σκοπό να λάβεις υλικό για την διαφήμηση του μαγαζιού σου, τότε νομίζω ότι δεν έχεις πρόβλημα αν τις ανεβάσεις στο site σου. Άλλωστε τις χρησιμοποιείς για τον σκοπό που τις πλήρωσες.

Αν τώρα έχεις μόνο φωτογραφίες και τις σκανάρεις τότε είσαι παράνομος μια΄και αντιγράφεις  πνευματική ιδιοκτησία. (βέβαια εδώ στην Ελλάδα όλα σχετικά είναι  ;D ;))

Γιατί δεν μιλάς μαζί του ώστε να το ξεκαθαρίσεις?

(Υπάρχει και η άλλη λύση. Να τις φωτογραφήσεις μόνος σου)


είμαι νομικός, αλλά δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχω ωστόσο την εντύπωση, ότι σε ανάλογες περιπτώσεις η ίδια η φύση της σύμβασης ενέχει και την εκχώρηση των όποιων πνευματικών δικαιωμάτων. Πάω λ.χ. να μου κάνει ένας φωτογράφος ένα πορτραίτο. Τον πληρώνω. Άντε και μου δίνει και το jpeg. Δεν λέω να το παρουσιάσω ως δικό μου, αλλά δεν έχω δικαίωμα να το ποστάρω σε όποιο σάιτ θέλω? Σύμβαση έργου δεν είναι? Δηλαδή αφορά μόνο στην εκτύπωση? Δεν χρειάζεται να γίνεται ρητή μνεία ότι περιλαμβάνεται και η πρωτότυπη φωτογραφία (αρνητικό ή αρχείο), νομίζω τούτο συνάγεται από τις συνήθειες και τη φύση τέτοιων συμβάσεων.

Το ότι μπορεί να είναι τελικώς η φωτογραφία ένα αντικείμενο τέχνης, δεν μου λέει τίποτα: διότι ανάλογη της τέχνης θα είναι και η αμοιβή. Το ότι άλλη αμοιβή θα δωθεί σε έναν "καλλιτέχνη" φωτογράφο και άλλη σε έναν που απλώς διαθέτει τον εξοπλισμό και κάνει τον κόπο (ενώ και οι δύο δίνουν τελικώς μια εκτύπωση) νομίζω λέει πολλά. Ότι δηλαδή αντικείμενο συναλλαγής είναι η ίδια η "τέχνη".

Άλλο εάν οριστεί αλλιώς κατά την αρχική συμφωνία: αλλά νομίζω οι συνήθειες στις συναλλαγές, άλλα λένε.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: TasosT στις 01 Δεκέμβριος 2004, 01:30:19
ηθελα να πω  οτι  Οποιαδήποτε χρήση ΚΑΘΕ  φωτογραφίας που υπαρχει στο σιτε αυτο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εκτός και αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του φωτογράφου!
τουλαχιστον το ευχομαι


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Χάρης στις 01 Δεκέμβριος 2004, 14:32:18
ηθελα να πω  οτι  Οποιαδήποτε χρήση ΚΑΘΕ  φωτογραφίας που υπαρχει στο σιτε αυτο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εκτός και αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του φωτογράφου!
τουλαχιστον το ευχομαι

Μήπως με το μήνυμά σου αυτό υποννοείς ότι είδες κάπου κάποια κλεμμένη φωτογραφία ??? ::)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 01 Δεκέμβριος 2004, 15:23:23
είμαι νομικός, αλλά δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχω ωστόσο την εντύπωση, ότι σε ανάλογες περιπτώσεις η ίδια η φύση της σύμβασης ενέχει και την εκχώρηση των όποιων πνευματικών δικαιωμάτων. Πάω λ.χ. να μου κάνει ένας φωτογράφος ένα πορτραίτο. Τον πληρώνω. Άντε και μου δίνει και το jpeg. Δεν λέω να το παρουσιάσω ως δικό μου, αλλά δεν έχω δικαίωμα να το ποστάρω σε όποιο σάιτ θέλω? Σύμβαση έργου δεν είναι? Δηλαδή αφορά μόνο στην εκτύπωση? Δεν χρειάζεται να γίνεται ρητή μνεία ότι περιλαμβάνεται και η πρωτότυπη φωτογραφία (αρνητικό ή αρχείο), νομίζω τούτο συνάγεται από τις συνήθειες και τη φύση τέτοιων συμβάσεων.

Αν είναι σύμβαση έργου τότε φυσικά και δικαιούσαι και τα αρνητικά και την όποια χρήση της φωτογραφίας. Όμως, από ότι αντιλαμβάνομαι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δίνουν "παροχή υπηρεσιών" και έτσι τα πνευματικά δικαιώματα και η περαιτέρω χρήση του έργου ανήκει σε αυτούς και παρέχεται μόνο μετά από αμοιβή (ή συμφωνία)

Για παράδειγμα οι εσωτερικοί φωτογράφοι κάποιου πρακτορείου δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε όποια φωτογραφία τραβήξουν κατά την διάρκειά της εργασίας τους. Αν όμως είναι ανεξάρτητοι τότε το πρακτορείο έχει δικάιωμα μόνο για την χρήση που θα του παραχωρηθεί.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Morfeas στις 07 Δεκέμβριος 2004, 15:45:29
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση που επειδή δεν την είδα κάπου στο συγκεκριμένη συζήτηση ίσως να είναι απλή και αυτονόητη αλλά όχι γνωστή σε μένα. Σε αυτή την περίπτωση ζητώ συγνώμη για την άγνοιά μου. Με ποιο τρόπο μπορεί ένας φωτογράφος να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του σε κάποιες φωτογραφίες. Έχω διαβάσει κάπου ότι στις ΗΠΑ για παράδειγμα υπάρχει οργανισμός που μπορεί κάποιος να "καταγράψει" ένα δημιούργημα (όχι απαραίτητα φωτογραφία) και να το κατοχυρώσει (πληρώνοντας και κάποιο παράβολο). Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Zorz στις 07 Δεκέμβριος 2004, 17:05:54
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση που επειδή δεν την είδα κάπου στο συγκεκριμένη συζήτηση ίσως να είναι απλή και αυτονόητη αλλά όχι γνωστή σε μένα. Σε αυτή την περίπτωση ζητώ συγνώμη για την άγνοιά μου. Με ποιο τρόπο μπορεί ένας φωτογράφος να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του σε κάποιες φωτογραφίες. Έχω διαβάσει κάπου ότι στις ΗΠΑ για παράδειγμα υπάρχει οργανισμός που μπορεί κάποιος να "καταγράψει" ένα δημιούργημα (όχι απαραίτητα φωτογραφία) και να το κατοχυρώσει (πληρώνοντας και κάποιο παράβολο). Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα;

Το Υπουργείο Ανάπτυξης; Δεν είναι υποχρεωτικό όμως να κάνεις κάτι τέτοιο. Η νομοθεσία ορίζει ότι υπάρχει αυτόματη κατωχύρωση της πνευματικής σου ιδιοκτησίας ως φωτογράφος, με τη λήψη της φωτογραφίας.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 07 Δεκέμβριος 2004, 23:38:58
Όπως είπε ο Zorz δεν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις (υπάρχει κάποιο κόστος στην διαδικασία).

Αν όμως υποψιάζεσαι ότι από την φωτογραφία σου θα έχεις οικονομικά ωφέλη τότε καλό έιναι να το κάνεις ώστε να έχεις την δυνατότητα να αποζημιωθείς με μεγαλύτερο ποσό σε περίπτωση που η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Χάρης στις 08 Δεκέμβριος 2004, 00:59:23
Νομίζω ότι για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, υπεύθυνη είναι η ΑΕΠΙ και η Εθνική Βιβλιοθήκη... Δεν ξέρω όμως αν είναι και για φωτογραφίες ::)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Zorz στις 08 Δεκέμβριος 2004, 02:10:50
Νομίζω ότι για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, υπεύθυνη είναι η ΑΕΠΙ και η Εθνική Βιβλιοθήκη... Δεν ξέρω όμως αν είναι και για φωτογραφίες ::)

http://www.aepi.gr/greek/i_faqs.asp

Ερώτηση: Τι είναι η ΑΕΠΙ και ποιους εκπροσωπεί;
Απάντηση:  Η ΑΕΠΙ είναι ένας Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων. Εκπροσωπεί πνευματικούς δημιουργούς (συνθέτες, στιχουργούς κτλ.) και δικαιούχους μουσικών έργων.
Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: fivos στις 08 Δεκέμβριος 2004, 06:53:00
Νομίζω ότι για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, υπεύθυνη είναι η ΑΕΠΙ και η Εθνική Βιβλιοθήκη... Δεν ξέρω όμως αν είναι και για φωτογραφίες ::)
Χάρη, μια φίλη συγγραφέας μου είπε πριν μερικές μέρες ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη δεν κατοχυρώνει πια ούτε τα συγγραφικά δικαιώματα.
Αν κατάλαβα καλά η διαδικασία έχει αλλάξει (δεν την ξέρω κι εγώ ακριβώς) και πρέπει πια να απευθυνθεί κανείς σε συμβολαιογράφο.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Giorgos στις 22 Δεκέμβριος 2004, 22:12:59
Εχτές βρήκα την παρακάτω σελίδα που αναφέρεται στα πνευματικά δικαιώματα τον φωτογράφων .
http://www.acsmi.gr/bio_themata/2001/jul_aug01_06.htm


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: humnut στις 31 Ιανουάριος 2005, 20:20:27
Για όσους ζουν Αμερική ή έχουν παρε δωσε με διεθνή agencies για πώληση φωτογραφιών ένα χρήσιμο Link είναι εδώ (http://www.stockindustry.org/copyright.html)

Επίσης να αναφέρω ότι υπάρχουν μια σειρά από τοποθεσίες πράγματα κτλ των οποίων η εμπορική εκμεταλλευση φωτογραφιών τους είναι παράνομη. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο πυργος του Αιφελ το βράδυ (τη μέρα δεν υπάρχει πρόβλημα  - δεν κάνω πλάκα-  )    :o

Edit - και ένα ακόμα σχετικό με το θέμα άρθρο link (http://www.print2print.gr/articles.php?code=31)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: maruella στις 20 Φεβρουάριος 2005, 18:29:16
Καλησπέρα σας!

Θα ήθελα τη βοήθεια σας στο εξής πρόβλημά μου:
Πριν 8-9 μήνες εργαζόμουν σε μεγάλο και γνωστό Όμιλο και εκτός των εντύπων που είχα φτιάξει, είχα φωτογραφίσει 7-8 υποκαστήματα του ανά την Ελλάδα. Όλα αυτά πριν προλάβω να υπογράψω συμβόλαιο. Για κάποιους λόγους αποχώρησα από το συγκεκριμένο Όμιλο (κάτω από μάλλον άσχημες συνθήκες) και ο Πρόεδρος θεώρησε σωστό να μην με πληρώσει ούτε για τα έντυπα ούτε για τις φωτογραφίσεις. Και τα έντυπα και μέρος των φωτογραφιών (ψηφιακές) ήταν σωμένα στον υπολογιστή του τότε γραφείου μου. Του έστειλα μια επιστολή ζητώντας του τα χρήματά μου, αλλά δεν μου τα έδωσε ποτέ. Δεν ασχολείθηκα ξανά.

Χθες, γυρίζοντας από το σούπερ μαρκετ, βρίσκω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου 2 διαφημιστικά φυλλάδια του Ομίλου στα οποία υπήρχαν 6 από τις φωτογραφίες μου! Γυρίζω στο σπίτι, μπαίνω στο site του Ομίλου και βλέπω άλλες 5-6 εκει και γίνομαι έξαλλη!!!

Τότε είχα πει να μην ασχοληθώ άλλο, αλλά το συγκεκτιμένο γεγονός με εξόργησε! Κανείς δεν με ρώτησε αν επιτρέπω τη χρήση των φωτογραφιών και τις δουλειάς μου!!! Τώραθέλω να διεκδικήσω τα δικαιώματα μου επί των φωτογραφιών και ίσως επί των εντύπων.

Τι μου προτείνετε να κάνω...?


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gf στις 20 Φεβρουάριος 2005, 18:40:27
Xωρίς να είμαι ο ειδικότερος επί του θέματος, νομίζω πως αν είχες μαζί τους σχέση παροχής υπηρεσιών διατηρείς τα δικαιώματα στις φωτογραφίες σου, εκτός από τη χρήση για την οποία συμφώνησες, ενώ αν είχες μισθωτή σχέση εργασίας, τα δικαιώματα ανήκουν στην εταιρία.
Και στις δύο περιπτώσεις όμως δικαιούσαι τις αμοιβές που δεν σου πλήρωσαν και κατά τη γνώμη μου καλύτερα θα ήταν να το είχες κυνηγήσει από τότε.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: maruella στις 20 Φεβρουάριος 2005, 18:54:52
Ημουν μισθωτή και είχα προσληφθεί για ως γραφίστρια, όχι ως φωτογράφος. Εργάστηκα μόνο ένα μήνα εκεί, χωρίς όμως να έχω υπογράψει όυτε προσληψη, ούτε συμβόλαιο. Δεν προλαβα, γιατί έφυγα. Τον μήνα που δούλεψα τον πληρώθηκα, αλλά μέχρι εκεί. Τις φωτογραφήσεις τις έκανα ώς εξωτερική συνεργάτης και είχαμε συμφωνήσει πως θα τις πληρωθώ έξτρα, πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Πότε δε, δεν είχα συμφωνήσει για τη δημοσίευσή τους...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: jonick33 στις 20 Φεβρουάριος 2005, 22:10:09
Ημουν μισθωτή και είχα προσληφθεί για ως γραφίστρια, όχι ως φωτογράφος. Εργάστηκα μόνο ένα μήνα εκεί, χωρίς όμως να έχω υπογράψει όυτε προσληψη, ούτε συμβόλαιο. Δεν προλαβα, γιατί έφυγα. Τον μήνα που δούλεψα τον πληρώθηκα, αλλά μέχρι εκεί. Τις φωτογραφήσεις τις έκανα ώς εξωτερική συνεργάτης και είχαμε συμφωνήσει πως θα τις πληρωθώ έξτρα, πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Πότε δε, δεν είχα συμφωνήσει για τη δημοσίευσή τους...

Απο εδώ και στο εξής όταν φεύγεις από μια εταιρία, να κάνεις delete σε ότι αρχείο (φωτογραφία / εικαστικό κλπ) νομίζεις πως δεν πρέπει να έχουν αφού δεν θα σε έχουν πληρώσει ακόμα... έχοντάς τα σε backup CD μαζί σου!

 ;)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: NatCat στις 21 Φεβρουάριος 2005, 17:06:47
Τι μου προτείνετε να κάνω...?

maruella, εάν το θέμα είναι σημαντικό για σένα (είτε από οικονομικής είτε από ηθικής πλευράς), θα πρέπει να συμβουλευτείς το δικηγόρο σου. Με βάση τα όσα παραθέτεις, φαίνεται ότι δικαιούσαι αφενός αμοιβή για τη δουλειά σου και αφετέρου να απαγορεύσεις τη δημοσίευση φωτογραφιών σου που δημοσιεύτηκαν χωρίς την (έγγραφη) συμφωνία σου ή/και να ζητήσεις αποζημίωση για δημοσίευση που ήδη έλαβε χώρα. Το γεγονός ότι τέτοια συμφωνία δεν υπάρχει μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σου.

Διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τα νομικά θέματα που άπτονται της φωτογραφίας. Κάποια στιγμή που θα έχω λίγο χρόνο, θα προσπαθήσω να γράψω ένα εκλαϊκευμένο κειμενάκι ώστε να λύσω τις βασικές απορίες.

Στο μεταξύ, συμβουλευτείτε (ειδικευμένο) δικηγόρο!  Μια απλή ερώτηση μπορεί να προλάβει πολλά προβλήματα. Επίσης, το κόστος της συμβουλής είναι ασήμαντο σε σχέση με αυτό μιας δίκης στην οποία μπορεί να φτάσει το ζήτημα. Εάν ο δικηγόρος σας δεν έχει το χρόνο ή είναι απρόθυμος να απαντά τέτοιες ερωτήσεις, βρείτε άλλο δικηγόρο--το ίδιο δεν θα κάνατε με έναν γιατρό που περιμένει να είσαι ετοιμοθάνατος για να σε συμβουλέψει;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 17 Μάρτιος 2005, 18:27:44
Geia sas!
Sas grafo apo tin Germania. Tis perasmenes meres piga stin touristiki ekthesi ITB sto Berolino opou sto periptero mias Nomarheias brika ena CD-Rom, mia afisa, mia kartoula kai enan touristiko harti me tis dikes mou fotografies. Idi masepsa plirofories kai ematha pos ola ta ylika ehoun ekdothei se 4 glosses kai hrisimopoiithikan apo perysi se to elahiston 4 ekthesis tou esoterikou kai tou exoterikou. Ta antitypa tha xeperasoun sigoura tous 40.000 kommatia apo to kathena.

Den ypirhe kameia symfonia mazi  mou kai mporo na apodeixo pos oi fotografies ehoun antigrafei apo tin istoselida mou. Se kathe apo tis fotografies mou sto internet eho grapsei "Copyrights:Tobias@Methana.de" kai eho etsi dosei kai tin dynatotita na epikoinonisei kaneis me emena. Episis i istoselida ehei kai Javascript gia na min antigrapsei kaneis tis fotografies. Xero pos mporei kaneis na to parabiazei. Ehei omos empodio kai xerei pos kanei paranomia.

Se avti tin periptosi einai plegmenos mia Nomarheia (kai isos enas Dimos). Diladi kratika organa ta opoia ypohreountai gia nomimes diergasies.

Einai sehdon skandalo kai eho enimerosi kai tin dievthynsi tis ekthesis ITB kai tin dievthynsi tou ellinikou peripterou tou EOT.

Eho enimerosi simera kai ton ypevthyno Nomarhei kai stin ekthesi eprepe na masepsoun to paranomo yliko tous. Perimeno omos na ta xanahrisimopoiisoun stis epomenes ekthesis opos to Touristiko Panorama kai alles exoterikes ekthesis.

Ti na kano?

Meno stin Germania kai den mporo na rixo hiliades Evro se dikigorous kai an i katastasi einai shedon (theoretika) evkoli. Mporo na apodeixo pos eimai o katohos ton dikaiomaton kai eho ola ta prototypa (slides)

Hairetismous

Tobias


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Χάρης στις 17 Μάρτιος 2005, 23:40:09
Ti na kano?

Meno stin Germania kai den mporo na rixo hiliades Evro se dikigorous kai an i katastasi einai shedon (theoretika) evkoli.

Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ρωτήσεις έναν καλό δικηγόρο ::)

Από όσα καταλαβαίνω οι φωτογραφίες που λες είναι αρκετές, και άρα η αποζημίωση που μπορείς να λάβεις μπορεί να δικαιολογήσει το κόστος (εξάλλου οι δικηγόροι σε τέτοιες περιπτώσεις πληρώνονται με ποσοστό της αποζημίωσης που θα πετύχουν να πάρουν ;) )

θα σε παρακαλέσω να γράφεις Ελληνικά, τόσο γιατί το προβλέπουν οι όροι χρήσης, όσο και για την δική μας διευκόλυνση!!! Σ'ευχαριστούμε :)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 18 Μάρτιος 2005, 00:15:48
Γεια σας!

Ευχαριστώ για την απάντηση σας!

Φιλικούς χαιρετισμούς
από την Γερμανία

Τώβιας Σώρρος

υ.γ. με τα ελληνικά έχει καπού προβλήμα το IE μου. Μία τα δεχέται μία δεν τα δεχέται...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Kostis_Pap στις 18 Μάρτιος 2005, 00:26:00
Einai sehdon skandalo kai eho enimerosi kai tin dievthynsi tis ekthesis ITB kai tin dievthynsi tou ellinikou peripterou tou EOT.

Eho enimerosi simera kai ton ypevthyno Nomarhei kai stin ekthesi eprepe na masepsoun to paranomo yliko tous. Perimeno omos na ta xanahrisimopoiisoun stis epomenes ekthesis opos to Touristiko Panorama kai alles exoterikes ekthesis.

Αυτές οι κινήσεις ήταν καλές για αρχή.

Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, δέχτηκαν αν αποσύρουν τα έντυπα από την έκθεση???

Στη συνέχεια θα πρέπει να μιλήσεις με τους υπεύθυνους της Νομαρχίας (Πειραιά, φαντάζομαι), οι οποίοι ενδεχομένως δεν γνωρίζουν το κλόπηright που έγινε. Το πιο πιθανό είναι ότι ανέθεσαν σε κάποιον ιδιώτη την παραγωγή του εντύπου και αυτός για οικονομία και ευκολία σου έκλεψε τις φωτογραφίες. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει η Νομαρχία να ξέρει τι συνέβη, για να ζητήσει με τη σειρά της το λόγο από τον παραγωγό του εντύπου. Βεβαίως θα τους ζητήσεις κάποια ηθική και υλική αποζημίωση. Αν έχουν κάνει τόσες χιλιάδες αντίτυπα, θα είναι μάλλον δύσκολο να δεχτούν να τα καταστρέψουν και να τυπώσουν καινούρια που να υπάρχει το όνομά σου. Θα μπορούσες να συμβιβαστείς με κάποια "λογική" αμοιβή. Τονίζω το "λογική" γιατί αν ζητήσεις υπερβολικά πράγματα, δεν θα δεχτούν και απλώς θα μπλέξετε.

Αν δεν βγαίνει άκρη, τότε μπορείς ακόμη να τους απειλήσεις ότι θα τους βγάλεις στις εφημερίδες. Για έναν επίσημο φορέα δεν είναι ό,τι καλύτερο να βγουν στον τύπο ότι κάνουν κλόπηright (βέβαια και ο τύπος κάνει κλόπηright, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα).

Πάντως ξεκίνα λάου λάου, κάνε και κανένα εξώδικο (που δεν έχει μεγάλο κόστος) για να κατοχυρώσεις την ημερομηνία έναρξης της διεκδίκησης και νομίζω ότι θα βρεις κάποια άκρη (αρκεί να ζητάς λογικά πράγματα).

Καλά ξεμπερδέματα.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: NatCat στις 18 Μάρτιος 2005, 11:11:04
Να συμβουλευτείς δικηγόρο για δύο λόγους: Πρώτον για να σε ενημερώσει υπεύθυνα για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που έχεις και δεύτερον γιατί θα τα καταφέρει πολύ καλύτερα στις διαπραγματεύσεις. Ακόμα κι αν οι άλλοι ξέρουν ότι έχεις δίκιο, πρέπει να διαπραγματευθείς σωστά. Αν δεν έχεις εμπειρία θα την πατήσεις.

Και θεωρώ πολύ απίθανο να χρειαστείς να ρίξεις χιλιάδες Ευρώ σε δικηγόρους. Οι νομικές συμβουλές στην Ελλάδα (γιατί Έλληνα δικηγόρο θα χρειαστείς) δεν κοστίζουν τόσο όσο στη Γερμανία. Μπορεί και με 300 ή 500 Ευρώ να ξεμπερδέψεις εφόσον η υπόθεση λυθεί σχετικά εύκολα.Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 18 Μάρτιος 2005, 15:34:57
Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας! Είμαι ξένος και ετσί δεν έχω πιά τόση εμπιστοσύνη στα δικηγορικά στην Ελλάδα... Μου έχουν φάει το αμάξι και είδα και άλλα άσχημα πράγματα. Ελπίζω ακόμα πως ο Νομάρχης θα βρεί μία καλή και ειρηνική λύση γιατί θα λυπόμουνα να προβάλω αύτα τα θέματα ακόμα πιο δημοσια.

Ένα πράγμα όμοως είναι σίγουρο: Πρέπει το θέμα των πνευματικών δικαιώματων να γίνει ακόμα πολύ πιο γνωστό στην Ελλάδα!

Εδώ στην Γερμανία δεν τα ρισκάρει κάμεια σοβαρή εταιρία να πλέξει με το Copyright...

www.methana.com


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 18 Μάρτιος 2005, 15:42:48
Ένα παραδείγμα...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: maruella στις 18 Μάρτιος 2005, 15:59:46
Καλησπέρα!

Μίλησα με την δικηγόρο μου, η οποία μου είπε να ξεκινήσουμε με ένα εξώδικο. Με ρώτησε όμως 2 πραγματάκια που για να της τα απαντήσω χρειάζομαι τη βοήθειά σας...

1. Υπάρχει κάποιος τρόπος που να πιστοποιείται μέσα απο το ψηφιακό αρχείο της φωτογραφίας πως η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε από τη συγκεκριμένη μηχανή;
2. Αν ζητήσω χρηματική αποζημίωση για τις φωτογραφίες που εκμεταλεύτηκε, πόσο πρέπει να χρεώσω τη μια φωτογραφία;

Σας ευχαριστώ!


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 18 Μάρτιος 2005, 20:51:30
Γεια σου Marouella!

1. Φυσικά μπορώ να αποδείξω πως οι φωτογραφίες είναι δικές μου, γιατί έχω τα σλαϊτς και έχω τα δείγματα από τις παραβιάσεις.

2. Αν δεν θα βρεθεί μία ειρηνική λύση με τον Νομάρχη, τότε το θέμα θα γίνει πάρα πολύ ακριβό για την Νομαρχία γιατί περύσι έκανα μία σχετικη προτάση στον Δήμο Μεθάνων στο θέμα τις προβολής και την εργολαβία πήρε μία εταιρία στην οποία "τυχαία" δουλεύει ο αδερφός του Δημάρχου.
Και αύτος τα τελευταία 18 χρόνια δεν φάνηκε στην περιοχή. Την φωτογραφήση της περιοχής έκανα μόνο εγώ γιάτί ο συναδερφός μου ήταν δυστυχώς άρρωστος. Τα έκανα όλα με τα δικά μου εξοδά και με την προοπτική καπότε να συνεργαστώ με τον Δήμο για μία καλύτερη προβολή.
Δεν είναι μόνο χρηματικό θέμα άλλα και πολύ προσωπικό αφού σαν ξένος "θυσιάσα" την μισή μου ζωή (18 χρόνια) για αύτο το μέρος.
Στην περιοχή των Μεθάνων με ξέρουν όλοι και οι υπευθυνοί είχαν την δυνατότητα να με ρωτήσουν για το υλικό.
 Άλλα αφού με προδώσαν δεν είχαν το θάρρος να με ρωτήσουν και κλέψαν την δουλειά μου.

Ετσί το πόσον που θα ζητήσω θα τους πονέσει για να μην ξαναγίνει κατί ανάλογο!

Και εδώ στην Γερμανία ξέρουν πολύ καλά τί θα πάθουν αν παραβιάσουν τα Copyrights! Και στην Ελλάδα είναι γνωστά τα πνευματικά δικαιώματα.

3. Δεν έγινε και επισημός διαγωνισμός για την εργολαβία και η εταιρία που ανέλαβε το "έργο" με κλεμένο υλικό και με την ανοχή του Νομάρχη είχε ετσί ένα οικονομικό πλεονέκτημα στον ανατγωνισμό.

4. Ο Δημάρχος Μεθάνων μιλάει στους ψηφοφόρους πως με την βοηθέια της Νομαρχίας προβάλει τον τόπο του με το υλικό αύτο.

5. Το παρανομό υλικό έχει τυπωθεί το έλαχιστον σε 40.000 κομμάτια και επιπλέον σε 4 γλώσσες. Έμαθα πως το χρησημοποιήσαν από το 2004 σε 4 τουριστικές εκθέσεις.

6. Μπορώ να αποδείξω πολύ ευκόλα με ποίον τρόπο έχουν πάρει το υλικό από τις ιστοσελίδες μου γιατί φαίνεται σε μία περίπτωση και το σβησιμό του "Copyright:Tobias@Methana" σε μία από τις φωτογραφίες (πολύ κακή δουλειά...).

7. Δεν είναι η πρωτή φόρα που βρίσκω κλεμμένο υλικό. Δεν μπορώ άλλο να ανέχω πως κλέβουν την δουλειά μου.

Συμπέρασμα:

Ελπίζω για το καλό του τόπου πως μεχρί την Δεύτερα να έχω ακούσει από τον Νομάρχη.

Τα δίνω στην δημοσιότητα μόνο εδώ στο Φορουμ για να ξέρετε και έσεις τι γίνεται...

Και παραλληλα έχω μία καλή συνεργασία με τον ΕΟΤ ο οποίος δημοσιεύει τακτικά τις φωτογραφίες μου - νομιμά και με την άδεια μου!

Πέτυχα να βάλω και τα Μέθανα στο περιοδικό τους που βγαίνει καθέ χρόνο στα γερμανικά και αύτο είναι κανονικά μία μεγάλη επιτυχία για ένα μέρος άγνωστο σαν τα Μέθανα!

Και γιατί είμαι τόσο θυμωμένος π.χ. με τον Δήμο Μεθάνων θα δείτε αν θα πάτε στις δύο ιστοσελίδες:

www.methana.com - την οποία έχω βάλει από το 1999 και την πληρώνω από την τσέπη μου και έχει περισσότερους από τους 50.000 επισκέπτες, είναι σε τρείς γλώσσες και περέχει ότι πρέπει να ξέρει κάνεις για τα Μέθανα.

και μετά να δείτε τί έκανε ο Δήμος Μεθάνων με πολλά λεφτά  (λεγέται για περίπου 40.000 €, αν αλητεύει...) από τις τσέπες μας για την διθέν τουριστική προβολή του τόπου... Και εξηγήστε μου παρακαλώ γιατί είναι φτιαγμένη μόνο στα ελληνικά; Οι περισσότεροι ξένοι μιλάνε ελληνικά δηλαδί;

www.methana.gr

Ένας άλλος λόγος γιατί δεν μπορώ να τους αφήσω ισυχα!

Για το καλό όλων έμας που αγωνισομάστε με την φωτογραφήση και την προβολή της χώρας!


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 21 Μάρτιος 2005, 11:41:08
Γεια σας!

Οποία/οποίος δικηγόρος εδνιαφέρεται για την περίπτωση να επικοινωνήσει μαζί μου παρακαλώ με πμ / θα είμαι τις επομένες μέρες στην Αθήνα !

Χαιρετισμούς

Τώβιας


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 23 Μάρτιος 2005, 13:19:22
Κρίμα!

Πέραε η Δεύτερα και δε ακούστηκε φωνή από την Νομαρχία. Δηλαδί δεν τους νοιάζει να δυσφημίσουν τον τόπο τους και να γίνουν ρεζίλι...

Οι δικηγόροι τρίβουν τα χεριά τους...


Τίτλος: Πνευματική ιδιοκτησία και επιτρεπτό φωτογραφησης - νομολογία
Αποστολή από: Chaski στις 18 Μάιος 2005, 18:50:32
Πιστεύοντας οτι μπορει να λυθούν αρκετές απορίες, ιδίως των "επαγγελματιών" φωτογράφων, σχετικά με τα δικαιώματα του προσώπου που φωτογραφίζουν, αλλά και με τα δικά τους δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παραθέτω εδώ μια πρόσφατη και πολύ αναλυτική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Έχω παραλείψει το πλήρες ιστορικό για λόγους συντομίας, αλλά και για να μη δημιουργηθεί η εντύπωση οτι οι σκέψεις του δικαστηρίου που αναφέρονται στη συνέχεια έχουν να κάνουν μονο με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τα όσα λέει η απόφαση, είναι η γνώμη που επικρατεί προς το παρόν (λέω προς το παρόν, γιατί σε μερικά χρόνια, ιδίως αν αυτή η άλλη υπόθεση πάει στον Άρειο Πάγο, το σκεπτικό μπορεί να αλλάξει σε μερικά σημεία. Σε γενικές γραμμές πάντως, αυτά θα ισχύσουν έτσι και φτάσει μιά υπόθεση στα δικαστήρια).
Ο τονισμός (bold) είναι δικός μου.

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Απόφαση 4661/2004


Κείμενο Απόφασης
.....Εκδήλωση της προσωπικότητας αποτελεί και η εικόνα του ανθρώπου, η οποία ανήκει όχι στο κοινό αλλά μόνο σε εκείνον που παριστάνει, για το λόγο δε αυτό, η αποτύπωσή της με φωτογράφηση  ή με άλλο τρόπο ή η έκθεσή της δημοσίως προσβάλλει αυτοτελώς την προσωπικότητα αυτού που εμφανίζεται στη  φωτογραφία , χωρίς να είναι αναγκαία, αλλά ούτε βεβαίως και να αποκλείεται, η προσβολή και άλλων αγαθών της προσωπικότητάς του (βλ. Καρακατσάνη ό.π., αρ. 9, Καράκωστα, Προσωπικότητα και Τύπος, 2000, σ. 81, 82, Πλαγιαννάκο, Το δικαίωμα επί της ιδίας προσωπικότητας, ΕλλΔνη 1966. σ. 101 επ., ΑΠ 1010/2002 ό.π. ΕφΑθ 5783/1997 ΕλλΔνη 1998. 667, ΕφΑθ 3346/1996 ΕλλΔνη 1998/665, ΕφΘ 3424/1989 Αρμ 1989/1205, ΕφΑθ 8908/1988 ΝοΒ 36. 1664). Το παράνομο της προσβολής της προσωπικότητας κάποιου με την αποτύπωση ή την έκθεση της εικόνας του, αίρεται με τη ρητή ή σιωπηρή συναίνεση ή έγκρισή του (βλ. Καράκωστα, ό.π., σ. 85 - 90, ΑΠ 1010/2002 ό.π., ΕφΑθ 5783/1997 ό.π., ΕφΑθ 3346/1996 ό.π.). Η συναίνεση του ενδιαφερομένου, για τη δημοσίευση της  φωτογραφίας  του, καλύπτει, αν δεν συμφωνήθηκε αλλιώς, μόνο το σκοπό για τον οποίο δόθηκε (βλ. Καράκωστα ό.π., σ. 87, ΕφΑθ 5783/1997 ό.π., ΕφΑθ 3346/1996 ό.π., ΕφΘ 3424/1989 ό.π.). Εξάλλου, η συναίνεση μπορεί να έχει και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ακόμα όμως και τότε είναι ελεύθερα ανακλητή και η μετά την ανάκλησή της λήψη ή έκθεση  φωτογραφιών  συνιστά προσβολή της προσωπικότητας έστω και αν η ανάκληση αποτελεί ενδεχομένως αθέτηση ενοχικής σύμβασης (βλ. Καράκωστα ό.π., σ. 87). Η έλλειψη της συναίνεσης ή της έγκρισης δεν αποτελεί στοιχείο της ιστορικής βάσης της αγωγής του προσβληθέντος κατά του υπόχρεου, με την οποία διώκει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση, αλλά περιστατικό που οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο εναγόμενος, αν μάλιστα δε, ο εικονιζόμενος δεν λαμβάνει αντάλλαγμα για την παραχώρηση της εικόνας του, η απόδειξη αφορά όχι μόνο τη χορήγηση της συναίνεσης αλλά και την έκτασή της (βλ. ΕφΑθ 5783/1997 ό.π., ΕφΑθ 3346/1996 ό.π.). Περαιτέρω, εκτός από τα δικαιώματα που παρέχουν τα άρθρα 59 και 932 ΑΚ σε αυτόν που προσβάλλεται από τη χρήση της εικόνας του - άρσης της προσβολής, παράλειψης αυτής στο μέλλον, αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - δεν αποκλείεται και η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 739 ΑΚ (μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων), δυνάμει της οποίας ο προσβαλλόμενος δικαιούται να απαιτήσει από αυτόν που έκανε χρήση της εικόνας του, την απόδοση του σχετικού κέρδους που τυχόν πέτυχε ο τελευταίος (βλ. Καράκωστα, ό.π., σ. 261, 293, 294, τον ίδιο, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, 1998, σ. 275, ΕφΑθ 3346/1996 ό.π.).
    Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 §1 του ν. 2121/1993, ως έργο πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Η έννοια της «πρωτοτυπίας» δεν ορίστηκε στο νόμο, αλλά αφέθηκε στην κρίση του ερμηνευτή και του δικαστή (βλ. εισηγητική έκθεση ΙΙ). Πρωτότυπο είναι το έργο που παρουσιάζει ατομική ιδιομορφία που κρίνεται με το μέτρο της στατιστικής μοναδικότητας ή άλλως παρουσιάζει κάποιο ελάχιστο όριο δημιουργικού ύψους, κάποια απόσταση από τα ήδη γνωστά και αυτονόητα (βλ. ΣυμβΑΠ 257/1995 ΝοΒ 43. 893, ΑΠ 113/1989 ΠοινΧρ 1989. 724). Ατομική ιδιομορφία μπορεί να υπάρχει ακόμα και όταν τα στοιχεία του έργου είναι υποκειμενικά άχρωμα, με την έννοια ότι δεν εξωτερικεύουν κάποιο προσωπικό ύφος ή στυλ του δημιουργού, αρκεί να διακρίνεται στο έργο η «δημιουργική» νοητική εργασία και προσπάθεια του «πνευματικού εργάτη», που βρίσκει την έκταση και μορφοποίησή της μέσα από το έργο και που δεν συντρέχει όταν η εργασία και συμβολή περιορίζονται απλά στην πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή κανόνων, χωρίς παρέμβαση με προσωπικές επιλογές, ή στην εξαντλητική παράθεση στοιχείων, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα της νοητικής διεργασίας και έκφρασης να είναι αναγκαίο, προκαθορισμένο και όχι «δημιουργικό». Με άλλα λόγια, η ατομικότητα δεν σημαίνει ότι το έργο πρέπει απαραίτητα να φέρει τη «σφραγίδα» του δημιουργού του, αλλά ότι είναι μοναδικό ως μετουσίωση μιας ιδέας στον κόσμο των μορφών (βλ. Συνοδινού, Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, Αρμ 2001. 760). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας σκέψης, στην προστασία του νόμου υπάγονται και οι  φωτογραφίες  εφόσον έχουν πρωτότυπο χαρακτήρα. Σύμφωνα με την οδηγία 93/98 της ΕΕ, πρωτότυπη είναι η  φωτογραφία  εφόσον είναι αποτέλεσμα της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού. Πνευματική ιδιοκτησία στη  φωτογραφία , εφόσον η τελευταία πληροί την προ-υπόθεση της πρωτοτυπίας, δεν έχει το εικονιζόμενο πρόσωπο, αλλά μόνο ο  φωτογράφος  δημιουργός αυτής. Όμως, ως το εικονιζόμενο πρόσωπο, μολονότι δεν έχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στη  φωτογραφία , έχει το δικαίωμα σε αυτή που απορρέει από την προσωπικότητά του (βλ. προηγούμενη μείζονα σκέψη). Τα δύο δικαιώματα συγκρούονται. Η σύγκρουση πρέπει να λυθεί με στάθμιση των εκατέρωθεν εννόμων αγαθών. Ενόψει του ότι οι διατάξεις του αστικού κώδικα που προστατεύουν την προσωπικότητα αποτελούν εξειδίκευση της θεμελιώδους και μη δυνάμενης να αναθεωρηθεί διάταξης του άρθρου 2 §1 του Σ (βλ. Παπαντωνίου, ό.π. σ. 106, ΕφΑθ 6805/1987 ΕλλΔνη 1990. 1458), η στάθμιση αποβαίνει υπέρ του δικαιώματος του προσώπου στην εικόνα του και συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο μεν  φωτογράφος  έχει το δικαίωμα να διατηρεί το «αρνητικό» της  φωτογραφίας  και να μεταβιβάζει το περιουσιακό του δικαίωμα επί της  φωτογραφίας , το εικονιζόμενο όμως πρόσωπο μπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει κάθε χρήση της  φωτογραφίας  του παρά τη θέλησή του από τον εκάστοτε δικαιούχο του περιουσιακού δικαιώματος επί της  φωτογραφίας  του (βλ. σχετ. Γνμδ Αρχής Προστασίας Δεδομένων 30/2002 στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, Μαρίνο, σε ΕλλΔνη 1995/446, σχόλια υπό την ΜΠρΑθ 829/ 1994). (...).
     
 
Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: JOHN OLE στις 19 Μάιος 2005, 09:03:32
Πολύ ωραία όλα αυτά που μας παραθέτεις αγαπητέ και γενικά συμφωνώ και εγώ με τα παραπάνω. Όπως και να το κάνουμε μπορεί να μας αρέσει να φωτογραφίζουμε οτι θέλουμε και όποιον θέλουμε αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα δικαιώματα των άλλων. Και εδώ νομικά τα πράγματα περιπλέκονται κάπως καθώς στο τέλος η απόφαση γράφει:

Τα δύο δικαιώματα συγκρούονται. Η σύγκρουση πρέπει να λυθεί με στάθμιση των εκατέρωθεν εννόμων αγαθών.

Έχω γραφτεί εδώ και καιρό σε 2 sites τα οποία πωλούν φωτογραφίες. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι και τα 2 έγραφαν ξανά και ξανά οτι δεν πρόκειται να δημοσιεύσουν καμία φωτογραφία που περιέχει πρόσωπα αν δεν υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση τους. Και υπάρχει ειδική φόρμα που συμπληρώνεται για αυτό το σκοπό.

Όλα αυτά είναι καλά απο μια άποψη...όμως πριν απο λίγο καιρό είχα διαβάσει για μια οικογένεια που ζήταγε δικαιώματα σε μια φωτογραφία επειδή ο φωτογράφος είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία μιας πεδιάδας όπου στο βάθος βρισκόταν -και φαινόταν στην φωτογραφία- το σπίτι τους.
Τρέμω στην ιδέα οτι στο μελλόν ο καθένας θα έχει την δυνατότητα να έχει νομικές αξιώσεις πάνω στην κάθε φωτογραφία μας...θα γίνουμε ζούγκλα :(


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Chaski στις 19 Μάιος 2005, 11:56:09
Μη σε τρομάζει αυτή η φράση της απόφασης, φίλε JOHNHOLE. Άλλο πράγμα το να συγκρίνεις το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του φωτογράφου με το δικαίωμα της προσωπικότητας του φωτογραφιζόμενου, κι άλλο να το συγκρίνεις με την προστασία κάποιου ασαφούς δικαιώματος επί ακινήτου.
Η προσωπικότητα μπορει σαφώς να πάθει βλάβη από τη φωτογράφηση, η δε προστασία της είναι απόλυτη. Αν όμως φωτογραφίσεις την όψη ενός κτιρίου το ακίνητο δεν παθαινει κάποια συγκεκριμένη βλάβη.
Τα δικαιώματα επι ακινήτων (περιορισμένα εμπράγματα) είναι σαφώς πιό αδύναμα από το δικαίωμα της προσωπικότητας, και στη στάθμιση με το δικό σου δικαιωμα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι πολύ πιθανόν να χάσει (στην περίπτωση αυτή σταθμίζονται δύο περιουσιακά δικαιώματα, κι όχι ένα περιουσιακό δικαίωμα με το δικαιωμα της προσωπικότητας ή της ζωής ή της ελευθερίας κλπ).

Με λίγα λόγια, το ρίσκο είναι σαφώς μεγαλύτερο όταν φωτογραφίζεις ανθρώπους, παρά άψυχα...

Όσον αφορά τις διεκδικήσεις από το δικαιωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (δηλ. από τις φωτογραφίες σας), σε περίπτωση που κάποιος τις χρησιμοποιεί χωρίς να έχει τέτοιο δικαιωμα, είτε σε περίπτωση αντιγραφής, είτε σε περίπτωση αθέτησης συμφωνίας, με την πρώτη ευκαιρία θα ψάξω να βρώ τι σχετικό υπάρχει και θα το βάλω εδώ, μήπως και διαλευκανθούν σκοτεινά σημεία και αβεβαιότητες....


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: JOHN OLE στις 19 Μάιος 2005, 12:06:20
Μη σε τρομάζει αυτή η φράση της απόφασης, φίλε JOHNHOLE. Άλλο πράγμα το να συγκρίνεις το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του φωτογράφου με το δικαίωμα της προσωπικότητας του φωτογραφιζόμενου, κι άλλο να το συγκρίνεις με την προστασία κάποιου ασαφούς δικαιώματος επί ακινήτου.
Η προσωπικότητα μπορει σαφώς να πάθει βλάβη από τη φωτογράφηση, η δε προστασία της είναι απόλυτη. Αν όμως φωτογραφίσεις την όψη ενός κτιρίου το ακίνητο δεν παθαινει κάποια συγκεκριμένη βλάβη.

Ναι αγαπητέ, το αντιλαμβάνομαι αυτό, απλά το ανάφερα προς χάρη της συζητησής μας. Για την ακρίβεια με "ενοχλούν" και με "φοβίζουν" κάτι τέτοια αμερικάνικα κόλπα που ίσως κάποιοι να θέλουν να περάσουν. Και όπως ανέφερε και κάπου αλλού ο Deadpoet, στην Αμερική ακόμα και το "Καλημέρα" μπορούν να το λάβουν και ως σεξουαλική παρενόχληση. :o
Φαντάζεσαι να φτάσουμε στο σημείο για οτιδήποτε φωτογραφίζουμε να μας ζητούν δικαιώματα; :( :o :-\

Σε ευχαριστούμε για τον κόπο σου και τα άρθρα σου!!!


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: NatCat στις 19 Μάιος 2005, 12:22:28
Δεν ξέρω αν αποτελεί παρηγοριά, αλλά δεν πρόκειται για αμερικάνικα κόλπα. Απλώς οι Αμερικανοί έχουν γίνει μάστορες σε αγωγές και αξιώσεις αυτού του είδους. Σε ποια άλλη χώρα θα ασκείτο αγωγή κατά της McDonalds επειδή τα προϊόντα της είναι παχυντικά;;; (Helloooo, όπως θα έλεγαν και οι Αμερικανοί).

Στην Ευρώπη η προσωπικότητα (όπου εντάσσεται και η προσωπική εικόνα) προστατεύεται αυτοτελώς εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Οι (πρόσφατοι) κανόνες περί προσωπικών δεδομένων ισχυροποιούν ακόμη περισσότερο αυτή την προστασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μας εμποδίσουν να βγάζουμε φωτογραφίες για προσωπική χρήση. Πόσο πιθανό είναι να μου κάνει κάποιος αγωγή επειδή η φάτσα του φιγουράρει στο οικογενειακό μου άλμπουμ; Αντίθετα, είναι σφόδρα πιθανό να ασκήσει αγωγή αν η φάτσα του φιγουράρει σε γιγαντοαφίσα (και εγώ βεβαίως πληρώθηκα για αυτή τη φωτογραφία).

Συνεπώς, εάν σκοπεύουμε να εκμεταλλευθούμε εμπορικά τη φωτογραφία, πρέπει οπωσδήποτε να βάζουμε το υποκείμενο να συναινεί εγγράφως (ακόμα και στο Διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει--μετριότατα, βέβαια--υποδείγματα τέτοιων συμβάσεων που λέγονται model release forms). Το ίδιο πρέπει να κάνουμε αν υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα (π.χ. αν φωτογραφίζουμε το στριμμένο γείτονά μας ή εάν ενδέχεται να εκθέσουμε τη φωτογραφία). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απλώς είμαστε λίγο προσεχτικοί. (Δηλ. μη φανταστεί κανείς ότι πρέπει να κυκλοφορεί με model release forms στις τσέπες του κάθε φορά που πάει να φωτογραφίσει π.χ. την πλατεία Συντάγματος το μεσημέρι για την προσωπική του συλλογή! Μην τρελαθούμε κιόλας!)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Chaski στις 19 Μάιος 2005, 12:59:15
Πόσο πιθανό είναι να μου κάνει κάποιος αγωγή επειδή η φάτσα του φιγουράρει στο οικογενειακό μου άλμπουμ; Αντίθετα, είναι σφόδρα πιθανό να ασκήσει αγωγή αν η φάτσα του φιγουράρει σε γιγαντοαφίσα (και εγώ βεβαίως πληρώθηκα για αυτή τη φωτογραφία).

Συνεπώς, εάν σκοπεύουμε να εκμεταλλευθούμε εμπορικά τη φωτογραφία, πρέπει οπωσδήποτε να βάζουμε το υποκείμενο να συναινεί εγγράφως (ακόμα και στο Διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει--μετριότατα, βέβαια--υποδείγματα τέτοιων συμβάσεων που λέγονται model release forms). Το ίδιο πρέπει να κάνουμε αν υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα (π.χ. αν φωτογραφίζουμε το στριμμένο γείτονά μας ή εάν ενδέχεται να εκθέσουμε τη φωτογραφία). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απλώς είμαστε λίγο προσεχτικοί. (Δηλ. μη φανταστεί κανείς ότι πρέπει να κυκλοφορεί με model release forms στις τσέπες του κάθε φορά που πάει να φωτογραφίσει π.χ. την πλατεία Συντάγματος το μεσημέρι για την προσωπική του συλλογή! Μην τρελαθούμε κιόλας!)

Πολύ σωστά, NatCat. Εκτός του οτι τα συνοψίζεις όλα σε 10 γραμμές, καλύπτεις κι ένα σημείο που εγώ δεν κάλυψα: οτι αν τραβάμε φωτογραφίες για προσωπική χρήση, χωρίς να δημοσιοποιηθούν με κανέναν τρόπο, δεν υπάρχει άμεση προσβολή της προσωπικότητας (μόνο ενδεχόμενη και μελλοντική, σε περίπτωση δημοσιοποίησης). Έχει μεν το δικαιωμα ο φωτογραφιζόμενος και πάλι να σου απαγορεύσει να τον φωτογραφίσεις (δική του είναι η προσωπικότητά του κι ό,τι θέλει την κάνει), αν όμως δεν δημοσιοποιηθούν οι φωτογραφίες, δεν θίγεται, τουλάχιστον άμεσα, η προσωπικότητά του. Σε περίπτωση όμως που δημοσιοποιηθούν οι φωτογραφίες, έστω και απο τρίτους εν αγνοία του φωτογράφου, υπάρχει ζήτημα ευθύνης και του φωτογράφου.

Δεν γιναμε ακόμα Αμερική ως προς τις αποζημιώσεις και τις αγωγές και θα αργήσουμε να γίνουμε γιατι το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο είναι εντελώς διαφορετικής κατασκευής, φιλοσοφίας και εφαρμογής από το αμερικάνικο. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλα αυτά που ακούτε να γινονται εκεί, είτε σε ταινίες με δίκες, είτε σε υποθέσεις αγωγών, δεν ισχύουν εδώ.

Θα επανέλθω προσεχώς, ελπίζω με κάτι χρήσιμο, ως προς τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογράφων.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: JOHN OLE στις 19 Μάιος 2005, 13:09:13
Και στην περίπτωση που διοργανώνεις μια έκθεση φωτογραφίας, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Γιατί πάρα πολύ φωτογράφοι περιλαμβάνουν ανθρώπους στις φωτογραφίες τους.
Και αν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε ενα πολύ μακρινό μέρος;
Και γιατί δεν το βλέπουν σαν διαφήμιση του εαυτού τους; Άλλωστε μια καλή φωτογραφία μπορεί να μείνει και στην ιστορία!!!

Ενας ηλικιωμένος φωτογράφος που συζητάγαμε για τέτοια θέματα μου έλεγε οτι παλαιότερα πήγαινε βόλτες  στις συνοικίες της Πάτρας για να βγάλει φωτογραφίες και έβγαινε ο κόσμος απο τα σπίτια του για να τους φωτογραφήσει, έτρεχαν απο πίσω του...ωραίες, ρομαντικές, αγνές εποχές.

Την σήμερον ημέρα βλέπουμε τον καθένα σαν ενα "εν δυνάμη" εχθρό μας. :-\


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Chaski στις 19 Μάιος 2005, 13:20:06
Στην περίπτωση διοργάνωσης έκθεσης όντως υπάρχει θέμα. Συνήθως οι απεικονιζόμενοι δεν έχουν ιδέα οτι εκτίθενται σε φωτογραφία, ειδικά αν η έκθεση γινεται μερικές χιλιάδες χλμ μακριά απο τον τόοπο τους. Πιστεύω οτι οι περισσότεροι καθημερινοί άνθρωποι πάντως θα καμάρωναν να δουν τον εαυτό τους σε φωτογραφία έκθεσης. Φραγκοφονιάδες, λυσσασμένοι, ψυχοπαθείς, ψώνια, και ίσως και κάποιοι "διάσημοι", μπορει να δημιουργήσουν πρόβλημα - αλλα αυτοί ούτως η άλλως θα σου δημιουργήσουν παντού πρόβλημα, έτσι κι έχεις την ατυχία να διασταυρωθούν οι δρόμοι σας...

Τελικά, απόλυτη  ασφάλεια και ρίσκο μηδέν δεν υπάρχει σε καμιά δραστηριότητα της ζωής - ιδίως αν αυτή έχει να κάνει και με άλλους ανθρώπους...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: StudioPhotoplan στις 19 Μάιος 2005, 14:34:58
Και στην περίπτωση που διοργανώνεις μια έκθεση φωτογραφίας, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Γιατί πάρα πολύ φωτογράφοι περιλαμβάνουν ανθρώπους στις φωτογραφίες τους.
Και αν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε ενα πολύ μακρινό μέρος;
Και γιατί δεν το βλέπουν σαν διαφήμιση του εαυτού τους; Άλλωστε μια καλή φωτογραφία μπορεί να μείνει και στην ιστορία!!!

Ενας ηλικιωμένος φωτογράφος που συζητάγαμε για τέτοια θέματα μου έλεγε οτι παλαιότερα πήγαινε βόλτες  στις συνοικίες της Πάτρας για να βγάλει φωτογραφίες και έβγαινε ο κόσμος απο τα σπίτια του για να τους φωτογραφήσει, έτρεχαν απο πίσω του...ωραίες, ρομαντικές, αγνές εποχές.

Την σήμερον ημέρα βλέπουμε τον καθένα σαν ενα "εν δυνάμη" εχθρό μας. :-\


Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: JOHN OLE στις 19 Μάιος 2005, 14:39:12
Τι εννοείς αγαπητέ Παύλο; ???


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: StudioPhotoplan στις 19 Μάιος 2005, 14:46:47
Τι εννοείς αγαπητέ Παύλο; ???

Οτι η εποχή της "αθωότητος" παρήλθε ανεπιστρεπτί.Τότε δεν υπήρχαν ούτε Τατιάνες, ούτε Χίοι, ούτε Εσπρέσσο ούτε άλλα παρόμοια ...αφεψήματα γιά τους απανταχού μ.....ς.(συγγνώμη γιά την έκφραση αλλά έρχονται στιγμές που κάποιες λέξεις είναι αναντικατάστατες).Το πιό κακό που μπορούσε να σου συμβεί τότε (όσον αφορά τον "κοινωνικό διασυρμό") ήταν να "πέσεις στο στόμα" της κυρά Κούλας της γυναίκας του κυρ Βασίλη του γκαβού (λέμε τώρα) και όσο και να το κάνεις όσο κακεντρεχής και να ήταν η κυρά-Κούλα δεν ήταν δα και ...εθνικής εμβέλειας...

Πάντως καταννοώ απόλυτα την καχυποψία του κόσμου.
Δεν την δικαιολογώ, απλώς την καταννοώ...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dead_Poet στις 19 Μάιος 2005, 15:34:39
Πάντως κατανοώ απόλυτα την καχυποψία του κόσμου.
Δεν την δικαιολογώ, απλώς την κατανοώ...

Ας το κάνω λίγο πιο πρακτικό.

Σε αυτή τη συλλογή (http://www.pbase.com/dead_poet/olympic_village) έχω φωτογραφίες από το Ολυμπιακό Χωριό που λειτούργησε στην Αθήνα κατά τους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάνω από το 1/3 των φωτογραφιών περιέχει και πρόσωπα, που βρίσκονταν εκεί με οποιαδήποτε ιδιότητα. Από τις φωτογραφίες αυτές, οι περισσότερες είναι από εντελώς "ανέμελες", για τους φωτογραφιζόμενους, στιγμές. Άλλοι έτρωγαν με το στόμα ορθάνοιχτο, άλλοι μιλούσαν στο κινητό, άλλοι λιάζονταν στην πισίνα, άλλοι βαριούνταν εμφανώς κ.λπ.

Όλες αυτές οι φωτογραφίες εκτίθενται στο Διαδίκτυο, άρα εκτίθενται σε δημόσια θέα.

Κινδυνεύω, με βάση τα παραπάνω γραφόμενά σας, να με κυνηγήσει με αγωγές και μηνύσεις ολόκληρο το... παγκόσμιο ολυμπιακό κίνημα;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Chaski στις 19 Μάιος 2005, 16:01:30
Προσωπικά πιστεύω πως δεν κινδυνεύεις, ή, έστω, ο κινδυνος είναι πολύ μικρός.
Το σκεπτικό μου:
- στις περισσότερες απο τις φωτο (τις οποίες είδα βιαστικά, είναι αλήθεια), δεν φαινονται και τόσο αποκάλυπτα τα πρόσωπα των φωταγραφιζομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορει να δημιουργηθεί αμφιβολία για αν αυτός που θιγεται είναι και αυτος που απεικονίζεται.
- οι κάτοικοι άλλων χωρών, που έχεις φωτογραφίσει, μάλλον αποκλειεται να κινηθούν εναντίον σου. Θα καταξοδευτούν, με αμφίβολο αποτέλεσμα, που το κάνει πιό αμφίβολο το μπέρδεμα του ποιό δικαστήριο θα είναι αρμόδιο (το ελληνικό ή της πατρίδας τους).
- δεδομένου οτι τους φωτογραφησες υπό εξαιρετικές συνθήκες (στα πλαισια μοναδικού για την Ελλάδα γεγονότος, οπου όλου φωταγράφιζαν τους πάντες και τα πάντα), σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής, μπορει για τις περισσότερες φωτογραφίες να κριθεί οτι, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών, οι φωτογραφίες σου δεν είχαν στοχο τους συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλα την αποτύπωση όσων περισσότερων αναμνηστικών σκηνών, που δεν επαναλαμβάνονται.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως αν τεθεί θέμα αποζημίωσης, πάντα πάιζουν ρόλο και οι περιστάσεις κάτω απο τις οποίες τράβηξες τις φωτογραφίες, καθώς και τα κίνητρά σου. Αυτο βέβαια δεν σημαίνει οτι δεν μπορει να σε υποχρεώσουν να κατεβάσεις τις φωτογραφίες αυτών που θα προσφύγουν. Θέμα αποζημίωσης όμως, κατα τη γνώμη μου, δεν τίθεται, ακόμα δε λιγότερο αν δεν έχεις πουλήσει και βγάλει μιά περιουσία..
- Εκτιμώ οτι το πιό άσχημο που μπορει να σου συμβεί είναι κάποιος τρελός να ζητήσει δικαστικά να αφαιρεθούν οι φωτογραφίες του απο το site και να μην ξαναμπουν στο μέλλον ούτε εκει, ούτε πουθενά αλλού. Αλλά μάλλον απίθανο μου φαινεται...

Μην σας πιάνει πανικός πάντως. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν ξεκινάει μακρόχρονες και πολυέξοδες δίκες με αμφιβολο αποτέλεσμα (γιατι πάντα είναι αμφιβολο, αφού και η πιό καραμπινάτη περίπτωση μπορει να απορριφθεί για τυπικούς λόγους), και με κύρια αξίωση να αφαιρεθούν οι φωτογραφίες του απο τη δημόσια θέα.
Η δε τυχόν αποζημίωση δεν επιδικάζεται εύκολα, ούτε είναι ποτέ αστρονομική.

Το ρίσκο είναι κάτι που πρέπει να υπολογίζει κάθε φορά ο φωτογράφος, αλλά άλλο το "προσέχω" και άλλο το "φοβάμαι"...


Τίτλος: Πνευματική ιδιοκτησία και επιτρεπτό φωτογραφησης - νομολογία
Αποστολή από: xrtc στις 19 Μάιος 2005, 16:08:45
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Απόφαση 4661/2004

[...]

Πνευματική ιδιοκτησία στη φωτογραφία [...] έχει [...] μόνο ο  φωτογράφος δημιουργός αυτής. Όμως, ως το εικονιζόμενο πρόσωπο, μολονότι δεν έχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στη φωτογραφία , έχει το δικαίωμα σε αυτή που απορρέει από την προσωπικότητά του. Τα δύο δικαιώματα συγκρούονται.

[...]

Είναι προφανές δηλαδή πρόκεται περί δύο ξεχωριστών δικαιωμάτων. Αν, λ.χ.,  κάποιος αυτοφωτογραφιστεί με τρόπο τέτοιο που να είναι αναγνωρίσιμος και δημοσιεύσει με τον τρόπο Α την φωτογραφία, και στη συνέχεια κάποιος άλλος, άνευ αδείας του πρώτου, δημοσιεύσει την φωτογραφία με τον τρόπο Β, τότε ουσιαστικά καταπατά δύο διακαιώματά του πρώτου: αυτό της πνευματικής ιδιοκτησίας για την φωτογραφία ως έργο και αυτό που "απορρέει από την προσωπικότητά του" επειδή είναι δυνατόν να αναγνωριστεί στην φωτογραφία.

Στην παραπάνω περίπτωση τα δύο δικαιώματα δεν συγκρούονται επειδή πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Συμβουλή στους "κλέφτες" λοιπόν: προτού κλέψετε μια φωτογραφία, εξετάζετε μήπως είναι προϊόν αυτοφωτογράφισης. Γιατί αν είναι, τότε ενδεχομένως να έχετε να αντιμετωπίσετε διπλο-τσαντισμένο φωτογράφο.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Chaski στις 19 Μάιος 2005, 16:14:35
Σωστός!
Η αξίωση μπορει να είναι κοινή, αλλά τα συρρέοντα δικαιώματα δύο (αυτό βέβαια δεν σημαινει οτι δύο δικαιώματα = διπλάσιες συνέπειες, αλλα κυρίως οτι αυξάνουν τα νομικά ερείσματα).


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Imagine στις 19 Μάιος 2005, 16:50:06
Σε αυτή τη συλλογή (http://www.pbase.com/dead_poet/olympic_village) έχω φωτογραφίες από το Ολυμπιακό Χωριό που λειτούργησε στην Αθήνα κατά τους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάνω από το 1/3 των φωτογραφιών περιέχει και πρόσωπα, που βρίσκονταν εκεί με οποιαδήποτε ιδιότητα. Από τις φωτογραφίες αυτές, οι περισσότερες είναι από εντελώς "ανέμελες", για τους φωτογραφιζόμενους, στιγμές. Άλλοι έτρωγαν με το στόμα ορθάνοιχτο, άλλοι μιλούσαν στο κινητό, άλλοι λιάζονταν στην πισίνα, άλλοι βαριούνταν εμφανώς κ.λπ.

Όλες αυτές οι φωτογραφίες εκτίθενται στο Διαδίκτυο, άρα εκτίθενται σε δημόσια θέα.

Κινδυνεύω, με βάση τα παραπάνω γραφόμενά σας, να με κυνηγήσει με αγωγές και μηνύσεις ολόκληρο το... παγκόσμιο ολυμπιακό κίνημα;

Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούν να σε "προσβάλουν" νομικά, από την στιγμή που οι φωτογραφίες σου είναι κάδρα που περιέχουν πλήθος ή περαστικούς σε δημόσιους χώρους.

Από την στιγμή που δεν χρησιμοποιείες κάδρα που απομονώνουν και άρα ξεχωρίζουν και εκθέτουν συγκεκριμένα άτομα δεν εκθέτεις την προσωπικότητα κάποιου.

Αν χρησιμοποιούσες ένα μικρό crop της εικόνας, ή έναν τηλεφακό για να απομονώσεις τις "άγαρμπες" κινήσεις κάποιου ενώ τρώει ή διασκεδάζει και στην συνέχεια τις δημοσίευες - κάτι που έμμεσα/άμεσα θα πρόδιδε πρόθεσή σου να τον γελοιοποιήσεις - τότε θα είχες πρόβλημα  ;D


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: xrtc στις 19 Μάιος 2005, 17:55:49
Έχω ένα κάρο με απορίες. Να μερικές  ;D

Υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων σχετικών με παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων φωτογράφου και παραβίαση του δικαώματος της "αυτοδιάθεσης της προσωπικότητας", όταν οι παραβιάσεις αυτές έχουν λάβει χώρα "στο διαδίκτυο", όπου τα όρια μεταξύ διαφορετικών δικαιοδοσιών (jurisdictions) είναι ενδεχομένως αντικείμενο ερμηνειών που διαφέρουν μεταξύ ερμηνευτών;

Εαν υπάρχουν τέτοιες οδηγίες, ποιες είναι και μέχρι που εκτείνεται η ισχύ τους; Ποιες παράμετροι είναι καθοριστικοί στον ορισμό του, για την κάθε υπο-περίπτωση, αρμοδίου οργάνου ή σύνολο οργάνων; Παίζει ρόλο μόνο ο τόπος (ή το σύνολο τον τόπων) όπου διεπράχθει η παραβίαση, ή παίζουν ρόλο και ο τόπος κατοικίας και/ή η εθνικότητα (nationality) των εμπλεκομένων και/ή το ποιου κράτους είναι πολίτες (citizenship); Αν ναι, τι ακριβώς ρόλο παίζουν τα παραπάνω;

(έχει κιάλλα το κάρο, αλλά είπα να μην το αδειάσω όλο μαζί  ;D )

ευχαριστώ για τον χρόνο σας


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: StudioPhotoplan στις 19 Μάιος 2005, 18:15:01
Πάντως κατανοώ απόλυτα την καχυποψία του κόσμου.
Δεν την δικαιολογώ, απλώς την κατανοώ...

Ας το κάνω λίγο πιο πρακτικό.

Σε αυτή τη συλλογή (http://www.pbase.com/dead_poet/olympic_village) έχω φωτογραφίες από το Ολυμπιακό Χωριό που λειτούργησε στην Αθήνα κατά τους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάνω από το 1/3 των φωτογραφιών περιέχει και πρόσωπα, που βρίσκονταν εκεί με οποιαδήποτε ιδιότητα. Από τις φωτογραφίες αυτές, οι περισσότερες είναι από εντελώς "ανέμελες", για τους φωτογραφιζόμενους, στιγμές. Άλλοι έτρωγαν με το στόμα ορθάνοιχτο, άλλοι μιλούσαν στο κινητό, άλλοι λιάζονταν στην πισίνα, άλλοι βαριούνταν εμφανώς κ.λπ.

Όλες αυτές οι φωτογραφίες εκτίθενται στο Διαδίκτυο, άρα εκτίθενται σε δημόσια θέα.

Κινδυνεύω, με βάση τα παραπάνω γραφόμενά σας, να με κυνηγήσει με αγωγές και μηνύσεις ολόκληρο το... παγκόσμιο ολυμπιακό κίνημα;

Ούτε κατά διάνοια ! Από την στιγμή που κάποιος μετέχει μίας εκδήλωσης και ειδικά εκδήλωσης που γνωρίζει ότι τον βλέπουν (καί αυτόν) μερικές χιλιάδες κάμερες (όπως μιά αθλητική διοργάνωση τέτοιου βεληνεκούς)
είναι καταφανές ότι συναινεί στο να εκθέσει την εικόνα του ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ.
Πιό απλά, όταν φωτογραφίζω μία φίλαθλο που πετάει τον στηθόδεσμο της πανηγυρίζοντας δεν φωτογραφίζω την Μαρία Τάδε αλλά την φίλαθλο.
Αν όμως φωτογραφίσω την ίδια κυρία να φιλιέται με τον εραστή της πίσω από τις κερκίδες, τότε φωτογραφίζω την Μαρία Τάδε και όχι την φίλαθλο.
Χαώδης διαφορά.Και εκεί φυσικά μπορεί δικαστικά να με πάει καροτσάκι και πολύ καλά θα μου κάνει.
(Παρεμπιπτόντως δεν είδα πουθενά την Μαρία Τάδε να ...πανυγηρίζει... :'()


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Chaski στις 19 Μάιος 2005, 18:39:35
xrtc, oι απορίες σου είναι καθαρά νομικής φύσης και μάλιστα απο τις δύσκολες...
ϊσως βγαινουμε αρκετά εκτός θέματος - από την άλλη δεν μπορώ να σε βοηθήσω και πολύ, αλλά απαντώντας "απο μνήμης" και πολύ πρόχειρα:

1. Το ποιό δικαστήριο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση τέτοιων περιπτώσεων (και όχι μονο), είναι ένα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα του διαδικτύου. Στην καθόλου ασυνήθιστη περίπτωση που  τα διάδικα μέρη είναι κάτοικοι διαφορετικών χωρών, η επίμαχη φωτογράφηση έγινε σε τρίτη χώρα, το δε site έχει την έδρα του σε μια τέταρτη χώρα, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται.
Πολλές φορές η αρμοδιότητα δικαστηρίου σε περιπτώσεις που οι διάδικοι είναι κάτοικοι διαφορετικών χωρών, καθορίζεται με διεθνείς συνθήκες (πχ Σύμβαση του Λουγκάνο). Δεν ξέρω αν η αρμοδιότητα σε τέτοια περίπτωση καθορίζεται απο διεθνή συνθήκη, η οποία καλύπτει και την απαίτηση της αμοιβαιότητας (νομικός όρος διεθνούς δικαιου - μη με βάλεις να τον αναλύσω γαιτι θα κλειδωθει το topic!) - το διεθνές δίκαιο δεν ήταν ποτέ το φόρτε μου...
Εντός ελληνικής επικράτειας (και για κάποιες περιπτώσεις εκτός), και αναλόγως της φυσης της διαφοράς, του τόπου, της κατοικίας των διαδίκων κλπ κλπ η αρμοδιότητα/δικαιοδοσία του δικαστηρίου καθορίζεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (μη νομικός δεν πρόκειται πάντως να βγάλει άκρη, η δε περιπτωσιολογία με τις διάφορες ΄νομολογίες και ερμηνείες είναι πολύ μεγάλη).

2. Σε περίπτωση "διεθνών" διαφορών η ισχύς των διεθνών συμβασεων μπορει να είναι χρονικά ή περιπτωσιολογικά περιοριμένη ενώ μπορει να εξαρτάται και από όρους αμοιβαιότητας. Όσον αφορά στα κριτήρια αρμοδιότητας, δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας, αλλα περιπτωσιολογία. Αυτά ως γενικό πλαίσιο. Δεν ξέρω συγκεκριμένα για την περίπτωση της φωτογραφίας αν υπάρχει σαφής και γενικός κανόνας - νομίζω πάντως πως όχι (δηλ. είναι πιθανόν να είναι κάθε φορά διαφορετικό το αρμόδιο δικαστήριο σε περίπτωση αξιώσεων απο πνευματικά δικαιώματα, σε περίπτωση προστασίας της προσωπικότητας κλπ).

Μάλλον θα πρέπει να ρωτήσεις νομικό ή δικηγόρο με εξειδικευμένες γνώσεις...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Zorz στις 19 Μάιος 2005, 19:10:27

Μην σας πιάνει πανικός πάντως. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν ξεκινάει μακρόχρονες και πολυέξοδες δίκες με αμφιβολο αποτέλεσμα (γιατι πάντα είναι αμφιβολο, αφού και η πιό καραμπινάτη περίπτωση μπορει να απορριφθεί για τυπικούς λόγους), και με κύρια αξίωση να αφαιρεθούν οι φωτογραφίες του απο τη δημόσια θέα.
Η δε τυχόν αποζημίωση δεν επιδικάζεται εύκολα, ούτε είναι ποτέ αστρονομική.

Μα δεν φοβόμαστε τους λογικούς ανθρώπους!


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: xrtc στις 19 Μάιος 2005, 22:02:54
xrtc, oι απορίες σου είναι καθαρά νομικής φύσης και μάλιστα απο τις δύσκολες...

Κατ'αρχάς σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου...  :D

Παράθεση
Πολλές φορές η αρμοδιότητα δικαστηρίου σε περιπτώσεις που οι διάδικοι είναι κάτοικοι διαφορετικών χωρών, καθορίζεται με διεθνείς συνθήκες (πχ Σύμβαση του Λουγκάνο).

Αυτό φαντάζομαι να ισχύει όταν όλες εμπλεκόμενες χώρες έχουν υπογράψει την εκάστοτε συνθήκη, σωστά;

Παράθεση
[...] μη με βάλεις να [...] αναλύσω γαιτι θα κλειδωθει το topic!

δε νομίζω να κλειδωθεί... απλώς ίσως μεταφερθεί αν οι συντονιστές κρίνουν οτι ξεφεύγουμε...


Παράθεση
Εντός ελληνικής επικράτειας (και για κάποιες περιπτώσεις εκτός), και αναλόγως της φυσης της διαφοράς, του τόπου, της κατοικίας των διαδίκων κλπ κλπ η αρμοδιότητα/δικαιοδοσία του δικαστηρίου καθορίζεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (μη νομικός δεν πρόκειται πάντως να βγάλει άκρη, η δε περιπτωσιολογία με τις διάφορες ΄νομολογίες και ερμηνείες είναι πολύ μεγάλη).

Αυτή η "εντός ελληνικής επικράτειας περιπτωσιολογία" υπάρχει κάπου γραμμένη σε μορφή συλλογική, ή αποτελεί σύνολο από διάσπαρτες διατάξεις/νόμους που κανείς "μόνος του" πρέπει να συλλέξει και ποτέ δεν μπορεί να είναι 100% σίγουρος οτι δεν "ξέχασε" κάτι;


Παράθεση
2. Σε περίπτωση "διεθνών" διαφορών η ισχύς των διεθνών συμβασεων μπορει να είναι χρονικά ή περιπτωσιολογικά περιοριμένη ενώ μπορει να εξαρτάται και από όρους αμοιβαιότητας. Όσον αφορά στα κριτήρια αρμοδιότητας, δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας, αλλα περιπτωσιολογία.

Φαντάζομαι πως εδώ είναι πρακτικά αδύνατον να τηρείται "περιπτωσιολογία" με τρόπο συλλογικό μόνο για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και θεμάτων "αυτοδιάθεσης της προσωπικότητας". Άρα, λογικά, οι "περιπτωσιολογία" που αναφέρεις προκύπτει από (επίπονη) συλλογή επί μέρους διατάξεων/παραγράφων σχετικών νόμων και συνθηκών. Έτσι δεν είναι;


Παράθεση
Αυτά ως γενικό πλαίσιο. Δεν ξέρω συγκεκριμένα για την περίπτωση της φωτογραφίας αν υπάρχει σαφής και γενικός κανόνας - νομίζω πάντως πως όχι (δηλ. είναι πιθανόν να είναι κάθε φορά διαφορετικό το αρμόδιο δικαστήριο σε περίπτωση αξιώσεων απο πνευματικά δικαιώματα, σε περίπτωση προστασίας της προσωπικότητας κλπ).

Μάλλον θα πρέπει να ρωτήσεις νομικό ή δικηγόρο με εξειδικευμένες γνώσεις...

Έχω την εντύπωση, ούτως εχόντων των πραγμάτων, πως ο κάθε "νομικός ή δικηγόρος με εξειδικευμένες γνώσεις" θα έχει την δική του άποψη για την κάθε περίπτωση μιας κάποιας πολυπλοκότητας. Και αυτό διότι ενδεχωμένως να γνωρίζει κάποιες λεπτομέρεις που οι συνάλεδφοί του ίσως αγνοούν.

Έχω την εντύπωση οτι όλη αυτή η ασάφεια και η δυσκολία που υπάρχει να απαντηθούν τέτοια ζητήματα λειτουργούν θετικά για τους παρανομούντες...

Τέλος, να ρωτήσω κάτι απλό: αν κανείς δημοσιεύσει "παρανόμως" μια φωτογραφία σε server που βρίσκεται χώρα όπου δεν προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα, τότε δεν παρανομεί, έτσι δεν είναι; Σε αυτή τη περίπτωση είναι ευθύνη όλων των χωρών που προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα να μπλοκάρουν τον συγκεκριμένο server; Κάτι τέτοιο όμως δεν αποτελεί "λογοκρισία" ;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dead_Poet στις 19 Μάιος 2005, 22:40:19
Αν χρησιμοποιούσες ένα μικρό crop της εικόνας, ή έναν τηλεφακό για να απομονώσεις τις "άγαρμπες" κινήσεις κάποιου ενώ τρώει ή διασκεδάζει και στην συνέχεια τις δημοσίευες

Χμμμ... μα, το έκανα (http://www.pbase.com/dead_poet/image/33238899), και μάλιστα κατά κόρον (http://www.pbase.com/dead_poet/image/33005246)! :-\

Και μια και μιλάμε για πνευματικά δικαιώματα, διαβάστε το πολύ επίκαιρο αίτημα που - κατά διαβολική σύμπτωση - μου τέθηκε με σχόλιο στη συγκεκριμένη συλλογή σήμερα το απόγευμα. Τι να κάνω άραγε; Αν τους παραχωρήσω το δικαίωμα χρήσης φωτογραφιών κι αυτές καταλήξουν τελικά να διασπαρούν σε ιστοσελίδες εκτός του ελέγχου μου, δεν υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά με στόχο την προσβολή κάποιων από τους απεικονιζόμενους; Πώς θα μπορώ να ξέρω μετά, τι τύχη θα έχουν;

Παράθεση
Dear Sotiris Hello,
We saw your work with the Olympic Village and its marvellous. We are hosting a community website at http://www.friendlytalk.org which also has foto with various types of photos.
We would like to enchance our gallery (which also allows to send e-cards) with some of your pictures. We would hereby ask your permission to use some of your pics.
Alternatively you can become a free member and create your own gallery ( foto albums).
If you decline to use your pictures is it ok if we post a link to your gallery here?
Thank you very much in advance.
Congratulations for the nice work.

Sophia & Roy

Τι να κάνω άραγε; Από τη μια θα είναι πολύ τιμητικό, για μένα, να χρησιμοποιήσουν μέρος του έργου μου για e-cards (διατιθέμενες δωρεάν, φαντάζομαι...). Από την άλλη, δεν θα μπορώ να ελέγξω τυχόν καταχρηστική χρησιμοποίησή του.

Μήπως καλύτερα να τους επέτρεπα να χρησιμοποιήσουν μόνον link προς τη συλλογή μου και τίποτε παραπάνω;

 :-\ :-\ :-\


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Chaski στις 20 Μάιος 2005, 15:15:43

Αυτό φαντάζομαι να ισχύει όταν όλες εμπλεκόμενες χώρες έχουν υπογράψει την εκάστοτε συνθήκη, σωστά;

Σωστά, και όχι μόνο. Οι διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα χωρίς επιφύλαξη, πρέπει να έχουν κυρωθεί με νομο για να έχουν άμεση ισχύ στην Ελλάδα, διαφορετικά τελούν υπό τον όρο της αμοιβαιότητας (χοντρα χοντρα, ό,τι εφαρμόζουν από τη συνθήκη οι άλλες συμβαλλόμενες χώρες, εφαρμόζει και η Ελλάδα, και αντιστρόφως).


Παράθεση
Αυτή η "εντός ελληνικής επικράτειας περιπτωσιολογία" υπάρχει κάπου γραμμένη σε μορφή συλλογική, ή αποτελεί σύνολο από διάσπαρτες διατάξεις/νόμους που κανείς "μόνος του" πρέπει να συλλέξει και ποτέ δεν μπορεί να είναι 100% σίγουρος οτι δεν "ξέχασε" κάτι;

Η περιπτωσιολογία αυτή, είναι μεν αποτυπωμένη στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι κανόνες του όμως αφενός είναι πολύ γενικά διατυπωμένοι, αφετέρου πολλές φορές για την κάθε περίπτωση φαινονται να ισχύουν ταυτόχρονα πολλοί κανόνες, οπότε πρέπει να ξέρεις ποιον θα εφαρμόσεις, και χωρίς γερές νομικές γνώσεις αυτο είναι αδύνατον. Υπάρχουν δε ακόμα περιπτώσεις που φαινονται να μην ταιριάζουν σε κανέναν κανόνα, οπότε και πάλι για να βρεις ποιποια άλλη διάταξη θα εφαρμόσεις αναλογικά, ή σε ποιον κανόνα, με διασταλτική ερμηνεία του θα εντάξεις τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να έχεις πολύ καλές νομικές γνώσεις. Δεν είναι κάτι που προκύπτει από την κοινή λογική.

Παράθεση
Φαντάζομαι πως εδώ είναι πρακτικά αδύνατον να τηρείται "περιπτωσιολογία" με τρόπο συλλογικό μόνο για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και θεμάτων "αυτοδιάθεσης της προσωπικότητας". Άρα, λογικά, οι "περιπτωσιολογία" που αναφέρεις προκύπτει από (επίπονη) συλλογή επί μέρους διατάξεων/παραγράφων σχετικών νόμων και συνθηκών. Έτσι δεν είναι;

Έτσι. Αν και δεν ξέρω ποιές διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις υπάρχουν για την πνευματική ιδιοκτησία (σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες - το τι καλύπτουν είναι άλλο θέμα...), ούτε και τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγίες, Κανονισμούς κλπ), το βέβαιο είναι οτι όλοι εοι κανόνες δεν είναι ποτέ συγκεντρωμένοι σε ένα νομοθέτημα. Το να βρείς τα πάντα από το τι ισχύει για ένα θέμα είναι δύσκολη δουλειά ακόμα και για έναν καλό δικηγόρο.

Παράθεση
Έχω την εντύπωση, ούτως εχόντων των πραγμάτων, πως ο κάθε "νομικός ή δικηγόρος με εξειδικευμένες γνώσεις" θα έχει την δική του άποψη για την κάθε περίπτωση μιας κάποιας πολυπλοκότητας. Και αυτό διότι ενδεχωμένως να γνωρίζει κάποιες λεπτομέρεις που οι συνάλεδφοί του ίσως αγνοούν.

Έχω την εντύπωση οτι όλη αυτή η ασάφεια και η δυσκολία που υπάρχει να απαντηθούν τέτοια ζητήματα λειτουργούν θετικά για τους παρανομούντες...

Τέλος, να ρωτήσω κάτι απλό: αν κανείς δημοσιεύσει "παρανόμως" μια φωτογραφία σε server που βρίσκεται χώρα όπου δεν προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα, τότε δεν παρανομεί, έτσι δεν είναι; Σε αυτή τη περίπτωση είναι ευθύνη όλων των χωρών που προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα να μπλοκάρουν τον συγκεκριμένο server; Κάτι τέτοιο όμως δεν αποτελεί "λογοκρισία" ;

Οι ενυπώσεις που έχεις δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, δεν είναι όμως και γενικός κανόνας για όλους και για όλα.

Τώρα, αν ο server (για την ακρίβεια ο διαχειριστής του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο) εδρεύει σε χώρα που δεν περιορισμοί νομοθεσίας, δεν μπορει να αναζητηθεί ευθύνη απο τον server και μονο. An εσύ, ως χρήστης του, ανεβάσεις μέσω αυτού κάτι παράνομο στο διαδίκτυο, μπορει από το "server" να μην ζητηθούν ευθύνες, εφόσον δεν παρανομεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που εδρεύει και με τις τυχόν υπάρχουσες διεθνείς συνθήκες,  αλλά μπορεί να ζητηθούν απο σένα, που είσια κάτοικος χώρας με σχετικές νομοθετικές απαγορεύσεις.
Ευθύνη ή αρμοδιότητα άλλων χωρών για μπλοκάρισμα του server, δεν μπορει να υπάρξει, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κεντρικός/υπερεθνικός έλεγχος του διαδικτύου (αλλιώς θα είχαν λυθεί απο καιρό τα θέματα πορνογραφίας, απάτης κλπ μέσω Internet).


Σου απάντησα μεν όπως μπορούσα, ωστόσο νοιώθω οτι γενικεύουμε το θέμα επικίνδυνα και θα ήθελα να το σταματήσουμε εδώ πριν καταντήσει κουβεντούλα μεταξύ μας, αδιάφορη για τους υπόλοιπους.
Αν θέλεις περισσότερα, ευχαρίστως να σου τα πώ με προσωπικό μήνυμα (χωρίς παρεξήγηση, έτσι;).
Παράθεση


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Chaski στις 20 Μάιος 2005, 15:25:31
Dead Poet, μια σκέψη κάνω...
Αν α) τους παραχωρούσες το δικαιωμα χρήσης μονο τον φωτογραφιών που δεν απεικονίζουν κάποιον καταπρόσωπο (όπως πχ συμβαινει στιςι φωτό με τις εθελόντριες)
β) τους ζητούσες δήλωση με ηλεκτρονική υπογραφή οτι για την περαιτέρω χρήση των φωτογραφιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι ίδιοι κι οτι εσύ δεν φέρεις καμιά σχετική ευθύνη, διατηρώντας όμως στο ακέραιο τα πνευματικά σου δικαιώματα
γ) Τους έθετες ως όρο εκεί που θα βάλουν τις φωτογραφίες να βάλουν και το κείμενο της δήλωσης αυτής, μαζί με το ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε εσένα.
δ) Σε περίπτωση που τις διασπείρουν με e-cards, κάθε e-card να συνοδεύεται απο το όνομά σου και την προηγούμενη δήλωση (ή, εστω, το πιό σημαντικό μέρος της),  

ίσως να ένοιωθες (και να ήσουν) κάπως πιό ασφαλής...Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dead_Poet στις 20 Μάιος 2005, 15:32:54
Dead Poet, μια σκέψη κάνω...
Αν α) τους παραχωρούσες το δικαιωμα χρήσης μονο τον φωτογραφιών που δεν απεικονίζουν κάποιον καταπρόσωπο (όπως πχ συμβαινει στιςι φωτό με τις εθελόντριες)
β) τους ζητούσες δήλωση με ηλεκτρονική υπογραφή οτι για την περαιτέρω χρήση των φωτογραφιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι ίδιοι κι οτι εσύ δεν φέρεις καμιά σχετική ευθύνη, διατηρώντας όμως στο ακέραιο τα πνευματικά σου δικαιώματα
γ) Τους έθετες ως όρο εκεί που θα βάλουν τις φωτογραφίες να βάλουν και το κείμενο της δήλωσης αυτής, μαζί με το ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε εσένα.
δ) Σε περίπτωση που τις διασπείρουν με e-cards, κάθε e-card να συνοδεύεται απο το όνομά σου και την προηγούμενη δήλωση (ή, εστω, το πιό σημαντικό μέρος της),  

ίσως να ένοιωθες (και να ήσουν) κάπως πιό ασφαλής...

Ευχαριστώ πολύ, αλλά με τέτοιες απαιτήσεις - όσο λογικές κι αν είναι - και διαδικασίες η κατάσταση μάλλον περιπλέκεται παρά απλουστεύεται. Μάλλον είναι ασφαλέστερο το να επιτρέψω να ανακοινώσουν απλώς το link προς τη συλλογή μου. Άντε, το πολύ, να χρησιμοποιήσουν και για e-cards μόνο φωτογραφίες που δεν περιέχουν κανένα πρόσωπο στο κάδρο...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: domenikos στις 16 Ιούνιος 2005, 13:48:53
απορια:  ::)

Εχουμε την εξης περιπτωση:

Μια φωτογραφία ενός αθλητή που συμμετεχει σε διεθνές αθλητικό γεγονός,  πωλειται, με σκοπο να μπει ως πόστερ σε μεταφορικό μέσο εμπορικής επιχείρησης σχετικής με το άθλημα. Σε αυτή την περίπτωση τίθεται θέμα παραβίασης καποιου δικαιώματος του εικονιζόμενου στη φωτογραφία?

Αν ναι, η ευθύνη βαρύνει τον φωτογράφο ή την επιχείρηση που θα την χρησιμοποιήσει?

Ευχαριστώ για τις όποιες γνώμες.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gf στις 16 Ιούνιος 2005, 13:55:22
Στα διεθνή σθλητικά γεγονότα, η λήψη φωτογραφιών (τουλάχιστον μέσα στους αγωνιστικούς χώρους) επιτρέπεται μόνο σε πιστοποιημένους αθλητικούς φωτορεπόρτερ.
Αν η λήψη έγινε από την εξέδρα, δεν θεωρώ πως τίθεται θέμα παραβίασης καποιου δικαιώματος του εικονιζόμενου στη φωτογραφία από το φωτογράφο.
Αν η επιχείρηση χρησιμοποιήσει τη φωτο με τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί εμπορική εκμετάλλευση ή διαφήμιση, ίσως μπορεί να θεωρηθεί πως θίγει δικαιώματα του αθλητή.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 16 Ιούνιος 2005, 14:15:27
απορια:  ::)

Εχουμε την εξης περιπτωση:

Μια φωτογραφία ενός αθλητή που συμμετεχει σε διεθνές αθλητικό γεγονός,  πωλειται, με σκοπο να μπει ως πόστερ σε μεταφορικό μέσο εμπορικής επιχείρησης σχετικής με το άθλημα. Σε αυτή την περίπτωση τίθεται θέμα παραβίασης καποιου δικαιώματος του εικονιζόμενου στη φωτογραφία?

Αν ναι, η ευθύνη βαρύνει τον φωτογράφο ή την επιχείρηση που θα την χρησιμοποιήσει?

Ευχαριστώ για τις όποιες γνώμες.


Νομίζω ότι το πρώτο μερος της ερώτησής σου έχει απαντηθεί και είναι ξεκάθαρο ότι το άτομο είναι αναγνωρίσιμο, άρ και θίγεται η προσωπικότητα του.

Τα model release καλύπτουν ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις.

Όσο για την ευθύνη νομίζω ότι βαρύνει την εταιρεία κατ' αποκλειστικότητα.

Πάλι δεν ξέρω τι περιορισμοί υπήρχαν στο αθλητικό γεγονός (για παράδειγμα στους Ολυμπιακούς το ανέφερε ρητά ότι όλες οι φωτογραφίες -μη διαπιστευμένων- είναι μόνο για προσωπική χρήση) ώστε να μπορεί να επιρριφθεί ευθύνη και στον φωτογράφο.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: costasl στις 16 Ιούνιος 2005, 14:56:51
Στην πράξη τώρα:
Πολλές φορές ψάχνεις τη γωνία που θα σου δώσει αυτό που θέλεις να δείξεις, χωρίς να είναι αναγνωρίσιμο το άτομο που εικονίζεται.

Παράδειγμα:


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: TheDealer στις 16 Ιούνιος 2005, 15:14:27
Καλησπέρα στους φίλους. Μόλις τώρα ανακάλυψα την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά δέν έχω χρόνο να σας παραθέσω δύο περιπτώσεις, μιά και χρειάζετε να τις κάνω μετάφραση.
Θα το κάνω, και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη... θα ανεβάσω την Onassis  V. Gallela 487 F.2d 986, και την Arrington V. The New York Times 55 NY.2d 433, cert. denied 459 US. 1146, και η δυό στο Federal Court of Appeals, και η δυό για  χρήση φωτογραφίας χωρίς την άδεια του εικονιζόμενου.
Καλό πενταήμερο.  ;)Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 16 Ιούνιος 2005, 15:26:26
Ενδιαφέρον ακούγεται, αν και εδώ δεν ισχύουν ακριβώς τα ίδια (αν και σιγά σιγά προς τα εκεί βαδίζουμε).

(Πάντως το σκεπτικό της κάθε απόφασης είναι που έχει το ενδιαφέρον)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: William Tell στις 16 Ιούνιος 2005, 16:08:53
Καλησπέρα στους φίλους. Μόλις τώρα ανακάλυψα την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά δέν έχω χρόνο να σας παραθέσω δύο περιπτώσεις, μιά και χρειάζετε να τις κάνω μετάφραση.
Θα το κάνω, και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη... θα ανεβάσω την Onassis  V. Gallela 487 F.2d 986, και την Arrington V. The New York Times 55 NY.2d 433, cert. denied 459 US. 1146, και η δυό στο Federal Court of Appeals, και η δυό για  χρήση φωτογραφίας χωρίς την άδεια του εικονιζόμενου.
Καλό πενταήμερο.  ;)Καλώς ήλθες Dealer.

Λίγες γραμμές για την εμμονή του Gallela με την Ωνάσση έχουν γραφτεί  εδώ (http://www.dpgr.gr/forum/index.php?board=90;action=display;threadid=12468;start=msg184283#msg184283).

Πάντως και οι 2 περιπτώσεις είναι αρκετά περίπλοκες εξαιτίας και της περίεργης νομοθεσίας που επικρατεί στις ΗΠΑ.

Στην περίπτωση του Gallela και της Jackie,ο φωτογράφος μπορεί να αποκτήσει το δικαίωμα για να φωτογραφήσει κάποιο άτομο αν αυτό το πρόσωπο είναι υψηλού κοινωνικού status και αποτελεί άτομο για το οποιο ενδιαφέρεται η κοινή γνώμη.

Βέβαια ο Gallela δεν καθόταν φρόνιμος αφού μεταξύ άλλων είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί σε περιοριστικά μετρα επειδή την παρακολουθούσε συνεχώς.Ξεπηδούσε ξαφνικά μπροστά της απο κρυψώνες,δωροδοκούσε πορτιέριδες και προσωπικό ασφαλείας για να του δίνουν άδεια για να την πλησιάζει πιο κοντά και..."κορταρε" ερωτικά το υπηρετικό προσωπικό της Jackie με σκοπό να μάθει το καθημερινό της πρόγραμμα.

Η περίπτωση του Arrington είναι ακόμα πιο περίπλοκη.Αρθρο της εφημερίδας για την κοινωνική άνοδο τον μάυρων είχε ντυθεί φωτογραφικά με μια φωτογραφία ενός μάυρου άντρα σε δημόσιο χώρο.Αν και δεν είχε αναφερθεί το όνομα του και το άρθρο είχε σκοπο την ενημέρωση της κοινής γνώμης ο φωτογράφος και το πρακτορείο καταδικάστικαν για...κλοπή πνευματικής περιουσίας σύμφωνα με τους νόμους που υπήρχαν.Για την ιστορία,ο νόμος αυτός καταργήθηκε για να προφυλάξει τους επαγγελματίες φωτορεπόρτερ που δίνουν φωτογραφίες σε εφημερίδες και περιοδικά.  


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: TheDealer στις 16 Ιούνιος 2005, 16:36:38
Χάρηκα που σας βρήκα. :)

Τέλεια William, :0 γλύτωσα μετάφραση. Θα ανέβαζα και την περίπτωση Varga V. Esquire ενα ενδιαφέρον θέμα για τα moral rights (ηθικά δικαιώματα) του καλλιτέχνη, όταν το Esquire δημοσίευε έργα τις σειράς "Varga Girls" και το περιοδικό τα μετονόμαζε σε "Esquire Girls" όπου ο Varga έχασε. Μήπως έχει ήδη ανεβεί?


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: William Tell στις 17 Ιούνιος 2005, 19:34:30
Χάρηκα που σας βρήκα. :)

Τέλεια William, :0 γλύτωσα μετάφραση. Θα ανέβαζα και την περίπτωση Varga V. Esquire ενα ενδιαφέρον θέμα για τα moral rights (ηθικά δικαιώματα) του καλλιτέχνη, όταν το Esquire δημοσίευε έργα τις σειράς "Varga Girls" και το περιοδικό τα μετονόμαζε σε "Esquire Girls" όπου ο Varga έχασε. Μήπως έχει ήδη ανεβεί?

Και αυτή η υπόθεση έχει κάποιο ενδιαφέρον αν και νομικά είναι σχετικά ξεκάθαρη.Ο Vargas είχε καταθεσει αγωγή κατα του περιοδικού Esquire ώστε να αποτρέψει την δημοσίευση ορισμένων εικόνων(σκίτσων) που είχε δώσει στο περιοδικό ισχυριζόμενος οτι είχαν χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδεια και την υπογραφή του και οτι με αυτόν τον τρόπο καταπατούσαν τα ηθικά του δικαιώματα.

Χωρίς να επεκταθούμε στις νομικές λεπτομέρειες, μεταξύ 1940-1943,ο Vargas  υπογράφει συμβόλαιο με το Esquire ώστε να παράγει καλλιτεχνικό έργο,μέσα στο όποιο περλιμβανόταν και το ετήσιο ημερολόγιο ονόματι "Varga girls".Στον Vargas δινόταν μηναιός μισθός και ποσοστό απο την εμπορική εκμετάλλευση των έργων του.Οταν έληξε το συμβόλαιο του ο Vargas συνέχισε να δημιουργεί εικόνες για το περιοδικό.Αν και πληρωνόταν κανονικά για αυτή του την εργασία δεν είχε φροντίσει να γράφει το όνομα του στο υλικό που παρέδιδε.

Μερικούς μήνες μετά ο Vargas υπογράφει δέυτερο συμβόλαιο μα 3 χρόνια αργότερα ανακοινώνει στο περιοδικό πως αποφασισε οτι ηθελε να σπάσει το συμβόλαιο και οτι πιά δεν θα δημιουργούσε νέες εικόνες.Το περιοδικό όμως είχε στην κατοχή του περίπου 20 αδημοσίευτες εικόνες του και λίγο καιρό αργότερα δημοσιέυει 2 απο αυτές υπο τον τίτλο "Τhe Esquire Girl" αντί του "Vargas Girl" καθώς και ένα ημερολόγιο με έργα του Vargas χωρίς την άδεια του.

Δύστυχώς για τον Vargas ένας όρος στα συμβόλαια που είχαν υποργάψει οι δύο πλευρές ήταν πως οι εικόνες και το όνομα (-Girls) "Θα ανήκουν για πάντα και αποκλειστικά στο Εsquire και το περιοδικό θα έχει ολα δικαιώματα αναπαραγωγής,μεταξύ άλλων, και του "the right to use" η αντίστοιχα το διακαίωμα να τις παραχωρήσει όπως επιθυμεί"

Απο κάτω ένα απο τα κορίτσια του Varga.  

   


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: fenobarbital στις 25 Ιούνιος 2005, 23:01:17
Φιλοι μου γεια σας.Χαιρομαι ιδιαιτερα που ανακαλυψα την παρεα σας.Εχω αναγκη την βοηθεια σας.!!! :8
Ειχα μια προταση απο μια εκδοτικη για τη συγγραφη ενος ταξιδιωτικου οδηγου που περιλαμβανει κειμενο και φωτογραφησεις.Σας παραθετω τουσ ορουσ τους και θα ηθελα την πολυτιμη συμβουλη σας. :8


.......................................

1. Όλο το κόστος για τη συγκέντρωση του υλικού (ταξίδια στο νησί, διαμονή και διατροφή εκεί, φωτογραφίες, μετακινήσεις κ.λπ) το αναλαμβάνετε εσείς.
 
2. Ως συνέπεια του ανωτέρω, τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του υλικού σας ανήκουν εξ ολοκλήρου.
 
3. Στην ....... εκχωρείτε το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης αυτού του υλικού για 15 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων αναλαμβάνετε την υποχρέωση (και το ανάλογο κόστος) να επικαιροποιείτε το υλικό.
 
4. Η ........ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος της έκδοσης, της προβολής και της διακίνησης του βιβλίου σας στην αγορά.
 
5. Η αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων που δικαιούστε είναι το 10% της λιανικής τιμής του βιβλίου, το οποίο θα έχει λιανική τιμή περί τα 15 ευρώ, που είναι η συνήθης κατηγορία λιανικής τιμής για τους ταξιδιωτικούς οδηγούς νησιών που εκδίδουμε.

.........................

Πως σας φαινεται?Εγω ειλικρινα μπερδευτικα πολυ.Δηλαδη με λιγα λογια θελουν να κανω τη δουλεια τζαμπα?Η ενοειται οτι θα συζητησουμε και καποια αμοιβη εκτος του ποσοστου?Και απο την αλλη ,σε πληρωνουν  δε σε πληρωνουν για μια δουλεια ,σε ποιον ανηκουν τα πνευματικα δικαιωματα? Καταλαβαίνω οτι αναλαμβανουν την εκδοση οποτε θα παρω μονο ενα ποσοστο επι των πωλησεων, αλλα αυτο ισχυει μονο για τα κειμενα, ετσι δεν ειναι?οι φωτογραφιες δεν πρεπει να πληρωθουν?κι αν τις πληρωσουν θα εχουν δικαιωμα να τις κανουν οτι θελουν, η μονο για τη χρηση του οδηγου?βοηθηστε ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ  Α Δ Ε Λ Φ Ι Α!!!  :4


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: fenobarbital στις 26 Ιούνιος 2005, 02:15:36
Καταρχην ευχαριστω για την απάντηση σου, αγαπητέ φιλε. Διαβαζοντας την απαντηση σου  μου γεννιουνται καποιες ακομη αποριες. Αν με το καλο συνεργαστω μαζι τους, οταν ερθει η ωρα να κοιταξουν το υλικο μου, με ποιο τροπο μπορω να το διασφαλισω ωστε να μην το εκδοσουν εν αγνοια μου ας πουμε?Υπαρχει τροποσ να το κατοχυρωσω ωστε να ειμαι ησυχος οσο βρισκεται στα χερια τους πριν μου πουν το τελικο "ναι"?
 Κι αληθεια γνωριζει καποιος πως ελεγχονται οι πωλησεις των εκδοτικων, το χρονοδιαγραμμα τους?
 Ερωτηση Θα μπορουσε ενας τουριστικος οδηγος να πουλησει 18.000 αντιτυπα?  :7


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gf στις 26 Ιούνιος 2005, 02:32:17
Προσοχή και σε αυτό:
Παράθεση
για 15 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων αναλαμβάνετε την υποχρέωση (και το ανάλογο κόστος) να επικαιροποιείτε το υλικό.
Πρέπει να είναι σαφείς η συχνότητα και η έκταση της επικαιροποίησης.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: TheDealer στις 27 Ιούνιος 2005, 18:02:47
Κατ'αρχήν δέν θα υπάρξη ποτέ η ημέρα που θα πουληθούν 18000 τουριστική οδηγοί στην Ελλάδα (για ελληνες αγοραστές).
(να είσαι σίγουρη πως την ίδια ημέρα που θα εκδόσεις τον οδηγό σου για την Μύκονο πχ, θα υπάρχει  150σέλλιδος ΔΩΡΕΑΝ οδηγός για την Μύκονο από το περιοδικό ΜΑΧ πχ. (και οι συνεργάτες του θα πληρώθούν γιαυτό).
Στις πολύ σωστές παρατηρήσεις του bravO θα πρόσθετα πώς εάν είναι να ξοδέψεις 27,000 είναι καλύτερα να το εκδόσεις μόνη σου. (more money)
Εάν όμως θέλεις να συνεχίσεις...
Θα σου πρότεινα να πληρωθείς Flat Fee (ρίξε τόσα και πούλα όσα θέλεις) Αυτό είναι καλό, γιατί αντέ ζήτα από το λογιστήριο τις εταιρίας κάθε μήνα δελτία κίνησης, πόσες επιστροφές, πόσα δωρεάν τεύχη, εκπτώσης κλπ μπάχαλο, θα σε φάνε.
Εάν είσαι παίχτης και πάς για τα "πολλά" (τα πολλά όμως θα τα πάρεις μόνο εάν το εκδόσεις μόνη σου)
ΠΡΕΠΕΙ να διαπραγματευτής για..(εν συντομία και τουλάχιστον)
1) Συνήθως η σοβαρές εταιρείες καλύπτουν μέρος των εξόδων.
2) Τα πρώτα Χ (5000 πχ) τεύχη 10%, τα Χ τευχή 12,5%, τα Χ 15% και εδώ σταματά. (αυτά είναι τα standards)
3) Το copyright με δικά τους έξοδα και στο όνομά σου.
4) Ξεκίνα και με 1000 τευχή δικά σου.

Μπορούμε να πάμε και ποιό κάτω, εάν υπάρξη ενδιαφέρον από μέρους σου. (θα χρειαστεί να μας στείλεις όλο το συμβόλαιο/πρόταση)

Καλή τύχη.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων: Πίσω Ολοταχώς...
Αποστολή από: Giorgos_V. στις 29 Ιούνιος 2005, 09:39:47
Θα ήθελα να προσθέσω στη σχετική συζήτηση ένα προβληματισμό μου, που μόλις πρόσφατα έγινε αντιληπτός στο πλαίσιο της δουλειάς μου.

Έχουμε εξαντλήσει, σε αυτήν την ενότητα, το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις δυνατότητες παρέμβασης υπέρ των δημιουργών παντός είδους έργου (και ιδίως … των φωτογραφικών, που είναι το μεράκι μας).

Είχαμε μάθει μέσα από αυτές τις γραμμές (αλλά και ήταν και αυτονόητο) για το νόμο περί πνευματικής ιδιαοκτήσίας, το γνωστό Ν. 2121/1993.
Σύμφωνα με αυτό, (Ν. 2121/1993, άρθρα 2 παρ. 1 και 4 και 38 παρ. 4) οι φωτογραφίες προστατεύονται ως πνευματικά έργα, εφόσον έχουν πρωτότυπο χαρακτήρα. Αλλά και σύμφωνα με την Οδηγία 93/98 της Ε.Ε. (άρθρο 6), πρωτότυπη είναι η φωτογραφία εφόσον είναι αποτέλεσμα της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού.

Ωστόσο, μια πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση έρχεται να μας δείξει ότι δεν είδαμε ακόμη τίποτε, ή επί το λαϊκότερο "θα τα δούμε όλα"  :5 :5 :5

Μοιάζει σαν πρωταπριλιάτικο αστείο (και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, καθώς δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. την 1.4.2005…).
Θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει μόνο σαν οπισθοδρόμηση από τη σημερινή νομοθεσία που διέπει τα πνευματικά δικαιώματα, όπως εκτέθηκε παραπάνω.
Kάνοντας μια ανάγνωση στο άρθρο 22 του Ν. 3328/2005, Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005) μένουμε με ανοιχτό το στόμα  :7 :7

στις "'άλλες διατάξεις" ξεφυτρώνει" από το πουθενά η άκολουθη "ρύθμιση":

"Άρθρο 22:
Σχολικά βιβλία και ανθολογίες

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή σε εκπαιδευτικά βιβλία, που χρησιμοποιούνται ως βιβλία διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εγκεκριμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από άλλο αρμόδιο Υπουργείο κατά το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, έργων του λόγου ενός ή περισσότερων συγγραφέων νομίμως δημοσιευμένων, που αποτελούν μικρό τμήμα της συνολικής δημιουργίας του καθενός από αυτούς, όπως και αποσπασμάτων έργων των εικαστικών τεχνών ή άλλου, πάσης φύσεως εικονιστικού ή φωτογραφικού υλικού, εφόσον τελεί σε αναγκαία σχέση με το περιεχόμενο του διδακτικού βοηθήματος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και επί του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού υλικού, όπως διαδικτυακές εφαρμογές, εκπαιδευτικό λογισμικό, κινηματογραφικές ταινίες, CD-ROM, DVD και επί κάθε άλλου μέσου ηλεκτρονικής ή ψηφιακής ή άλλης καταγραφής που χρησιμοποιείται ως εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσο διδασκαλίας και διανέμεται δωρεάν, στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος. Στα μέσα αυτά επιτρέπεται επιπλέον και η αναπαραγωγή μουσικών αποσπασμάτων και κινηματογραφικού ή ηχητικού ή οπτικοακουστικού υλικού περιορισμένης έκτασης, υπό τις αυτές ως άνω προϋποθέσεις, με πρόσθετη μνεία, πέραν των λοιπών στοιχείων της παραγράφου 3, του ονόματος του παραγωγού του έργου."


[Ο νόμος διαθέσιμος για κατέβασμα στην δ/νση: http://www.megaupload.com/?d=180D7706 (εμφανίζεται το λίνκ πάνω δεξιά, εκεί που λέει αρχικά Retrieving download details.., μετά από κάποια δευτερόλεπτα, όπως δείχνει το σχετικό πεδίο)]

Με λίγα λόγια, η πρωτάκουστη νομοθετική ρύθμιση αναφέρει ότι «επιτρέπεται χωρίς την άδεια του δημιουργού και κυρίως χωρίς αμοιβή η αναπαραγωγή έργων του λόγου, των εικαστικών τεχνών ή πάσης φύσεως εικονιστικού, φωτογραφικού, ηχητικού ή οπτικοακουστικού υλικού σε εκπαιδευτικά βιβλία, διαδικτυακές εφαρμογές, κινηματογραφικές εφαρμογές, CD Rom, DVD που χρησιμοποιούνται ως εγκεκριμένο μέσο διδασκαλίας».

Δεν ξέρω πως φαίνεται στον μέσο αναγνώστη, στον ερασιτέχνη φωτογράφο, τον επαγγελματία αλλά και τον κάθε φύσης πνευματικό δημιουργό, όταν θα μπορεί πλέον να ξυπνήσει μια ωραία πρωία και να δει το έργου του δημοσιευμένο σε ένα σχολικό εγχειρίδιο, τις φωτογραφίες του να φιγουράρουν σε περίοπτη θέση ενός CD Rom, DVD κ.λπ. ή να προβάλλονται σο διαδίκτυο ή και ακόμη σε … κινηματογραφικές εφαρμογές, όπως ορίζει ο νόμος (με την προϋπόθεση ότι όλα αυτά χρησιμοποιούνται ως εγκεκριμένο μέσο διδασκαλίας).
Και όλα αυτά, άκουσον – άκουσον " … χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή …" (άρθρο 22 του Ν. 3328/2005).

Αντιγράφω δε από το σχόλιο της δημοσιογράφου κ. Aμαντας Mιχαλοπουλου στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 26.6.2005:
"…  Για τους εικαστικούς, όμως, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική. Στη συστηματική αναπαραγωγή των έργων τους σε περιοδικά, εφημερίδες (τώρα και σε εκπαιδευτικά βιβλία) οι εικαστικοί καλλιτέχνες είναι τυχεροί αν αναγράφεται το όνομά τους και ο τίτλος του έργου. Aυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να τους συμβεί. Mερικές φορές οι φωτογράφοι ή οι καλλιτέχνες του βίντεο, λόγω του μέσου που χρησιμοποιούν, μνημονεύονται περίπου ως φωτορεπόρτερ, σε άρθρα περιοδικών, δημιουργώντας την παραπλανητική εντύπωση ότι «συνεργάστηκαν» με τα περιοδικά για έργα που έχουν παραχθεί με απολύτως καλλιτεχνικούς όρους. Eπιπλέον, όλο και πιο συχνά διαφημιστικές εταιρείες, πολυεθνικές, ακόμη και καταστήματα επίπλων προσεγγίζουν καλλιτέχνες για την αναπαραγωγή του έργου τους δωρεάν. Yπόσχονται ότι θα τους προσφέρουν δημοσιότητα, επειδή το στερεότυπο του νάρκισσου καλλιτέχνη που θέλει να βλέπει παντού αναπαραγωγές του έργου του και να τρέφεται με κοπανιστό αέρα επιζεί στη σύγχρονη Eλλάδα."

Δεν ξέρω, βρε παιδιά, έχουμε τρελαθεί όλοι τελικά  :2 :2 :2 ή μήπως κάποιο είναι πιο έξυπνοι από εμάς και δεν το έχουμε πάρει ακόμη χαμπάρι  :5 :5

Θα ήθελα τα σχόλιά σας πάνω στο τόσο σημαντικό, όπως φαίνεται, αυτό θέμα, για το οποίο δεν έχει σχεδόν ακουστεί τίποτε το τελευταίο διάστημα σε όλη τη χώρα (γιατί άραγε???).


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 29 Ιούνιος 2005, 10:00:28
Γιώργο αυτό δεν έιναι κάτι νέο. Το άρθρο 22 του Ν.3328/2005 είναι αυτολεξεί το άρθρο 20 του Ν.2121/1993. Δεν έχουν βάλει τίποτα καινούργιο.

Προσωπικά το θεωρώ ένα σωστό μέτρο και επικροτώ την άποψη του νομοθέτη, μια και η εκπαίδευση δεν πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς και σε επιπρόσθετα έξοδα.  (Διαφορετικά θα γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια όπου η εκαπαίδευση και μάθηση ήταν προνόμιο μόνο των εχόντων και κατεχόντων. )


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: TELISGR στις 29 Ιούνιος 2005, 10:03:24
Πολυ συμαντικο αυτο που αναφέρεις αγαπητε το οποίο και μου διέφευγε και εμένα.

Η ερώτηση μου απορία μου εμένα είναι άλλη.
Δηλαδη πώς και με πιό τρόπο μία φώτο μου θα μπορέσουν να την παρουν και να την εκτυπώσουν χρισιμοποιήσουν και τελος παντον κανουν ότι θελουν απο την στιγμή που εγώ... έχω τα φίλμ ή αρχεία μου...

Θα έρθουν και με το ζόρι θα μου πούν παραχωρισε μου τα δωρεάν...??
Μπα δεν σφάξανε... "Μολών λαβέ".

Παντελής


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gf στις 29 Ιούνιος 2005, 10:12:49
Παράθεση
όπως και αποσπασμάτων έργων των εικαστικών τεχνών ή άλλου, πάσης φύσεως εικονιστικού ή φωτογραφικού υλικού,


Ο νόμος μιλάει για αποσπάσματα έργων, όχι ολοκληρωμένα έργα.

Το όλο ζήτημα άπτεται του λεγόμενου fair use, δηλαδή τους μικρής έκτασης περιορισμούς των καθορισμένων δικαιωμάτων των δημιουργών προς όφελος άλλων υπέρτερων αγαθών.
Μέσα σε αυτά είναι και η χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Από παλιά επιτρεπόταν για παράδειγμα η παράθεση κειμένου μιας ή δυο παραγράφων, πάντα με αναφορά του δημιουργού. Ίσως τώρα έχουμε τον εκσυγχρονισμό αυτής της ρύθμισης ώστε να καλύπτει τις νέες μορφές και μέσα δημιουργίας.
Είναι τόσο μικρή και τόσο αναγκαία συνάμα η επαφή των παιδιών με την τέχνη που πιστεύω αξίζει μια μικρή εξαίρεση στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.
Ακόμη και στις Η.Π.Α, τη χώρα που έχει φτάσει σε μέτρα που αγγίζουν τα όρια της υστερίας την προστασία των δικαιωμάτων (των εταιριών δισκογραφίας και κινηματογράφου φυσικά), προβλέπονται αντίστοιχες διατάξεις για εκπαιδευτική χρήση.
Το ιδανικό βέβαια θα είναι να εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του δημιουργού και η όποια επιλογή να γίνεται σε συνεργασία μαζί του.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων: Πίσω Ολοταχώς...
Αποστολή από: bAx στις 29 Ιούνιος 2005, 10:20:31
Θα ήθελα τα σχόλιά σας πάνω στο τόσο σημαντικό, όπως φαίνεται, αυτό θέμα, για το οποίο δεν έχει σχεδόν ακουστεί τίποτε το τελευταίο διάστημα σε όλη τη χώρα (γιατί άραγε???).

Αυτή η εξαίρεση νομίζω πως υπάρχει και στους νόμους πολλών άλλων χωρών, και τη βρίσκω μάλλον δίκαια. Φαντάζεσαι μια σχολή φωτογραφίας να πρέπει να πληρώνει δικαιώματα στους φωτογράφους τις φωτογραφίες των οποίων χρησιμοποιεί για διδακτικούς σκοπούς?  ::)

Επίσης, δεν τόνισες καθόλου ότι αναφέρεται σε τμήματα της δουλειάς ενός καλλιτέχνη, όχι στο σύνολό της.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Giorgos_V. στις 29 Ιούνιος 2005, 10:29:53
Το άρθρο 22 του Ν.3328/2005 είναι αυτολεξεί το άρθρο 20 του Ν.2121/1993. Δεν έχουν βάλει τίποτα καινούργιο.

Η διαφορά του άρθρου 20 του Ν.2121/1993 με το νέο άρθρο 22 του Ν.3328/2005 είναι ότι στο Νόμο του 2005 γίνεται επέκταση και στα αποσπασμάτα έργων "πάσης φύσεως εικονιστικού ή φωτογραφικού υλικού". Το άρθρο 20 του Ν.2121/1993 αναφερόταν μόνο σε σε "έργα λόγου", κοινώς: κείμενα (λ.χ. συγγραφέων), το άρθρο 21 του Ν.2121/1993 σε αποσπασμάτα έργων εικαστικών τεχνών κ.λπ.

Η αιτία: http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_997068_26/06/2005_148216,
όπου αναφέρεται επι λέξει : "... Tο παρασκήνιο της υπόθεσης είναι ότι οι εκδοτικοί οίκοι που επιλέγησαν μετά την προκήρυξη διαγωνισμού διεκδίκησαν χρήματα από το YΠΠO για την αμοιβή των εικαστικών, αλλά τα χρήματα αυτά ουδέποτε δόθηκαν. Oπότε έπρεπε εκ των υστέρων η νομοθεσία να καλύψει την άρνηση θεσμικής υποστήριξης. Kι έτσι επινοήθηκε μια νομοθεσία άκρως ταπεινωτική για τους δημιουργούς, που ασφαλώς δεν ισχύει στην υπόλοιπη Eυρώπη. Kι εδώ δεν μιλάμε μόνο για καταστρατήγηση πνευματικών δικαιωμάτων, για χρήματα, δηλαδή, αλλά και για παντελή αδυναμία αντίδρασης μπροστά στη χρήση του έργου. O συνδυασμός κειμένων και εικόνων αφορά τους επιμελητές, διόλου τους δημιουργούς. Bήματα προς τα πίσω ολοταχώς."

Φίλε TELISGR: πως μπορουν να δημοσιεύσουν το έργο σου?
"Επιτρέπεται ... η αναπαραγωγή ... νομίμως δημοσιευμένων... αποσπασμάτων έργων των εικαστικών τεχνών ή άλλου, πάσης φύσεως εικονιστικού ή φωτογραφικού υλικού..." Δηλ. μπορεί να έχει δημοσιευθεί σε κάποια εφημερίδα, κάποιο site ίσως, σε κάποιο βιβλίο κ.λπ.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: TELISGR στις 29 Ιούνιος 2005, 10:30:33
Γιώργο αυτό δεν έιναι κάτι νέο. Το άρθρο 22 του Ν.3328/2005 είναι αυτολεξεί το άρθρο 20 του Ν.2121/1993. Δεν έχουν βάλει τίποτα καινούργιο.

Προσωπικά το θεωρώ ένα σωστό μέτρο και επικροτώ την άποψη του νομοθέτη, μια και η εκπαίδευση δεν πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς και σε επιπρόσθετα έξοδα.  (Διαφορετικά θα γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια όπου η εκαπαίδευση και μάθηση ήταν προνόμιο μόνο των εχόντων και κατεχόντων. )

Δηλαδη με λίγα λόγια σε λίγο θα πρέπει να δίνουμε παντου και παντα τις φώτος μας δωρεαν σε όποιον θέλει.

Με το ιδιο σκεπτικο οποιος εκτυπώνει ενα τουριστικο ημερολόγιο... ή card-postal θα πρεπει να τα εχει δωρεάν.. μιας και προσφερει στην προόθηση του τόπου του η συγκεκριμενη δουλεια..
Επισης οι διαφημιστες το ίδιο.. μιας και με τις συγκεκριμενες φώτο θα έχουν προσφερει στον Ελληνα καταναλωτη καλυτερο επιπεδο διατροφης/διαμονης/ανεσης κ.τ.λ....

Επισης δηλαδη το κρατος δεν πληρωνει τον βιβλιοδέτη.. το χαρτή το βρισκει στο δρόμο... τους εργατες τους έχει απο φυλακοβιους σε καταναγκαστικα έργα... ή μίπος τους χαριζει καμια εταιρία εκατομυρια cd's για να τα βαζουν ότι έχουν δια νομου απαιτίσει τσαμπα, μεσα.

Ας σοβαρευτουμε επιτελους και ας καταλάβουμε οτι όπως μας τα περνουν τοσα χρόνια με φόρους επι φόρων για την παιδία... να τα επιστρέφουν εκί και όχι να τα δίνουν για παπούτσια , οδοιπορικα, ακριβα ξενοδοχία και οτι αλλο μπορει να σκαρφιστουν... στους βουλευτες και οποιους αλους.. απλα για να ειναι μεσα σε καλα σαλόνια... τοσα και τοσα εκατομυρια...
Ελεος πια....


Παντελής.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων και κρατική αυθαιρεσία
Αποστολή από: Dead_Poet στις 29 Ιούνιος 2005, 10:33:47
Το όλο ζήτημα άπτεται του λεγόμενου fair use, δηλαδή τους μικρής έκτασης περιορισμούς των καθορισμένων δικαιωμάτων των δημιουργών προς όφελος άλλων υπέρτερων αγαθών.
Μέσα σε αυτά είναι και η χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Γιώργο, ως γνωστόν "ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις"...

Τι θέλω να πω; Ότι, με πρόσχημα τους "υπέρτερους σκοπούς", και εκμεταλλευόμενο τη δεσπόζουσα θέση και την αυθαίρετη νομοθετική του ισχύ, το Κράτος μετατρέπεται κατά το δοκούν σε έναν κοινότατο τζαμπατζή - για να μη χρησιμοποιήσω μια άλλη λέξη με την ίδια κατάληξη...

Πάρε και ως παράδειγμα τον περιβόητο θεσμό της "επίταξης". Σε περιπτώσεις θεομηνιών, το κράτος προκειμένου να καλύψει τη δική του οργανωτική ανεπάρκεια, προβαίνει στρατοκρατικά σε επίταξη μηχανημάτων έργων ή/και παντός είδους οχημάτων επαγγελματικής χρήσης, για τη χρήση και τη φθορά των οποίων φυσικά δεν πληρώνει δεκάρα στους ιδιοκτήτες τους οι οποίοι επένδυσαν κεφάλαιο για να τα αγοράσουν. Εντάσσεται, άραγε, αυτό στα πλαίσια του "fair use";

Κάτι ανάλογο δεν αποτελεί και η καταχρηστική απαλλοτρίωση έργων τέχνης;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gf στις 29 Ιούνιος 2005, 11:02:32
Η ερμηνεία της κας Μιχαλοπούλου στην Καθημερινή πως ο νόμος έγινε εκ των υστέρων για να δικαιολογήσει μη πληρωμές πνευματικών δικαιωμάτων για χρήση έργων που είχε ήδη γίνει, δεν είναι νομικά ισχυρή καθώς κανείς νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ.
Πέραν αυτού ερμηνείες περί προθέσεων μπορούν να γίνονται ελεύθερα, η ανάγκη όμως χρήσης αποσπασμάτων έργων τέχνης στην εκπαίδευση είναι αδήριτη.
Φαντάζεστε την ΑΣΚΤ να πρέπει να πληρώνει πνευματικά δικαιώματα για κάθε έργο που παρουσιάζει στους φοιτητές της;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 29 Ιούνιος 2005, 11:14:23
Το άρθρο 22 του Ν.3328/2005 είναι αυτολεξεί το άρθρο 20 του Ν.2121/1993. Δεν έχουν βάλει τίποτα καινούργιο.

Η διαφορά του άρθρου 20 του Ν.2121/1993 με το νέο άρθρο 22 του Ν.3328/2005 είναι ότι στο Νόμο του 2005 γίνεται επέκταση και στα αποσπασμάτα έργων "πάσης φύσεως εικονιστικού ή φωτογραφικού υλικού". Το άρθρο 20 του Ν.2121/1993 αναφερόταν μόνο σε σε "έργα λόγου", κοινώς: κείμενα (λ.χ. συγγραφέων), το άρθρο 21 του Ν.2121/1993 σε αποσπασμάτα έργων εικαστικών τεχνών κ.λπ.


Έχεις δίκιο, το άρθρο 22 του ν.3328/2005 δεν είναι αυτολεξεί το άρθρο 20 του ν.2121/1993, αλλά είναι περίληψη των άρθρων 20,21,22 και 23 με επέκταση , όπως ανέφερες στα νέα μέσα αναπαραγωγής.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dead_Poet στις 29 Ιούνιος 2005, 11:14:53
η ανάγκη όμως χρήσης αποσπασμάτων έργων τέχνης στην εκπαίδευση είναι αδήριτη.
Φαντάζεστε την ΑΣΚΤ να πρέπει να πληρώνει πνευματικά δικαιώματα για κάθε έργο που παρουσιάζει στους φοιτητές της;

H ΑΣΚΤ, και κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σχετικό με την προαγωγή της Τέχνης, είναι εύλογο να χρησιμοποιεί τα έργα αυτά δωρεάν, στο πλαίσιο της ελεύθερης ακαδημαϊκής χρησιμοποίησης των διακινούμενων επιστημονικών πονημάτων που ισχύει στις άλλες επιστήμες.

Αλλά, το να καταφεύγει ο ΟΕΔΒ σε τέτοιες μεθόδους για μαζική εκτύπωση και διάθεση (σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα) τέτοιων έργων ως "μαϊντανούς" για γέμισμα κενών σε σελίδες σχολικών βιβλίων, το βρίσκω μη αποδεκτό.

Με την ίδια λογική, και οι σχολικές βιβλιοθήκες θα έπρεπε να εμπλουτίζονται δωρεάν, με υποχρέωση των εκδοτών ή/και των συγγραφέων να καταθέτουν δωρεάν από ένα αντίτυπο του βιβλίου τους σε κάθε σχολική βιβλιοθήκη. Από τη στιγμή, όμως, που δεν ακολουθείται αυτή η πρακτική, δεν βρίσκω το λόγο γιατί να ακολουθείται η πρακτική της καταχρηστικής απαλλοτρίωσης σε άλλες περιπτώσεις.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Imagine στις 29 Ιούνιος 2005, 11:23:49
Δεν μπορώ να καταλάβω την ανησυχία σας  ???

Ο νόμος το αναφέρει ρητά:
Μιλάμε για βιβλία που εκδίδονται για χρήση σε σχολεία (όχι τριτοβάθμιες σχολές) κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας. Βιβλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα λοιπόν, θα περιέχουν ένα απόσπασμα του έργου μας (αυτό βέβαια δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για τους φωτογράφους, αλλά έχει για τους συγγραφείς) με σαφή αναφορά στο όνομα του Πνευματικού Δημιουργού.

Εγώ προσωπικά θα το θεωρούσα μεγάλη τιμή (ακόμα και αν ήμουν διακεκριμένος στον χώρο, όχι μόνο τώρα που μιλάμε υποθετικά) να θεωρηθεί οποιοδήποτε έργο μου (γραπτό, φωτογραφικό, μουσικό κτλ) τόσο σημαντικό ώστε να θεωρηθεί η χρήση του απαραίτητη σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά βιβλία. Θα ήταν τιμή μου αν μου το ζητούσε ακόμα και η τοπική Φωτογραφική Ομάδα, όχι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός της χώρας μου.

Και στην τελική ο ΟΕΔΒ θα μας εκμεταλλευτεί με την κερδοσκοπική πολιτική του; ΕΛΕΟΣ!!!
Σε λίγο θα ζητάω από τον Μιχάλη πληρωμή για τα γραφώμενά μου στο forum... :2 :5
Τόσο δύσκολο είναι να διαβάστε ολόκληρο το κείμενο; Δεν σας ζητάω να διαβάστε "ανάμεσα" στις γραμμές.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dead_Poet στις 29 Ιούνιος 2005, 11:34:45
Εγώ προσωπικά θα το θεωρούσα μεγάλη τιμή (ακόμα και αν ήμουν διακεκριμένος στον χώρο, όχι μόνο τώρα που μιλάμε υποθετικά) να θεωρηθεί οποιοδήποτε έργο μου (γραπτό, φωτογραφικό, μουσικό κτλ) τόσο σημαντικό ώστε να θεωρηθεί η χρήση του απαραίτητη σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά βιβλία.

Δημήτρη, άλλο το τι αποτελεί η "τζαμπέ" χρήση έργων δικών σου, δικών μου ή άλλων μελών του παρόντος forum χωρίς την καταξίωση και το βεληνεκές καλλιτεχνών αναγνωρισμένων επί δεκαετίες, και άλλο το τι αποτελεί η βάναυση χρησιμοποίηση έργων ανθρώπων που κέρδισαν με κόπο και διάρκεια την καταξίωσή τους.

Και θα παρακαλούσα να μη μου απαντήσεις ότι προσεγγίζω ελιτίστικα το ζήτημα, γιατί ναι, υπάρχει διαφορά, πώς να το κάνουμε.

Στην τελική, ανεξάρτητα από το βεληνεκές του καλλιτέχνη, πιστεύω ότι θα έπρεπε αν μη τι άλλο να ζητείται η συγκατάθεσή του για τη χρήση των έργων του, κι ας αποφάσιζε εκείνος (ή οι νόμιμοι κληρονόμοι του) αν θα την παραχωρούσαν αφιλοκερδώς. Όμως, η παροχή της δυνατότητας - ελέω δεσπόζουσας θέσης - να μη ζητείται καν αυτή η συγκατάθεση, είναι τουλάχιστον άκομψη και προσβλητική προς τον καλλιτέχνη και το έργο του.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gf στις 29 Ιούνιος 2005, 12:23:19
Να κάνω μια ερώτηση στην κοινότητα, χωρίς προσωπικό αποδέκτη;
Πόσοι από εμάς που κοπτόμαστε (δικαίως) υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των δικών μας φωτογραφικών έργων, σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα άλλων δημιουργών και μορφών τέχνης;
(Μουσική, κινηματογράφος κ.λπ)
Μήπως -κάποιοι- είμαστε σε αναντιστοιχία λόγων και έργων;
Ρητορικό το ερώτημα επαναλαμβάνω και γενικό.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: TELISGR στις 29 Ιούνιος 2005, 12:28:49

Επισης δηλαδη το κρατος δεν πληρωνει τον βιβλιοδέτη.. το χαρτή το βρισκει στο δρόμο... τους εργατες τους έχει απο φυλακοβιους σε καταναγκαστικα έργα... ή μίπος τους χαριζει καμια εταιρία εκατομυρια cd's για να τα βαζουν ότι έχουν δια νομου απαιτίσει τσαμπα, μεσα.

Ας σοβαρευτουμε επιτελους και ας καταλάβουμε οτι όπως μας τα περνουν τοσα χρόνια με φόρους επι φόρων για την παιδία... να τα επιστρέφουν εκί και όχι να τα δίνουν για παπούτσια , οδοιπορικα, ακριβα ξενοδοχία και οτι αλλο μπορει να σκαρφιστουν... στους βουλευτες και οποιους αλους.. απλα για να ειναι μεσα σε καλα σαλόνια... τοσα και τοσα εκατομυρια...
Ελεος πια....


Παντελής.

Και ξανατονιζω το παραπανω διοτι τελικα δεν θέλουμε μου φαινεται να το κατανοούμε...
Ο διμιουργος δεν έτρεξε ίδροσε και κουραστικε όπως και οι ανωτερο...
Δηλαδη αυτος γιατι να μην πλιρωθει...?
Και δεν λέω οχι στην δωρεαν παιδία... (αλλωστε και εγω προτεργατουσα στις καταλύψεις πριν χρόνια για να αυξηθει το ποσοστο για την παιδία)..
αλλα να υπαρχει και λιγι τσιπα... τουλαχιστον στο να περνουν την άδεια μας..
και αν θελει ο καθενας και συμφωνει για το πως θα χρεισιμοποιηθει να την δίνει.

ΠαντελήςΥ.Γ. Αυτο ισχειει για όλους τους οποιους είναι με Ιθαγένια Ελληνική... ή για όλους όσους τράβηξαν την φώτο μεσα στην Ελλάδα... γενικα αν εγω είμαι Αλβανός, Συριος ή απο τους παρθενους νίσους.. οπου δεν υπαρχει τετιος νομος.. και μου το κανει η Ελληνικη κυβέρνιση... θα μπορώ να τους μηνυσω για κλοπή δικαιοματων... σωστά...??
και πάλι έλεος.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dead_Poet στις 29 Ιούνιος 2005, 12:34:39
Πόσοι από εμάς που κοπτόμαστε (δικαίως) υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των δικών μας φωτογραφικών έργων, σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα άλλων δημιουργών και μορφών τέχνης;
(Μουσική, κινηματογράφος κ.λπ)

Χμμμ... πόσοι από εμάς είμαστε (ερασιτέχνες) μουσικοί ή κινηματογραφιστές, ώστε να μπορούμε να μην τα σεβόμαστε - και με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να το κάνουμε; ???


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: bAx στις 29 Ιούνιος 2005, 12:40:59
Πόσοι από εμάς που κοπτόμαστε (δικαίως) υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των δικών μας φωτογραφικών έργων, σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα άλλων δημιουργών και μορφών τέχνης;
(Μουσική, κινηματογράφος κ.λπ)

Χμμμ... πόσοι από εμάς είμαστε (ερασιτέχνες) μουσικοί ή κινηματογραφιστές, ώστε να μπορούμε να μην τα σεβόμαστε - και με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να το κάνουμε; ???

Υποθέτω πως ο gf εννοεί τα δεκάδες DVD και CD που αντιγράφουμε από φίλους ή κατεβάζουμε από το Internet. Και μάλλον έχει δίκιο  ::)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dead_Poet στις 29 Ιούνιος 2005, 12:53:05
Υποθέτω πως ο gf εννοεί τα δεκάδες DVD και CD που αντιγράφουμε από φίλους ή κατεβάζουμε από το Internet. Και μάλλον έχει δίκιο

A, OK, τώρα έγινε κατανοητό. Ωστόσο, δεν με αφορά προσωπικά: όποιος επιθυμεί, ας έρθει να δει την πλούσια δισκοθήκη μου, και δεν θα βρει ούτε ένα κλεψίτυπο cd! Σπανιότατο φαινόμενο, το ξέρω, αλλά συμβαίνει :)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Αλέξανδρος στις 29 Ιούνιος 2005, 13:34:34
Eνα ερώτημα....Στα ιδιοτικά σχολεία που τα παιδιά πληρώνουν για τα βιβλία τους, εκεί πληρώνονται οι πνευματικοί δημιουργοί;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dead_Poet στις 29 Ιούνιος 2005, 13:38:01
Στα ιδιοτικά σχολεία που τα παιδιά πληρώνουν για τα βιβλία τους, εκεί πληρώνονται οι πνευματικοί δημιουργοί;

Όχι βέβαια. Τα βιβλία τα εκδίδει ο ΟΕΔΒ για όλα τα σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια. Απλώς, στα πρώτα δεν μοιράζονται δωρεάν.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Giorgos_V. στις 29 Ιούνιος 2005, 13:42:02
Μισό λεπτό. Πριν πάμε σε θέματα χρημάτων, νόμων κλπ, υπάρχει ένα ηθικό θέμα και αυτό είναι πρωταρχικά θέμα αν συμφωνεί ο καλλιτέχνης να μπει κάπου το έργο του. Σαφώς και πρέπει να ερωτηθούν οι δημιουργοί και να ικανοποιηθούν οι ενστάσεις τους για την ενσωμάτωση ή μη ενσωμάτωση έργων τους οπουδήποτε.

Κατ'αρχήν, να πω κι εγώ μια κουβέντα, μιας και ξεκίνησα (καλοπροαίρετα, όπως πάντα) τη σχετική συζήτηση: αυτό που λέει ο mxou ΑΚΡΙΒΩΣ, αυτό θα ήθελα να καυτηριάσω. Στα σχετικά με τη φωτογραφία, βέβαια, μιας και ο νόμος 2121/1993 για τα υπόλοιπα είχε μεριμνήσει από παλιά.
Και βέβαια θα θεωρούσα τιμή μου να προκριθεί προς δημοσιευση έργο μου σε κάποιο βιβλιο του ΟΕΔΒ αλλά και του ΥΠΕΠΘ, αλλά όχι "...χωρίς την άδεια του δημιουργού...". Είμαι απόλυτος υπέρμαχος της προσφοράς του έργου ενός φωτογράφου για εναν ανώτερο σκοπό και το εχω ήδη κάνει άλλωστε: πρόσφατα κατόπιν συνεννόησης παραχώρησα τα πενευματικά δικαιώματα 2 φωτογραφιών μου προς το WWF Ελλάς, του οποίου είμαι μέλος, για κάθε χρήση, ενώ, όσοι από εσάς είστε μέλη του WWF Ελλάς και έτυχε να το δείτε, οι συγκεκριμένες φωτος δημοσιεύθηκαν με σχετικό άρθρο στο τελευταίο τεύχος "Το Πάντα" της οργάνωσης. Στο ίδιο πλαίσιο, προτίθεμαι να παραχωρήσω στο WWF Ελλάς και τα δικαιώματα χρήσης μεγάλου αριθμού φωτογραφιών μου (περί των 500, μετα από απιλογή τους).
Αυτά, για παρένθεση...
Επομένως:
Αλλο να παραχωρείς, άλλο να σου ζητείται να παραχωρήσεις και άλλο να δημοσιεύεται κάτι χωρίς την άδεια του δημιουργού..
Αυτό είναι που με ενοχλεί, και θα ήθελα να υπερτονίσω (ίσως δεν το τόνισα επαρκώς στο πρώτο μήνυμα στη συζήτηση αυτή).
Ευχαριστώ, και χαίρομαι πραγματικά που τόσο σημαντική συζήτηση γίνεται από ανθρώπους με επιχειρήματα. (Χε, χε χε: Μπηχτή γι' αυτούς που μας "κατηγορούν" ότι οι παθιασμένοι με τη φωτογραφία είναι μόνο χομπίστες, και όχι ... άνθρωποι του πνεύματος, της σκέψης και της γνώσης :0 :0 :0 )


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: jeanajean στις 01 Ιούλιος 2005, 19:18:28
Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων (http://www.greekphotobank.gr/pnevmatika.htm)

το παραπάνω λινκ δεν οδηγεί πουθενά...

Πέρα όμως από αυτό, θέλω να θέσω ένα ερώτημα, με αφορμή μία προσωπική υπόθεση...
Έστω λοιπόν ότι κάποιος φωτογραφίζει μία θεατρική παράσταση...και έστω ότι δίνει δείγματα με τιμή/εικόνα...
Έστω τώρα ότι αγοράζει κάποιος (ηθοποιός κ.λπ.) κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες και δίνει προς δημοσίευση σε κάποιο έντυπο...
Τι γίνεται σαυτή την περίπτωση; Έχει ο φωτογράφος δικαιώματα και τι είδους; (π.χ. υποχρέωση να γραφτεί η φίρμα του ή να χρεώσει έξτρα, κ.λπ)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 01 Ιούλιος 2005, 22:22:48
Αυτά έιναι πράγματα που ξεκαθαρίζεις κατά την φωτογράφηση. ΑΝ δηλαδή είναι για προσωπική ή επαγγελματική χρήση (και φυσικά δίνεις και την κατάλληλη άδεια με το ανάλογο αντίτιμο).

Αν το κάνει αυτός (ή εσύ) χωρίς την άδεια σου(του) τότε παραβιάζεις τον νόμο (υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, αλλά αυτό είναι σε γενικές γραμμές)

Πρακτικά νομίζω ότι καλό έιναι να συζητήσεις με τον ηθοποιό και να βρείτε μία συμβιβαστική λύση (εκτός αν η δημοσίευση έγινε σε μεγάλο περιοδικό και αν το έκανε εσύ θα έπερνες πολύ μεγάλη αμοιβή)

Όλα όμως εξαρτώνται από την (γραπτή κατά προτίμηση) συμφωνία που έχετε κάνει.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: lasgyp στις 26 Ιούλιος 2005, 12:35:42
Πέρα από όλα ειπώθηκαν, τα οποία δηλώνουν σοβαρό προβληματισμό για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα μας, εγώ θα ήθελα να ξέρω το γενικότερο καθεστώς που ισχύει στις άλλες χώρες. Είναι σαφές ότι ακόμη και ο ΟΕΔΒ θα πρέπει να σέβεται το δημιουργό και να ζητά απαραιτήτως την άδειά του, με την προϋπόθεση να μην κακοποιείται το όποιο έργο του κατά τη δημοσίευση. Γνωρίζουμε άλλωστε πολύ καλά τι συμβαίνει και με ποιο πρόχειρο τρόπο στοιχειοθετούνται πάσης φύσεως κείμενα ή φωτογραφίες σε εφημερίδες ή περιοδικά και λυπάμαι, μιλώ ιδιαίτερα για την επαρχία, μια που έχω άμεση γνώση του πράγματος. Επίσης και για την ουσία: Συμφωνούμε όλοι ότι με τα πνευματικά δικαιώματα και τη συναφή νομοθεσία ο χαμένος είναι ο καλλιτέχνης ή δημιουργός. Από κει και πέρα τι κάνομε; Εμείς πώς μπορούμε να παρέμβουμε ώστε τουλάχιστον να αρχίσει να διαμορφώνεται μια σοβαρή κατάσταση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεταιτο δημιούργημα και ο δημιουργός. ΕΜΕΙΣ με κεφαλαία γράμματα, μια που αφορά όλους μας!


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 26 Ιούλιος 2005, 12:54:32
Ζαχαρία έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 5-6 χρόνια  (βοηθούσης και της ΕΟΚ) και οι νόμοι έχουν συγκλίνει με τους διεθνείς (τουλάχιστον τους Ευρωπαϊκούς, με εξαίρεση τους Γαλλικούς - πράγμα που απεύχομαι γιατί οι Γάλλοι περιορίζουν την ελευθερία του φωτογράφου σε σημαντικό βαθμό)

Αυτό που λείπει είναι η εφαρμογή και η συλλογική νοοτροπία. Αν όλοι οι φωτογράφοι αποφασίσουν να τηρούν τα δικαιώματά τους τότε θα τα κρατήσουν. Μέχρι τότε ο κάθε εκδότης θα κάνει ότι θέλει με το σκεπτικό "τόσοι περιμένουν να προσληφθούν, αν δεν δεχτεί ο δικός μου θα πάρω άλλον".  Βέβαια θα πρέπει να εφαρμόζει και το κράτος τον νόμο και να ζητάει (σχεδόν) αυτεπάγγελτα να αποζημιώνεται -ηθικά ή υλικά- ο κάθε φωτογράφος που έχει ζημιωθεί.

Για το θέμα όμως της παροχής γνώσης και της δυνατότητας να χρησιμοποιηθούν τμήματα έργου σε διδακτικά βιβλία του ΟΕΔΒ, θα με βρείς απόλυτα σύμφωνο με τον νόμο. Η γνώση είναι δύναμη και η δύναμη βελτιώνει τον άνθρωπο. Άνθρωποι μορφωμένοι σωστά θα πποχωρήσουν και σωστά και θα τηρήσουν νόμους, όχι απο φόβο, αλλά από σεβασμό.

Απλά μια μερίδα θέλει την μάζα να ζεί στην άγνοια ώστε να τους χειραγωγεί καλύτερα και να εφαρμόζει με μεγαλύτερη ευκολία την ψυχολογία της μάζας.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: lasgyp στις 26 Ιούλιος 2005, 19:13:24
Αγαπητέ μου Dimitri πράγματι η ελληνική νομοθεσία έχει κάνει βήματα. Θα συμφωνήσω επίσης για την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεις στη γενικότερη κοινωνική στάση και αντίληψη. Σε γενικές γραμμές είμαστε σύμφωνοι. Σε παρακαλώ πολύ αν γνωρίζεις περισσότερα πράγματα για τη γαλλική νομοθεσία θα ήθελα να κάνεις κάποια αναφορά.

Συμφωνώ επίσης και για τον ΟΕΔΒ έτσι όπως το αναφέρεις, αφού υποθέτω ότι όλοι μας αντμετωπίζουμε την παιδαγωγική διαδικασία ως σημαντική και ουσιαστική πολιτειακή πράξη. Βεβαίως και θα πρέπει να σταθούμε αρωγοί κι εμείς οι ίδιοι. Όμως η τοποθέτησή μου αφορούσε κυρίως στο γεγονός ότι τα δικά μας κίνητρα όσο αγαθά κι αν είναι δεν αντιμετώπιζονται με τον απαιτούμενο σεβασμό από τη γενικότερη νομοθεσία. Ως εκ τούτου και από το ίδιο το κοινωνικό σύνολο, αφού η νομοθεσία και η αντίληψή της έχει να κάνει και με τον τρόπο που σκέφτονται οι πολίτες της. Αυτό που απαιτώ όμως από το νομοθέτη είναι ο σεβασμός και στο δημιουργό και στο έργο. Και αν δεν μπορεί η νομοθεσία να το επιτύχει, τουλάχιστον να προσπαθήσει να κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, για να μπορέσει να διδάξει κι αυτή με τη σειρά της τους ανθρώπους. Ή τουλάχιστον, άτυπα, ας αντιμετωπίζεται πια η δημιουργία και ο καλλιτέχνης με την ευαισθησία που απαιτείται από ένα θεμελιωδώς πολιτισμένο σύνολο.

Ναι λοιπόν, εμείς δίνομε την ψυχή μας, έστω χωρίς την άδειά μας στον ΟΕΔΒ, απαιτούμε όμως σεβασμό.  :4


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 26 Ιούλιος 2005, 19:42:23
Ναι λοιπόν, εμείς δίνομε την ψυχή μας, έστω χωρίς την άδειά μας στον ΟΕΔΒ, απαιτούμε όμως σεβασμό.

Σε αυτό με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο. Δυστυχώς όμως όπως πολύ σωστά παρατήρησες και όπως όλοι έχουμε βιώσει σε κάποια στιγμή της ζωής μας, ο σεβασμός προς τον άλλο (καλλιτέχνη ή μη) δεν υπάρχει. Όπου υπάρχει, συνήθως τα αίτια είναι διαφορετικά (χρήμα, κοινωνική  ή πολιτική θέση, κλπ).  Γι αυτό επιμένω στην παιδεία

(Για τους γαλλικούς νόμους δυστυχώς δεν ξέρω πολλά, πέρα από αυτά που αναφέρονται στα διάφορα φωτογραφικά sites και έχουν κυρίως σχέση με τους αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθερία της φωτογραφίας δρόμου και στις ποινές που έχουν επιβληθεί σε ένα-δύο φωτογράφους)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 26 Ιούλιος 2005, 19:50:17
Τι να την κάνουμε την ελληνική νομοθεσία αφού δεν την τηρεί ούτε το κράτος; Εγώ έχω βρει κλεμμένες δουλειές μου από μία Νομαρχεία και έναν Δήμος. Έχω κάνει εξώδικα και έχω ρίξει λεφτά για την άμυνα της δουλειάς μου. Δεν νοιάζεται κανένας! Ο δικηγόρος τρωει τα λεφτά και το κράτος κάνει το κουτό. Σαν δεν υπήρχαν νόμοι στην Ελλάδα. Και στην πράξη μάλλον έτσι είναι! Κλέβουν χωρίς να τους ενοχλήσει κανένας! Και μόνο δύο περιπτώσεις; Μπα! Μόλις μπαίνω στο Google βρίσκω φωτογραφίες που τις έχουν κλέψει από τις ιστοσελίδες μου. Χρόνια ασχολιέμαι με το ιντερνετ. Μέχρι τώρα μου έχων κλέψει φωτογραφίες (και το λογότυπο της εταιρίας μου!!!) ΜΟΝΟ Έλληνες...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 26 Ιούλιος 2005, 20:22:40
Tobias θυμάμαι τα προβλήματα που είχες με τις φωτογραφίες σου και ελπιζω κάποτε να βρείς το δίκιο σου.

Δυστυχώς είναι όπως το είπες. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.

(Βέβαια τώρα με την ΕΟΚ, έχεις πάντα την δυνατότητα να μεταφέρεις το θέμα στις Βρυξέλλες ή (νομίζω) και σε τοπικά δικαστήρια. Δεν ξέρω όμως αν αξίζει οικονομικά  ???)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 26 Ιούλιος 2005, 23:43:28

Γεια σου!

Ναι - δυστυχώς έτσι είναι. Για να πάει κάνεις μέχρι τις Βρυξέλλες θα του κοστίσει πάρα πολλά λεφτά και δεν είναι σίγουρος αν θα κερδίσει την υπόθεση. Με αυτά στην Ελλάδα κάνουν ότι κάνουν. Καταλαβαίνω ήδη πολλά... Πάντα οι Έλληνες μιλάνε άσχημα για το κράτος τους. Και τελικά είναι οι ίδιοι οι οποίοι στις εκλογές θα ψηφίσουν αυτούς που τους νομιμοποιούν τα αφαιρετά. Η παρανομία ο τρόπος ζωής των Ελλήνων; Δηλαδή η χώρα που γέννησε την δικαιοσύνη την πατάει με τα πόδια...

Κρίμα!

Καπότε εμπιστευτήκα την Ελλάδα...Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: basic στις 23 Αύγουστος 2005, 22:19:17
Φιλε απο Γερμανια

μου συνεβει και μενα να κλεψουν φωτογραφιες, μια νομαρχια μεσω αναθεσης σε ιδ. εταιρια, και να εχουν το θρασος να πουλανε το εντυπο υλικο σε βιβλιοπωλεια (το ψηφιακο το μοιραζαν δωρεαν!!! σε σημαντικη κρατικη διοργανωση). Δε μιλαμε δε, για διαφορα sites που κλεβουν για να στησουν τις σελιδες τους. Η συλλογη μου ειναι απο τις μεγαλυτερες (> 1200) σε συγκεκριμενο τουριστικο νομο της Ελλαδος. Και θελω να σε ρωτησω αν βρηκες ακρη με τη νομικη οδο, αν αξιζει εστω και απο ηθικης να ενεργησω νομικα.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 24 Αύγουστος 2005, 00:12:45
 :'(

Τι να σου πώ; Μην τα βάλουμε κάτω! Και ένα κράτος έχει νόμους τους οποίους πρέπει να τους σεβέται!

Οσοί περισσότεροι θα είμαστε, τόσο περισσότερα θα καταφέρουμε!

Εγώ ακόμα κάνω λίγη υπομονή. Το εξωδικό το έχει λάβει η Νομαρχία Πειραιάς. Τους ενοχλέι πάρα πολύ και προσπαθούν από πίσω να κάνουν κακό σε έναν φίλο μου. Δεν τα καταφέρνουν γιατί έχει καλές σχέσεις με την κυβερνήση.

Η Νομαρχία Πειραιάς ρίχνει την ευθύνη σε μία δίθεν εταιρία διαφήμησης. Άλλα δεν θα τους περάσει ετσί το προβλήμα.

Αύτοι άρχισαν τον πόλεμο την στίγμη που κλέψαν την δουλειά μου. Και αύτοι θα τα πληρώσοπυν. Αν όχι οικονομικά, τότε του χρόνου πολιτικά.

Είναι και ρεζίλι που ο αρχηγός της Νομαρχίας υποτιθέται να είναι καλλητεχνης (ζωγράφος...).

Φίλε - μην ξεχνάς  πως όλα αύτα τα δίθεν έργα προβολής πληρωνόνται από προγράμματα περιφεριακής αναπτύξης της Ε.Ε. Και η Ε.Ε. απετεί από τους κρατικούς οργανισμούς να δουλέψουν νομικά!

Για μένα είναι και μία βαρυά προσωπική υποθέση. Γιατί είμαι ξένος και αγωνιστήκα 19 χρόνια για αύτον τον τόπο που αγαπώ. (Τα Μέθανα). Ο τί έιχα τα έδωσα για να μπορέσω να κάνω την φωτογάφήση. Κατάφερα να δημηουργήσω ένα μεγάλο αρχείο για εκεινή την περιοχή. Οι φωτογραφίες μου είναι γνωστές σε όλους στα Μέθανα.

Η αγάπη μου για την χώρα σου με κάνει να μην βάλω όλους τους Έλληνες στο ίδιο καλάθι με αύτους τους λίγους πολιτικούς (ένας Νομάρχης και ένας Δημάρχος).
Αύτη λένε να προβάλουν τουριστικά τον Σαρωνικό κόλπο. Και με το κλεμμένο υλικό γίνονται ρεζίλι οι ίδιοι και κάνουν δυστυχώς το μέρος ρεζίλι στους ξένους. Δηλαδί αύτους που θέλουν να προσελκύσουν τους κάνουν τετοιές δουλειές;

Πρέπει έμεις οι φωτογράφοι να οργανωθούμε για να κινηγήσουμε αύτες τις εγκληματικές ενεργείες - η παραβιάση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι μία νομική παραβιάση, δηλαδί εγκλήμα!

Να τα πούμε πολύ ξεκαθαρά!

Η κλεψιά δεν είναι μαγκιά!

Αν έχεις κεφί, στείλε μου τα δικά σου στοιχεία. Ίσως θα βρούμε και άλλους και να κάνουμε το θέμα γνωστό στις εφημερίδες κτλ.

Μην αφήσουμε να λερώσουν λίγοι την εικόνα της Ελλάδας!

Γιατί τελικά κάνουν κακό στον Έλληνα φορολογουμένο που θα πληρώσει τα λάθη αύτων των άνθρωπων!


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: connico στις 31 Αύγουστος 2005, 23:07:09
Θα ήθελα να κάνω μια απλή αλλά σημαντική για μένα ερώτηση: ας υποθέσουμε ότι δημιουργώ ένα αφιέρωμα σε κάποιον γνωστό φωτογράφο όπου εκτός από τα βιογραφικά στοιχεία παραθέτω ορισμένες φωτογραφίες του τις οποίες όπως είναι αυτονόητο η τις σκαναρισα από ένα βιβλίο η περιοδικό που έχω  στην κατοχή μου η τις βρήκα και τις αντέγραψα  μέσα από τον ιστό μετά από μια ερευνά που έκανα. Θεωρείται κλοπή αυτή η διακινήσει που δεν έχει στόχο την προσωπική κερδοσκοπία παρά μόνο την διάδοση (αφιλοκερδώς) της φωτογραφίας; Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για τις περιπτώσεις που δημοσιεύεται στο dpgr ένα άρθρο η απόσπασμα βιβλίου.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: MANOS_mm στις 01 Σεπτέμβριος 2005, 00:09:22
Τα έχω ξαναγράψει νομίζω.
Ναι θεωρείσαι κλέφτης , αλλά όταν η υπόθεση  φτάσει στα δικαστήρια αθωώνεσαι.
Πριν ξεκινήσω τα «αφιερώματα» το έψαξα αρκετά (σε ευρωπαϊκό επίπεδο)
Υπάρχουν διάφορα δεδικασμένα και σε όλα βγήκε αθωωτική απόφαση, εφόσον το site ήταν μη κερδοσκοπικό όπως το DPGR

Πέραν τούτου, η δεοντολογία επιβάλει να αναφέρουμε τις πηγές μας , πράγμα που έτσι και αλλιώς κάνουμε στο DPGR.  :)
 


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: lgreco στις 01 Σεπτέμβριος 2005, 00:28:40
Δεν θα βιαζόμουν να σε χαρακτηρίσω κλέφτη connico.  Αν η δουλειά που κάνεις είναι για τους μαθητές σου σε μια τάξη, τότε ισχύει ο κανόνας του fair use. Το fair use φυσικά έχει και κάποια όρια: άλλο είναι ένα φυλλάδιο που ετοιμάζεις για 30 μαθητές μιας τάξης ή τμήματος κι άλλο ένα βιβλίο ή κεφάλαιο βιβλίου που θα μοιραστεί σε εκατοντάδες ή χιλιάδες άτομα.  Στην τελευταία περίπτωση μάλλον δεν έχουμε fair use.  Εδώ δεν εμπίπτει και το dpgr το οποίο έχει εκατοντάδες μέλη διότι οπως παρατήρησε ο Μάνος πρόκειται για μη κερδοσκοπικό φορέα -- βέβαια αν ο άλλος σε πάει στα δικαστήρια, θα αθωωθείς αλλά θα ταλαιπωρηθείς.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων (HELP)
Αποστολή από: antemensa στις 25 Σεπτέμβριος 2005, 15:47:09
Θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να κατεβάσω και έπειτα να χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε φωτογραφία απο το internet για δημοσίευση στη δικη μου ιστοσελίδα (σε διαφορετική ή ίδια ανάλυση απο τη πρωτότυπη)? Μπόρω αυτό να το κάνω αν αναφέρω στη τον δημιουργό (αν τον ξέρω) ή τη σελίδα που ενδεχομένως την κατέβασα? Ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν, ώστε να μην είμαι παράνομος και μπλέξω με τη δικαιοσύνη???

 :8 :8 :8


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Barba-Giannis στις 25 Σεπτέμβριος 2005, 15:57:58
Σε κάθε περίπτωση η γραπτή άδεια είναι η πιο σίγουρη λύση (το email έχει την ισχύ γραπτού λόγου). Εάν αρνηθεί να σου την δώσει να περιμένεις ότι χρησιμοποιώντας την μπορεί να βρεις μπελάδες. Πολλές φωτογραφίες στο Internet άλλωστε είναι για πώληση.


Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσεις τις φωτογραφίες για εμπορικό σκοπό, π.χ. σε μια προσωπική ιστοσελίδα, και δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσεις με τον δημιουργό, βάζεις αναφορά με το όνομά του και link στην σελίδα απ' όπου την κατέβασες. Αυτό όμως και πάλι δεν σε καλύπτει απόλυτα ανάλογα με την νομοθεσια της χώρας που βρίσκεσαι και βρίσκεται κι αυτός και την διάθεσή του για δικαστικές περιπετειούλες όπως λένε ο Manos_mm & ο Lgreco μερικά μηνύματα πιο πάνω...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: antemensa στις 25 Σεπτέμβριος 2005, 16:16:21
Αν δε ξέρω και δε μπορώ να βρω τον δημιουργό της φωτογραφία και βάλω link τη σελίδα ως πηγή απο την οποία κατέβασα τη φωτογραφία, θα είμαι εν μέρει καλυμένος, τουλάχιστον για την Ελληνική νομοθεσία?
                            ???


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Barba-Giannis στις 25 Σεπτέμβριος 2005, 16:30:33
Όπως το λες, εν μέρει. Διάβασε ξανά τι λέμε παραπάνω.


Είναι (περίπου) σαν να παίρνεις κρυφά ένα ρούχο από το σπίτι κάποιου και να το φοράς έξω. Εάν σε ανακαλύψει ότι το έχεις πάρει μπορεί να σε μηνύσει. Η δικαιολογία ότι δεν εύρισκες το μαγαζί να το αγοράσεις δεν στέκει σε κανένα δικαστήριο. :)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: antemensa στις 25 Σεπτέμβριος 2005, 16:33:49
Ναι, αλλά πρακτικά δεν είναι αν όχι αδύνατο πολύ δύσκολο, να βρεις τον δημιουργό της φωτογραφίας αν λέμε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει κανένα στοιχείο πάνω ή δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα?


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Barba-Giannis στις 25 Σεπτέμβριος 2005, 16:37:48
Τότε, δεν την παίρνεις για να μην σε βρει εκείνος! :4


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: antemensa στις 25 Σεπτέμβριος 2005, 16:39:29
 ;D :0


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: pemag στις 15 Οκτώβριος 2005, 11:55:23
Imagine:
Παράθεση
Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούν να σε "προσβάλουν" νομικά, από την στιγμή που οι φωτογραφίες σου είναι κάδρα που περιέχουν πλήθος ή περαστικούς σε δημόσιους χώρους.

Από την στιγμή που δεν χρησιμοποιείες κάδρα που απομονώνουν και άρα ξεχωρίζουν και εκθέτουν συγκεκριμένα άτομα δεν εκθέτεις την προσωπικότητα κάποιου.

Γεια σας κι από 'μένα!

Σ' αυτή την περίπτωση υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο που να καθορίζει από πιό αριθμό ατόμων και πάνω θεωρείται μια ομάδα "πλήθος" ;


Τίτλος: Περιουσιακά δικαιώματα ή αντίρρηση επεξεργασίας δεδομένων
Αποστολή από: Dr_Michael στις 06 Νοέμβριος 2005, 10:17:58
Imagine:
Παράθεση
Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούν να σε "προσβάλουν" νομικά, από την στιγμή που οι φωτογραφίες σου είναι κάδρα που περιέχουν πλήθος ή περαστικούς σε δημόσιους χώρους.

Από την στιγμή που δεν χρησιμοποιείες κάδρα που απομονώνουν και άρα ξεχωρίζουν και εκθέτουν συγκεκριμένα άτομα δεν εκθέτεις την προσωπικότητα κάποιου.

Γεια σας κι από 'μένα!

Σ' αυτή την περίπτωση υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο που να καθορίζει από πιό αριθμό ατόμων και πάνω θεωρείται μια ομάδα "πλήθος" ;

Το νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα (http://www.dpgr.gr/forum/index.php?board=13;action=display;threadid=17837), δεν ορίζει πλήθος ή μη, απλά δίνει το δικαίωμα στον εικονιζόμενο, αν είναι αναγνωρίσιμα τα χαρακτηριστικά του, να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, ή να διεκδικήσει περιουσιακά δικαιώματα εφόσον έχει γίνει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: BalDwin στις 22 Ιανουάριος 2006, 23:28:03
Έχω την εξής απορία που θα ήθελα αν κάποιος φίλος ξέρει να μου λύσει:αν δανειστώ μια φωτογραφική μηχανή από άλλον και βγάλω φωτογραφίες,μπορεί μετά ο ιδιοκτήτης της μηχανής να αξιώσει δικαιώματα στις φωτογραφίες που τράβηξα εγώ?


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Kostis_Pap στις 23 Ιανουάριος 2006, 08:41:33
Έχω την εξής απορία που θα ήθελα αν κάποιος φίλος ξέρει να μου λύσει:αν δανειστώ μια φωτογραφική μηχανή από άλλον και βγάλω φωτογραφίες,μπορεί μετά ο ιδιοκτήτης της μηχανής να αξιώσει δικαιώματα στις φωτογραφίες που τράβηξα εγώ?

Ε μην τρελαθούμε κιόλας...

Το αντίθετο ίσως, δηλαδή αν δανείσεις μια φωτογραφική μηχανή σε άλλον και αυτός τραβήξει κάποιες φωτογραφίες, μετά μπορεί να ζητήσει τα δικαιώματα για αυτές που τράβηξε και βρίσκονται στο φιλμάκι ή στην κάρτα μνήμης της μηχανής σου (άντε βέβαια να το αποδείξει).


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 23 Ιανουάριος 2006, 10:28:11
Έχω την εξής απορία που θα ήθελα αν κάποιος φίλος ξέρει να μου λύσει:αν δανειστώ μια φωτογραφική μηχανή από άλλον και βγάλω φωτογραφίες,μπορεί μετά ο ιδιοκτήτης της μηχανής να αξιώσει δικαιώματα στις φωτογραφίες που τράβηξα εγώ?

Πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αξιώσει ποτέ. Μπορεί όμως να αξιώσει ποσοστό επί των πωλήσεων/κερδών μια και η φυσική απεικόνιση της πνευματικής σου δημιουργίας έγινε με μέσα που του ανήκουν.

Τραβηγμένο, αλλά με ένα καλό δικηγόρο όλα γίνονται (πρόσφατο παράδειγμα το "φιλί" όπου αν και τα μοντέλα είχαν πληρωθεί αξίωσαν ποσοστά από την πώληση του πρωτότυπου)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων: τι σημαίνει "έτος copyright";
Αποστολή από: Dead_Poet στις 14 Φεβρουάριος 2006, 12:35:44
Αν και είμαι κλινήρης από ίωση αυτές τις μέρες, σήμερα ήρθε μια είδηση που με χαροποίησε και μου ανέβασε το ηθικό. Σε αντίθεση με ορισμένους σελέμηδες κάποιων εγχώριων φυλλάδων που αρέσκονται στην ευκολία του clopyright (http://www.dpgr.gr/forum/index.php?board=22;action=display;threadid=4485;start=msg299147#msg299147), κάποιοι κάτοχοι ιστοτόπων του εξωτερικού αποδεικνύουν, αν μη τι άλλο, την υψηλή φωτοδεοντολογική τους παιδεία φροντίζοντας να ζητούν πάντα άδεια πριν αναδημοσιεύσουν μια φωτογραφία από άλλη ιστοσελίδα, και φυσικά πάντα προσφέρονται να αναγράψουν όλα τα σχετικά για την πηγή τους. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος www.cityglance.org (που, όπως βλέπω από τη σχεδίασή του, είναι ακόμη στα σπάργανα) κάνοντας ένα φωτοαφιέρωμα σε κάποιες μητροπόλεις του κόσμου, φρόντισε να μου ζητήσει την άδεια για να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες (http://www.cityglance.org/asia/korea/seoul/time_capsule/1980s/main.shtml) από τη συλλογή μου της Σεούλ (http://www.dpgr.gr/forum/index.php?board=73;action=display;threadid=15657).

Στο σχετικό mail που ανταλλάξαμε με τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου, με ρώτησε το εξής:

"I put the copyright year for yourself as of 2006 - if it should be another year, then let me know and I'll make the modifications."

Και σας ρωτώ κι εγώ με τη σειρά μου, για να ξέρω τι να του απαντήσω: τι σημαίνει, γενικά, "copyright year"; Πρέπει να το αφήσει όπως είναι, εννοώντας το έτος της αναδημοσίευσης στο δικό του ιστότοπο; Πρέπει να το κάνει 2005, που είναι το έτος της πρώτης δικής μου δημοσίευσης στο PBase; Πρέπει να το κάνει 1988, που είναι το έτος κατά το οποίο τράβηξα τις φωτογραφίες; ???

Για βοηθήστε, παρακαλώ...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 14 Φεβρουάριος 2006, 12:40:00
Αν δεν έχεις κάνει επίσημη κατοχύρωση (σε επίσημο φορέα - μόνο που δεν ξέρω ποιός είναι εδώ στην Ελλάδα) τότε είναι το έτος λήψης.

Βέβαια δεν παίζει και τόσο ρόλο. Ας βάλει ότι θέλει.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: G.Magerakis στις 15 Φεβρουάριος 2006, 13:15:34
Βοήθεια!...

Σαν παιδί και γω θέλω μερικές από τις φωτογραφίες μου να τις εκτυπώσω. Που αλλού θα πάω? Στο φωτογραφείο θα πάω. Στο μαγαζί που είναι στη γειτονιά μου και έχω πάει κανα δυο φορές έγινε το εξής: Ο τύπος πήρε το cdακι με τις φωτογραφίες που του έδωσα, πήγε στον υπολογιστή του, τις πέρασε σε φάκελο με κανονικότατη αντιγραφή και μου είπε να πάω την επόμενη μέρα.....

Και ρωτώ εγώ... Είναι λογικό που μου σηκώθηκε η τρίχα από την όλη σκηνή??? Να ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙ στο PC ΤΟΥ τις ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ φωτογραφίες?
Και σε άλλα μαγαζιά τί γίνεται? Σε εκείνα τα τεράστια εκτυπωτικά μηχανήματα υπάρχει σκληρός δίσκος ή τρόπος αντιγραφής (ΚΛΟΠΗΣ) των φωτογραφιών μου??

Και σας παρακαλώ.........: ΠΩΣ μπορώ να αποθηκεύσω τις φωτογραφίες μου ΧΩΡΙΣ το exif data??

Με εκτίμηση και πανικό,
Γιώργος

ΥΓ Μερικές εκατοντάδες φωτογραφίες μου με γυμνό και ημίγυμνο ΠΩΣ θα τις δω σε χαρτί χωρίς να χάσω τον ύπνο μου???


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 15 Φεβρουάριος 2006, 13:59:52
Νομίζω ότι μόνο με δύο τρείς τρόπους μπορείς να έχεις σχετική ησυχία.

1. Τυπώνεις μόνος σου στο σπίτι (βέβαια θέλεις καλό εκτυπωτή και καλά χαρτιά και το κόστος είναι σχετικά υψηλό)
2. Πάς σε photo kiosk και τυπωνεις από το cd χωρίς να κρατάει αντίγραφο. (πάλι υψηλό κόστος)
3. Πάς σε γνωστό (σου) φωτογράφο όπου μπορείς να τον εμπιστευτείς.

Δυστυχώς άλλη προστασία δεν έχεις.

(για το exif δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατι και εγώ δεν θυμάμαι την διαδικασία  :-[)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: jonick33 στις 15 Φεβρουάριος 2006, 14:03:33
ΠΩΣ μπορώ να αποθηκεύσω τις φωτογραφίες μου ΧΩΡΙΣ το exif data??@ Photoshop: File / Save for Web...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: MANOS_mm στις 15 Φεβρουάριος 2006, 14:14:51
δεν θυμάμαι την διαδικασία  :-[)

Αχ αυτό το αλτσχάϊμερ  :P

Όπως είχα γράψει εδώ (http://www.dpgr.gr/forum/index.php?board=3;action=display;threadid=2071;start=msg23083#msg23083) υπάρχει το εξαιρετικό και δωρεάν JPG Cleaner που είναι ιδανικό για μαζική επεξεργασία.

Νομιζω πως κόβει ακόμα περισσότερα από το Save for Web του PhotoshopΤίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: G.Magerakis στις 16 Φεβρουάριος 2006, 22:59:21
Να βγαίνει το exif χωρίς resize κτλ γίνεται? ΑΠΛΑ να αφαιρείτα το exif τπτ άλλο.......

Τελικά απάντηση δεν πήρα... Τα τεράστια μηχανήματα εκτυπώσεων στα φωτογραφεία μπορούν να κρατήσουν αντίγραφα?


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Νίκος Κανταράκιας στις 16 Φεβρουάριος 2006, 23:18:21
Να βγαίνει το exif χωρίς resize κτλ γίνεται? ΑΠΛΑ να αφαιρείτα το exif τπτ άλλο.......


το πρόγραμμα που αναφέρει ο Μάνος ακριβώς από πάνω δεν κάνει resize.. μόνο το EXIF αφαιρεί..


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Ρωμανός στις 17 Φεβρουάριος 2006, 07:14:03
Να βγαίνει το exif χωρίς resize κτλ γίνεται? ΑΠΛΑ να αφαιρείτα το exif τπτ άλλο.......

Τελικά απάντηση δεν πήρα... Τα τεράστια μηχανήματα εκτυπώσεων στα φωτογραφεία μπορούν να κρατήσουν αντίγραφα?

E δεν πας στο δωτογραφειο της γειτονιας σου αλλα σε ενα σοβαρο που ασχολειται μονο με επαγγελματιες. πχ ο τσιτερος στους αμπελοκηπους ειναι τετοιος (εκει πηγαινω εγω και ειμαι πολυ ικανοποιημενος),  η ο αλλοσ που μου διαφευγει το ονομα πλησιον της εθνικης αμυνας, η το τελευταιο που ξερω και που πηγαινει ο αδερφος μου τα φιλμακια του στουντιο ειναι το One Κοντα στην Ευελπιδων. Για το τελευταιο, οταν εμπιστευονται εκει οι μεγαλοι του χωρου της μοδας εξωφυλλα για περιοδικα μοδας και οχι μονο, μην ανησυχεις δεν θα σου κλεψουν την δουλεια σου.
τωρα για τον φωτογραφο της γειτονιας σου καλα κανεις και ανησυχεις...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: G.Magerakis στις 17 Φεβρουάριος 2006, 15:29:59
Το προγραμματάκι που ανέφερε ο Μάνος είναι ότι ήθελα (με μόνη εξαίρεση οτι αφαιρεί και το ICC profile και δεν υπάρχει επιλογή για εξαίρεση...).

Όσο για καταστήματα, στην Πάτρα είναι περιορισμένες οι επιλογές.....


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nbournas στις 28 Φεβρουάριος 2006, 08:48:14
 Να λοιπόν που βρήκα ένα website που δεν έχει κλέψει μόνο μια αλλά τουλάχιστον 10 φωτογραφίες μου που είχα ανεβάσει στο Trekearth. Σε μια τουλάχιστον είχαν βάλει by Nikos Bournas αν και ποτέ δεν ζήτησαν την άδεια μου. Μάλιστα έχουν και το θράσος να απαιτούν να μην κατεβάζουν φωτογραφίες χωρίς την άδειά τους...

Τέλος πάντων τους έστειλα μια ειδοποίηση αλλά επειδή νομίζω ότι καμιά φωτογραφία δεν είναι δικιά τους (αρκετές τις έχω ξαναδεί τουλάχιστον στο Trekearth) κάντε μια επίσκεψη μήπως βρείτε και δικές σας φωτογραφίες στο http://www.travel-to-paros.com/ (http://www.travel-to-paros.com/) και εδώ για άλλους τουριστικούς οδηγούς http://www.marinet.gr/travelguides/ (http://www.marinet.gr/travelguides/) :1 :1


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 28 Φεβρουάριος 2006, 09:50:11
Ενδιαφέροντα νέα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ενδιαφέροντα βέβαια αν είστε μία εταιρεία που θέλει να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες χωρίς να πληρώνει ή απλά δεν θέλει να πληρώσει πολύ αν την πιάσουν.

Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή.

Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει κατατεθεί νομοσχέδιο για τα λεγόμενα "Orphan Works", δηλαδή για φωτογραφίες που ο δημιουργός δεν μπορεί να βρεθεί ή ο ίδιος δεν τις θεωρεί σημαντικές και έτσι δεν έβαλε κάποια στοιχεία για να μπορούν να τον βρουν.

Έτσι λοιπόν, το νέο νομοσχέδιο -αν περάσει και γίνει νόμος, θα επιτρέπει την χρήση αυτών των έργων χωρίς την άδεια και την αποζημίωση του δημιουργού. Ακόμα και αν ο δημιουργός κάποια στιγμή το ανακαλύψει το μόνο που μπορεί να ζητήσει είναι λογική αποζημίωση χωρίς να μπορεί να προσθέσει αμοιβές δικηγόρων, κλπ. Ουσιαστικά δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μια και το νομικό κόστος είναι δυσβάσταχτο.

Ακόμα και αν η δουλειά έχει δηλωθεί, αν ανέβει στο διαδίκτυο και δεν έχει συνημμένα στοιχεία τότε μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε μια και μπορούν να ισχυριστούν ότι έκαναν ότι είναι δυνατόν αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν τον ιδιοκτήτη της φωτογραφία.

Το θέμα έχει απασχολήσει πολύ σοβαρά την Ένωση Αμερικανών Φωτογράφων (ASMP) (http://www.asmp.org/news/spec2006/orphan_faxcall.php) μια και αυτοί θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι του νέου νομοσχεδίου.Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: ngrdns στις 01 Μάρτιος 2006, 10:46:54
Έχω την εξής απορία που θα ήθελα αν κάποιος φίλος ξέρει να μου λύσει:αν δανειστώ μια φωτογραφική μηχανή από άλλον και βγάλω φωτογραφίες,μπορεί μετά ο ιδιοκτήτης της μηχανής να αξιώσει δικαιώματα στις φωτογραφίες που τράβηξα εγώ?

παρά τα όσα ήδη ειπώθηκαν,
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ!

Θα έχεις συνάψει σύμβαση χρησιδανείου με τον κύριο της φωτογραφικής μηχανής (η οποία ρυθμίζεται από τα άρθρα 810 επ. του Αστικού Κώδικα), σύμφωνα με την οποία θα σου έχει παραχωρηθεί η χρήση της μηχανής χωρίς αντάλλαγμα, με μόνη υποχρέωσή σου να αποδώσεις τη μηχανή με τη λήξη της σύμβασης.

Διαφορετικά θα είχε ενδεχομένως το ζήτημα, εάν ..."δανειζόσουν" (βλ. αφαιρούσες) τη μηχανή από τον κύριό της,  οπότε ο τελευταίος, μαζί με τη διεκδικητική αγωγή (ΑΚ 1094) θα μπορούσε να αξιώσει από εσένα, ως κακόπιστο νομέα, ό,τι εξήγαγες από τη χρήση της (ΑΚ 1096, 1098), καθώς και αποζημίωση για την απόκτηση της νομής της μηχανής με παράνομη πράξη.

Τώρα βέβαια το παραπάνω δεν είναι απόλυτο, διότι έστω έκλεβες την πρώτη σου μηχανή και αποδεικνυόσουν ιδιοφυΐα στο χώρο της φωτογραφίας και ερχόταν να σου κάνει διεκδικητική αγωγή ο κύριος της μηχανής μετά από φερ' ειπείν 15 χρόνια, πριν δηλαδή αποκτήσεις την κυριότητα της μηχανής με χρησικτησία, όταν οι πρώτες φωτογραφίες σου (λέμε τώρα) άγγιζαν σε δημοπρασίες αστρονομικά ποσά, ε, ίσως και να συζητούσαμε για την κατάχρηση δικαιώματος.
Επίσης να παρατηρήσω ότι συζητάμε για νομικά με τρόπο απόλυτο προσιδιάζοντα μάλλον σε μαθηματικά, ενώ στα νομικά τίποτα δεν είναι τόσο απόλυτο.

Τα παραπάνω με τις γενικές (αρκετά καλές, πιστεύω) γνώσεις μου στο Αστικό Δίκαιο, χωρίς να έχω ιδιαίτερη ενασχόληση με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξάλλου όταν αποφοίτησα από τη σχολή τέτοιες έννοιες (ανάλογης γελοιότητας με το περίφημο "ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα") και τέτοιες ερμηνείες-λάστιχο δεν είχαν ακόμη γεννηθεί.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 13 Μάρτιος 2006, 03:40:17
Γεια σας!

Θυμάστε σίγουρα την υπόθεση τις παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων της Νομαρχίας Πειραιώς που είχα δημοσιεύσει εδώ πριν καιρό. Οι πρώτες παρανομίες έγιναν (μάλλον κιόλας το 2004) στην ΙΤΒ του Βερολίνου τον Μάρτιο 2005. Έστειλα τότε ένα εξώδικο στον Νομάρχη Γιάννη Μίχα. Το αγνόησε και μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα. Η παράχρηση της εξουσίας είναι ξεκάθαρη... Και φέτος πάλι βρήκα τις φωτογραφίες μου πάλι στα έντυπα της Νομαρχίας. Ενημέρωσα τον υπευθύνου του περίπτερου της Νομαρχίας και πήρα δείγματα και φωτογραφίες.

Το επόμενο βήμα θα είναι μάλλον η αγωγή εν εναντίον της Νομαρχίας.

Τι ρεζίλι! Κάνεις 20 χρόνια αγώνας για έναν τόπο και μετά σε κλέβουν και την δουλειά σου...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Kostis_Pap στις 13 Μάρτιος 2006, 09:35:00
Έστειλα τότε ένα εξώδικο στον Νομάρχη Γιάννη Μίχα. Το αγνόησε και μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα. Η παράχρηση της εξουσίας είναι ξεκάθαρη... Και φέτος πάλι βρήκα τις φωτογραφίες μου πάλι στα έντυπα της Νομαρχίας.
Δεν μπορούν να ισχυρίζονται πλέον ότι δεν το γνώριζαν... (που δεν είναι και δικαιολογία ούτως ή άλλως).


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 13 Μάρτιος 2006, 12:27:53
Γεια σας!

Θυμάστε σίγουρα την υπόθεση τις παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων της Νομαρχίας Πειραιώς που είχα δημοσιεύσει εδώ πριν καιρό. Οι πρώτες παρανομίες έγιναν (μάλλον κιόλας το 2004) στην ΙΤΒ του Βερολίνου τον Μάρτιο 2005. Έστειλα τότε ένα εξώδικο στον Νομάρχη Γιάννη Μίχα. Το αγνόησε και μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα. Η παράχρηση της εξουσίας είναι ξεκάθαρη... Και φέτος πάλι βρήκα τις φωτογραφίες μου πάλι στα έντυπα της Νομαρχίας. Ενημέρωσα τον υπευθύνου του περίπτερου της Νομαρχίας και πήρα δείγματα και φωτογραφίες.

Το επόμενο βήμα θα είναι μάλλον η αγωγή εν εναντίον της Νομαρχίας.

Τι ρεζίλι! Κάνεις 20 χρόνια αγώνας για έναν τόπο και μετά σε κλέβουν και την δουλειά σου...

Tobias

Θα σου πρότεινα να κάνεις και μια αναφορά εδώ (http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/en/default.htm). Ακόμα και να μην είναι οι κατάλληλοι γαι το πρόβλημάσου θα σε οδηγήσουν ώστε να απευθυνθείς στο κατάλληλο γραφείο της Κοινότητας.

Όσο για το εξώδικο, με λύπη μου σου λέω ότι σχδόν πάντα αγνοείται από όλους. Απλά σε βοηθάει σε περίπτωση που αρχίζεις δικαστικό αγώνα.

Καλό κουράγιο και εύχομαι σύντομα να δικαιωθείς.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 13 Μάρτιος 2006, 15:25:36
Ευχαριστώ για την απάντηση σου! Έχω επισκεφτεί την σύνδεση και τους τα έγραψα. Θα δούμε αν αυτό θα έχει αποτέλεσμα...
Τελικά η παρανομίες είναι συνήθεια στην Νομαρχία Πειραιώς... ;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 13 Μάρτιος 2006, 16:05:28
Ευχαριστώ για την απάντηση σου! Έχω επισκεφτεί την σύνδεση και τους τα έγραψα. Θα δούμε αν αυτό θα έχει αποτέλεσμα...
Τελικά η παρανομίες είναι συνήθεια στην Νομαρχία Πειραιώς... ;

Δεν θα το έλεγα έτσι. Απλά η "παρανομία" μέσω Internet είναι διαδεδομένη και πολύ μεγαλύτερη από ότι φανταζόμαστε.

(Αν δείς και μερικά μηνύματα πιό πάνω η φίλοι μας από την άλλη πλευρά του ατλαντικού πάνε να την κάνουν νόμιμη).

Δεν νομίζω ότι περιορίζεται στην Νομαρχία Πειραιώς (που μπορεί να μην είχε και ιδέα ότι οι φωτογραφίες του φυλλαδίου της ήταν κλεμμένες). Όπως βλέπω πολλά ξένα sites βάζουν πιά τεράστια watermarks πάνω στις φωτογραφίες μια και δεν μπορούν και δεν έχουν τον χρόνο να ψάχνουν όσους και όποιους οικειοποιούνται τις φωτογραφίες τους.

Βέβαια αυτό που έιναι απαράδεκτο είναι το να ενημερώνεις και να μσε αγνοούν.

Αλήθεια τα έντυπα της Νομαρχίας που έιδες φέτος είναι καινούργια ή απλά ξαναμοίρασαν τα παλιά (συνηθισμένη τακτική, μια και τυπώνουν αρκετές χιλιάδες και δεν τα ανανεώνουν κάθε χρόνο. Στην Αγγλιά μας έστελναν διαφημιστικά του ΕΟΤ που ήταν τουλάχιστον 20έτίας  ;D)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 13 Μάρτιος 2006, 20:39:21
Γεια σου!

Ναι - συμφωνώ μαζί σου σε πολλά... Ξέρεις - δεν έχω πρόβλημα αν ένας ιδιώτης παίρνει φωτογραφίες μου για την προσωπική του χρήση η αν τα παίρνει ένα σχολείο.

άλλα αυτό που γίνεται από την Νομαρχία, είναι καθαρή κλοπή. Δεν είναι πια που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα - λαμβάνουν τεράστια πόσα από την Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρα μία παράχρηση της εξουσίας.

Η τρέλα είναι πως τύπωσαν καινούριο υλικό και πάλι την πάτησαν... Δεν μαθαίνουν τίποτα;

Τελικά εσείς οι απλοί Έλληνες και φορολογούμενοι θα τα πληρώστε γιατί θα κάνω μία αγωγή. Και για μένα θα είναι πανάκριβα και για εσάς. Αναρωτιέμαι αν δεν έπρεπε να δράσει η δικαιοσύνη από μόνη της μόλις να μάθει μία τέτοια υπόθεση - για να γλυτώσει το κοινό από το κόστος...

Εγώ δεν φοβάμαι και ας είμαι ξένος! Και όλοι πρέπει να αγωνιστούμε για τα πνευματικά δικαιώματα μας (όχι μόνο) στην Ελλάδα, γιατί μόνο έτσι θα αναγνωρίσουν πως η φωτογράφηση δεν είναι απλά ένα κλικ!Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: morfilia στις 16 Απρίλιος 2006, 00:49:29
Σχετικά με τα δικαιώματα και ειδικά για φωτογραφίες μας που κυκλοφορούν στο δίκτυο μπορούμε να κατοχυρώσουμε με κάποιο τρόπο το ότι μας ανήκουν;
Έχω δει ότι υπάρχουν προγραμματάκια που σου επιτρέπουν να βάλεις κάποια "σφραγίδα" ως κείμενο ή εικόνα μέσα στη φωτογραφία σου, αλλά έχει κανένα νόημα;

Είναι αλήθεια πως κυκλοφορούν τέτοια προγράμματα και πιστεύω πως έχει νόημα να έχεις βάλει την "δική σου υπογραφή" μέσα σε αυτές. Ίσως σε κάποια μελλοντική "αντιπαράθεση" να σου χρειαζόταν.


Απορία μου: επειδή στις μακέτες μου σκέφτομαι να βάλω την δική μου υπογραφή, αν θέλει κάποιος να κλέψει τη μακέτα, πολύ εύκολα ας πούμε με το stamp tool δε μπορεί να καλύψει την υπογραφή? Κ έτσι δε θα φαίνεται η κατοχύρωση, ε?


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: morfilia στις 16 Απρίλιος 2006, 00:55:52
Έστω ότι έχουμε μια συνεργασία, ο φωτογράφος κάνει τη λήψη του γάμου, κ κάποιο δεύτερο άτομο αναλαμβάνει τις καλλιτεχνικές φωτογραφίες του άλμπουμ (ρετούς), τις παρουσιάζουν μεχρι στιγμής ως δικές τους για δείγματα εφόσον κ οι 2 έχουνε κάνει δουλειά. Τι γίνεται όταν διαλύεται η συνεργασία? Ο ρετουσέρ στο δειγματολόγιο του έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει τη δουλειά αυτή ως προς την επεξεργασία, εφόσον έχει παρέλθει η συνεργασία ή όλα τα δικαιώματα (κ του ρετούς) ανήκουν στο φωτογράφο?


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Barba-Giannis στις 16 Απρίλιος 2006, 01:27:19
Στον φωτογράφο ανήκουν τα αρνητικά και η λήψη. Τώρα εάν πρόκειται για επεξεργασία, για να μην πολυλογούμε τα δικαιώματα από τις τυχόν ανατυπώσεις θα τα έχει αυτός που θα κρατήσει τα επεξεργασμένα τελικά αρχεία και στον οποίον θα απευθυνθούν για πιθανές ανατυπώσεις. Αυτό εάν δεν έχει προηγηθεί κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο, και εάν ο φωτογράφος δεν έχει πληρώσει τον ρετούσερ κατά την ολοκλήρωση του έργου - οπότε όλα τα δικαιώματα περνάνε σε αυτόν.

Εάν ρωτάς τι γίνεται σε περίπτωση βίαιας λύσης συνεργασίας (τσακωμοί κλπ.) ατόμων που αποτελούσαν μία επιχείρηση, σε περίπτωση που θέλουν όλοι να κρατήσουν και να καρπώνονται το αρχείο αρμόδιο για το ποιόν ανήκει είναι κάποιο δικαστήριο. Νομικά όμως απ' ότι γνωρίζω η ψηφιακή επεξεργασία δεν αποτελεί πνευματική δημιουργία αλλά μεταποιητική ενέργεια και ο ρετούσερ θα πρέπει να προσπαθήσει σκληρά να αποδείξει ότι η εργασία του αποτελεί δημιουργικό έργο επάνω στο πρωτότυπο. Κάτι που δεν νομίζω ότι πρακτικά αξίζει τον κόπο...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: morfilia στις 16 Απρίλιος 2006, 01:30:34
Στον φωτογράφο ανήκουν τα αρνητικά και η λήψη. Τώρα εάν πρόκειται για επεξεργασία, για να μην πολυλογούμε τα δικαιώματα από τις τυχόν ανατυπώσεις θα τα έχει αυτός που θα κρατήσει τα επεξεργασμένα τελικά αρχεία και στον οποίον θα απευθυνθούν για πιθανές ανατυπώσεις. Αυτό εάν δεν έχει προηγηθεί κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο, και εάν ο φωτογράφος δεν έχει πληρώσει τον ρετούσερ κατά την ολοκλήρωση του έργου - οπότε όλα τα δικαιώματα περνάνε σε αυτόν.

Εάν ρωτάς τι γίνεται σε περίπτωση βίαιας λύσης συνεργασίας (τσακωμοί κλπ.) ατόμων που αποτελούσαν μία επιχείρηση, σε περίπτωση που θέλουν όλοι να κρατήσουν και να καρπώνονται το αρχείο αρμόδιο για το ποιόν ανήκει είναι κάποιο δικαστήριο. Νομικά όμως απ' ότι γνωρίζω η ψηφιακή επεξεργασία δεν αποτελεί πνευματική δημιουργία αλλά μεταποιητική ενέργεια και ο ρετούσερ θα πρέπει να προσπαθήσει σκληρά να αποδείξει ότι η εργασία του αποτελεί δημιουργικό έργο επάνω στο πρωτότυπο. Κάτι που δεν νομίζω ότι πρακτικά αξίζει τον κόπο...Το πρώτο που είπες με κάλυψε. ;)
Ευχαριστώ.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: sfr (Στέλιος) στις 16 Απρίλιος 2006, 11:16:11
Και για μένα θα είναι πανάκριβα και για εσάς. Αναρωτιέμαι αν δεν έπρεπε να δράσει η δικαιοσύνη από μόνη της μόλις να μάθει μία τέτοια υπόθεση...

Δεν θα ήταν δυνατόν να παρεμβαίνουν τα επαγγελματικά σωματεία και να διεκδικούν τα δικαιώματα για τα μέλη τους? Καθένας μεμονωμένος δημιουργός όχι μόνο φωτογράφος, αναλογίζεται τα έξοδα και τις ταλαιπωρίες (τέτοιες δίκες μπορεί να τραβήξουν μέχρι και δεκαετία), δίνει τόπο στην οργή και αφήνει άλλους να αξιοποιούν τον κόπο του. Το επαγγελματικό σωματείο (έπρεπε να) έχει όμως αντοχή, έμπειρους νομικούς και, σίγουρα, μεγαλύτερο κύρος ...

Ansonsten, schoenen Gruss nach Regensburg ...  :0


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: pikteris στις 29 Μάιος 2006, 18:16:08
Καλησπερα σας,

Η δική μου υποθεση εχει ως εξης: Στην εταιρεία μου (δουλευω ως εξωτερικός συνεργατης) αλλα και στην προηγούμενη (στην οποία ήμουν ως μισθωτος) παρουσιαστηκε η αναγκη για κάποιες φωτογραφίες απο συγκεκριμένους προορισμούς στην Ελλάδα. Επειδή τυχαίνει να έχω ταξιδεψει αρκετά, είχα τις φωτός που θέλανε και μου πρότειναν να τις χρησιμοπιήσουν.

Δεν ζήτησα χρήματα (παρα ένα συμβολικό ποσό στην εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι τώρα) αλλα τους τόνισα οτι πρέπει να αναφερθεί το όνομα μου και στην ομάδα των φωτογράφων (1 σελίδα του περιδικού ) αλλα κυρίως στα άρθρα που θα καλυπτόντουσαν εξ ολοκλήρου απο τις δικές μου φωτογραφίες είτε στην αρχή κάθε άρθρου (κείμενο ταδε, φωτογραφίες τάδε) είτε, αν δεν θέλανε κάτι τετοιο, σε κάθε μία φωτογραφία ξεχωριστά.

Οκ μου είπαν , οκ είπα και γώ χωρίς να υπογράψουμε κάποια συμβαση ή καποιο άλλο χαρτί για δικαιώματα χρήσης κλπ κλπ

Γίνεται η έκδοση των περιοδικών  και παθαίνω την πλάκα μου αφού,στο περιοδικό της προηγούμενης μου δουλειας όχι μόνο δεν αναφερόταν το ονομα μου αλλα τις είχαν αποδώσει και σε άλλο φωτογράφο... ενώ στο περιοδικό αυτής που συνεργάζομαι τώρα δεν υπηρχε το όνομα μου ούτε στο editorial (οπου παρουσιάζονται όλοι οι συντελεστές έκδοσης του περιοδικού) ουτε στην αρχή του κάθε άρθρου και όπως ίσως καταλαβαίνετε ουτε και σε κάθε φωτογραφία ξεχωριστά. Ξεκάθαρη δηλαδή αγνόηση του ονοματος μου και της φωτογραφικής συμβολής μου στην συγκεκριμένη έκδοση.

Ειλικρίνά δεν ξέρω πως να αντιδράσω. (την πρώτη φορά το κατάπια γιατι, ούτε και γω ξέρω γιατί)

Τώρα όμως δεν ξέρω αν θα καταφέρω κάτι αλλα θα ήθελα πάρα πολύ να τους δείξω οτι όχι μόνο εκμεταλλέυονται κάποιον συνεργάτη τους αλλα οτι ΚΥΡΙΩΣ παρανομούν και νομικά. Τα αρχεία που τους έδωσα ήταν jpeg υψηλής ανάλυσης ενώ εγώ έχω τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ, δηλαδή τα RAW files. (πάλι καλά που δεν έδωσε και αυτά...)

Το οτι στην δευτερη περίπτωση είχα γράψει και τα κείμενα για κάποια αρθρα δεν το αναφέρω γιατι μπροστά σε αυτό που έγινε με τις φωτος, ίσως και να μοιαζει με πταίσμα... (και στις 2 περιπτώσεις τα κείμενα και οι φωτος έχουν αποδωθεί σε άλλους.)

Αλήθεια τι μπορώ να κάνω πέρα απο εξώδικα και μπλεξίματα με δικηγόρους?

Κυρίως για να τους δείξω οτι δεν είμαστε βλάκες και αφελείς...


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: vlasis στις 29 Μάιος 2006, 21:38:31
Μήπως μπορούμε να μάθουμε το όνομα του περιοδικού για να μην συνεργαστούμε κι εμείς μαζί του;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: pikteris στις 30 Μάιος 2006, 18:04:42
Δυστυχώς δεν γίνεται να αναφερω το όνομα αλλα καλό θα ήταν οποίος θελει να συνεργαστεί με οποιοδήποτε τρόπο δίνοντας φωτός σε κάποιο περιοδικό να βρεί μία φόρμα (κάτι σαν συμβόλαιο) που θα του εξασφαλίζει την αναφορα του ονόματος του σε όλες και όσες φωτογραφίες δίνει προς δημοσίευση.

Το θέμα είναι οτι ούτε και γώ ξέρω που μπορώ να βρω τέτοια φόρμα αλλα ακόμα και αν βρεθεί κάτι τέτοιο, αν σε κατοχυρώνει απόλυτα ως προς την αποζημίωση που θα πρεπει να πάρεις (προφανώς χρηματική απο την στιγμή που δεν μπορεί να ξανα βγει το τευχος ωστε να συμπληρωσουν το ονομα σου) για την παραβίαση των πνευματικών σου δικαιωμάτων.

Αν γνωρίζει κανείς κάτι ας ενημερώσει παρακαλώ.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: aguila21 στις 03 Ιούνιος 2006, 00:36:56
Δεν ξέρω αν είναι στη σωστή κατηγορία.Αν δεν είναι μετακινείστε το!

Στους όρους χρήσης των εισητηρίων για το τουρνουα beach voley αναγράφεται το παρακάτω:

(http://www.imaginas.gr/6.jpg)


Κατά πόσο αυτός ο όρος απαγορεύει και το "ανέβασμα" σε προσωπική σελίδα,gallery κλπ;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: JOHN OLE στις 03 Ιούνιος 2006, 09:39:37
Δεν βλέπω κάτι παράνομο, αν θέλεις να τις ανεβάσεις στην σελίδα σου δεν υπάρχει πρόβλημα.

Το πρόβλημα θα δημιουργηθεί αν πάς να πουλήσεις αυτές τις φωτογραφίες, μέσω της ιστοσελίδας σου ή τις εμπορευτείς με οποιοδήποτε τρόπο με σκοπό το κέρδος.

Πάντως αυτοί οι όροι μου φαίνονται πολύ καταχρηστικοί, γενικά. Και στην πράξη μπορεί να μην ισχύσει. Τη θέλω να πώ...αν εγώ, τυχαία ή επίτηδες, τραβήξω μια καταπληκτική φωτογραφία απο το τουρνουά, την ανεβάσω στο site μου, την δεί κάποιο ξένο περιοδικό ή κανάλι και μου την ζητήσει να την αγοράσει, εγώ δεν μπορώ να την πουλήσω; Αν είναι μια φωτογραφία που αποτύπωσε κάτι ξεχωριστό ή τους αρέσει πολύ και μου την ζητήσουν, εγώ προσωπικά θα τους την πουλήσω.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: La_Ola_verde στις 27 Ιούλιος 2006, 11:45:15
Έχω τα πνευματικά δικαιώματα μιας φωτογραφίας η οποία έχει τραβηχθεί πριν απο 60 χρόνια? ο φωτογράφος έχει πεθάνει, τα πρόσωπα που που είναι μέσα επίσεις.  Η φωτογραφία βρίσκετε στην κατοχή  μου. Το προτότυπο και ένα και μοναδικό αντίτυπο  Μου την έδωσε η γιαγιά μου.  Ρωτάω γιατί τη συγκεκριμένη φωτογραφία την είχα δώσει στο σιτε του σχολείου πρν απο 6-7 χρόνια και ανέβηκε εκέι.  Με τη σύμφωνη γνώμη των απογόνων των προσώπων που απεικονίζονταν μέσα σε αυτή.  
Ξαφνικά βλέπω ένα άλλο σιτε εμπορικό που την έχει αναδημοσιευσει χωρίς την άδεια μου, όύτε και την άδεια του σιτε του σχολείου.   Τα πήρα τρελά και του έστειλα ένα πολύ τυπικό μαιλ που του μιλόυσα περι παρανομίας αναδημοσιευση φωτογραφιών ζωρις έγραφη άδεια κλπ.  Του ζήτησα να τις αφαιρέσει.  
Θα το κάνει φαντάζομαι γιατί είμουν πολύ αυστηρή και ολίγον απειλητική στο ύφος μου, άν όμως αποφάσιζα να παω δικαστικά, έχω τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας? Μήπως τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο σιτε που πρωτοδημοσιευθηκαν? στους απογόνους των προσώπων που απεικονίζονται ?
το ξέρω οτι δεν είστε δικηγόροι απλά αν ξέρατε πολύ θα το χαιρόμουν.  Απο απλή περιέργεια.  


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων: πόσα να ζητήσω;
Αποστολή από: Dead_Poet στις 15 Αύγουστος 2006, 23:31:24
Έλαβα κάποιο μήνυμα - που δεν δείχνει να είναι spam - από πολύ μεγάλο διεθνή εκδοτικό οίκο ακαδημαϊκών συγγραμμάτων (του οποίου μάλιστα έχω αρκετά βιβλία), στο οποίο μήνυμα μού ζητείται να έρθω σε επαφή μαζί τους προκειμένου να συζητήσουμε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν κάποια δημοσιευμένη στο Διαδίκτυο φωτογραφία μου (την οποία προφανώς "αλίευσαν" ψάχνοντας, και είδαν ότι η δήλωση copyright παραπέμπει σε μένα) ως εξώφυλλο σε κάποια από τις επόμενες εκδόσεις τους.

Η ερώτησή μου είναι η εξής: αν υποθέσουμε / αν αποδειχθεί ότι όντως δεν είναι spam, τι (=πόσα χρήματα) θα ήταν εφικτό να ζητήσει (και να πετύχει) κάποιος σε μια τέτοια περίπτωση, πέραν φυσικά της αυτονόητης αναφοράς του ονόματος; Η όποια αμοιβή σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εφ άπαξ, ή ως ποσοστό επί των πωλήσεων, όπως αμείβεται και ο συγγραφέας δηλαδή;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων: πόσα να ζητήσω;
Αποστολή από: Nimrod7 στις 15 Αύγουστος 2006, 23:35:36
Η ερώτησή μου είναι η εξής: αν υποθέσουμε / αν αποδειχθεί ότι όντως δεν είναι spam, τι (=πόσα χρήματα) θα ήταν εφικτό να ζητήσει (και να πετύχει) κάποιος σε μια τέτοια περίπτωση, πέραν φυσικά της αυτονόητης αναφοράς του ονόματος; Η όποια αμοιβή σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εφ άπαξ, ή ως ποσοστό επί των πωλήσεων, όπως αμείβεται και ο συγγραφέας δηλαδή;

Για να πάρεις μια γεύση για τιμές:

http://photographersindex.com/stockprice.htm

Βεβαίως το παραπάνω απλά είναι μια ένδειξη. Το τι σε παίρνει να ζητήσεις τελικά εξαρτάται απο πολλούς παράγοντες.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων: πόσα να ζητήσω;
Αποστολή από: Dead_Poet στις 15 Αύγουστος 2006, 23:50:08
Για να πάρεις μια γεύση για τιμές:

http://photographersindex.com/stockprice.htm

Έχει ένα πρόβλημα το παραπάνω. Πηγαίνω στο Editorial, και από εκεί σκιάζω τις παραμέτρους Books-Textbooks, Cover (Front) και ως τιράζ βάζω την πρώτη επιλογή. Όμως, μου βγάζει ότι δεν μπορεί να υπολογίσει. Το ίδιο και όταν αφήσω μόνο δύο παραμέτρους Books-Textbooks και Cover (Front). Μόνο όταν αφήνω μία επιλογή μού βγάζει αποτέλεσμα, αλλά αν αφήσω το Books-Textbooks τότε δεν μου δίνει ενδεικτική τιμή για το εξώφυλλο... ::) Μήπως φταίει ο Firefox;

Και κάτι άλλο, σημαντικό. Η χρήση της φωτογραφίας ως (πληρωμένο) εξώφυλλο, συνεπάγεται και απώλεια των δικαιωμάτων της για κάθε είδους άλλη χρήση, αν τύχει στο μέλλον; Ή συνεπάγεται απώλεια δικαιωμάτων μόνο για την ίδια χρήση από άλλους εκδότες; Ή τίποτε απολύτως;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων: πόσα να ζητήσω;
Αποστολή από: Nimrod7 στις 16 Αύγουστος 2006, 06:43:04
Έχει ένα πρόβλημα το παραπάνω. Πηγαίνω στο Editorial, και από εκεί σκιάζω τις παραμέτρους Books-Textbooks, Cover (Front) και ως τιράζ βάζω την πρώτη επιλογή. Όμως, μου βγάζει ότι δεν μπορεί να υπολογίσει. Το ίδιο και όταν αφήσω μόνο δύο παραμέτρους Books-Textbooks και Cover (Front). Μόνο όταν αφήνω μία επιλογή μού βγάζει αποτέλεσμα, αλλά αν αφήσω το Books-Textbooks τότε δεν μου δίνει ενδεικτική τιμή για το εξώφυλλο... ::) Μήπως φταίει ο Firefox;ς;

Το κάνει μάλλον επειδή δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία γι' αυτή τη κατηγορία.
Βγάλε τη τιμή μέσω του Books Consumer / Trade. Δεν νομίζω να έχει μεγάλη διαφορά το αποτέλεσμα.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων: πόσα να ζητήσω;
Αποστολή από: Dimitri στις 16 Αύγουστος 2006, 09:16:46
Και κάτι άλλο, σημαντικό. Η χρήση της φωτογραφίας ως (πληρωμένο) εξώφυλλο, συνεπάγεται και απώλεια των δικαιωμάτων της για κάθε είδους άλλη χρήση, αν τύχει στο μέλλον; Ή συνεπάγεται απώλεια δικαιωμάτων μόνο για την ίδια χρήση από άλλους εκδότες; Ή τίποτε απολύτως;

Σωτήρη, αυτό θα εξαρτηθεί από το συμβόλαιο που θα υπογράψετε. Δηλαδή μπορεί να τους παραχωρείς την φωτογραφία

1. μόνο για την χρήση στο εξώφυλλο του βιβλίου
2. Για πολλαπλή χρήση σε άλλα βιβλία/διαφημιστικά
3. Απεριόριστη χρήση

Φυσικά η τιμή αλλάζει ανάλογα με τα δικαιώματα που παραχωρείς, οπότε καλό έιναι να τους ζητήσεις περισσότερεσ πληροφορίες πρίν δώσεις τιμή.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: aguila21 στις 16 Αύγουστος 2006, 09:55:15
Η άποψή μου,Σωτήρη,είναι να εξασφαλίσεις ένα εφ'απαξ ποσό,+ποσοστό επι των πωλήσεων.Μόνο σε όποια συμφωνία κάνεις,ν'αναφέρεται ρητά για πόσες εκδόσεις πρόκειτε να δημοσιευτεί η φωτογραφία,και σε ποιό μέρος του εντύπου.Εννοείται ότι το όνομα θα πρέπει να δημοσιεύεται.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: AXORTAGOS στις 29 Αύγουστος 2006, 14:19:29
Υπεροχο φορουμ!! ευγε πρωτομαστορα!

πολυ ομορφα ολα αυτα και μου πηρα ωρα χτες να τα διαβασω, να τα επεξεργαστω και να ερθω με μερικες αποριες.
οταν βγαζεις ενα οργανο της ταξης να "αμυνεται" σε μια διαδηλωση και τελικα προκυπτει οτι απ την πολυ αμυνα βρεθηκε ενας διαδηλωτης στην ασφαλτο με μερικους αλλους να τρεπονται σε φυγη απο τα δακρυγονα, εχει δικαιωμα η αστυνομια να κατασχει και να καταστρεψει επιτοπου το φιλμ που εν τελει θα μπορουσε να χρησιμοποιηθει σαν σαν αποδεικτικο στην εισαγγελια της καταχρηστικης μορφης αμυνας που ασκηθηκε συλογικα απο τα οργανα της ταξης;


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: antenadoume στις 01 Σεπτέμβριος 2006, 03:45:48
δε το πιστευω!! εψαχνα εδω κατι που ψαχνω για να δω αν απο ιεκ σου δινουν δικαιωματα για δουλεια και δες τι γραφει :

"εχει δικαιωμα η αστυνομια να κατασχει και να καταστρεψει επιτοπου το φιλμ που εν τελει θα μπορουσε να χρησιμοποιηθει σαν σαν αποδεικτικο στην εισαγγελια ............"

καλα, τι αλλο θα ακουσω!!

αυτο μου λειπε τωρα να με δειρουν κι ολας σε καμια πορεια..

αχορταγε μηπως τα θελες λιγο και τα παθες;

βλεπω οτι σε διωξανε απ το φορυμ, το η-μειλ σου λειτουργει που δειχνει στο προφιλ;
θα μπορουσες να μου δωσεις μια πιο αναλυτικη περιγραφη του πως εγινε αυτο που λες; δε θα θελα να μπλεξω πουθαινα και να με τραβανε σε τμηματα.


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων και φωτογραφιζόμενων
Αποστολή από: dennis7 στις 07 Οκτώβριος 2006, 12:41:29
Γεια σας

Διάβασα όλο το forum, αλλά δεν μπόρεσα να βρω σαφή απάντηση.

Σε περίπτωση που βγάλω φωτογραφία κάποιον στον δρόμο χωρίς να τον ρωτήσω, τώρα στην Ελλάδα, τι νομικές επιπτώσεις μπορεί να έχω:
-   αν ο ‘φωτογραφιζόμενος’ με είδε να τον βγάζω και δεν ήθελε να βγει?
-   αν δει την φωτογραφία του μετά από λίγα χρόνια σε κάποιο site ή σε κάποια έκθεση χωρίς την άδειά του / συγκατάθεσή του?
-   αν δει την φωτογραφία του να πωλείται χωρίς την άδειά του / συγκατάθεσή του?

Όλα αυτά βέβαια γιατί δεν μπορείς να ξέρεις εκ το προτέρων, αν αυτόν που έβγαλες βγει με στοιχεία που κάνουν την φωτογραφία αξιοποιήσιμη.

Από την στιγμή που είναι ο άλλος σε δημόσιο χώρο, ανεπιφύλακτα δεν μπορεί να φωτογραφηθεί ή κινηματογραφηθεί χωρίς την άδειά του?

Ξέρει κανείς να απαντήσει?

Φιλικά
Dennis


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων-Model release
Αποστολή από: Anemos_x στις 13 Μάρτιος 2007, 12:00:58
παραθέτω τρία κείμενα (συμφωνία και άδεια από το μοντέλο για οποιαδήποτε χρήση των φωτογραφιών) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που θέλετε να φωτογραφίσετε γυμνό... για αποφυγή οποιονδήποτε προβλημάτων...

Παράθεση
Photographic Company
Address

Models Name: ___________________________________________________________

Models Address: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Models Age _______________________________ DoB ____________________________

Models Proof of age: __________________________________________________________


Completion of this form constitutes the release of all rights to photographic images taken of the model. This release is to discharge any and all claims and demands arising out of or in connection with the use of photographs / videos, including any and all claims for libel or invasion of privacy. I hearby grant the photographer  the ownership and full use of any photographs / video images which are taken.

I am of full age and have the right to contract in my own name. I have read this release and fully understand the contents. This release shall be binding upon me and legal representatives.


Signature: ___________________________________________________________________
To be signed by the model.
Photographer Name____________________________________________________________

Signature: ___________________________________________________________________
To be signed by the photographer.


Παράθεση
In consideration of my engagement as a model, upon the terms herewith stated, I hereby give to Photographers name, Photographic Company, his heirs, legal representatives and assigns, those for whom Photographers name, Photographic Company is acting, and those acting with his/her authority and permission:
a) the unrestricted right and permission to copyright and use, re-use, publish, and republish photographic portraits or pictures of me or in which I may be included intact or in part, composite or distorted in character or form, without restriction as to changes or transformations in conjunction with my own or a fictitious name, or reproduction hereof in colour or otherwise, made through any and all media now or hereafter known for illustration, art, promotion, advertising, trade, or any other purpose whatsoever.
b) I also permit the use of any printed material in connection therewith.
c) I hereby relinquish any right that I may have to examine or approve the completed product or products or the advertising copy or printed matter that may be used in conjunction therewith or the use to which it may be applied.
d) I hereby release, discharge and agree to save harmless [photographer], his/her heirs, legal representatives or assigns, and all persons functioning under his/her permission or authority, or those for whom he/she is functioning, from any liability by virtue of any blurring, distortion, alteration, optical illusion, or use in composite form whether intentional or otherwise, that may occur or be produced in the taking of said picture or in any subsequent processing thereof, as well as any publication thereof, including without limitation any claims for libel or invasion of privacy.
e) I hereby affirm that I am over the age of majority and have the right to contract in my own name. I have read the above authorisation, release and agreement, prior to its execution; I fully understand the contents thereof. This agreement shall be binding upon me and my heirs, legal representatives and assigns.
Models Name Print.___________________________________

Dated: ________________                                 Signed:_____________________________________

Address:__________________________________________________________

City:_____________________________________________________________

State/Zip:__________________________________________________________

Proof of Age ____________________________________________

Παράθεση
Your Photography Company
Release

In consideration of compensation as indicated below, receipt of which is hereby acknowledged, I Suzy Model do hereby irrevocably authorise, Joe Photographer his legal representatives, assigns, and those acting under his permission and on his authority, to copyright, publish, and use in all forms and media and manners for advertising, trade, promotion, exhibition, or any other lawful purpose whatsoever, still, single, multiple or moving photographic images or pictures, video recordings, audio recordings of me in which I may be included in whole or in part, alone or in conjunction with other persons, or composite or distorted in character, or form, or based on or involving any stunt poses, in conjunction with my own or a fictitious name, or reproductions thereof in colour otherwise, or in derivative works made through any medium.

I do hereby waive any right that I may have to inspect or approve the finished product or advertising or other copy that may be used in connection therewith or the use to which they may be applied.

I hereby release and agree to hold harmless Joe Photographer, his legal representatives, assigns, and all persons acting under his permission or authority, from any liability by virtue of blurring, distortion, alteration, optical illusion, or use in composite form whether intentional or otherwise, that may occur or be produced in the taking of the pictures, or in any processing tending toward the completion of the finished product, unless it can be clearly shown that the publication thereof were maliciously caused, and produced, and published solely for the purpose of subjecting me to conspicuous ridicule, scandal, reproach, scorn, and indignity.

I hereby affirm by my signature below that all poses, positions and situations enacted including those which involve restraint, fictional depiction of captivity, bondage and other such situations in the still, single, multiple or moving photographic images or pictures, video recordings, audio recordings covered in this release were entered into without force, coercion, or threat whatsoever, and were posed freely by me with my full consent in return for monetary compensation and for my own amusement. I further agree to hold blameless and free of all accusation of such force or coercion Joe Photographer, his legal representatives, assigns, and those acting under his permission and on his authority.

I do hereby warrant that I am of full legal age and have every right to contract in my own name in the above regard. Further, I have read the above authorisation and release, prior to its execution, and I am fully familiar with the contents thereof.
 Model …………………………… Amount Received £…………. Date………
Address……………………………                    AGE ………… DOB …………..
   ……………………………..     
                  PROOF PROVIDED………………..
Photographer………………………                 Date………


Kapou ayto to keimeno to eixa dei grameno sta Ellinika .. Mipws kserei kaneis poy einai ?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: kailor στις 31 Μάρτιος 2007, 17:52:05
Έχω μία ερώτηση να κάνω. Τι γίνετε όταν βγάζουμε απλώς περαστικούς και δεν είναι μόνο ένας αλλά πολλοί, όπως όταν γίνεται πανηγύρι ή σουβλίζουν το αρνί και χορεύουν. Τότε τι κάνουμε με τα πνευματικά δικαιώματα? Θα τους βάλουμε να υπογράψουν όλοι όσοι φαίνονται στην φωτογραφία.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: flawless στις 18 Απρίλιος 2007, 06:56:55
Δεν μπόρεσα να διαβάσω όλα τα replies να δω αν το έχουν αναφέρει. Νομίζω και θεωρώ λογικό ότι την στιγμή που βγάζεις εσύ την φωτογραφία, κατοχυρώνονται αυτόματα τα δικαιώματα σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις καμία άλλη κίνηση. (κατά την γνώμη μου).

Τώρα αν κάποιος θέλει να πουλήσει φωτογραφίες μέσω διαδικτύου και να πληρώνεται μέσω διάφορων υπηρεσιών όπως το ''Paypal'' , μπορεί να ψάξει για διάφορα agencies και να τις πουλήσει μέσω αυτών. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας.  δεν μπορεί να σε ελέγξει κανένας έτσι.
ένα ωραίο link για όποιον ενδιαφέρεται είναι :


http://www.dphotojournal.com/sell-photos-online/


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Νίκος Κανταράκιας στις 18 Μάιος 2007, 15:20:51
το τελευταίο κρούσμα κλοπής φωτογραφιών (και μάλιστα με ικανό οικονομικό όφελος) μας έρχεται από το γνωστό Flickr..

συγκεκριμένα εφτά φωτογραφίες της Rebekka Gudleifsdóttir πουλήθηκαν από μια online gallery "Only Dreemin" που τις είχε πάρει από την γκαλερί της στο Flickr χωρίς την συγκατάθεση της αποκομίζοντας κέρδος πάνω από 2500 λίρες Αγγλίας! :5

σα να μην έφτανε αυτό όταν η φωτογράφος πόσταρε το θέμα στο Flickr και όπως ήταν αναμενόμενο ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων το Flickr διέγραψε όλο το θέμα μαζί με τα σχόλια των άλλων μελών του Flickr..

περισσότερα εδώ

Yahoo 'censored' Flickr comments (http://newsvote.bbc.co.uk/1/hi/technology/6665723.stm)
Freedom of expression?? Telling the truth?? (http://rebekkagudleifs.com/blog/2007/05/15/freedom-of-expression-telling-the-truth/)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: dimval στις 02 Ιούλιος 2007, 18:02:41
Γεια σας
μπορεί να με ενημερώσει κάποιος για τις φωτογραφιες των εκθεμάτων των μουσείων που έχουν γίνει νόμιμα αν ο φωτογράφος έχει το αποκελιστικό δικαίωμα χρήσης έστω και εμπορικής χωρίσ να παρεμβληθεί το ΤΑΠ και αν έχει εφαρμοσθεί ο νόμος ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-5 για καταβολή κάποιου ποσού για τη χρήση.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: kosta40m στις 13 Αύγουστος 2007, 11:38:52
Καλημερα σας
Θελω τη γνωμη σας σε κατι σας παρακαλω παρα πολυ !
Ειμαι ιδιοκτητης ενος website και προ λιγων εβδομαδων εφαγα μια μηνυση για πνευματικη ιδιοκτησια για φωτογραφιες .
Η ιστορια εχει ως εξης .
Πριν 7 μηνες κατεβαζοντας με offline browser καποια site σχετικα με το αντικειμενο μου , βρηκα σε ενα σιτε μια βιβλιοθηκη φωτογραφιων εγκυκλοπαιδικου περιεχομενου . Δηλαδη , ονομασια ειδους , φωτογραφια . Αυτα τα 2 ηταν που ανερτησα και στο σιτε μου , σε μια περιοχη αποκλειστικα για μελη , δηλαδη οχι εμφανως δημοσιευμενες στο ευρυ κοινο .
Ο σκοπος αυτης τηε ενεργειας ηταν καθαρα πληροφοριακος , χωρις να εχω οικονομικο οφελος απο αυτη την ενεργεια . (Αυτο αποδεικνυεται )
Τις φωτογραφιες αυτες τις πηρα απο ενα σιτε το οποιο δεν ειχε ουτε ορους χρησης , ουτε πνευματικα δικαιωματα ουτε τιποτα !
Απο οτι ανακαλυψα εκ των υστερω ο κατασκευαστης του σιτε απο το οποιο τις πηρα , ηταν ο μηνυτης μου ο οποιος διαθετει αλλη ιστοσελιδα που εχει τις ιδιες φωτογραφιες και φυσικα με ορους χρησης .
Οι φωτογραφιες που ανερτησα για ενα συγκεκριμενο διαστημα στο σιτε μου δεν ηταν στο μεγεθος του δημιουργου τους αλλα σε πολυ μικροτερο , περιπου thumbnails .

Θελω παρα πολυ την γνωμη σας για το θεμα μου . Ρωταω δικηγορους , ψαχνω αντιστοιχες περιπτωσεις στο Internet κλπ
Με εχει φερει σε πολυ δυσκολη κατασταση αυτη η ιστορια .
Σας παρακαλω πειτε μου τη γνωμη σας .
Σας ευχαριστω
Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Savra στις 13 Αύγουστος 2007, 12:03:55
Θελω παρα πολυ την γνωμη σας για το θεμα μου . Ρωταω δικηγορους , ψαχνω αντιστοιχες περιπτωσεις στο Internet κλπ

Oι δικηγοροι που ρωτησες τι σου ειπαν?
Πριν λιγους μηνες μου ειχαν κλεψει φωτογραφια μου και την δημοσιευσαν σε περιοδικο,με ονομα αλλου φωτογραφου απο κατω και οχι μονο αυτο αλλα εκτος την κανονικη φωτογραφια,την ειχαν τροποποιησει (σαν σφραγιδα)και μ'αυτη εφτιαξαν πλαισια σε ενα οχτασελιδο αρθρο του περιοδικου.Οταν το εψαξα εγω με δικηγορο που εχει ασχοληθει με αυτο(κλοπη φωτογραφιων) και πηρα τηλεφωνα σε ενωσεις φωτογραφων,οι απαντησεις που πηρα ηταν οτι ειναι τοσο μπερδεμενα τα πραγματα τωρα με το ιντερνετ που δεν βρισκεις ευκολα το δικιο σου.
Πρεπει να κανεις μηνυση,και στο πρωτο δικαστηριο (αστικο)θα αποζημιωθεις για την φωτογραφια με το διπλο ποσον της αξιας της,η οποια ετσι οπως εγιναν οι τιμες ειναι τιποτα!αν θελεις να τον μηνυσεις για κλοπη και πνευματικα δικαιωματα θα χωσεις βαθια το χερι στην τσεπη για δικηγορους και δικαστικα που μπορει να κρατησουν πολλα χρονια.
Η τελευταια κουβεντα του δικηγορου πριν χαιρετηθουμε ηταν "μπορεις μεχρι να του κλεισεις το περιοδικο και μεχρι 2 χρονια φυλακιση με εξαγορα,αν θελεις να πληρωσεις πολλα και κανεις τον Δον Κιχωτη καντο,αφου οι ιδιοι οι επαγγελματιες δεν ενδιαφεροντε για την δουλεια τους..."

Για να φανταστεις την κατασταση που επικρατει στον χωρο των φωτογραφων και περιοδικων,ο ιδιοκτητης του περιοδικου,ο οποιος ξερει πολυ καλα το καθεστος,δεν εβγαινε καν στο τηλεφωνο και μετα απο επανηλημενα τηλεφωνηματα στον γραμματεα του και αφου του ειπα οτι θα γινει μηνυση,η απαντηση ηταν οτι δεν ειναι δικη μου η φωτογραφια γιατι την εχουν δημοσιευσει σε προηγουμενα τευχη  :5 και αν θελω να το αποδειξω να στειλω την πρωτοτυπη φωτογραφια μου και να την δημοσιευσουν με το ονομα μου στο επομενο τευχος....ουτε που ιδρωσε το αυτι του!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: kosta40m στις 13 Αύγουστος 2007, 12:25:34
Ηρθα σε επαφη μαζι του ( του μηνυτη ) και οντως οι φωτογραφιες ειναι δικες του .
Ειναι πολλες , περιπου 1000 .
Αυτος τις πουλαει σε αλλους . Εγω δεν τις ειχα βαλει για πωληση , αλλα για εγκυκλοπαιδικο υλικο και μαλιστα με πολυ περιορισμενη χρηση , απο μονο εγγεγραμενους χρηστες .
Δεν ξερω αν υπαρχουν αλλες αντιστοιχες υποθεσεις .
Ο ενας δικηγορος ειπε να πληρωσω κατι για αποζημιωση ετσι ωστε να αθωωθω .
Ο αλλος ειπε , σιγα , δεν ειναι και τοσο σοβαρο ...
Βγαλε ακρη !Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Savra στις 13 Αύγουστος 2007, 12:32:41
Ο ενας δικηγορος ειπε να πληρωσω κατι για αποζημιωση ετσι ωστε να αθωωθω .
Ο αλλος ειπε , σιγα , δεν ειναι και τοσο σοβαρο ...
Βγαλε ακρη !

Αυτο που ειπε και ο δικηγορος που πηρα εγω τηλεφωνο,με μια αποζημιωση (τα διπλα της αξιας)τελειωνει το θεμα.Αυτος ειναι ο νομος 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: kosta40m στις 13 Αύγουστος 2007, 12:48:15
Ο νομος λεει οτι διωκεται αυτεπαγγελτα η ιστορια αυτη περι πνευματικων δικαιωματων .
Αρα υπαρχει περιπτωση και τα λεφτα να δωσω , και να γινει και το δικαστηριο !!!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: saddarkness στις 13 Αύγουστος 2007, 12:55:05
Παράθεση
Πριν λιγους μηνες μου ειχαν κλεψει φωτογραφια μου και την δημοσιευσαν σε περιοδικο,με ονομα αλλου φωτογραφου απο κατω και οχι μονο αυτο αλλα εκτος την κανονικη φωτογραφια,την ειχαν τροποποιησει (σαν σφραγιδα)και μ'αυτη εφτιαξαν πλαισια σε ενα οχτασελιδο αρθρο του περιοδικου.Οταν το εψαξα εγω με δικηγορο που εχει ασχοληθει με αυτο(κλοπη φωτογραφιων) και πηρα τηλεφωνα σε ενωσεις φωτογραφων,οι απαντησεις που πηρα ηταν οτι ειναι τοσο μπερδεμενα τα πραγματα τωρα με το ιντερνετ που δεν βρισκεις ευκολα το δικιο σου.
Πρεπει να κανεις μηνυση,και στο πρωτο δικαστηριο (αστικο)θα αποζημιωθεις για την φωτογραφια με το διπλο ποσον της αξιας της,η οποια ετσι οπως εγιναν οι τιμες ειναι τιποτα!αν θελεις να τον μηνυσεις για κλοπη και πνευματικα δικαιωματα θα χωσεις βαθια το χερι στην τσεπη για δικηγορους και δικαστικα που μπορει να κρατησουν πολλα χρονια.
Η τελευταια κουβεντα του δικηγορου πριν χαιρετηθουμε ηταν "μπορεις μεχρι να του κλεισεις το περιοδικο και μεχρι 2 χρονια φυλακιση με εξαγορα,αν θελεις να πληρωσεις πολλα και κανεις τον Δον Κιχωτη καντο,αφου οι ιδιοι οι επαγγελματιες δεν ενδιαφεροντε για την δουλεια τους..."

Για να φανταστεις την κατασταση που επικρατει στον χωρο των φωτογραφων και περιοδικων,ο ιδιοκτητης του περιοδικου,ο οποιος ξερει πολυ καλα το καθεστος,δεν εβγαινε καν στο τηλεφωνο και μετα απο επανηλημενα τηλεφωνηματα στον γραμματεα του και αφου του ειπα οτι θα γινει μηνυση,η απαντηση ηταν οτι δεν ειναι δικη μου η φωτογραφια γιατι την εχουν δημοσιευσει σε προηγουμενα τευχη   και αν θελω να το αποδειξω να στειλω την πρωτοτυπη φωτογραφια μου και να την δημοσιευσουν με το ονομα μου στο επομενο τευχος....ουτε που ιδρωσε το αυτι του!
Θα ήθελα να διαβάσω περισσότερα για το παραπάνω περιστατικό...
Μπορεί οι "επαγγελματίες" να μην ενδιαφέρονται (όπως και για άλλα που ενδιαφέρουν τους "μη επαγγελματίες") αλλά όταν έχεις λιώσει ζευγάρια παπούτσια (να μη πω για την εξαντλητική δίαιτα του πορτοφολίου) ,δείχνει σεβασμό στην προσπάθεια σου η ανάρτηση του ονόματος σου ...έστω με εκείνα τα ψιλά γραμματάκια
Ενώσεις-σύλλογοι προστασίας πνευμ.δικαιωμάτων δεν μπορούν να σε προστατεύσουν ;(δεν έχω επί του παρόντος να σου προτείνω κάποια λόγω... "απουσίας από τον πολιτισμό, το πρόσφατο παρελθόν"
Ο φωτογράφος που έβαλε το όνομα του κάτω από δική σου φώτο τι έχει να πει;;;(το κλειδί μπορεί να είναι εκεί ;;; !!!)
Αν θέλεις ,τον πρώτο "αξιόπιστο" δικηγόρο που θα (όταν) συναντήσω, μπορώ να πάρω τη γνώμη του


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Savra στις 13 Αύγουστος 2007, 13:13:42
Παράθεση
Μπορεί οι "επαγγελματίες" να μην ενδιαφέρονται (όπως και για άλλα που ενδιαφέρουν τους "μη επαγγελματίες") αλλά όταν έχεις λιώσει ζευγάρια παπούτσια (να μη πω για την εξαντλητική δίαιτα του πορτοφολίου) ,δείχνει σεβασμό στην προσπάθεια σου η ανάρτηση του ονόματος σου ...έστω με εκείνα τα ψιλά γραμματάκια
Ενώσεις-σύλλογοι προστασίας πνευμ.δικαιωμάτων δεν μπορούν να σε προστατεύσουν ;(δεν έχω επί του παρόντος να σου προτείνω κάποια λόγω... "απουσίας από τον πολιτισμό, το πρόσφατο παρελθόν"
Ο φωτογράφος που έβαλε το όνομα του κάτω από δική σου φώτο τι έχει να πει;;;(το κλειδί μπορεί να είναι εκεί ;;; !!!)

Αυτος που ειναι υπευθυνος ειναι ο ιδιοκτητης του περιοδικου,οχι ο φωτογραφος.....λες να μην ξερει οτι οι φωτογραφιες του περιοδικου ειναι κλεμμενες?
Την φωτογραφια αυτη την πηρε απο αυτες που βγαινουν top photo στο photonet και πολυ πιθανον να μην ανοιξε καν την γκαλερι να δει οτι ειμαι απο την Ελλαδα αλλα να εκανε copy την φωτογραφια,στο ιδιο τευχος υπηρχε φωτογραφια και ενος αλλου φωτογραφου απο τις top photo οχι ομως απο την Ελλαδα.

Αν τωρα σε ενα τευχος υπαρχουν δυο κλεμμενες φωτογραφιες απο δυο διαφορετικους φωτογραφους,φαντασου τι γινεται σε ολα τα τευχη τους!Το σιγουρο ειναι οτι ειτε απο τον φωτογραφο ειτε απο τον ιδιοκτητη το εχουν συστημα  :2

Το να μπει το ονομα μου σε ενα τετοιο περιοδικο δεν με ενδιαφερει καθολου....μαλλον προτιμω να μην υπαρχει εκει  :1

Παράθεση
Αν θέλεις ,τον πρώτο "αξιόπιστο" δικηγόρο που θα (όταν) συναντήσω, μπορώ να πάρω τη γνώμη του

καλο θα ηταν να εχουμε και αλλη γνωμη  :)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: saddarkness στις 13 Αύγουστος 2007, 14:02:26
Παράθεση
Αυτος που ειναι υπευθυνος ειναι ο ιδιοκτητης του περιοδικου,οχι ο φωτογραφος.....λες να μην ξερει οτι οι φωτογραφιες του περιοδικου ειναι κλεμμενες?
Την φωτογραφια αυτη την πηρε απο αυτες που βγαινουν top photo στο photonet και πολυ πιθανον να μην ανοιξε καν την γκαλερι να δει οτι ειμαι απο την Ελλαδα αλλα να εκανε copy την φωτογραφια,στο ιδιο τευχος υπηρχε φωτογραφια και ενος αλλου φωτογραφου απο τις top photo οχι ομως απο την Ελλαδα.

Αν τωρα σε ενα τευχος υπαρχουν δυο κλεμμενες φωτογραφιες απο δυο διαφορετικους φωτογραφους,φαντασου τι γινεται σε ολα τα τευχη τους!Το σιγουρο ειναι οτι ειτε απο τον φωτογραφο ειτε απο τον ιδιοκτητη το εχουν συστημα   

Το να μπει το ονομα μου σε ενα τετοιο περιοδικο δεν με ενδιαφερει καθολου....μαλλον προτιμω να μην υπαρχει εκει 
Παράθεση
Αυτος που ειναι υπευθυνος ειναι ο ιδιοκτητης του περιοδικου,οχι ο φωτογραφος...
Σίγουρα κι ο φωτογράφος εφ όσον δέχτηκε !!!(ντροπή!!!)
Ξέρω έντυπα (και πριν χρόνια ) που η ύλη τους βασιζόταν σε "δανεικές φωτό" ακόμα και τη δεκαετία του 86-96(με πανάκριβο internet, συνδέσεις, ούτε 28άρες)ΑΛΛΑ δεν πλήρωναν τους φωτογράφους που συνεργάζονταν
Φαντάσου να πληρώνουν ακριβά για να "κλέψουν" και να μη πληρώνουν δουλειές των free lancers, που ζητούσαν, κι έπαιρναν συνεργασίες
Έχω συνεργαστεί με κάποια (και ένα που έχει αναφερθεί στο παρόν site) γιαυτό σιχάθηκα και τα παράτησα
ΑΛΛΑ ο φωτογράφος μπορεί να διωχθεί ευκολότερα (πράξη από δόλο κι όχι αμέλεια) 
Έχω να σου προτείνω 1)να επικοινωνείς και με τους άλλους παθόντες
                              2)να μου στείλεις ένα π.μ (χωρίς προσωπικά στοιχεία αν δεν θέλεις) με μιά περιγραφή του περιστατικού (ξερά 'όπως μπορεί να διαβάσει δικηγόρος)
Δεν υπόσχομαι κάτι,αλλά ποτέ δεν ξέρεις
                              3)Καλύτερο όλων :"βγάλτα όλα στη φόρα", σίγουρα θα κάνει αρκετούς να χάσουν την ηρεμία τους,φαντάσου να αρχίσουν οι παθόντες κάθε τεύχους να φωνάζουν ;;; Έχεις ακούσει για το "φαινόμενο της χιονοστιβάδας";;;
Ότι απόφαση πάρεις ,εγώ μαζί σου (αν και, η σιωπή σ αυτές τις περιπτώσεις διευκολύνει τέτοια φαινόμενα)
   


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: pusher στις 15 Αύγουστος 2007, 12:42:13
Θέλω να κάνω και εγώ μερικές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα. Πιθανόν να έχουν ήδη απαντηθεί αλλά δεν είναι εύκολο να βρω απαντήσεις ακριβώς επί των ερωτήσεών μου σε ένα τόσο μεγάλο θέμα και μιας και δεν κατάφερα ακόμη να τις εντοπίσω παραθέτω τις ερωτήσεις μου εδώ:

1. Πολλές φορές σε φωτογραφίες δρόμου κεντρικό θέμα διάφορων φωτογραφιών είναι πρόσωπα. Πολλές φορές (ίσως τις περισσότερες - ιδιαίτερα με τις σημερινές μηχανές με φακούς υψηλού zoom) οι φωτογραφίες λαμβάνονται εν αγνοία των εικονιζόμενων προσώπων. Επιτρέπεται η δημοσίευση αυτών των φωτογραφιών είτε στο διαδίκτυο, είτε σε έντυπο μέσο ή η κάθε είδους δημόσια προβολή τους ανεξάρτητα από το μέσο δημοσίευσης;

2. Τι συμβαίνει αν το εικονιζόμενο πρόσωπο έχει ερωτηθεί και συμφωνήσει να φωτογραφηθεί; Τα ερωτήματα παραμένουν τα ίδια με αυτά που υπάρχουν στο 1.

3. Τι ισχύει για τις φωτογραφίες αυτοκινήτων; Ειδικά σε περιπτώσεις που φαίνονται οι πινακίδες ή/και οι επιβαίνοντες σε αυτά και βέβαια η λήψη του γίνεται χωρίς τη γνώση του ιδιοκτήτη ή των επιβαινόντων. (Σε περίπτωση ενημέρωσης του ιδιοκτήτη και των επιβαινόντων φαντάζομαι θα με καλύπτει η απάντηση της ερώτησης 2). Τα ερωτήματα παραμένουν τα ίδια με αυτά που υπάρχουν στο 1.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: pusher στις 17 Αύγουστος 2007, 16:56:29
Θέλω να κάνω και εγώ μερικές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα. Πιθανόν να έχουν ήδη απαντηθεί αλλά δεν είναι εύκολο να βρω απαντήσεις ακριβώς επί των ερωτήσεών μου σε ένα τόσο μεγάλο θέμα και μιας και δεν κατάφερα ακόμη να τις εντοπίσω παραθέτω τις ερωτήσεις μου εδώ:

1. Πολλές φορές σε φωτογραφίες δρόμου κεντρικό θέμα διάφορων φωτογραφιών είναι πρόσωπα. Πολλές φορές (ίσως τις περισσότερες - ιδιαίτερα με τις σημερινές μηχανές με φακούς υψηλού zoom) οι φωτογραφίες λαμβάνονται εν αγνοία των εικονιζόμενων προσώπων. Επιτρέπεται η δημοσίευση αυτών των φωτογραφιών είτε στο διαδίκτυο, είτε σε έντυπο μέσο ή η κάθε είδους δημόσια προβολή τους ανεξάρτητα από το μέσο δημοσίευσης;

2. Τι συμβαίνει αν το εικονιζόμενο πρόσωπο έχει ερωτηθεί και συμφωνήσει να φωτογραφηθεί; Τα ερωτήματα παραμένουν τα ίδια με αυτά που υπάρχουν στο 1.

3. Τι ισχύει για τις φωτογραφίες αυτοκινήτων; Ειδικά σε περιπτώσεις που φαίνονται οι πινακίδες ή/και οι επιβαίνοντες σε αυτά και βέβαια η λήψη του γίνεται χωρίς τη γνώση του ιδιοκτήτη ή των επιβαινόντων. (Σε περίπτωση ενημέρωσης του ιδιοκτήτη και των επιβαινόντων φαντάζομαι θα με καλύπτει η απάντηση της ερώτησης 2). Τα ερωτήματα παραμένουν τα ίδια με αυτά που υπάρχουν στο 1.

Υπάρχει κάποιος που μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα σε αυτές τι ερωτήσεις; Ευχαριστώ!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: SaSi στις 17 Αύγουστος 2007, 17:38:21
Μπορείς να βρείς ορισμένες από τις απαντήσεις (αν και οι απόψεις διίστανται) στο "συγγενές"  thread (http://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=2937.0)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: pusher στις 17 Αύγουστος 2007, 20:44:42
Μπορείς να βρείς ορισμένες από τις απαντήσεις (αν και οι απόψεις διίστανται) στο "συγγενές"  thread (http://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=2937.0)

Ίσως να ήταν καλύτερα να βάλω το μήνυμά μου και στο θέμα που προτείνεις. Αλλά γιατί διίστανται οι απόψεις; Δεν υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Andreas D. στις 13 Οκτώβριος 2007, 22:29:25
Εχω δημιουργησει πριν δεκα μερες ενα site στο fotopic  που αφορα τα σκουπιδια της Κυπρου.Παραλληλα με emails ενημερωνω τις αρχες , εφημεριδες, αλλες ιστοσελιδες  και φορεις  στην Κυπρο , Ε.Ε.  ακομα και Βρεττανια (για θεματα που εμπιπτουν στη περιοχη ελεγχου τους) για την υπαρξη του προβληματος σε καθημερινη βαση .Η λιστα με τους αποδεκτες μεγαλωνει επισης .Δεν θα γραψω για την αντιδραση απο τις αρχες διοτι το θεμα δεν ειναι του παροντος. Απο πλευρας των ΜΜΕ ειχα επιμερους προσωπικη επικοινωνια με συντακτες απο τρεις εφημεριδες( μια Αγγλοφωνη-Cyprus Mail,η εβδομαδιαια ΠΕΣΤΑ-στυλ Ποντικιου και τελος με την μεγαλυτερη σε κυκλοφορια εφημεριδα , τον Φιλελευθερο). Επισης απο οτι εχω δει στην ιστοσελιδα τους  , το θεμα εχει αναφερθει εκτενως και απο τον σταθμο των ενοπλων δυναμεων της Βρεττανιας (BFBS) .Επισης το θεμα εχει μεταδοθει και σχολιαστει σε αρκετες εκμπομπες  και απο τον κυριοτερο ποιοτικο σταθμο ραδιοφωνου της Κυπρου(Καναλι 6).Ισως  και απο αλλα μεσα που δεν εχω ακουσει.Οι δυο εφημεριδες(Mail και Φιλελευθερος )εχουν αναφερθει στα πρωτοσελιδα τους
Η μεγαλη μου εκπληξη ηταν οταν ειδα την εκδοση του Φιλελευθερου χωρις μνεια του ονοματος μου, του site και ουτε καν οτι καποιος εχει ανακινησει το θεμα .Ουτε κατω απο τις δημοσιευμενες φωτογραφιες δεν εχει αναφερθει η πηγη και το ονομα του φωτογραφου.
Η αγγλοφωνη εχει αναφερει το site, το ονομα μου και τον τροπο που εχει δημιουργηθει το ολο ζητημα.
Παραπονο δεν εχω  στο παρον σταδιο διοτι ειναι ακομα η αρχη του ολου εγχειρηματος και ξερω οτι θα γινουν και αλλες δημοσιευσεις ειδικα τωρα που αρχισε να συγκινηται η κοινη γνωμη και επειδη ο σκοπος δεν ειναι η προσωπικη προβολη.Παραλληλα θα ζητησω να κανουν μνεια στο site οσοι στο μελλον θελουν να χρησιμοποιησουν τις φωτογραφιες  μου και το προιον της ερευνας μου.
Αυτα τα γραφω για ενημερωση  σας  για το τι συμβαινει και σε αλλες χωρες .
Για του λογου το αληθες επισυναπτω την πρωτη  σελιδα του Φιλελευθερου 12.10.07.

(http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/14033/thumb_Phileleftheros_1723802.jpg) (http://www.dpgr.gr/usergalleries/displayimage.php?pos=-207124)

Υ.Γ Το site ειναι http://dailytrash.fotopic.net/ (http://dailytrash.fotopic.net/)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: JOHN OLE στις 15 Οκτώβριος 2007, 13:56:04
¨Αποψη μου αγαπητέ Ανδρέα είναι να το κάνεις θέμα σε όσους δεν σε έχουν αναφέρει. Γιατί μετά θα υπάρχει προηγούμενο και δεν θα μπορείς να βρείς εύκολα άκρη.

Εκτός αν αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι το ίδιο το θέμα (σκουπίδια) ώστε να το αναδείξεις και να το επισημάνεις και όχι τόσο το θέμα του clopyright.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Andreas D. στις 15 Οκτώβριος 2007, 14:21:03
¨Αποψη μου αγαπητέ Ανδρέα είναι να το κάνεις θέμα σε όσους δεν σε έχουν αναφέρει. Γιατί μετά θα υπάρχει προηγούμενο και δεν θα μπορείς να βρείς εύκολα άκρη.

Εκτός αν αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι το ίδιο το θέμα (σκουπίδια) ώστε να το αναδείξεις και να το επισημάνεις και όχι τόσο το θέμα του clopyright.

Στο ιδιο εντυπο εχει δημοσιευτει και δευτερο αρθρο λιγες μερες μετα απο αναφορα μου σε αλλο σημειο απορριψεως σκουπιδιων και παλι χωρις καμμια αναφορα στο ονομα μου ή οτιδηποτε σχετικο με το site απο το οποιο αντλουν τις πληροφοριες τους . Φυσικα οπως εχω πει οτι δεν με ενδιαφερει η προβολη μου παρα μονο να διορθωθει η κατασταση.
Ηδη σε δυο απο τους χωρους εχουν επιστρατευτει μπουλτοζες για καθαρισμο.
Ιδωμεν !!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alk_is στις 20 Οκτώβριος 2007, 07:38:18
Ενας ενδιαφερων ιστοτοπος με αρκετα στοιχεια για τα πνευματικα δικαιωματα
http://www.vrc.gr:8080/k-clusters/ipr/page.html?page_id=1001


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Jordan78 στις 01 Νοέμβριος 2007, 10:49:55
Καλημέρα, θα ηθελα να μου πείτε την γνωμη σας στην δικη μου ιστορια περι πνευματικων δικαιωμάτων φωτογραφιας η οποια ειναι πιο απλη και φανταζομαι και πιο συνηθισμενη!..
Η ιστορια εχει ως εξεις, ειχα βρεθει σε μια δεξιωση που ειχε οργανωσει κάποια σχολη χορου στην οποια δεν απαγορευόταν η φωτογραφιση, κατα την διαρκεια των χορευτικων τραβηξα κάποιες φωτογραφιες και τις ανέβασα στο dpgr αλλα και σε αλλο site που μπορεις να ανεβασεις φωτογραφιες...  Τις φωτογραφιες φυσικα τις αφαίρεσα αφου ενοχληθηκαν αλλα απο εκει και πέρα εχω κάνει κάποια παρανομια για την οποια θα μπορουσα να δικαστω?..


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: apostolis_pl στις 04 Ιανουάριος 2008, 22:51:59
Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους.
Επειδή θα κάνω 2 φωτογραφήσεις με μοντέλα, για book και για ένα κατάλογο, μήπως υπάρχει κάπου ένα "πρότυπο" ιδιωτικού συμφωνητικού με τα μοντέλα όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης των φωτογραφιών;
Σας ευχαριστώ.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alk_is στις 07 Ιανουάριος 2008, 10:59:09
..μήπως υπάρχει κάπου ένα "πρότυπο" ιδιωτικού συμφωνητικού με τα μοντέλα ...;

Για τα ελληνικα δεδομενα δεν εχω κατι υποψη μου. Ομως θα μπορουσες να προσαρμοσεις καπως καποια απο τα αμερικανικα που δινω παρακατω
http://www.photowebs.com/models/contract.htm (μικρο)
http://www.danheller.com/model-release (μικρο)
http://dpanswers.com/forms/contract_tfp.html (εκτεταμενο)
Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: apostolis_pl στις 07 Ιανουάριος 2008, 11:20:06
..μήπως υπάρχει κάπου ένα "πρότυπο" ιδιωτικού συμφωνητικού με τα μοντέλα ...;

Για τα ελληνικα δεδομενα δεν εχω κατι υποψη μου. Ομως θα μπορουσες να προσαρμοσεις καπως καποια απο τα αμερικανικα που δινω παρακατω
http://www.photowebs.com/models/contract.htm (μικρο)
http://www.danheller.com/model-release (μικρο)
http://dpanswers.com/forms/contract_tfp.html (εκτεταμενο)

Σ'ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Solon-from-Crete στις 24 Μάιος 2008, 12:00:53
ΕΡΩΤΗΣΗ
Υπάρχει κάπου μια φόρμα αντίστοιχη της Αγγλικής "Model release form" στα Ελληνικά;
Θα χαρώ πολύ αν δε χρειαστεί να μεταφράσω αυτό το δύσκολο κείμενο.
Ευχαριστώ.


Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του φωτογράφου σύμφωνα με το νόμο 2121/93

Ο νόμος 2121/93 Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμός φύλλου 25/τεύχος Α'/4-3-93 ρητά κατοχυρώνει το φωτογραφικό copyright τόσο μέσα από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 2 "Περί αντικειμένου του δικαιώματος", του άρθρου 3 "Περί περιουσιακού δικαιώματος" και του άρθρου 4 "Περι ηθικού δικαιώματος" αλλά και ειδικότερες διατάξεις με αποκορύφωμα το άρθρο 38 που αναφέρεται αποκλειστικά στα δικαιώματα των φωτογράφων.
Oι φωτογραφίες προστατεύονται ως αυτοτελή έργα που εκφράζονται με ορισμένη μορφή. Στα χέρια του δημιουργού - φωτογράφου προσφέρεται ένα πλέγμα διατάξεων που τον κατοχυρώνουν απόλυτα. Ανήκει πλέον στη δική του πρωτοβουλία πώς θα μεθοδεύσει την προστασία και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του εφόσον παραβιασθούν.
.

Nόμος 2121/93

Άρθρο 1
Πνευματική Ιδιοκτησία


1. Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ' αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

2. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τις εξουσίες, που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου.


Άρθρο 2
Αντικείμενο του δικαιώματος


1. Ως έργο νοείται καθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτιακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη.
.......................................
5. Η προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται σε επίσημα κείμενα με τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, καθώς και στις εκράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή στοιχεία.


Άρθρο 3
Το περιουσιακό δικαίωμα


1. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό ιδίως την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει: α) την εγγραφή και την αναπαραγωγή του έργου με κάθε μέσο, όπως μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα β) τη μετάφραση του έργου γ) τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές του έργου δ) τη θέση σε κυκλοφορία του πρωτότυπου ή αντιτύπων του έργου με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό, καθώς και την επιβολή περιοριστικών όρων στη μεταβίβαση, την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση των αντιτύπων ε) την παρουσίαση του έργου στο κοινό στ) τη δημόσια εκτέλεση του έργου ζ) τη μετάδοση ή αναμετάδοση του έργου στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων η) την εισαγωγή αντιτύπων του έργου, που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από το δημιουργό.

2. Δημόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που κάνει το έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.


Άρθρο 4
Το ηθικό δικαίωμα


1. Το ηθικό δικαιώμα δίνει στο δημιουργό ιδίως τις εξουσίες: α) της απόφασης για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό (δημοσίευση) β) της αναγνώρισης της πατρότητάς του πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία να απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, τη μνεία του ονόματός του στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε δημόσια χρήση του έργου του ή, αντίθετα, να κρατάει την ανωνυμία του ή να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο γ) της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλόμενης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό δ) της προσπέλασης στο έργο του, έστω και αν το περιουσικό δικαίωμα στο έργο ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε άλλον, οπότε η προσπέλαση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που προκαλεί τη μικρότερη δυνατή ενόχληση στο δικαιούχο ε) προκειμένου περί έργων λόγου ή επιστήμης, της υπαναχώρησης από συμβάσεις μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος ή εκμετάλλευσής του εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία της προσωπικότητάς του εξαιτίας μεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στις περιστάσεις και με καταβολή αποζημίωσης στον αντισυμβαλλόμενο για τη θετική του ζημιά.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: opteron στις 31 Μάιος 2008, 20:47:31
Καλημέρα, θα ηθελα να μου πείτε την γνωμη σας στην δικη μου ιστορια περι πνευματικων δικαιωμάτων φωτογραφιας η οποια ειναι πιο απλη και φανταζομαι και πιο συνηθισμενη!..
Η ιστορια εχει ως εξεις, ειχα βρεθει σε μια δεξιωση που ειχε οργανωσει κάποια σχολη χορου στην οποια δεν απαγορευόταν η φωτογραφιση, κατα την διαρκεια των χορευτικων τραβηξα κάποιες φωτογραφιες και τις ανέβασα στο dpgr αλλα και σε αλλο site που μπορεις να ανεβασεις φωτογραφιες...  Τις φωτογραφιες φυσικα τις αφαίρεσα αφου ενοχληθηκαν αλλα απο εκει και πέρα εχω κάνει κάποια παρανομια για την οποια θα μπορουσα να δικαστω?..

Σοβαρή παρανομία στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η προσβολή "ιδίας εικόνας", δηλαδή το ότι εμφανίζονται τα πρόσωπα ανθρώπων στις φωτογραφίες χωρίς την συγκατάθεσή τους.
Από την στιγμή όμως που αυτές οι φωτογραφίες πλέον βρίσκονται στο προσωπικό σου αρχείο και δεν εμφανίζονται πουθενά αλλού, δεν μπορεί να σου κάνει κανείς τίποτα.

Σε περίπτωση όμως που οι φωτογραφίες σου έχουν εκδοθεί προφανώς θα υπάρξει πρόβλημα αν πέσουν στα χέρια τους...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Solon-from-Crete στις 05 Ιούνιος 2008, 13:01:14
Ξαναβάζω λοιπόν την ερώτηση λίγο αλλαγμένη. Αν φωτογραφήσουμε κάποιο άνθρωπο γνωστό ή άγνωστο με σκοπό να αναρτήσουμε τη φωτογραφεία του εδώ ή σε μια διαφήμιση ή σε μια έκθεση και θέλουμε να είμαστε σωστοί, υπάρχει κάποιο έτοιμο έντυπο (νομικό ή άλλο) που θα μας υπογράψει το "μοντέλο"?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: dawnsh στις 07 Ιούνιος 2008, 14:02:40
 :8 Καλησπέρα παιδιά.  Είμαι μέλος ομάδας πνευματικού κέντρου. Εκθέσαμε στο τέλος της χρονιάς και ο δήμος ζήτησε κάποιες φωτογραφίες μας για το site του. Διευκρινίζω, οχι για να διαφημίσει την έκθεση, αλλά για να δημιουργήσει παράρτημα στο site βασιζόμενο σε αυτές τις φωτογραφίες. (Δεν αναφέρομαι καν, στη χρήση φωτογραφιών για την διαφήμηση της έκθεσης). Κάποιος μου είπε οτι αυτές οι φωτογραφίες ουσιαστικά ανήκουν στο δήμο μια που χρηματοδοτούσε τη δημιουργία τους. Είναι έτσι? Και αν ακόμη τελικά υποχρεούμαστε να παραχωρήσουμε αυτές τις φωτογραφίες στο δήμο, πως μπορούμε να προστατέψουμε την αναδημοσίευση τους η την οποιαδήποτε χρήση τους (κλοπή η όπως αλλιώς μπορεί να ονομασθεί), του οποιουδήποτε χρήστη μέσω του site?

Παιδιά, είμαι ο απόλυτος ψάρακας και συγχωρήστε με... Αλλά έχω πάθει έρωτα μεγάλο με τη φωτογραφία και προσπαθώ να τα φτιάξω μαζί της.... αν με καταλαβαίνετε...  ;D  ;)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: opteron στις 15 Ιούνιος 2008, 14:19:35
Τα πράγματα είναι λίγο -έως πολύ- αδιευκρίνιστα...

Κατ' αρχήν dawnsh αναφέρεις ότι
"Κάποιος μου είπε οτι αυτές οι φωτογραφίες ουσιαστικά ανήκουν στο δήμο μια που χρηματοδοτούσε τη δημιουργία τους."

Αυτό ισχύει εφόσον ο δήμος μπορεί να αποδείξει ότι έχει χρηματοδοτήσει εσένα και την ομάδα σου για να κάνετε κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι αγόρασε από εσάς τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τότε μπορούμε να πάμε στο επόμενο ερώτημα.
Τι έχει "αγοράσει" ο δήμος από εσάς;
Τα δικαιώματα χρήσης των φωτογραφιών; Δηλαδή έχετε δώσει το δικαίωμα στον δήμο να κάνει ό,τι θέλει με τις φωτογραφίες σας;
Περιορισμένα δικαιώματα χρήσης; Δηλαδή έχετε ορίσει στον δήμο που μπορεί να τις προβάλλει και που δεν μπορεί;
Δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης; Μπορεί δηλαδή ο δήμος να τις μεταπουλήσει ή να τις βάλει σε ένα λεύκωμα και να έχει κέρδος;


Από ό,τι μου δίνεις να καταλάβω τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει οριστεί με σαφήνεια. Ο δήμος απλά διέθεσε κάποια χρήματα, για κάποιες φωτογραφίες και αυτό είναι όλο.

Μετά αναφέρεις:
"Και αν ακόμη τελικά υποχρεούμαστε να παραχωρήσουμε αυτές τις φωτογραφίες στο δήμο, πως μπορούμε να προστατέψουμε την αναδημοσίευση τους η την οποιαδήποτε χρήση τους (κλοπή η όπως αλλιώς μπορεί να ονομασθεί), του οποιουδήποτε χρήστη μέσω του site?"

Αν ο δήμος έχει αγοράσει τα δικαιώματα από εσάς, τότε δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αν δεν έχει αγοράσει τα δικαιώματα, τότε μπορείτε να κινηθείτε νομικά.


Αυτό που θα έκανα εγώ είναι το εξής: σύνταξη ενός κειμένου στο οποίο να αναφέρεται με σαφήνεια τι δικαιώματα μεταφέρω στο δήμο, και για ποιες φωτογραφίες.
Στο κείμενο αυτό υπογράφεις εσύ και ο Δήμος με σφραγίδες και υπογραφές από υπεύθυνους.

Έτσι μπορείς να ορίσεις εσύ τα δικαιώματα που έχει ο δήμος. Με αυτό τον τρόπο αν κάποιος πάρει τις φωτογραφίες σου από το site του δήμου, μπορείς να αξιώσεις αποζημίωση.

Υ.Γ. Ρώτησε κάποιον γνωστό σου δικηγόρο για να σε βοηθήσει στην σύνταξη του κειμένου. Αλλιώς ψάξε στο διαδίκτυο (σε ξένα sites θα βρεις σίγουρα).


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: mihalio στις 15 Ιούνιος 2008, 18:56:31
Καλησπέρα! Άμα κάποιος μου αντιγράψει φωτογραφία απο εδώ... απο dpgr.gr! Και την χρησιμοποιήσει σε κάποιον άλλο διαγωνισμό... Θα φάει τον ξύλο του, ή θα τριγυρνάει ελεύθερος ο αλήτης?!!!!!!??


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Αλέξανδρος στις 15 Ιούνιος 2008, 19:58:44
Καλησπέρα! Άμα κάποιος μου αντιγράψει φωτογραφία απο εδώ... απο dpgr.gr! Και την χρησιμοποιήσει σε κάποιον άλλο διαγωνισμό... Θα φάει τον ξύλο του, ή θα τριγυρνάει ελεύθερος ο αλήτης?!!!!!!??
Αν μπορείς να το αποδείξεις (αν μιλάς συγκεκριμένα και όχι αόριστα) τότε στείλε τα στοιχεία που έχεις στην συντονιστική ομάδα και θα σε βοηθήσουν για το τι μπορεί να γίνει.
Επειδή έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν τέτοια κρούσματα, είναι σίγουρο ότι δεν "θα τριγυρνάει ελεύθερος"


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: mihalio στις 16 Ιούνιος 2008, 17:10:18
Ευχαριστώ!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: dawnsh στις 16 Ιούνιος 2008, 20:28:32
Καλησπέρα. :) Καταρχάς, opteron να σε ευχαριστήσω πολύ που μπήκες στη διαδικασία της απάντησης όταν πια είχα απογοητευθεί ... ???

Λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Είμαι μέλος μιας ομάδας ερασιτεχνών που διδάσκονται φωτογραφία μέσω του πνευματικού κέντρου κάποιου δήμου. Το κόστος των υλικών, υποτίθεται οτι βαρύνει το δήμο, μια που ο δήμος επιχορηγεί την ομάδα. Το "υποτίθεται", κολλάει στο οτι, ο καθένας απο μας φωτογράφησε και εμφάνισε τόσο όσο επιθυμούσε ο ίδιος, οπότε απο σεβασμό στην ομάδα, το "επιπλέον" πληρώθηκε απο τον καθένα. (Μιλάμε για αναλογική φωτογραφία). Αναφέρομαι στο κόστος των υλικών για να σου εξηγήσω απλά τη σύνδεση δήμου και φωτογραφίας. (Καμία σημασία δεν είχε για μας). Και φυσικά οι εγκαταστάσεις, το εργαστήριο, ανήκουν στο δήμο.

Διαλέξαμε το θέμα μόνοι μας, μια ευαίσθητη κατάσταση της περιοχής μας, και ο δήμος (το συμβούλιο), πολύ χάρηκε για την επιλογή μας και μάλιστα είπαν οτι θα μας υποστηρίξουν σε οτι χρειαστούμε. Δεν χρειασθήκαμε απολύτως τίποτε άλλο πλήν των βασικών υλικών και πάλι όμως, όπως σου είπα πιο πάνω.
Τρέξαμε, γυρίσαμε, φωτογραφίσαμε, παθιαστήκαμε, χαθήκαμε στο εργαστήριο για ώρες, τι ώρες, μέρες ολόκληρες....

Φτιάξαμε ενα υλικό, αρκετά συμπαθητικό απο τεχνικής απόψεως, αλλά εντελώς ιδιαίτερου περιεχομένου, ειδωμένο συναισθηματικά μέσα απο το βλέμμα του καθενός μας. Και εκθέσαμε.

Ο δήμος κατα την διάρκεια της έκθεσης μας εξέφρασε τη χαρά του, επειδή καταγράψαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, και μας ζήτησε όλες τις φωτογραφίες μας για να τις ανεβάσει στο δημοτικό site, όχι απλά σαν διαφήμηση της έκθεσης γενικότερα, αλλά δημιουργώντας παράρτημα με τις φωτογραφίες μας.

Και εντάξει, πολύ χαρήκαμε για την αποδοχή της προσπάθειάς μας. Χώρια που μας δέρνει τρέλα μεγάλη με τη φωτογραφία. Αλλά μας ξένησε αυτή η οικειοποίηση. Και δεν ξέρουμε πως να το χειριστούμε. Γι'αυτό και αμέσως ζήτησα τη βοήθειά σας,πριν καν αρχίσει η παραμικρή διαδικασία, μια που θεωρώ οτι το dpgr ειναι ενας σοβαρός χώρος συγκέντρωσης ανθρώπων που και αγαπούν και γνωρίζουν και σέβονται τη φωτογραφία γενικότερα.

Αυτά είναι τα δεδομένα. ΄Ισως τωρα να σε διαφώτισα περισσότερο.
Οπως και να’χει , ευχαριστώ πολύ το site για τη διάθεση του χώρου, και τους υπόλοιπους που θα διαβάσουν αυτό το μεγάλο κείμενο.
Και ιδιαιτέρως ευχαριστώ εσένα opteron, για τις κατατοπιστικές πληροφορίες σου και κυρίως για το χρόνο σου.
Αν έχεις κάτι άλλο να μου πείς μετά τη διευκρίνηση, με χαρά και αγωνία θα το περιμένω. :-\


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: opteron στις 17 Ιούνιος 2008, 20:18:24
Γειά σου και πάλι dawnsh.

Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θα συμφωνήσω μαζί σου για το ότι το dpgr προσφέρει πολλά στον χώρο στην φωτογραφία στην Ελλάδα. Στο παρελθόν έχω βοηθηθεί αρκετά από ανακοινώσεις άλλων μελών (ευκαρία να τους ευχαριστήσω και εγώ με την σειρά μου).

Η ευαισθησία του Δήμου σχετικά με την φωτογραφία καθώς επίσης και το μεράκι της ομάδας σου είναι αξιοσημείωτα. Μακάρι και σε άλλους δήμους να υπήρχε ανάλογη κινητικότητα σχετικά με την φωτογραφία.

Πάμε τώρα στο θέμα. Το ότι ο δήμος "επιχορηγεί" την μάθηση και την δημιουργία φωτογραφιών, δεν σημαίνει ότι του ανήκουν κιόλας. Οι φωτογραφίες ανήκουν στους δημιουργούς τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο.

Πιθανότητα όμως ο δήμος να χρησιμοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες για τους δικούς του λόγους. Για την ακρίβεια, ο δήμος έχει δικαίωμα να προβάλλει αυτές τις φωτογραφίες προκειμένου να ενημερώσει τους δημότες για το εν λόγω θέμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάτι τέτοιο, είναι η σαφής αναφορά στον δημιουργό της κάθε φωτογραφίας.

Με λίγα λόγια, ο δήμος μπορεί να αναρτήσει τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, να κάνει έκθεση -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα-, να εκτυπώσει τεράστια πανό ή ο,τιδήποτε άλλο θέλει, αρκεί να κάνει αναφορά στους δημιουργούς.

Στην περίπτωση που ο δήμος -ή κάποιος άλλος- προβεί στην επεξεργασία των φωτογραφιών ή στην πώληση τούς, προφανώς προκύπτει ζήτημα.

Εν ολίγοις, δώστε τις φωτογραφίες στον δήμο. Φροντίστε η κάθε φωτογραφία να αναφέρει με μικρά γράμματα τον δημιουργό της και αυτό είναι όλο.


Υ.Γ. Μην δεχτείτε να παραδώσετε τα αρνητικά των φωτογραφιών σε κανένα. Αυτά ανήκουν σε εσάς και αποτελούν το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο πνευματικής ιδιοκτησίας.
Υ.Γ.2 Όλα τα παραπάνω είναι προσωπική μου άποψη. Δεν είμαι δικηγόρος. Όμως είχα την τύχη να πέσω θύμα ενός περιοδικού που πήρε τις φωτογραφίες μου και τις έκανε "δικές του". Η τύχη ήταν στο ότι το αντιλήφθηκα, κινήθηκα δικαστικά εναντίων του και δικαιώθηκα (ηθικά και οικονομικά).
Όποιος βρεθεί στην ανάγκη δικηγόρου εξειδικευμένο στην προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ας μου στείλει προσωπικό μήνυμα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: dawnsh στις 19 Ιούνιος 2008, 16:07:17
Καλησπέρα  :).

Αγαπητέ opteron, σε υπερευχαριστώ για την βοήθειά σου !!

Θα ενημερώσω και τα άλλα μέλη της ομάδας μας, για την συμβουλή σου. Ελπίζω να μην χρειαστούμε ποτέ να κινήσουμε άλλες διαδικασίες, αλλά εαν τυχόν υπάρξει τέτοια ανάγκη,    θα τολμήσω να σε ενοχλήσω με ενα μήνυμα.  :-[

Και πάλι ευχαριστώ !!! Να εισαι καλά !!! :D


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 19 Ιούνιος 2008, 17:08:30
Καλησπέρα. :) Καταρχάς, opteron να σε ευχαριστήσω πολύ που μπήκες στη διαδικασία της απάντησης όταν πια είχα απογοητευθεί ... ???

Λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Είμαι μέλος μιας ομάδας ερασιτεχνών που διδάσκονται φωτογραφία μέσω του πνευματικού κέντρου κάποιου δήμου. Το κόστος των υλικών, υποτίθεται οτι βαρύνει το δήμο, μια που ο δήμος επιχορηγεί την ομάδα. Το "υποτίθεται", κολλάει στο οτι, ο καθένας απο μας φωτογράφησε και εμφάνισε τόσο όσο επιθυμούσε ο ίδιος, οπότε απο σεβασμό στην ομάδα, το "επιπλέον" πληρώθηκε απο τον καθένα. (Μιλάμε για αναλογική φωτογραφία). Αναφέρομαι στο κόστος των υλικών για να σου εξηγήσω απλά τη σύνδεση δήμου και φωτογραφίας. (Καμία σημασία δεν είχε για μας). Και φυσικά οι εγκαταστάσεις, το εργαστήριο, ανήκουν στο δήμο.

Διαλέξαμε το θέμα μόνοι μας, μια ευαίσθητη κατάσταση της περιοχής μας, και ο δήμος (το συμβούλιο), πολύ χάρηκε για την επιλογή μας και μάλιστα είπαν οτι θα μας υποστηρίξουν σε οτι χρειαστούμε. Δεν χρειασθήκαμε απολύτως τίποτε άλλο πλήν των βασικών υλικών και πάλι όμως, όπως σου είπα πιο πάνω.
Τρέξαμε, γυρίσαμε, φωτογραφίσαμε, παθιαστήκαμε, χαθήκαμε στο εργαστήριο για ώρες, τι ώρες, μέρες ολόκληρες....

Φτιάξαμε ενα υλικό, αρκετά συμπαθητικό απο τεχνικής απόψεως, αλλά εντελώς ιδιαίτερου περιεχομένου, ειδωμένο συναισθηματικά μέσα απο το βλέμμα του καθενός μας. Και εκθέσαμε.

Ο δήμος κατα την διάρκεια της έκθεσης μας εξέφρασε τη χαρά του, επειδή καταγράψαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, και μας ζήτησε όλες τις φωτογραφίες μας για να τις ανεβάσει στο δημοτικό site, όχι απλά σαν διαφήμηση της έκθεσης γενικότερα, αλλά δημιουργώντας παράρτημα με τις φωτογραφίες μας.

Και εντάξει, πολύ χαρήκαμε για την αποδοχή της προσπάθειάς μας. Χώρια που μας δέρνει τρέλα μεγάλη με τη φωτογραφία. Αλλά μας ξένησε αυτή η οικειοποίηση. Και δεν ξέρουμε πως να το χειριστούμε. Γι'αυτό και αμέσως ζήτησα τη βοήθειά σας,πριν καν αρχίσει η παραμικρή διαδικασία, μια που θεωρώ οτι το dpgr ειναι ενας σοβαρός χώρος συγκέντρωσης ανθρώπων που και αγαπούν και γνωρίζουν και σέβονται τη φωτογραφία γενικότερα.

Αυτά είναι τα δεδομένα. ΄Ισως τωρα να σε διαφώτισα περισσότερο.
Οπως και να’χει , ευχαριστώ πολύ το site για τη διάθεση του χώρου, και τους υπόλοιπους που θα διαβάσουν αυτό το μεγάλο κείμενο.
Και ιδιαιτέρως ευχαριστώ εσένα opteron, για τις κατατοπιστικές πληροφορίες σου και κυρίως για το χρόνο σου.
Αν έχεις κάτι άλλο να μου πείς μετά τη διευκρίνηση, με χαρά και αγωνία θα το περιμένω. :-\


Για κοίταξε λίγο τα σημεία που έκανα έντονα στην απάντησή σου. Από αυτά φαίνεται σαν να έχετε σύμβαση έργου με τον δήμο (μια και πληρώνει όλα τα υλικά) και έτσι πολύ πιθανόν να του ανήκουν και οι φωτογραφίες (όπως και τα αρνητικά).

Το θέμα έιναι αρκετά μπλεγμένο μια και θέλει έρευνα το εκπαιδευτικό κομμάτι (και η σχέση σας με την άμεση ιδιοκτησία των φωτογραφιών) και ίσως είναι καλύτερα να ζητήσετε να μπεί το όνομα του κάθε δημιουργού στην φωτογραφία αντί να έλθετε σε αντιπαράθεση με τον δήμο (που μπορεί να φτάσει και σε διακοπή της επιχορηγίας)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: dawnsh στις 19 Ιούνιος 2008, 21:11:11


Καλησπέρα Dimitri :).

Καταρχάς ευχαριστώ πολυ για την απάντησή σου στο θέμα μου.

Με έβαλες να σκεφτώ διάφορα πράγματα τώρα... Λοιπόν αμφιβάλλω, απο οσο θυμάμαι βέβαια, αν υπάρχει άλλο τμήμα στο πνευματικό μας κέντρο στο οποίο ο δήμος να πληρώνει τα υλικά. Για παράδειγμα, στην κατασκευή κοσμήματος, οπου δουλεύουν με ασήμι, ευνόητα, ο καθένας πληρώνει τα υλικά του. Η στη ζωγραφική, τα χρώματα, τα τελάρα, τα πινέλα, βαρύνουν τον μαθητευόμενο.Και ξεκάθαρα τους ανήκουν τα έργα τους....

Βεβαίως στους χορούς, οι στολές ανήκουν στο δήμο... Αλλά οι χορευτές δεν τις παίρνουν μαζί τους οταν φεύγουν...

Τι ακριβώς αποτελεί, ενα εργαστήριο φωτογραφίας; Ποια είναι τα αντικείμενα που δημιουργούν ενα εργαστήριο; Θέλω να πω, υπάρχει εμφάνιση για εναν μαθητευόμενο, χωρίς τα χημικά υγρά ; Χωρίς χαρτί; Ενας μεγεθυντήρας μόνος του, ειναι εργαστήριο; Και αν αυτα τα υλικά αποτελούν "εργαστηριακό περιβάλλον", τοτε θα μπορούσε να πει κανείς το ίδιο για αυτο καθαυτό το φίλμ; Φυσικά οι μηχανές ειναι δικές μας. Αλλα τα φιλμ (τα περισσότερα) ειναι του δήμου (αντε να αποδείξεις οτι ΑΥΤΟ το συγκεκριμένο στο οποίο εχεις την καλη φωτογραφία, τοχεις αγοράσει μονος σου), (εκτος αν είσαι τυχερός και ειναι αλλη μάρκα).

Dimitri , νομίζω οτι μπερδεύτηκα περισσότερο τωρα.  ???

Το μονο σίγουρο ειναι οτι απο αυριο θα χρησιμοποιώ οποιαδήποτε άλλη μάρκα φιλμ εκτος αυτής που έχουμε στο εργαστήριο. Ετσι, νομίζω, θα μπορεί να τους ανήκει η φωτογραφία σαν αντικείμενο, (η μια, ενα χαρτι με τη φωτογραφία σου επάνω), αλλα οχι η ιδια η φωτογραφία πανω στο αρνητικό.

Να ειστε καλά βρε παιδιά, σαν κάτι να κατάλαβα !!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: opteron στις 20 Ιούνιος 2008, 13:33:47
Θα ήθελα να κάνω μια μικρή διευκρίνηση...

Το φίλμ -ή οποιοδήποτε άλλο μέσο αποθήκευσης- είναι ένα μέσο.
Θα μπορούσε να ήταν μια κάρτα μνήμης ή ένας σκληρός δίσκος.
Για να το γενικεύσω ακόμα περισσότερο, θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε μέσο δημιουργίας: μάρμαρο, χρώματα, ξύλο κτλ...

Η δημιουργία του καλλιτέχνη είναι η επέμβαση του στο μέσο.
Με άλλα λόγια, για την παραγωγή μια καλλιτεχνικής δημιουργίας απαιτείται η πνευματική και η σωματική ενέργεια του καλλιτέχνη.

Λόγω λοιπόν αυτής της προσωπικής επέμβασης του καλλιτέχνη στο μέσο, θεωρούμε ότι ο καλλιτέχνης έχει πνευματικά δικαιώματα επί αυτού.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, η φωτογραφία ανήκει στον δημιουργό της -δηλαδή σε εσένα dawnsh- και το μέσο (δηλαδή το φιλμ) ανήκει στον δήμο.

Επειδή ο δήμος πρόσφερε το φιλμ, δεν σημαίνει ότι έχει δικαιώματα σε αυτό που αποτυπώθηκε στο φιλμ. Για αυτόν τον λόγο, αν ο δήμος ζητήσει πίσω το φιλμ, αγοράστε του φιλμ ίδιας ποιότητας και δώστε του το.

Από την στιγμή που δεν έχετε υπογράψει τίποτα που να αναφέρει το αντίθετο (ότι δηλαδή δεχόμενοι την επιχορήγηση του δήμου θα παραπαχωρήσετε τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας σας), τότε δεν τίθεται θέμα.


Αν δεν υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα στο μέσο και την δημιουργία επί του μέσου, τότε οι εταιρίες θα μας έδιναν μια ακόμα επιλογή στις αγορές μας. Θα μας έλεγαν ότι "αυτό το φιλμ κάνει 10 ευρώ, αλλά μπορείς να το αποκτήσεις δωρεάν και να πάρεις εκτυπωμένες τις φωτογραφίες σου επίσης δωρεάν, αρκεί το επιστρέψεις πίσω το φιλμ".


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: D.Zografos στις 20 Ιούνιος 2008, 19:09:19
πρίν από λίγη ώρα πληροφορήθηκα από φίλους ότι μου εκλάπη απόψε μια εικόνα μου από την εφημερίδα ΣΗΜΕΡΑ της Θεσσαλονίκης..
είναι μια φωτογραφία που είχα ανεβάσει στο DPGR παλιά και τελευταίως προτίμησα την επιχρωματισμένη έκδοση..
η photo original που την έχω και σε φούλ ανάλυση είναι αυτή (http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/25808/thumb_dpgr1%7E16.jpg) (http://www.dpgr.gr/usergalleries/displayimage.php?pos=-271851)

και αυτή που μου εκλάπη στην εφημερίδα..(http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/25808/thumb_dpgr_DSC02234_copy.jpg) (http://www.dpgr.gr/usergalleries/displayimage.php?pos=-271852)   (http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/25808/thumb_dpgr2%7E3.jpg) (http://www.dpgr.gr/usergalleries/displayimage.php?pos=-271853)

θα παρακαλούσα τους συμφουρίτες φίλους να μου πούν την γνώμη τους αν θα έπρεπε και πώς να χειριστώ αυτό το πρόβλημά μου που έγινε σήμερα..


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: kpef στις 20 Ιούνιος 2008, 19:18:30
Το ίδιο συνέβει και σε μένα. Μία τοπική εφημερίδα εδώ στο Αγρίνιο χρησιμοποίησε μια φωτογραφία της λίμνης Αμβρακίας . Τους έστειλα e-mail όπου τους εξέφρασα τη χαρά μου που τους άρεσε η φωτογραφία μου και τους υπενθύμισα ότι ξέχασαν να ζητήσουν την άδειά μου και να αναφέρουν το δημιουργό της φωτογραφίας . Τέλος, το μόνο που ζήτησα ήταν σε επόμενο φύλλο να αναφέρουν ότι είναι δικιά μου.
Μου απάντησαν σύντομα και αναγνώρισαν το λάθος τους και μου είπαν ότι θα επανορθώσουν.
Αυτά με τη δικιά μου περίπτωση.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Andreas D. στις 20 Ιούνιος 2008, 19:41:02
πρίν από λίγη ώρα πληροφορήθηκα από φίλους ότι μου εκλάπη απόψε μια εικόνα μου από την εφημερίδα ΣΗΜΕΡΑ της Θεσσαλονίκης..
είναι μια φωτογραφία που είχα ανεβάσει στο DPGR παλιά και τελευταίως προτίμησα την επιχρωματισμένη έκδοση..
η photo original που την έχω και σε φούλ ανάλυση είναι αυτή (http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/25808/thumb_dpgr1%7E16.jpg) (http://www.dpgr.gr/usergalleries/displayimage.php?pos=-271851)

και αυτή που μου εκλάπη στην εφημερίδα..(http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/25808/thumb_dpgr_DSC02234_copy.jpg) (http://www.dpgr.gr/usergalleries/displayimage.php?pos=-271852)   (http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/25808/thumb_dpgr2%7E3.jpg) (http://www.dpgr.gr/usergalleries/displayimage.php?pos=-271853)

θα παρακαλούσα τους συμφουρίτες φίλους να μου πούν την γνώμη τους αν θα έπρεπε και πώς να χειριστώ αυτό το πρόβλημά μου που έγινε σήμερα..

Δεν ξερω τι εφημεριδα ειναι αυτη και ουτε ποσο σοβαρη ειναι.
Παντως αφου χρησιμοποιησαν("τιμησαν" ) την φωτογραφια σου ως την "φωτογραφια της ημερας" δεν θα επρεπε τουλαχιστον να αναφερουν και να "τιμησουν" και τον φωτογραφο ;
Απιστευτο φαινομενο στα Ελληνικα ( Ελλαδικα και Κυπριακα) πραγματα δεν ειναι.Ο νομος υπαρχει αλλα "...δεν βαριεσαι , ποιος θα σκοτιστει ποιου ειναι η φωτογραφια  ....και ποιος εχει την ορεξη  για καυγαδες μεσα στο καλοκαρι ... "


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: greg_gr στις 21 Ιούνιος 2008, 10:57:56
ρίξτε μια ματιά στο

http://www.pdn-pix.com/pdn/newswire/article_display.jsp?vnu_content_id=1003818326

όπου περιγράφει την αγωγή που έκανε ένας φωτογράφος στην κινηματογραφική εταιρία Paramount γιατί χρησιμοποίησαν στην ταινία iron man μία φωτογραφία που είχε βγάλει στα γυρίσματα της !


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: D.Zografos στις 02 Ιούλιος 2008, 14:58:42
Μετα απο επικοινωνια μου με την εφημεριδα Σημερα που τους ζητισα να μου πουν με ποιο δικαιωμα βαζουν μια φωτογραφια χωρις να ζητησουν την αδεια του φωτογραφου και χωρις να τον αναφερουν μου ζητησαν συγνωμη  λεγοντας μου οτι την φωτογραφια την βρηκαν απο το google  χωρις ονομα κ.λ.π και μου πρωτηναν να τους παω αν θελω καποιες φωτογραφιες προς δημοσιευση βαζοντας το ονομα μου οπως και αρχησαν να το κανουν απο σημερα             (http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/25808/thumb_dpgr1%7E18.jpg) (http://www.dpgr.gr/usergalleries/displayimage.php?pos=-275192)


Τίτλος: Πνευματικά δικαιώματα..χμμμ...πως τα κατοχυρώνω
Αποστολή από: e στις 10 Ιούλιος 2008, 09:08:50
 ???Δεν έχω καταλάβει πως ακριβώς κατοχυρώνονται τα πνευματικά μου δικαιώματα από την στιγμή που οι photos μου δημοσιεύονται σε ένα site,όπως το dpgr,αξιόλογο κατά τα άλλα,αλλά διάβασα το σχετικό άρθρο του συντονιστή Dr_Michael...αυτό που εγώ κατάλαβα είναι ότι τα πνευματικά δικαιώματα ενός φωτογράφου κατοχυρώνονται  βάσει του νόμου,μόνο γραπτά...δεν έχω και πολύ καλές γνώσεις σχετικά με νομικά θέματα και ίσως να μην διατυπώνω και τόσο σωστά αυτό που θα ήθελα να διατυπωθεί ώς απορία...εν πάσει περιπτώσει τι συμβαίνει εάν κάποιος επιχειρήσει να αποθυκεύσει μια photo στον υπολογιστή του και έπειτα την χρησιμοποιήσει για τον οποιοδήποτε λόγο πρός δικό του όφελος,είτε για διαφημιστικούς λόγους,είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγό ???Με ποιό τρόπο θα μπορούσε ο καλλιτέχνης να αποδείξει έπειτα από την αλλοίωση των αρχικών στοιχείων του έργου του ή και έπειτα από την αλλοίωση των ιδιοτήτων του αρχείου του ότι τελικά του ανήκει ???Εξάλλου δεν είναι διόλου δύσκολο,πιστεύω,να ισχυριστεί αυτός που έκανε την υποκλοπή ότι του ανήκει,ακόμα και στην περίπτωση που τα στοιχεία της φωτογραφίας δεν έχουν αλλοιωθεί...ευχαριστώ εκ των προτέρων σε όποιον δείξει το ενδιαφέρον να διαβάσει και να μου δώσει μία μικρή απάντηση σε αυτή μου την μεγάλη απορία :4 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα..χμμμ...πως τα κατοχυρώνω
Αποστολή από: Barba-Giannis στις 10 Ιούλιος 2008, 10:01:00
Αφού το διάβασες μπορούμε να μείνουμε εδώ :)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: e στις 10 Ιούλιος 2008, 11:46:16
 :(  Σας ευχαριστώ.Κατάλαβα αρκετά.Αν και τώρα νοιώθω ακόμα περισσότερο προβληματισμένη με το θέμα...  :-\ Όμως,ίσως δεν έχει νόημα να ασχοληθώ περισσότερο με αυτό... γιατί  :2   :):4


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: elinak στις 10 Ιούλιος 2008, 20:54:16
Γειά σας!Καταλαβαίνω οτι φωτογραφίες που ανεβάζουμε στο internet ειναι πολύ δύσκολο να "προστατευτουν" αλλά θα ήθελα να ξέρω εαν κατά την γλωμη σας μία "υπογραφή"(υδατογραφία¨) εξυπηρετεί σε κάποιο βαθμό.
Επίσης θα μπορούσε κάποιος να υποδείξει έναν τρόπο να περάσουμε αυτήν την "υπογραφή" στις φωτογραφίες μας?Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για τον σκοπό αυτο που θα μπορούσαμε να αναζητησουμε?Ευχαριστώ  :4 :4


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Brintakis στις 06 Σεπτέμβριος 2008, 03:17:57
Γεια σας... πολύ ενδιαφέρουσα η όλη συζήτηση...
κατά καιρούς βάζω στο google το username  (http://mprintochainis.deviantart.com/) μου που έχω στο deviantART για να δω αν τυχόν έχουν "ταξιδέψει" φωτογραφίες μου σε άλλες σελίδες. Βρήκα 2 φωτογραφίες σε 2 blog και στα οποία ζήτησα ευγενικά να αναφέρουν το όνομά μου για τις φωτογραφίες που ανέβασαν, όπως και το έπραξαν αμέσως.
Σήμερα όμως βρήκα άλλη μια φωτογραφία μου στη σελίδα ξενοδοχείου (http://www.hotelelgreco.gr/CategoryView.asp?langid=en&CategoryID=143) της Θεσσαλονίκης (στο κίτρινο πλαίσιο κάτω δεξιά που αναφέρει special offer. Η φωτογραφία κλάπηκε από εδώ (http://mprintochainis.deviantart.com/art/The-White-Tower-of-Salonika-42867984)).
Σπάστικα ασφαλώς και έψαξα εδώ για να δω τι μπορώ να κάνω ουσιαστικά και από ότι κατάλαβα από την παραπάνω συζήτηση, μάλλον δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα.... Έχει κανείς καμιά πρόταση;
Και μια άλλη ερώτηση, για να πουλήσεις νόμιμα μια φωτογραφία, χρειάζεται δελτίο παροχής υπηρεσιών, μπλοκάκι αποδείξεων, πρέπει να έχεις άδεια φωτογράφου (άσχετος και δεν ξέρω καθόλου ???);

ευχαριστώ

Κώστας


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: soso_thess στις 07 Οκτώβριος 2008, 12:27:39
Οι φωτογραφίες μου που έχουν ως θέμα κάποιο φίλο, είναι δικές μου ή δικές του? Εγώ ως ερασιτέχνης φωτογράφος έχω τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών μου ή αφορά μόνο τους επαγγελματίες?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: StudioPhotoplan στις 07 Οκτώβριος 2008, 12:38:54
Οι φωτογραφίες μου που έχουν ως θέμα κάποιο φίλο, είναι δικές μου ή δικές του? Εγώ ως ερασιτέχνης φωτογράφος έχω τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών μου ή αφορά μόνο τους επαγγελματίες?


Οι φωτογραφίες είναι απολύτως δικές σου.
Η χρήση τους είναι θέμα συμφωνίας με τον φίλο σου.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: soso_thess στις 07 Οκτώβριος 2008, 13:00:07
Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Christoforos? στις 27 Οκτώβριος 2008, 12:33:03
Είδα την φώτο αυτή σε εξώφυλλο του μηνιαίου περιοδικού που εκδήδει ο Δήμος καλαμαριάς. Χωρίς την άδεια μου φυσικά... Τα πήρα λίγο... Τι να κάνω;

(http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/12043/thumb_IMGP8657a.jpg) (http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/12043/IMGP8657a.jpg)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Kostis_Pap στις 27 Οκτώβριος 2008, 13:20:21
Είδα την φώτο αυτή σε εξώφυλλο του μηνιαίου περιοδικού που εκδήδει ο Δήμος καλαμαριάς. Χωρίς την άδεια μου φυσικά... Τα πήρα λίγο... Τι να κάνω;

(http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/12043/thumb_IMGP8657a.jpg) (http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/12043/IMGP8657a.jpg)

Για αρχή "κράξιμο". Και να απαιτήσεις στο επόμενο τεύχος να δημοσιευθεί μια διόρθωση που να αναφέρεται το όνομά σου ως φωτογράφος με μια "διακριτική" συγγνώμη (δηλαδή του τύπου "ο δαίμων του τυπογραφείου έφαγε το όνομα του φωτογράφου..." και όχι "συγγνώμη που κλέψαμε τη φωτογραφία", είναι πιο δύσκολο να παραδεχθούν την αλήθεια). Για κάτι περισσότερο ή για λεφτά "ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος" ή αλλιώς "ου μπλέξεις".


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: LeicaR9 στις 27 Οκτώβριος 2008, 13:26:41
Ειναι σίγουρα λυπηρώ και εκνευριστικό να μην σε ρωτάνε κάν αλλα δυστηώς αυτά είναι τα κακά της έυκολης πρόσβασης στο ιντερνετ και την προβολή φωτογραφιών...
Απλά ένα copy,paste κάνουν και δυστηχώς οι νόμοι και οι κυβερνήσεις (ισως και εμείς) είμασταν ανέτοιμοι για κάτι τέτοιο....Υπομονή...και προσοχή...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Andre@s στις 28 Οκτώβριος 2008, 20:46:48
Μηπως γρωριζει κανεις για την σχετικη νομοθεσια και στην Κυπρο?Ισχυει το ιδιο?


Τίτλος: Απ: Νομοθεσία περι "αρνητικών και προσωπικών δεδομενων"
Αποστολή από: morfilia στις 02 Νοέμβριος 2008, 18:06:04
ΣΗΜΕΙΟ 1:

ΚΑΝΟΝΑΣ: Οι φωτογραφίες γάμου, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του φωτογράφου, ο οποίος και ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
Δηλ., για να το κάνουμε πιο απλό και πρακτικό, δεν υποχρεούται ο φωτογράφος να παραδώσει τα αρνητικά σε κάποιον πελάτη, επειδή αυτός του το ζήτησε (είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων του κοινωνικού γεγονότος που κάλυψε ο φωτογράφος) και, επομένως, ο φωτογράφος μπορεί να αρνηθεί να προβεί στην παράδοση αυτών, όντας ο "δημιουργός". Εξυπακούεται, ότι το ίδιο μπορεί να ισχύσει και στην ψηφιακή φωτογραφία με το πρωτότυπο ψηφιακό αρχείο κάθε λήψης (λ.χ. αρχείο RAW, JPEG κ.λπ.), όπως επίσης και στη βιντεοσκόπηση με το πρωτότυπο αρχείο κασέτας video ή DVD.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Μπορεί ο φωτογράφος να συμφωνήσει εκ των προτέρων να παραδώσει όλο το πρωτότυπο υλικό στον πελάτη (slides, master video, master cassette, master DVD, αρνητικά κ.λπ), αλλά αυτό είναι συνήθως σπάνιο στην εμπορική πρακτική (είναι σαν να παραδίδει ο συγγραφέας στον πελάτη του το ένα και μοναδικό πρωτότυπο χειρόγραφο ενός έργου του…).

Έχω μπλέξει με μια περίεργη που απαιτεί να της δώσω τα αρνητικά για την βάπτιση του παιδιού της, η βάπτιση έχει γίνει, στη προσφορά δεν είχαμε κάνει τέτοια συμφωνία κ έρχεται τώρα κ απαιτεί να της παραδωθούν, με υψηλή ανάλυση (είναι κ υποψιασμένη) κ δωρεάν. Έχει μια καραμέλα κ λέει συνέχεια "Όπου ρώτησα μου είπανε ότι τα δίνουν όλοι, ειδικά τα 2 τελευταία χρόνια". Εγώ δεν θέλω να τα παραδώσω, δεν θέλω να βγάλω κάτι από αυτά πουλώντας τα.

Έχει αλλάξει ο νόμος μήπως κ δεν το ξέρω? Ισχυρίζεται ότι φωτογράφος της είπε ότι όλοι τα δίνουν εδώ κ 2 χρόνια...


Τίτλος: Απ: Νομοθεσία περι "αρνητικών και προσωπικών δεδομενων"
Αποστολή από: StudioPhotoplan στις 02 Νοέμβριος 2008, 19:40:40
Έχει αλλάξει ο νόμος μήπως κ δεν το ξέρω? Ισχυρίζεται ότι φωτογράφος της είπε ότι όλοι τα δίνουν εδώ κ 2 χρόνια...

Όχι.Δεν έχει αλλάξει κανένας νόμος.Ισχύει ό,τι ακριβώς ίσχυε.
Αν σε έχει ζαλίσει (αυτό κατάλαβα) πές της να πάει να κάνει καμμιά βόλτα να πάρει λίγο αέρα και θα συνέλθει.
Αν επικαλείται ότι "άλλοι φωτογράφοι τα δίνουν", στείλε την να τα πάρει από αυτούς που τα δίνουν.  :P :P :P
Αν μπούμε στην λογική αυτή, τότε εξήγησε στην κυρία ότι και μείς θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε από εκείνη "κάτι" επειδή κάτι άλλες "κυρίες" που γνωρίζουμε αυτό το "κάτι" το δίνουν.
Μα είναι πράγματα αυτά... Θα τρελλαθούμε ?  ??? ??? ???
Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 08 Νοέμβριος 2008, 06:38:22
Πριν από ένα μήνα είχα την εξής δυσάρεστη εμπειρία: Τον Οκτώβριο 2007 είχα φωτογραφήσει ένα μεγάλο περιπολικό του Λιμενικού Σώματος εν πλώ στα ανοικτά του Σαρωνικού. Την φωτογραφία αυτή ανέβασα σε δυο ιστοτόπους με πλήρη ένδειξη Copyright και αργότερα στο Wikimedia Commons με άδεια Creative Commons BY-SA-3.0 (δηλαδή ελεύθερη αναπαραγωγή & χρήση με αναφορά στο δημιουργό και διανομή παραγώγων με συμβατή άδεια, http://creativecommons.org/). Ξαφνικά στις 30/9/2008 βλέπω το κεντρικό μέρος της φωτογραφίας (cropping) και σε σχετικά χαμηλή ανάλυση να εικονογραφεί άρθρο σε web site που σχετίζεται με περιοδικό που καλύπτει στρατιωτικά θέματα. Δυστυχώς αντί για εμένα ανέφερε ως πηγή το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝΑΝΠ).

Στην πρώτη μου ενόχληση προς το περιοδικό με e-mail για διόρθωση απαξίωσαν να απαντήσουν. Ακολούθησε δεύτερο e-mail μου με δικηγορίστικές αναφορές στον Ν. 2121, οπότε απάντησαν αμέσως. Όντως διόρθωσαν την πηγή προέλευσης αναφέροντας το όνομά μου. Ζήτησαν συγγνώμη που δεν απάντησαν στο πρώτο με τη δικαιολογία ότι ήταν απασχολημένοι με την Defendory. Τέλος δικαιολογήθηκαν ότι η φωτογραφία τους χορηγήθηκε από το Υπουργείο με τη διαβεβαίωση ότι ήταν δικής τους προέλευσης.

Είναι δυνατόν ένα Υπουργείο να παρανομεί κατάφωρα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και να κλέβει φωτογραφίες από το Internet, ενώ μπορεί εύκολα και με αμελητέο κόστος να τραβήξει όσες θέλει;
Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: shutterlag στις 11 Νοέμβριος 2008, 23:16:43
Μήπως έχει κανείς ιδέα τι ισχύει σε περιπτώσεις φωτογράφησης προσώπων που μετέχουν σε θεάματα, παραστάσεις ή γενικότερα γεγονότα που εξ'ορισμού εκτίθενται σε κοινή θέα χωρίς έλεγχο πρόσβασης;

Φαντάζομαι ότι για χώρους όπου η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη θα υπάρχουν περιορισμοί, δηλ. για μια συναυλία με εισιτήρια τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ανήκουν στη διοργανώτρια εταιρία ή/και τα συγκροτήματα, ή αντίστοιχα σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα χρειάζεται άδεια από τον ποδοσφαιριστή/την ομάδα/την ΕΠΟ?

Τί γίνεται όμως σε περιπτώσεις π.χ. δημόσιων ομιλιών/συγκεντρώσεων, ανοιχτών παραστάσεων-εκεί πάλι χρειάζεται ο φωτογράφος να πάρει την άδεια του εμφανιζόμενου στη φωτογραφία προκειμένου να την εκμεταλλευτεί;
Μπορώ να βγάλω τον Καραμανλή σε προεκλογική συγκέντρωση και να δημοσιεύσω τη φωτογραφία σε εφημερίδα χωρίς ιδιαίτερη άδεια? Αν βγάλω τη Βίσση στη χριστουγεννιάτικη φιέστα στο Σύνταγμα, πρέπει να πάρω άδεια από κάπου?Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 13 Νοέμβριος 2008, 21:51:56
Για θέματα σχετικά προς αυτό που ρωτάς υπάρχει μια πρόβλεψη στο νόμο 2121/93:

Άρθρο 25: Χρήση για λόγους ενημέρωσης

1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό:

α) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό, για λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων με μέσα μαζικής επικοινωνίας έργων, που βλέπονται ή ακούγονται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος,

β) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό με μέσα μαζικής επικοινωνίας προς το σκοπό της ενημέρωσης επί επίκαιρων γεγονότων πολιτικών λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, δικανικών αγορεύσεων ή άλλων έργων παρόμοιας φύσης, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασμάτων από διαλέξεις, εφόσον τα έργα αυτά παρουσιάζονται δημόσια.

2. Η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό πρέπει, όταν αυτό είναι δυνατό, να συνοδεύονται από την ένδειξη της πηγής και του ονόματος του δημιουργού.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: segur στις 04 Ιανουάριος 2009, 23:46:01
Έχω να κάνω μία υποθετική ερώτηση.Ας πούμε φωτογραφίζω έναν άνθρωπο με την θέληση του επειδή μου άρεσε η φάτσα του και μόνο.Αλλά κάποια στιγμή γίνεται ένας διαγωνισμός και θέλω να συμμετάσχω με αυτήν την φωτογραφία.Τι να κάνω?Μπορώ να την στείλω χωρίς την άδεια του ή οχι?Σε περίπτωση που την στείλω και κερδίσω ας πούμε,μπορεί αυτός να αξιώσει δικαίωμα πάνω στο δώρο?Τι δικαιώματα έχει σε σχέση με την φωτογραφία?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 25 Ιανουάριος 2009, 07:21:30
Μπορείς να πάρεις μια ιδέα για το θέμα στο άρθρο Personality rights (http://en.wikipedia.org/wiki/Personality_rights) της Wikipedia. Το θέμα δεν αντιμετωπίζεται παντού με τον ίδιο τρόπο. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει κενό νόμου που μπορεί να οδηγήσει σε περίεργες αποφάσεις δικαστηρίων.
Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dekembrios 71 στις 05 Φεβρουάριος 2009, 16:31:28
εξαρτάται τι είχες συμφωνήσει με το περιοδικό θάνο,
εάν τους είχες πουλήσει και τα αρνητικά μάλλον θα πρέπει να πάρεις την άδειά τους, μπορεις να τηλεφωνήσεις να τους ρωτήσεις εάν μπορεις να τις χρησιμοποιήσεις στη περίπτωση που τους έχεις εκχωρήσει τα δικαιώματα...
πάντως αν αναφέρεται στο περιοδικό ότι είναι δικές σου πιστεύω ότι έχεις δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσεις αρκει να αναφέρεις οτι εχουν δημοσιευτεί στο συγκεκριμένο περιοδικό θα το κοιτάξω λιγο περισσότερο και θα σου απαντήσω πιο σίγουρα :):)

παιδιά καλησπέρα. . . .είμαι νέος χρήστης και δυστυχώς δεν έχω αυτή τη στιγμή τον χρόνο να διαβάσω διεξοδικά τα μηνύματά σας. . . αυτό που είναι σημαντικό να θυμόμαστε όλοι όμως είναι ότι πρέπει να πάψουμε όλοι να ακολουθούμε την χαζή "πεπατημένη" και να συμφωνούμε προφορικά και βασιζόμενοι στην καλή θέληση και διάθεση των διαφόρων αρχισυντακτών, διευθυντών και λοιπών . . . .πρέπει να επιβάλλουμε σιγά σιγά λεπτομερείς γραπτές συμφωνίες. . .έτσι θα είναι κάθε φορά ξεκάθαρο και προσδιορισμένο σαφώς τί δεσμεύσεις έχει ο εργοδότης και τί δεσμεύσεις έχει ο φωτογράφος και αντίστοιχα τί δικαιώματα έχει ο καθένας τους. . . .είμαι παθών (σήμερα) το ανακάλυψα από συμφωνία που δεν έκανα γραπτώς (για την ακρίβεια μου ζητήθηκε να φωτογραφίσω ένα συγκεκριμένο θέμα (μια συνέντευξη ενός διπλωματικού εκπροσώπου) για συγκεκριμένο περιοδικό με το οποίο συνεργαζόμουν κάποιους μήνες και σήμερα μόλις δημοσιεύθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού αυτού με την συνέντευξη πλαισιωμένη από 1 μόνο φωτογραφία άλλου φωτογράφου. . . . .εγώ όμως είχα αφιερώσει την ημέρα μου όπως όφειλα, έκανα την δουλειά όπως όφειλα και την παρέδοσα εγκαίρως (πέρυσι τον Απρίλιο) και όπως όφειλα και δεν θα πληρωθώ ποτέ για αυτή. . . . . .μην σας κουράζω άλλο . .νομίζω είμαι σαφής  . . .καλή συνέχεια και scripta manent!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikhD στις 06 Φεβρουάριος 2009, 19:14:01
Καλησπέρα παιδιά. Δεν είμαι σίγουρη αν κάνω post στο σωστό θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος έχει στην κατοχή του φωτογραφίες ανθρώπων (που τις τράβηξε ο ίδιος) και θέλει να της χρησιμοποιήσει σε προσωπικό του site με σκοπό να διαφημήσει τις υπηρεσίες του έχει το δικαιωμά να το κάνει ή χρειάζεται models release? διευκρινίζω ότι τα πρόσωπα των ανθρώπων-μοντέλων είναι εμφανή. Θεωρείται publishing ή commercial use? Ευχαριστώ.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alk_is στις 07 Φεβρουάριος 2009, 01:37:13
Θεωρείται publishing ή commercial use?

Δυστυχως μου φαινεται εμπορικη η χρηση. Οταν υπαρχει διαφημιση υπαρχει και οφελος. Ασε που υπαρχει και το θεμα των προσωπικων δεδομενων, οτι δηλαδη μπορει να μην θελουν να εμφανιστουν με την συγκεκριμμενη εμφανιση. Οταν υπαρχει η προβολη που θελεις να κανεις, παυει να ειναι το ανωνυμο-περαστικο. Αν ηταν απο αλλη χωρα  μακρυνη ισως να εξασφαλιζοταν καποια ανωνυμια, και παλι για περιορισμενη τοπικη προβολη.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Pachinko στις 07 Φεβρουάριος 2009, 04:38:41
Δεν ξέρω το νόμο στην Ελλάδα.
Αλλά ξέρω καλά τι ισχύει σε Αμερική, Αγγλία, Αυστραλία και πιθανώς σε όλες τις Αγγλόφωνες χώρες.  Θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αν τα πράγματα είναι διαφορετικά στην Ελλάδα, δε βλέπω το λόγο γιατί να να είναι διαφορετικά.

Αυτό που ισχύει είναι το εξής:
- Ότι είναι ορατό από δημόσιο μέρος είναι νόμιμο να φωτογραφηθεί απ'τον οποιονδήποτε, εκτός αν υπάρχουν ειδικές απαγορεύσεις (πχ ορισμένοι σταθμοί τρένων για λόγους ασφάλειας).  Αυτό δε νομιμοποιήθηκε φυσικά για να προστατέψει τα δικαιώματα των φωτογράφων αλλά για να νομιμοποιήσει τις κάμερες των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, που είναι παντού.   Και στις Ελληνικές πόλεις φυσικά. 
 - Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τη φωτογράφηση σε δημόσιο μέρος, αλλιώς ο κάθε ένας θα έκανε μήνυση για τις κάμερες παρακολούθησης.  Εξαιρούνται φυσικά δημόσιες τουαλέτες και δοκιμαστήρια ρούχων.
 - Οι φωτογραφίες ανθρώπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και να πωληθούν ακόμα, ώς έργα τέχνης.  Για εμπορικούς σκοπούς μόνο χρειάζεσαι model release.  Η τέχνη δε θεωρείται εμπορικός σκοπός.  Εμπορικός σκοπός είναι να βάλεις τη φωτογραφία άλλου σε διαφήμιση γιαουρτιού χωρίς τη συγκατάθεσή του.
 - Ο μόνος λόγος που μπορεί κάποιος να αρνηθεί τη φωτογράφηση είναι να επικαλεστεί δυσφήμιση, αν δηλαδή η φωτογραφία τον δείχνει σε πολύ άσχημη πόζα.  Στην πράξη όμως πρέπει να αποδείξει στο δικαστήριο ότι υπέστη ζημιά από τη δυσφήμιση, δηλαδή την απώλεια καλής φήμης.  Με άλλα λόγια πρέπει να αποδείξει πρώτα ότι είναι διάσημος.  Χλωμό.

Αυτά περί Αγγλοσαξωνικού δικαίου, είναι όντως διαφορετικά τα πράγματα στην Ελλάδα?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alk_is στις 07 Φεβρουάριος 2009, 09:27:49
- Ότι είναι ορατό από δημόσιο μέρος είναι νόμιμο να φωτογραφηθεί απ'τον οποιονδήποτε, εκτός αν υπάρχουν ειδικές απαγορεύσεις (πχ ορισμένοι σταθμοί τρένων για λόγους ασφάλειας). 
Ετσι ειναι και εδω, σε οτι αφορα κτιρια, τοπια, πραγματα, ζωα. Επιτρεπονται σε οσο βαθμο ειναι ορατα απο δημοσιο χωρο. Εξαιρειται μια τεραστια γκαμα δημοσιων χωρων, οπως αεροδρομια, σιδ, σταθμοι, λιμανια, στρατοπεδα, διυλιστηρια κλπ.
Απο την αλλη, ισως δεν το εχεις ακουσει, εδω και λιγα χρονια στις ΗΠΑ απαγορευεται να φωτογραφιζεις κτιρια με πνευματικα δικαιωματα (!!!), δηλαδη αν ειναι αρχιτεκτονηματα προσφατα.
 

 - Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τη φωτογράφηση σε δημόσιο μέρος, αλλιώς ο κάθε ένας θα έκανε μήνυση για τις κάμερες παρακολούθησης.  Εξαιρούνται φυσικά δημόσιες τουαλέτες και δοκιμαστήρια ρούχων.
Εδω ειναι πολυ πιο αυστηρα, οσον αφορα τους ανθρωπους. Επιτρεπεται μονο με την συναινεση τους. Η, κατα την αποψη μου, οταν εξασφαλιζεται η ανωνυμια. Δηλαδη φιγουρες μη αναγνωρισιμες, μακρυνα κλπ. Γι' αυτο και οι δημοσιες καμερες παρακολουθουν αυστηρα την κυκλοφορια η αναφερουν ρητα οτι υπαρχει ηλεκτρονικη καταγραφη οταν εισερχεσαι σε περιοχη παρακολουθουμενη. Επιτρεπεται βεβαια για λογους ασφαλειας οπου κρινεται, αλλα δεν μπορεις να τα δημοσιοποιεις για καλλιτεχνικους λογους αν το περιεχομενο ειναι αναγνωρισιμο.

Οι φωτογραφίες ανθρώπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και να πωληθούν ακόμα, ώς έργα τέχνης.  Για εμπορικούς σκοπούς μόνο χρειάζεσαι model release.  Η τέχνη δε θεωρείται εμπορικός σκοπός.  Εμπορικός σκοπός είναι να βάλεις τη φωτογραφία άλλου σε διαφήμιση γιαουρτιού χωρίς τη συγκατάθεσή του.
 - Ο μόνος λόγος που μπορεί κάποιος να αρνηθεί τη φωτογράφηση είναι να επικαλεστεί δυσφήμιση, αν δηλαδή η φωτογραφία τον δείχνει σε πολύ άσχημη πόζα.  Στην πράξη όμως πρέπει να αποδείξει στο δικαστήριο ότι υπέστη ζημιά από τη δυσφήμιση, δηλαδή την απώλεια καλής φήμης.  Με άλλα λόγια πρέπει να αποδείξει πρώτα ότι είναι διάσημος.  Χλωμό.
Ο νομος μας για τα προσωπικα δεδομενα ειναι πολυ πιο αυστηρος απο αυτον των ΗΠΑ αλλα και αρκετων Ευρωπαϊκων. Η δευτερη περιπτωση που αναφερεις ειναι ακριβως αυτη στην οποια ειναι και πιο ευαισθητα τα ελληνικα δικαστηρια. Μπορει να επικαλεστει οποιοσδηποτε (αν δεν ειναι "δημοσιο" προσωπο) οτι προσβαλεται (ισως δεν εχει καλο χτενισμα :) ) η απλα "δεν θελει". Αυτο δεν του δινει πνευματικα δικαιωματα στην φωτο, τα εχει πληρη ο φωτογραφος, απλα δεν μπορει να χρησιμοποιηθει δημοσια.
Ομως ακομα και στην Αμερικη, αν υπαρχουν κερδη, εστω και εμμεσα, καποιος μπορει να ζητησει καποιο μεριδιο. Για αυτο και ζητειται το "ελευθερας μοντελου".
Το μονο και εγω θα εβλεπα καπως απιθανο ειναι η προσφυγη σε δικαστικη επιλυση, μιας και εδω δεν υφισταται η αμερικανικη δικομανια. Ισως ομως επειδη τα περισσοτερα λυνονται πιο απλα.
Μια διαφορετικη κατηγορια εδω ειναι τα "γεγονοτα" και το ειδος "δημοσιογραφικη", για λογους ενημερωσης. Αλλα δεν αναφερεται σε αυτην η ερωτηση.

Αρκετα σφικτα ολα σε σχεση με δυτικα, αλλα οι ανθρωποι πιο φιλικοι στην πραξη, στο θεμα αυτο.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alk_is στις 07 Φεβρουάριος 2009, 09:34:28
Α και κατι ακομα: Αυτα που γραφω ειναι οτι βλεπω να ισχυει, οχι το τι θα επρεπε να ισχυει. Καποια θεματα πιστευω οτι θα επρεπε να ειναι διαφορετικα. Αλλα δεν ηταν αυτο το ζητουμενο εδω.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Pachinko στις 07 Φεβρουάριος 2009, 10:46:02
Xα, αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα κτιρίων το έμαθα καλά, όταν ένα stock agency απέρριψε για εμπορική χρήση μια φωτογραφία μου της όπερας του Σύντνεϊ.  Αυτό είναι και το μόνο μέρος με κατοχυρωμένο δικαίωμα στην Αυστραλία, στην Ευρώπη υπάρχουν πολύ περισσότερα.

Αυτό με τα προσωπικά δεδομένα και τη φωτογραφία σε δημόσιους χώρους δε μου κολλάει με τίποτα, δεν βλέπω τί σχέση έχει το ένα με το άλλο.  Προσωπικά δεδομένα είναι η ηλικία, η διεύθυνση, ο αριθμός λογαριασμού, τέτοια πράγματα.  Το δεδομένο ότι κάποιος, κάποτε, βρέθηκε σε κοινή θέα είναι το μόνο που μπορεί να σου πεί η φωτογραφία.  Αν είναι ψηφιακή ίσως σου πεί και το πότε.  Αλλά αυτά τα δύο είναι ήδη γνωστά στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι μπορεί να είναι και χιλιάδες.  Αν ήθελε ο νόμος να προστατεύσει αυτό το "προσωπικό δεδομένο" θα έπρεπε να εκκενώνει κάθε φορά το χώρο που βαδίζει αυτός ο άνθρωπος. 

Και το άλλο ότι οι κάμερες σε προειδοποιούν, ισχύει?  Δηλαδή όταν πλησιάζεις την πλατεία Εξαρχείων που είναι τίγκα, υπάρχουν ταμπέλες στους προσκείμενους δρόμους που λένε "προσοχή εισέρχεστε σε χώρο με κάμερες"?  (δεν ξέρω, έχω χρόνια να πάω)

Ειλικρινά το βλέπω πολύ χλωμό να μην επιτρέπεται η καλλιτεχνική χρήση, επειδή είναι ουσιαστικά μη εφαρμόσιμο στην πράξη  (και λίγο αστείο).  Δηλαδή η καλλιτεχνική φωτογραφία δρόμου που είναι παγκοσμίως νόμιμη, μόνο στην Ελλάδα είναι παράνομη, αν τολμήσεις και βγάλεις κανένα βιβλίο ή πουλήσεις εκτύπωση σε έκθεση με καμμιά φάτσα μέσα?  Ο Οικονομόπουλος δηλαδή κι ο Κωνσταντίνος Μάνος? Παράνομοι? Ή είχαν ζητήσει model release από κάθε γιαγιά και παιδάκι που είναι στις φωτογραφίες τους?  Είναι κουφό να βγαίνεις σε δημόσιο χώρο και να περιμένεις να σε βοηθήσει ο νόμος να το κρατήσεις... κρυφό.

Μάλλον για παρανόηση μου ακούγεται, ή κανένας ξεχασμένος νόμος που βαριούνται να ξαναγράψουνε...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 07 Φεβρουάριος 2009, 11:27:37
Ετσι ειναι και εδω, σε οτι αφορα κτιρια, τοπια, πραγματα, ζωα. Επιτρεπονται σε οσο βαθμο ειναι ορατα απο δημοσιο χωρο. Εξαιρειται μια τεραστια γκαμα δημοσιων χωρων, οπως αεροδρομια, σιδ, σταθμοι, λιμανια, στρατοπεδα, διυλιστηρια κλπ.

Λοιπόν, υπάρχουν εδώ διάφορα θέματα, καθένα από τα οποία έχει διαφορετική βάση και αντιμετώπιση. Το θέμα είναι τεράστιο και αρκετό για να βγάλει ένα διδακτορικό στη Νομική Επιστήμη, και μόνο ένας έμπειρος νομικός με πρόσβαση στην ειδική βιβλιογραφία μπορεί να το ερευνήσει διεξοδικά.

1. Copyright αρχιτεκτονικών έργων

Όσον αφορά τα κτίρια, αυτά έχουν το copyright του αρχιτέκτονα. Ο νόμος 2121/93, άρθρο 26, προβλέπει σχετικά:
Παράθεση
Χρήση εικόνων με έργα σε δημόσιους χώρους

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η περιστασιακή αναπαραγωγή και διάδοση με μέσα μαζικής επικοινωνίας εικόνων με έργα αρχιτεκτονικής, εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας ή εφαρμοσμένων τεχνών, που βρίσκονται μονίμως σε δημόσιο χώρο.

Αυτό ονομάζεται διεθνώς "Freedom of Panorama" και δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες. Σε όσες χώρες δεν υπάρχει freedom of panorama, επιτρέπεται μεν η φωτογράφηση όχι όμως και η δημοσίευση χωρίς άδεια του δημιουργού. Π.χ. το Atomium των Βρυξελών εμπίπτει στους περιορισμούς αυτούς.

2. Αεροδρόμια και σιδηροδρομικοί σταθμοί

Σε πολιτικά αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς δεν απαγορεύεται η φωτογράφηση, ακόμα και αν διάφοροι αστυνομικοί, σεκιουριτάδες, αερολιμενικοί ή ΟΣΕτζήδες ισχυρίζονται διαφορετικά. Βλέπε Απόφαση ΥΠΑ, Αρ. Πρωτ. ΠΣΕΑ/Β/24877/616 της 21-6-1996 (για αεροδρόμια), ΟΣΕ Αρ. Πρωτ. 1169386/8-8-2008 και Έκθεση διαμεσολάβησης Συνηγόρου του Πολίτη (Αναφορές υπ’ αρ. πρωτ. 14417/2004, 18914/2004 & 19054/2007, εξέλιξη Αυγούστου 2008) για σιδηροδρόμους. Όσοι παρεμποδίζουν την φωτογράφηση το κάνουν από υπερβάλλοντα ζήλο και προσωπικό κόμπλεξ.

3. Πρόσωπα

Όσον αφορά τους ανθρώπους, δεν υπάρχει θέμα πνευματικών δικαιωμάτων (αυτό ανήκει στο φωτογράφο) αλλά δικαιωμάτων προσωπικότητας. Δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση σε όλες τις χώρες, κάθε χώρα το χειρίζεται ανάλογα με την πολιτική και κοινωνική κουλτούρα της. Στην Ελλάδα έχουμε κενό νόμου με αποτέλεσμα να προκύπτει νομολογία με βάση κάποια δικαστική απόφαση, η οποία πρακτικά οδηγεί στην αυστηρότερη κατάσταση διεθνώς και πρακτικά απαγορεύει την ακούσια φωτογράφηση (ακόμα και σκιτσάρισμα!) προσώπων.

Προσθήκη: Βλέπε και δημοσίευση http://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=2937.msg473710#msg473710 (http://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=2937.msg473710#msg473710) στο DPGR για περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα της ακούσιας φωτογράφησης προσώπων.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Pachinko στις 08 Φεβρουάριος 2009, 14:07:06
Σωστά, είχα ξεχάσει την πιθανότητα... κενού νόμου  :P
Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα ξεκουνηθούνε και θα τον γράψουνε...

Ως τότε, mind the gap


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Ζήσης Καρδιανός στις 08 Φεβρουάριος 2009, 15:08:41
Θα ήθελα να κάνω μερικές ακόμα ερωτήσεις σχετικές με την συζήτηση και συγνώμη αν έχουν ήδη απαντηθεί στις 20 προηγούμνες σελίδες του thread αλλά δεν μου είναι εύκολο να ψάξω.
1) Το model release σε τι γλώσσα πρέπει να είναι; Π.χ. Έλληνας φωτογραφίζει στην Γαλλία και η φωτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε ένα Αγγλικό Royalty Free πρακτορείο.
Υποθέτω πρέπει να είναι γραμμένη στην γλώσσα αυτού στον οποίο ζητάς να την υπογράψει γιατί κάθε άλλο θα ήταν το λιγότερο γαϊδουριά. Στην συνέχεια όταν την υποβάλλεις στο πρακτορείο, χρειάζεται επίσημη μετάφραση;

2) Έχει κανείς προσωπική εμπειρία ζητώντας "ελευθέρας μοντέλου" από κάποιον αφού η πριν τον έχει φωτογραφήσει; Εγώ δεν έχω και μου φαίνεται αρκετά παράλογη απαίτηση με ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας.

3) Γιατί φωτογραφίες με αναγνωρίσιμα πρόσωπα γίνονται δεκτές από τα πρακτορεία σαν Rights Managed (ελεγχόμενων δικαιωμάτων ;) παρά την απουσία model release;
Πρακτικά χρησιμοποιούνται αυτές οι φωτογραφίες για εμπορικούς σκοπούς ή τις προμηθεύονται τα πρακτορεία μόνο για editorial χρήση;Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Nerris στις 09 Φεβρουάριος 2009, 10:54:39
Οταν μιλαμε για επαγγελματια μοντελο τοτε το model release δεν ειναι προβλημα.  οταν φωτογραφισα σε ενα studio στη Αγγλια, μου ειπαν οτι η τιμη του μοτνελου χωρις model release ειναι Α ενω με model release ειναι Β (η διαφορα δεν ηταν μεγαλη αλλα και το μοντελο δεν ηταν η Klum).  Επισης μου ειπαν οτι τις φωτογραφιες μπορω να τις ανεβασω στη δικη μου ιστοσελιδα χωρις model release αλλα οχι σε ιστοσελιδα κριτικης ή σε διαφορα fora.  Επισης μου ειπαν οτι σε περιτωση που δεν θελω model release αμεσα, παντα μπορω να επικοινωνησω μαζι τους και να το κανονισουμε.  Ετσι λοιπον δεν βλεπω το λογο, μοντελο να σου πει οχι για model release εαν σκεφτεται επαγγελματικα.  Τωρα αν θελεις να φωτογραφισεις την/τον κολλητη/το σου ή φιλο φιλου, τι να σου πω.
 :4


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 09 Φεβρουάριος 2009, 12:24:50
Σωστά, είχα ξεχάσει την πιθανότητα... κενού νόμου 
Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα ξεκουνηθούνε και θα τον γράψουνε...
Πρόσεξε τι εύχεσαι! Με τα πολιτικοκοινωνικά κόμπλεξ που κουβαλάμε σαν λαός και την άγνοια των "νομοθετών" υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο νόμος να είναι τερατούργημα.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: andpol στις 22 Μάρτιος 2009, 18:00:07
(http://3.bp.blogspot.com/_pigOeuaBMTo/ScSQ-ZpHp8I/AAAAAAAARD8/ZJTSSABIEIw/s400/%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82.jpg)

Στο ΕΛΛΗΜΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ διάβασα ένα σχόλιο, το οποίο κοσμείται από την γνωστή φωτογραφία του noe
Το σχόλιο είναι αντιγραφή από ένα άλλο blog η πηγή όμως της φωτογραφίας και ο φωτογράφος δεν αναφέρονται.
Παραθέτω το link:
http://kafeneio-gr.blogspot.com/2009/03/blog-post_168.html

Ο φίλος noe το γνωρίζει;;;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: manoloska στις 24 Μάρτιος 2009, 09:30:47
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(των Φωτογραφων και οχι μονο)


ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ (βουλετης του ΣΥΡΙΖΑ)

ΕΡΩΤΗΣΗ (στην βουλη των Ελληνων)

Προς τους κ. κ. υπουργούς Πολιτισμού και Ανάπτυξης

Μεγάλο πρόβλημα παραβιάσεων των πνευματικών τους δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν οι φωτογράφοι λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τέχνης αυτής.

Οι φωτογραφίες με τη νέα τεχνολογία, μπορούν εύκολα και εν αγνοία των δημιουργών να αναπαραχθούν, να αποθηκευθούν ψηφιακά, να διανεμηθούν και να τύχουν επεξεργασίας, κυκλοφορώντας αυτούσιες, είτε και με τρόπο διάφορο από αυτόν που έχει επιλέξει
 ο δημιουργός, που παραμένει φορέας του ηθικού δικαιώματος
ακόμη και μετά την εκχώρηση των περιουσιακών δικαιωμάτων.


διαβαστε την συνεχεια
http://www.syriza.gr/koinoboyleytiko-ergo/prostasia-ton-pneymatikon-dikaiomaton/ (http://www.syriza.gr/koinoboyleytiko-ergo/prostasia-ton-pneymatikon-dikaiomaton/)

επειδη η φωτογραφια διαμορφωνει αισθησεις αισθηματα και συνειδησεις
http://fotografizontasmagazine.blogspot.com/ (http://fotografizontasmagazine.blogspot.com/)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Ρωμανός στις 31 Μάρτιος 2009, 00:11:46
χαιρετω την ομαδα
το σαββατο ανακαλυψα κατ οπιν εορτης πως φωτογραφειο στο χαλανδρι εχει τυπωσει φωτογραφια μου σε μεγεθος μεγαλο, πρεπει να ναι 40χ50 και ειναι η μοναδικη φωτογραφια που κοσμει τη βιτρινα τους.... εχουν και κατι Α4 απο κατι γαμους που εοχυν καλυψει προφανως, αλλα αισθητικα δε συγκρινονται καν μ αυτη που μου κλεψαν.

δεν ξερω πως βρηκαν τη φωτο η οποια απεικονιζει μια κοπελα που ειχα φωτογραφισει, ισως πηγε η ιδια να τις εκτυπωσει εκει, διοτι δε γινεται να τυπωθηκε τοσο μεγαλο μεγεθος με τ αρχεια 72 dpi που ανεβαζω στο διαδικτυο.

οπως και να χει δεν αναφερεται τ ονομα μου και την καπηλευονται στο εν λογω φωτογραφειο ως δειγμα δουλειας τους για να προσελκυσουν πελατεια.

το σαββατο το βραδυ που το ανακαλυψα, τραβηξα φωτογραφιες τη βιτρινα, το ιδιο θα κανω και αυριο που ειναι μερα.

μιλησα με φιλη μου δικηγορο και μου ειπε πως σε τετοιες περιπτωσεις ο νομος 2121 οριζει ως αμοιβη τη διπλασια της κανονικης αμοιβης, (η οποια ομως δεν καθοριζεται απο το νομο)

Μου χει κανει εντυπωση πως θρασυς ειναι ο ιδιοκτητης κι εχει τολμησει τετοιο πραγμα.
Και στην περιπτωση που το μοντελο του εδωσε τη φωτογραφια για εκτυπωση και τη βρηκε ετσι, ποσο ηλιθιος ειναι και δε ζητησε τη συγκαταθεση του φωτογραφου;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alk_is στις 09 Απρίλιος 2009, 16:43:27
..μου ειπε πως σε τετοιες περιπτωσεις ο νομος 2121 οριζει ως αμοιβη τη διπλασια της κανονικης αμοιβης...

Υπαρχει και ποινικη ευθυνη, που ομως τα σχετικα της τα εισπρατει το δημοσιο

Ν2121/93 - Αρθρο 66 - Ποινικές κυρώσεις
 "1. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή
2.900 - 15.000 ευρώ όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων
του παρόντος νόμου ή διατάξεων των κυρωμένων με νόμο πολυμερών διεθνών
συμβάσεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εγγράφει έργα ή
αντίτυπα, αναπαράγει αυτά άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα, με
οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει..." κλπ


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: zouzoulos στις 09 Απρίλιος 2009, 19:42:00
Μπορείς πάντα πολύ ευγενικά να πας και να του ζητήσεις να την αφαιρέσει από τη βιτρίνα του χωρίς να προβαίνεις σε χαρακτηρισμούς κι αν δε δεχτεί, τότε να πράξεις αναλόγως. Μπορεί τη φωτογραφία σου να του την πήγα εγώ για εκτύπωση σαν δικιά μου, να με ρώτησε αν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και να δέχτηκα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: DimVlaikos στις 09 Απρίλιος 2009, 22:11:21
Υπάρχει κάποιο έτοιμο terms and conditions για το website μου ωστε να καλύπτομαι νομικα?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: zouzoulos στις 10 Απρίλιος 2009, 00:28:45
Υπάρχει κάποιο έτοιμο terms and conditions για το website μου ωστε να καλύπτομαι νομικα?

Τι πιο απλό από αυτό που χρησιμοποιεί το ίδιο το dpgr κατάλληλα τροποποιημένο;

Όλες οι δημοσιευμένες φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φωτογράφων και διέπονται από τους νόμους του Ελληνικού Κράτους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε τo site, εξ ολοκλήρου ή τμηματικά, χωρίς την έγγραφη άδεια των διαχειριστών


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: DimVlaikos στις 11 Απρίλιος 2009, 09:59:01
 Περιμενα κάτι πιο "μεγάλο", τουλάχιστον από αυτά που βλέπω από άλλα site. Μικρό και περιεκτικό :0


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Samorc στις 29 Απρίλιος 2009, 02:59:08
προσφατα βρεθηκα σε ενα προσωπικο σαιτ με εκθεση φωτογραφιων και διαπιστωσα πως δεν υπηρχε καθολου η δυνατοτητα αντιγραφης/αποθηκευσης  καποιας φωτογραφιας, πιστευω θα ηταν καλο αν μπορουσε να μπει αυτη η ρυθμιση και στο φορουμ μας..


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alexandr στις 29 Απρίλιος 2009, 09:11:31
Νομίζω ότι μπορείς έτσι κι αλλιώς να κάνεις <Print Screen> και μετά "επικόλληση" στο, π.χ., Photoshop, και να κροπάρεις την φωτογραφία (σε χαμηλή βέβαια ανάλυση, αλλά χαμηλής σχετικά ανάλυσης είναι και οι φωτογραφίες που βάζουμε εδώ). Ξέρει κανείς αν υπάρχει τρόπος ο κώδικας της σελίδας με τη φωτογραφία να το απαγορεύσει αυτό; Δεν το έχω ψάξει ποτέ.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: andreasl στις 29 Απρίλιος 2009, 14:40:39
Ότι και να κάνεις πάντα θα υπάρχει τρόπος να την πάρει κάποιος τη φωτογραφία. Οπότε προσοχή να μη δίνετε μεγάλες αναλύσεις και αν έχετε κανένα αριστούργημα βάλτε του υδατογράφημα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: thicktheo στις 29 Απρίλιος 2009, 15:09:41
Νομίζω ότι μπορείς έτσι κι αλλιώς να κάνεις <Print Screen> και μετά "επικόλληση" στο, π.χ., Photoshop, και να κροπάρεις την φωτογραφία (σε χαμηλή βέβαια ανάλυση, αλλά χαμηλής σχετικά ανάλυσης είναι και οι φωτογραφίες που βάζουμε εδώ). Ξέρει κανείς αν υπάρχει τρόπος ο κώδικας της σελίδας με τη φωτογραφία να το απαγορεύσει αυτό; Δεν το έχω ψάξει ποτέ.

Δεν υπάρχει τρόπος ν'απαγορέψεις στο "Print Screen" να εκτελέσει την αποστολή του - ό,τι βλέπει στην οθόνη, θα το περάσει στο Clipboard.

Ότι και να κάνεις πάντα θα υπάρχει τρόπος να την πάρει κάποιος τη φωτογραφία. Οπότε προσοχή να μη δίνετε μεγάλες αναλύσεις και αν έχετε κανένα αριστούργημα βάλτε του υδατογράφημα.

Κατά καιρούς έχουν πάρει συναυλιακές φωτογραφίες μου και τις έχουν βάλει σε διάφορα site και blogs. Πάντα υπάρχει η υπογραφή μου στην κάτω γωνία, οπότε δεν με πειράζει - αλλά και να μην υπήρχε, σιγά τη μεγάλη υπόθεση. Δυο φωτογραφίες εδώ και εκεί (σε μη-κερδοσκοπικά site) δεν είναι πρόβλημα. Μην τρελλαθούμε κιόλας - δεν κάνουμε δα και κάτι τόσο εκπληκτικό που πρέπει να το προστατέψουμε με νύχια και με δόντια.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Kostas Petrakis στις 29 Απρίλιος 2009, 15:27:48
Ότι και να κάνεις πάντα θα υπάρχει τρόπος να την πάρει κάποιος τη φωτογραφία. Οπότε προσοχή να μη δίνετε μεγάλες αναλύσεις και αν έχετε κανένα αριστούργημα βάλτε του υδατογράφημα.

Και μεγάλη ανάλυση να το ανεβάσεις με την συμπίεση του αρχείου τι παραπάνω μπορείς να το κάνεις πέρα από το να το αναρτήσεις σε κάποια σελίδα? Για επαγγελματική εκτύπωση δεν το συζητάμε...
Τα αρχεία που δίνω για εκτύπωση ξεπερνούν τα 12mb σε μέγεθος και αυτά στην απλή μορφή τους (Jpg me 100%, γιατί σε TIFF άστο καλύτερα).


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: bluerose10 στις 19 Μάιος 2009, 23:22:12
Να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς κάτι.Πήγα σε ένα φωτογραφείο το οποίο ανέλαβε τη κάλυψη ενός γάμου. Έγινε κανονικά η εκτύπωση των φωτογραφιών και όλων όσων είχαν συμφωνηθεί (δημιουργία αλμπουμ,dvd κτλ) και η πληρωμή αυτών εννοείται. Ωστόσο όταν ζήτησα τις φωτογραφίες να μου τις αποθηκεύσει σε ένα στικάκι να τις έχω και ηλεκτρονικά αρνήθηκε!!
Έχει τέτοιο δικαίωμα να αρνηθεί να μου δώσει υλικό από δική μου εκδήλωση;;
Υπάρχει κάποια σχετική νομοθεσία;;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Vassilis Spyrou στις 29 Μάιος 2009, 22:24:03
Καλησπέρα, θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό που μου συνέβη..
Σήμερα ανακάλυψα ότι στην προεκλογική αφίσα του κόμματος των "Οικολόγων Πράσινων", στη λίστα με τις φωτογραφίες των υποψηφίων, υπάρχει φωτογραφία μου με το πορτραίτο της Λ.Κ. Η συγκεκριμένη φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε χωρίς καμμία έγκρισή μου και "εκλάπη" από την προσωπική μου γκαλερι στο ρώσικο φωτογραφικό φόρουμ www.photoforum.ru

Για του λόγου το αληθές:
(από την προσωπική μου γκαλερι στο φόρουμ..)
http://www.photoforum.ru/photo/409731/index.en.html

και,

Αυτό είναι το έντυπο του κόμματος:
http://www.ecogreens-gr.org/cpm/displayimage.php?album=24&pos=4

αλλά,

και το ανάλογο site με τους υποψήφιους:
http://eurelec.ecogreens-gr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81:2009-05-12-11-49-31&catid=44:2009-04-22-08-00-04&Itemid=68


Να αναφέρω ότι επικοινώνησα με τον υπεύθυνο του κόμματος και μου είπε απλά πως την φωτογραφία την βρήκε στο google και αφού την έδειξε στην εν λόγω υποψήφια, στη συνέχεια απλά την χρησιμοποίησαν... :2 :2
Αφού του έκανα λόγο περί πνευματικών δικαιωμάτων κλπ. μου απάντησε ότι αυτό που μπορεί να κάνει στο εξής, είναι να βάλει σε μια λεζάντα το όνομα του φωτογράφου..
Μέχρι εκείνη την ώρα είχα ανακαλύψει οτι η φωτογραφία υπήρχε μόνο στη λίστα του site. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι υπάρχει και στα έντυπα.. Όποτε θεωρώ ότι το θέμα έχει πάρει άλλες διαστάσεις..

Θα ήθελα σας παρακαλώ την γνώμη σας επί του θέματος και για το πως θα πρέπει να κινηθώ..

(Τέλος, να αναφέρω ότι η λήψη της φωτογραφίας έγινε κατόπιν άδειας της φωτογραφιζόμενης..)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Υiannis@ στις 29 Μάιος 2009, 22:56:03
Να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς κάτι.Πήγα σε ένα φωτογραφείο το οποίο ανέλαβε τη κάλυψη ενός γάμου. Έγινε κανονικά η εκτύπωση των φωτογραφιών και όλων όσων είχαν συμφωνηθεί (δημιουργία αλμπουμ,dvd κτλ) και η πληρωμή αυτών εννοείται. Ωστόσο όταν ζήτησα τις φωτογραφίες να μου τις αποθηκεύσει σε ένα στικάκι να τις έχω και ηλεκτρονικά αρνήθηκε!!
Έχει τέτοιο δικαίωμα να αρνηθεί να μου δώσει υλικό από δική μου εκδήλωση;;
Υπάρχει κάποια σχετική νομοθεσία;;
Ναι υπάρχει και είναι στην διακριτική του ευχέρεια να τις δώσει ή όχι. Μπορεί να στις παραχωρήσει αντί κάποιου τιμήματος, συζήτησε το μαζί του


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 30 Μάιος 2009, 08:23:27
Σήμερα ανακάλυψα ότι στην προεκλογική αφίσα του κόμματος των "Οικολόγων Πράσινων", στη λίστα με τις φωτογραφίες των υποψηφίων, υπάρχει φωτογραφία μου με το πορτραίτο της Λ.Κ. Η συγκεκριμένη φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε χωρίς καμμία έγκρισή μου και "εκλάπη" από την προσωπική μου γκαλερι στο ρώσικο φωτογραφικό φόρουμ...
Πιστεύω ότι μπορείς να διεκδικήσεις μια καλή αποζημίωση. Λόγω της έκτασης της κλοπής και της εμπλοκής σε αυτήν πολιτικού κόμματος, πρέπει να συμβουλευτείς άμεσα δικηγόρο. Μην προσπαθήσεις να το χειριστείς μόνος σου.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psordinas στις 01 Ιούνιος 2009, 12:17:32
Να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς κάτι.Πήγα σε ένα φωτογραφείο το οποίο ανέλαβε τη κάλυψη ενός γάμου. Έγινε κανονικά η εκτύπωση των φωτογραφιών και όλων όσων είχαν συμφωνηθεί (δημιουργία αλμπουμ,dvd κτλ) και η πληρωμή αυτών εννοείται. Ωστόσο όταν ζήτησα τις φωτογραφίες να μου τις αποθηκεύσει σε ένα στικάκι να τις έχω και ηλεκτρονικά αρνήθηκε!!
Έχει τέτοιο δικαίωμα να αρνηθεί να μου δώσει υλικό από δική μου εκδήλωση;;
Υπάρχει κάποια σχετική νομοθεσία;;

Και πιο συγκεκριμένα, η γνωμοδότηση Αρ. 30/2002 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που λέει το εξής :

"1.    Σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1913, άρθρα 2 παρ. 1 και 4 και 38 παρ. 4) οι φωτογραφίες προστατεύονται ως πνευματικά έργα, εφόσον έχουν πρωτότυπο χαρακτήρα. Σύμφωνα με την Οδηγία 93/98 της Ε.Ε. (άρθρο 6), πρωτότυπη είναι η φωτογραφία εφόσον είναι αποτέλεσμα της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού.
Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι και οι φωτογραφίες γάμου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του φωτογράφου, ο οποίος και δικαιούται να τηρεί στο αρχείο του τα αρνητικά.

2.    Το δικαίωμα, όμως, αυτό του φωτογράφου συγκρούεται με το δικαίωμα της προσωπικότητας των εικονιζόμενων προσώπων (ΑΚ 57). Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να ζητήσουν τα αρνητικά –εκτός αν κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί–  δικαιούνται ωστόσο να απαγορεύουν κάθε χρήση που παρά τη θέλησή τους προσβάλλει το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, στοιχείο του γενικότερου δικαιώματος της προσωπικότητάς τους.
"


Ολο το κείμενο μπορείς να το βρείς στο site της Αρχής http://www.dpa.gr Κάνε αναζήτηση για "φωτογραφία γάμου"Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psordinas στις 01 Ιούνιος 2009, 12:28:02
Καλησπέρα, θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό που μου συνέβη..
Σήμερα ανακάλυψα ότι στην προεκλογική αφίσα του κόμματος των "Οικολόγων Πράσινων", στη λίστα με τις φωτογραφίες των υποψηφίων, υπάρχει φωτογραφία μου με το πορτραίτο της Λ.Κ. Η συγκεκριμένη φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε χωρίς καμμία έγκρισή μου και "εκλάπη" από την προσωπική μου γκαλερι στο ρώσικο φωτογραφικό φόρουμ www.photoforum.ru
...

Οπωσδήποτε να πας σε δικηγόρο. Οχι μόνο για σένα αλλά και για όλους τους υπόλοιπους φωτογράφους στους οποίους θα συμβεί αυτό στο μέλλον. Φίλος μου έχει αναθέσει παρεμφερή υπόθεση σε δικηγόρο η οποία το πρώτο πράγμα που έκανε είναι η υποβολή μήνυσης για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Μετά θ'ακολουθήσει και η αγωγή για χρηματική αποζημίωση. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι φωτογράφοι δεν διεκδικούν τα δικαιώματά τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις - πράγμα που κάνει την δουλειά του δικηγόρου πιο δύσκολη. Πρέπει ν'αποδείξει ότι η φωτογραφία είναι προϊόν πνευματικής δημιουργίας - άρα και υφίσταται η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογραφιών
Αποστολή από: fotismutobo στις 02 Ιούνιος 2009, 15:10:46
για να αποκτησεις το δικαιωμα να χρησιμοποιησεις μια φωτογραφια (π.χ. απο ενα μελος του dpgr) τι πρεπει να κανεις εκτος του να τον ρωτησεις ετσι ωστε να μην εχει καποιος ιστοριες;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Vassilis Spyrou στις 02 Ιούνιος 2009, 15:17:42
Καλησπέρα, θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό που μου συνέβη..
Σήμερα ανακάλυψα ότι στην προεκλογική αφίσα του κόμματος των "Οικολόγων Πράσινων", στη λίστα με τις φωτογραφίες των υποψηφίων, υπάρχει φωτογραφία μου με το πορτραίτο της Λ.Κ. Η συγκεκριμένη φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε χωρίς καμμία έγκρισή μου και "εκλάπη" από την προσωπική μου γκαλερι στο ρώσικο φωτογραφικό φόρουμ www.photoforum.ru
...

Οπωσδήποτε να πας σε δικηγόρο. Οχι μόνο για σένα αλλά και για όλους τους υπόλοιπους φωτογράφους στους οποίους θα συμβεί αυτό στο μέλλον. Φίλος μου έχει αναθέσει παρεμφερή υπόθεση σε δικηγόρο η οποία το πρώτο πράγμα που έκανε είναι η υποβολή μήνυσης για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Μετά θ'ακολουθήσει και η αγωγή για χρηματική αποζημίωση. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι φωτογράφοι δεν διεκδικούν τα δικαιώματά τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις - πράγμα που κάνει την δουλειά του δικηγόρου πιο δύσκολη. Πρέπει ν'αποδείξει ότι η φωτογραφία είναι προϊόν πνευματικής δημιουργίας - άρα και υφίσταται η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το σίγουρο είναι ότι και οι φωτο των άλλων υποψηφιων, προήλθαν με τον ίδιο παράνομο τρόπο  :2 :2
Χωρίς να έχω μελετήσει ακόμα λεπτομερώς το νομικό μέρος αυτής της περίπτωσης, δε ξέρω αρχικά κατα πόσο καλύπτομαι όταν έχω "ανεβάσει" φωτογραφία προσώπου χωρίς γραπτή άδεια.. ??? ??? Μήπως είναι ένα ζήτημα που μπορεί να φέρει εσένα τελικά κατηγορούμενο?? (είναι ένα θέμα που μπορεί να έχει ήδη συζητηθεί, ζητώ συγγνώμη εαν ξαναεπαναλαμβάνομαι..)
Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω, η κλοπή στην περίπτωση του γνωστού σου με ποιο τρόπο ειχε γίνει??


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psordinas στις 02 Ιούνιος 2009, 15:57:13

Το σίγουρο είναι ότι και οι φωτο των άλλων υποψηφιων, προήλθαν με τον ίδιο παράνομο τρόπο  :2 :2
Χωρίς να έχω μελετήσει ακόμα λεπτομερώς το νομικό μέρος αυτής της περίπτωσης, δε ξέρω αρχικά κατα πόσο καλύπτομαι όταν έχω "ανεβάσει" φωτογραφία προσώπου χωρίς γραπτή άδεια.. ??? ??? Μήπως είναι ένα ζήτημα που μπορεί να φέρει εσένα τελικά κατηγορούμενο?? (είναι ένα θέμα που μπορεί να έχει ήδη συζητηθεί, ζητώ συγγνώμη εαν ξαναεπαναλαμβάνομαι..)
Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω, η κλοπή στην περίπτωση του γνωστού σου με ποιο τρόπο ειχε γίνει??
Αλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ότι εσύ μπορεί να έχεις "παρανομήσει" ανεβάζοντας φωτογραφία προσώπου χωρίς άδεια (αν και ανέφερες στο αρχικό post ότι πήρες άδεια) δεν αναιρεί το γεγονός ότι η φωτογραφία σου κλάπηκε. Το συγκεκριμένο κόμμα ή ο δημιουργός του διέπραξε το αδίκημα της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας και μάλιστα με δόλο προς όφελός του.  Για την περίπτωση της άδειας ή μη δημοσίευσης της φωτογραφίας από το εικονιζόμενο πρόσωπο μπαίνουν και άλλοι τόσοι παράγοντες - το πρόσωπο ήταν σε δημόσια εκδήλωση; είναι δημόσιο πρόσωπο; Απ'ότι κατάλαβα, το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι ενεργό μέλος κόμματος - Από την στιγμή που δραστηριοποιείται στον δημόσιο βίο, δεν νομίζω ότι ευσταθεί η οποιαδήποτε κατηγορία προσβολής προσωπικότητας.

Η περίπτωση του φίλου μου αφορά φωτογραφία γάμου που κλάπηκε πιθανότατα από φυλλάδιο και χρησιμοποιήθηκε από άλλο φωτογράφο γάμου ως κύρια φωτογραφία διακόσμησης του καταστήματός του. Εγινε μήνυση και εκκρεμεί ακρόαση της περίπτωσης στην οποία κλήθηκα ως μάρτυρας υπεράσπισης. Παραπάνω λεπτομέρειες και ονόματα δεν μπορώ φυσικά ν'αναφέρω.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογραφιών
Αποστολή από: psordinas στις 02 Ιούνιος 2009, 16:08:13
για να αποκτησεις το δικαιωμα να χρησιμοποιησεις μια φωτογραφια (π.χ. απο ενα μελος του dpgr) τι πρεπει να κανεις εκτος του να τον ρωτησεις ετσι ωστε να μην εχει καποιος ιστοριες;

Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, οτιδήποτε γραπτό το οποίο προσδιορίζει το εύρος της χρήσης πρέπει ν'αρκεί. Η άδεια χρήσης από τον δημιουργό δεν συνεπάγεται όμως και άδεια από τυχόν εικονιζόμενα πρόσωπα...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Vassilis Spyrou στις 02 Ιούνιος 2009, 16:24:46

Το σίγουρο είναι ότι και οι φωτο των άλλων υποψηφιων, προήλθαν με τον ίδιο παράνομο τρόπο :2 :2
Χωρίς να έχω μελετήσει ακόμα λεπτομερώς το νομικό μέρος αυτής της περίπτωσης, δε ξέρω αρχικά κατα πόσο καλύπτομαι όταν έχω "ανεβάσει" φωτογραφία προσώπου χωρίς γραπτή άδεια.. ??? ??? Μήπως είναι ένα ζήτημα που μπορεί να φέρει εσένα τελικά κατηγορούμενο?? (είναι ένα θέμα που μπορεί να έχει ήδη συζητηθεί, ζητώ συγγνώμη εαν ξαναεπαναλαμβάνομαι..)
Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω, η κλοπή στην περίπτωση του γνωστού σου με ποιο τρόπο ειχε γίνει??
Αλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ότι εσύ μπορεί να έχεις "παρανομήσει" ανεβάζοντας φωτογραφία προσώπου χωρίς άδεια (αν και ανέφερες στο αρχικό post ότι πήρες άδεια) δεν αναιρεί το γεγονός ότι η φωτογραφία σου κλάπηκε. Το συγκεκριμένο κόμμα ή ο δημιουργός του διέπραξε το αδίκημα της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας και μάλιστα με δόλο προς όφελός του. Για την περίπτωση της άδειας ή μη δημοσίευσης της φωτογραφίας από το εικονιζόμενο πρόσωπο μπαίνουν και άλλοι τόσοι παράγοντες - το πρόσωπο ήταν σε δημόσια εκδήλωση; είναι δημόσιο πρόσωπο; Απ'ότι κατάλαβα, το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι ενεργό μέλος κόμματος - Από την στιγμή που δραστηριοποιείται στον δημόσιο βίο, δεν νομίζω ότι ευσταθεί η οποιαδήποτε κατηγορία προσβολής προσωπικότητας.

Η περίπτωση του φίλου μου αφορά φωτογραφία γάμου που κλάπηκε πιθανότατα από φυλλάδιο και χρησιμοποιήθηκε από άλλο φωτογράφο γάμου ως κύρια φωτογραφία διακόσμησης του καταστήματός του. Εγινε μήνυση και εκκρεμεί ακρόαση της περίπτωσης στην οποία κλήθηκα ως μάρτυρας υπεράσπισης. Παραπάνω λεπτομέρειες και ονόματα δεν μπορώ φυσικά ν'αναφέρω.

Όσο αφορά στις συνθήκες της λήψης, αυτό έγινε σε Συνεντευξη Τύπου.. Στη συνέχεια, με την άδεια του προσώπου (..εννοούσα προφορική άδεια), έβγαλα μερικά ακόμα πορτραίτα. Οι φωτογραφίες προορίζονταν για ενημερωτικό έντυπο που όμως τελικά δεν δημοσιεύτηκαν..
Αξίζει να αναφέρω ότι η συγκεκριμένη φωτο είχε "κλαπεί" πάλι στο παρελθόν, εκείνη τη φορά από εφημερίδα και δημοσιεύτηκε κανονικά..
(τότε δε το είχα κάνει θέμα για προσωπικούς λόγους.. αλλά πολύ κακώς δε φρόντισα να την "κατεβάσω" από το φόρουμ και έτσι την ξαναπάτησα :5)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psordinas στις 02 Ιούνιος 2009, 16:36:12
Όσο αφορά στις συνθήκες της λήψης, αυτό έγινε σε Συνεντευξη Τύπου.. Στη συνέχεια, με την άδεια του προσώπου (..εννοούσα προφορική άδεια), έβγαλα μερικά ακόμα πορτραίτα. Οι φωτογραφίες προορίζονταν για ενημερωτικό έντυπο που όμως τελικά δεν δημοσιεύτηκαν..
Αξίζει να αναφέρω ότι η συγκεκριμένη φωτο είχε "κλαπεί" πάλι στο παρελθόν, εκείνη τη φορά από εφημερίδα και δημοσιεύτηκε κανονικά..
(τότε δε το είχα κάνει θέμα για προσωπικούς λόγους.. αλλά πολύ κακώς δε φρόντισα να την "κατεβάσω" από το φόρουμ και έτσι την ξαναπάτησα :5)
Ε, αν έγινε σε συνέντευξη τύπου, τότε πρόκειται για δημόσιο γεγονός. Το ότι δεν το έκανες θέμα με την εφημερίδα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να το κάνεις θέμα τώρα. Ζήτα την συμβουλή δικηγόρου προτού επικοινωνήσεις με υπεύθυνο του κόμματος. Αν μπορείς να βρεις και τους άλλους φωτογράφους, ενημέρωσέ τους. Δεν διασφαλίζεις μόνο τα δικά σου δικαιώματα μα όλων των φωτογράφων και όσους παράγουν πνευματικό έργο. Αυτή τουλάχιστον είναι δική μου άποψη.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογραφιών
Αποστολή από: fotismutobo στις 02 Ιούνιος 2009, 17:03:20
για να αποκτησεις το δικαιωμα να χρησιμοποιησεις μια φωτογραφια (π.χ. απο ενα μελος του dpgr) τι πρεπει να κανεις εκτος του να τον ρωτησεις ετσι ωστε να μην εχει καποιος ιστοριες;

Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, οτιδήποτε γραπτό το οποίο προσδιορίζει το εύρος της χρήσης πρέπει ν'αρκεί. Η άδεια χρήσης από τον δημιουργό δεν συνεπάγεται όμως και άδεια από τυχόν εικονιζόμενα πρόσωπα...
κατι ακομα... υπαρχει κατι το γραπτο σαν σε συμφωνητικο ετοιμο η απλως δημιουργουν κατι μεταξυ τους ο φωτογραφος και ο ενδιαφερομενος;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Vassilis Spyrou στις 02 Ιούνιος 2009, 17:14:39
Όσο αφορά στις συνθήκες της λήψης, αυτό έγινε σε Συνεντευξη Τύπου.. Στη συνέχεια, με την άδεια του προσώπου (..εννοούσα προφορική άδεια), έβγαλα μερικά ακόμα πορτραίτα. Οι φωτογραφίες προορίζονταν για ενημερωτικό έντυπο που όμως τελικά δεν δημοσιεύτηκαν..
Αξίζει να αναφέρω ότι η συγκεκριμένη φωτο είχε "κλαπεί" πάλι στο παρελθόν, εκείνη τη φορά από εφημερίδα και δημοσιεύτηκε κανονικά..
(τότε δε το είχα κάνει θέμα για προσωπικούς λόγους.. αλλά πολύ κακώς δε φρόντισα να την "κατεβάσω" από το φόρουμ και έτσι την ξαναπάτησα :5)
Ε, αν έγινε σε συνέντευξη τύπου, τότε πρόκειται για δημόσιο γεγονός. Το ότι δεν το έκανες θέμα με την εφημερίδα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να το κάνεις θέμα τώρα. Ζήτα την συμβουλή δικηγόρου προτού επικοινωνήσεις με υπεύθυνο του κόμματος. Αν μπορείς να βρεις και τους άλλους φωτογράφους, ενημέρωσέ τους. Δεν διασφαλίζεις μόνο τα δικά σου δικαιώματα μα όλων των φωτογράφων και όσους παράγουν πνευματικό έργο. Αυτή τουλάχιστον είναι δική μου άποψη.

Λοιπόν, μόλις τσέκαρα το site του κόμματος και διαπίστωσα μία εξέλιξη..
Ο υπεύθυνος της "κλοπής"..μπήκε τελικά στον κόπο και ανέφερε την πηγή της φωτογραφίας..!
εδώ το λινκ: http://www.ecogreens-gr.org/cpm/displayimage.php?album=20&pos=19
Κάτι έγινε τελικά..έστω και εκ των υστέρων..αφού είχα επικοινωνήσει μαζί του κ έκανα λόγο για πν. δικαιώματα :-\


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psordinas στις 02 Ιούνιος 2009, 17:30:11
Λοιπόν, μόλις τσέκαρα το site του κόμματος και διαπίστωσα μία εξέλιξη..
Ο υπεύθυνος της "κλοπής"..μπήκε τελικά στον κόπο και ανέφερε την πηγή της φωτογραφίας..!
εδώ το λινκ: http://www.ecogreens-gr.org/cpm/displayimage.php?album=20&pos=19
Κάτι έγινε τελικά..έστω και εκ των υστέρων..αφού είχα επικοινωνήσει μαζί του κ έκανα λόγο για πν. δικαιώματα :-\

Αν αυτό σε ικανοποιεί... έχει καλώς. Το ότι αναφέρει από που την πήρε όμως δεν του δίνει αυτοδίκαια το δικαίωμα χρήσης. Σαν να σου κλέψω το αυτοκίνητο και να γράψω στην άδεια "κλεμμένο από τον Βασίλη Σπύρου" ένα πράγμα...

Αν ακόμα αισθάνεσαι αδικημένος, μίλα με δικηγόρο. Δεν μπορώ να σου δώσω καλύτερη συμβουλή από αυτή.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Planar στις 05 Ιούνιος 2009, 11:49:34
Καλησπέρα
Θα ήθελα τη συμβουλή σας
Μια φωτογραφία μου δημοσιεύτηκε σε Αθηναϊκή “free press” εφημερίδα χωρίς την έγκριση μου. Πιθανότατα την έκλεψαν από το site μου στο flickr. Με ενόχλησε παρά πολύ το γεγονός όχι μόνο από άποψη πνευματικών δικαιωμάτων (δε ρωτήθηκα ποτέ) αλλά και επειδή πρόκειται για μια φωτογραφία η όποια δείχνει το πρόσωπο μου δεν θα ήθελα με τίποτα να δημοσιευτεί σε εφημερίδα.

Δε θέλω να το αφήσω να περάσει έτσι. Τι μπορώ να κάνω;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psordinas στις 05 Ιούνιος 2009, 12:18:50
Καλησπέρα
Θα ήθελα τη συμβουλή σας
Μια φωτογραφία μου δημοσιεύτηκε σε Αθηναϊκή “free press” εφημερίδα χωρίς την έγκριση μου. Πιθανότατα την έκλεψαν από το site μου στο flickr. Με ενόχλησε παρά πολύ το γεγονός όχι μόνο από άποψη πνευματικών δικαιωμάτων (δε ρωτήθηκα ποτέ) αλλά και επειδή πρόκειται για μια φωτογραφία η όποια δείχνει το πρόσωπο μου δεν θα ήθελα με τίποτα να δημοσιευτεί σε εφημερίδα.

Δε θέλω να το αφήσω να περάσει έτσι. Τι μπορώ να κάνω;


Αρα και σου έχουν κλέψει τα πνευματικά δικαιώματα και έχουν προσβάλλει την προσωπικότητά σου. Εαν δεν θες "να περάσει έτσι" το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να συμβουλευτείς δικηγόρο.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 05 Ιούνιος 2009, 13:22:14
Μια φωτογραφία μου δημοσιεύτηκε σε Αθηναϊκή “free press” εφημερίδα χωρίς την έγκριση μου. Πιθανότατα την έκλεψαν από το site μου στο flickr.... Δε θέλω να το αφήσω να περάσει έτσι. Τι μπορώ να κάνω;
Με τι άδεια (license) την είχες ανεβάσει στο Flickr; Το flickr σου επιτρέπει να επιλέξεις διάφορες άδειες. Αν ήταν π.χ. με CC-BY (Attribution) ή CC-BY-ND (Attribution-Non derivaties) μπορείς να ζητήσεις μόνο αναφορά του ονόματός σου.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Planar στις 05 Ιούνιος 2009, 16:48:06
/quote]Με τι άδεια (license) την είχες ανεβάσει στο Flickr; Το flickr σου επιτρέπει να επιλέξεις διάφορες άδειες. Αν ήταν π.χ. με CC-BY (Attribution) ή CC-BY-ND (Attribution-Non derivaties) μπορείς να ζητήσεις μόνο αναφορά του ονόματός σου.

Τα licences που αναφέρεσαι ειναι για τα creative commons και το flickr τα δινει σαν optional. Αν αφησεις το option κενο (none) τοτε η φωτογραφία παραμένει 100% στην κατοχη σου (all rights reserved). Ετσι ηταν και με αυτη η photo

Τα terms of use στο fickr ειναι πολυ ξεκαθαρα και δικαια θα ελεγα.

Τελος πάντων το εψαξα λιγο περισσότερο και το συγκεκριμένο εντυπο απ οτι φαινεται εχει προιστορία στην κλεψια...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 05 Ιούνιος 2009, 20:05:55
Εφόσον ήταν "all rights reserved" πρέπει να απευθυνθείς σε δικηγόρο, μην επικοινωνείς άμεσα μαζί τους.

Και αυτή είναι η σωστή και υπεύθυνη απάντηση σε κάθε συγκεκριμένη παραβίαση copyright. Ένα forum δεν αντικαθιστά τον δικηγόρο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, απλώς αποτλεί ένα χώρο όπου κανείς μπορεί να εκθέσει γνώσεις, γνώμες και απόψεις για ένα γενικότερο θέμα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Planar στις 08 Ιούνιος 2009, 10:03:43
Έχετε δίκιο.
Μίλησα λοιπόν σε δικηγόρο και μου είπε ότι η ιστορία αν αποφασίσω να την συνεχίσω θα κοστίσει τετραψήφιο νούμερο και θα πάρει μήνες ή και χρόνια για να διευθετηθεί.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί έχουν τόσο θράσος στην κλεψιά όταν οι διαδικασίες για να βρεις το δίκιο σου είναι τόσο «βουνό»


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: andreasl στις 08 Ιούνιος 2009, 11:50:49
Τι εννοεί ότι θα κοστίσει τετραψήφιο νούμερο; Ψάξε να βρεις ένα δικηγόρο που να συμφωνήσει να λάβει ποσοστό (έστω και μεγάλο) επί της αποζημίωσης. Υπάρχουν και τέτοιοι, και μάλιστα αυτός ο δικηγόρος θα έχει μεγαλύτερο κίνητρο για να κερδίσει την υπόθεση.

Υ.Γ. Μήπως πήγες και έπεσες σε δικηγόρο που συνεργάζεται με την εν λόγω φυλλάδα;  ;D


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: LeicaR9 στις 07 Ιούλιος 2009, 01:14:05
Ηρθε και εμένα η σειρά μου...
Οπως καταλαβαίνετε κάποιος μου πήρε φωτογραφίες αλλα είναι λίγο μπερδεμένη ιστορία...
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά.Οι φωτογραφίες αυτές δεν τις έχω τραβήξει εγω αλλα κάποιος πιθανών φωτογράφος(φαντάζομαι όχι εν ζωή) πρίν από πολλά χρόνια.Βρέθηκαν στα χέρια μου από την μητέρα μου και προχώρησα στην προβολή τους μέσο ενός Photo-cd που έφτιαξα μαζί με φωτογραφίες μου (περίπου 400).
Το photo-cd αυτό είχε αναγραμένο επάνω όλα τα σχετικά περί δικαιωμάτων,αλλά στην πράξη υπάρχει ένα κενό σε αυτές τις 8 φωτογράφίες που δεν ξέρω ποιος έχει κάν τα πνευματικά δικαιώματα...
Στο photo-cd υπήρχε και η υπογραφή μου όχι σαν υδατογράφημα η οποία δεν αφαιρέθηκε κατα την κλοπή....
Τί κάνουμε λοιπόν?
Ποιός έχει τα δικαιώματα και άν μπορώ εγώ ακόμα και άνδεν τα έχω να έχω κατωχηρώση την πρώτη προβολή των φωτογραφίων αυτών..
Απλά η υπογραφή μου αναγνωρίζετε ώς αποδεικτικό στειχείο?
το σιτε:
http://manosbee.blogspot.com/2008/06/hersonisos.html


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 07 Ιούλιος 2009, 01:22:07
Χμ… λίγο δύσκολο να καταφέρεις να βγάλεις άκρη…
Γιατί αφενός όπως είπες δεν είσαι εσύ ο φωτογράφος και αφετέρου ο φωτογράφος τους, πιθανός να μην είναι πλέον στην ζωή. Το μόνο που μπορείς να δείξεις είναι οι γνήσιες φωτογραφίες (αν υπάρχουν ακόμα) που είναι τυπωμένες σε χαρτί.
Τώρα… ίσως αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να ζητήσεις από τον εν λόγο κύριο να τις βγάλει από την blog του (μα καλά, πως στο καλό βρήκες ότι κάποιος τις ανέβασε εκεί; ).
Τώρα όμως αν αξίζει όλος αυτός ο κόπος, δεν ξέρω…
Να είχε προσπαθήσει (ή καταφέρει ) να βγάλει χρήματα από αυτές της φωτογραφίες, τότε ναι, μαζί σου θα ερχόμουν για να κάνουμε φασαρία… 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: andreasl στις 07 Ιούλιος 2009, 01:47:01
Στα βιβλία τα πνευματικά δικαιώματα παύουν να υφίστανται μετά την πάροδο κάποιων ετών (60 ή 80 ή κάτι τέτοιο), στη μουσική επίσης. Μήπως και στις φωτογραφίες ισχύει κάτι τέτοιο και δε μπορεί κάποιος να τις διεκδικεί μετά από κάποια χρόνια;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: LeicaR9 στις 07 Ιούλιος 2009, 01:54:42
Στο μόνο μέρος που μπορεί΄κάποιος να πατήσει φαντάζομαι ότι τα πρόβαλα πρώτος και στην ατιγραφή δεν έφυγε η υπογραφή μου photo by DF.Νομίζω ότι απλά κάποιος αγόρασε το cd το οποίο πούλησε περίπου 10000 κομμάτια και απλά έκανε την ατιγρα΄φη του.....
Ειναι σίγουρα δύσκολη περίπτωση,,,,


Εντελώς τυχαία το ανακάλυψα ψάχνοντας κάτι άλλο...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 07 Ιούλιος 2009, 01:58:15
Ίσως εκεί να μπορούσες να πατήσεις…
Αλλά αξίζει πραγματικά;
Αυτό που ίσως πρέπει να κοιτάξεις, είναι όχι γιατί τα ανέβασε χωρίς να πάρει την άδεια σου, αλλά αν είναι αυτός που πήγες και τις πέρασες στο cd ή κάποιος τρίτος που τις ¨αγόρασε¨ από αυτόν;
Κατάλαβες;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 07 Ιούλιος 2009, 08:22:57
Στα βιβλία τα πνευματικά δικαιώματα παύουν να υφίστανται μετά την πάροδο κάποιων ετών (60 ή 80 ή κάτι τέτοιο), στη μουσική επίσης. Μήπως και στις φωτογραφίες ισχύει κάτι τέτοιο και δε μπορεί κάποιος να τις διεκδικεί μετά από κάποια χρόνια;
Όντως. Βάσει του Ν.2121/1993 και Ν.2557/1997 το δικαίωμα εκμετάλλευσης (περιουσιακό δικαίωμα το λένε οι χαρτογιακάδες) λήγει 70 έτη μετά το θάνατο του φωτογράφου.
Προσοχή όμως σε ανώνυμα έργα δημοσιευόμενα για πρώτη φορά. Εκεί εφαρμόζεται το άθρο 8 του Ν. 2557/1997, το οποίο κατοχυρώνει πνευματικά δικαιώματα σε αυτόν που τα δημοσίευσε πρώτη φορά.

Γενικά η Ελλάδα έχει μια από τις αυστηρότερες νομοθεσίες στον κόσμο στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Kritikachi στις 01 Σεπτέμβριος 2009, 20:32:41
Για σε όλους!  :4
Ειμαι μέλος στην σελίδα εδω και κάμποσο καιρό αν και τελευταία δεν ειμή και τόσο ενεργό μέλος όπως παλιά.
Πριν λίγες μέρες παρατήρησα μια σελίδα στο facebook : http://www.facebook.com/pages/Herzogenrath-Germany/Heraklion/103617552242?ref=search&sid=206401025.2979873103..1
Χρησιμοποίει (ουσιαστικά κλέβει) φωτογραφίες από το dpgr.gr χωρίς καν να αναφέρει την πηγή η το όνομα του φωτογράφου . Του έχουν γίνει πολλές παρατηρήσεις και εγώ έχω προσπαθήσει να επικινονισω πολλές φορές με τούς διαχειριστές δίχως κανένα αποτέλεσμα.
Τι μπορούμε να κάνουμε? έχεις κάνεις ιδέα. έχει χρησιμοποίηση δίκες μου αλλά και πολλών άλλων τις φωτογραφίες από εδω μέσα.  :2


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: axel12p στις 29 Σεπτέμβριος 2009, 22:47:32
Επειδή τις επόμενες μέρες θέλω να ανεβάσω έναν σχετικά μεγάλο αριθμό φωτογραφιών στο διαδίκτυο, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να περάσει τα στοιχεία μου αυτόματα σε όλες τις φωτογραφίες, χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει συμπίεση σε Jpeg κλπ. Δεν αναφέρομαι σε watermark, απλά να μπορεί κάποιος να δει τα στοιχεία και ίσως κάποιο comment σε κάθε φωτογραφία.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Kostis_Pap στις 02 Οκτώβριος 2009, 21:45:19
Επειδή τις επόμενες μέρες θέλω να ανεβάσω έναν σχετικά μεγάλο αριθμό φωτογραφιών στο διαδίκτυο, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να περάσει τα στοιχεία μου αυτόματα σε όλες τις φωτογραφίες, χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει συμπίεση σε Jpeg κλπ. Δεν αναφέρομαι σε watermark, απλά να μπορεί κάποιος να δει τα στοιχεία και ίσως κάποιο comment σε κάθε φωτογραφία.
Με το Lightroom γίνεται αυτό.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: geioann στις 26 Νοέμβριος 2009, 00:32:01
Λογικα καπου θα εχει απαντηθει και το ερωτημα μου αλλα ειναι πολυ μεγαλο το τοπικ για να το διαβασω ολο...Συγχωρεστε με!

Εστω οτι θελω να φωτογραφισω ενα μοντελο (ερασιτεχνης μοντελο)...Πρεπει να υπογραψουμε καποιο συμβολαιο?Υπαρχουν ετοιμα συμβολαια για αυτη την δουλεια και που μπορω να τα βρω?Πρεπει να μου το φτιαξει συμβολαιογραφος?

Και επειδη ολο και περισσοτερο πληθαινουν τα ανηλικα μοντελα σε αυτη την περιπτωση πρεπει να γινει και καποια παραπανω διαδικασια?Θελω πχ και καποια υπευθυνη δηλωση απο τους γονεις του ας πουμε?

Ευχαριστω!!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 26 Νοέμβριος 2009, 03:19:39
http://www.tutorial9.net/photography/your-rights-as-a-photographer/

Κάτω κάτω έχει αυτά που ζητάς.
Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: geioann στις 26 Νοέμβριος 2009, 10:30:22
Δεν καταλαβα!
Δηλαδη αν μεταφρασω αυτα τα 2 εντυπα που εχει, τα εκτυπωσω και τα συμπληρωνω καθε φορα που θελω να δουλεψω με ενα μοντελο ειμαι οκ?

Αυτα ειναι οπως ακριβως τα εχει?

Κατι οσον αφορα την ελληνικη πραγματικοτητα??

Σε ευχαριστω!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 26 Νοέμβριος 2009, 12:10:42
Το θέμα είναι καθαρά ιδιωτικό ανάμεσα στο φωτογράφο και το μοντέλο. Βασικά αυτές οι δυο φόρμες περιέχουν τις αναγακίες πληροφορίες ώστε να προληφθεί μεταγενέστερη διαφωνία σχετικά με τα δικαιώματα προσωπικότητας του μοντέλου.

Απλώς θα σου συνιστούσα να διατυπώσεις τις πληροφορίες στη συνήθη διαμόρφωση ενός σύντομου ιδιωτικού συμφωνητικού, περισσότερο για λόγους που σχετίζονται με τη φλύαρη νομική μας κουλτούρα παρά με την ουσία του πράγματος. Συμβουλέψου σχετικά ένα δικηγόρο.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 26 Νοέμβριος 2009, 20:25:08
Δεν καταλαβα!
Δηλαδη αν μεταφρασω αυτα τα 2 εντυπα που εχει, τα εκτυπωσω και τα συμπληρωνω καθε φορα που θελω να δουλεψω με ενα μοντελο ειμαι οκ?

Αυτα ειναι οπως ακριβως τα εχει?

Κατι οσον αφορα την ελληνικη πραγματικοτητα??

Σε ευχαριστω!

Κοίτα...
Αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το πόσο θα πληρωθεί το μοντέλο.
Εγώ με τέτοια δουλευώ πλέον...

Πάντως απο την στιγμή που το μοντέλο ποζάρει (και φαίνετε αυτό) δεν μπορεί μετά να πει οτι, κοίτα δεν ήθελα να βγουν πιο έξω οι φωτογραφίες μου κτλ...

Το πιο απλό που μπορείς να κάνεις είναι απλό χαρτί που θα λέει το κάθε μοντέλο.
Το όνομα μου είναι τάδε, επιτρέπω στον τάδε φωτογράφο να με φωτογραφίσει (εσένα δηλαδή) και μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες μου για δικό του σκοπό. Βαζει και την υπογραφή της και τελος.

Τώρα αν το μοντέλο ειναι κάτω των 18, πρέπει να υπογράψει κάποιος απο τους γονείς του.

Απλά τα πράγματα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: geioann στις 26 Νοέμβριος 2009, 20:30:43
Ωραια!!

Σε ευχαριστω πολυ!

 :4


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 26 Νοέμβριος 2009, 20:42:52
Τίποτα, να'σαι καλα!  :)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psaras84 στις 28 Νοέμβριος 2009, 18:15:06
Kαλησπερα !
θελω να ανεβασω αρκετες φωτογραφιες, και να γινω συνδρομητης στο flickr.com.
ηθελα να ρωτησω αν με το ανεβασμα των φωτογραφιων μου στο συγκεκριμενο σαιτ, εξακολουθω να κατεχω τα δικαιωματα των φωτο μου ή αυτα μεταβιβαζονται αυτοματως στην yahoo ?

ειναι καλος ιστοτοπος ωστε να μοιραστω τις φωτο μου χωρις να τις χρησιμοποιησει καποιος για δικο του σκοπο ? δηλαδη, γινεται με αυτον τον τροπο μια κατοχυρωση των φωτογραφιων μου στο ονομα μου ?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 28 Νοέμβριος 2009, 18:36:40
Ναι, τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν σε εσένα. Μερικές συμβουλές αν όντως ανησυχείς για το θέμα:
  • Μην ανεβάσεις κάτι σε ανάλυση πάνω από 800x600. Στην ανάλυση αυτή ο καθένας μπορεί να δει και να κρίνει τη δουλειά σου αλλά είναι σχεδόν άχρηστο για εμπορική εκμετάλλευση.
  • Θα βάλεις by default "All rights reserved"
  • Μην μπλέξεις καθόλου με τα Getty Images.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psaras84 στις 28 Νοέμβριος 2009, 18:45:23
Ναι, τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν σε εσένα. Μερικές συμβουλές αν όντως ανησυχείς για το θέμα:
  • Μην ανεβάσεις κάτι σε ανάλυση πάνω από 800x600. Στην ανάλυση αυτή ο καθένας μπορεί να δει και να κρίνει τη δουλειά σου αλλά είναι σχεδόν άχρηστο για εμπορική εκμετάλλευση.
  • Θα βάλεις by default "All rights reserved"
  • Μην μπλέξεις καθόλου με τα Getty Images.


ευχαριστω..
οπως εχω δει, εχει επιλογη, ωστε η φωτο που ανεβαζεις να μπορει να γινει download, απο αλλους, μονο μικρου μεγεθους.
επισης ηθελα να ρωτησω αν χρειαζεται στο flickr να βαλω καποιο watermark


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 28 Νοέμβριος 2009, 20:46:08
οπως εχω δει, εχει επιλογη, ωστε η φωτο που ανεβαζεις να μπορει να γινει download, απο αλλους, μονο μικρου μεγεθους.
Θα είσαι πιό ήσυχος αν τις ανεβάζεις εξ αρχής σε μικρό μέγεθος, παρά να στηρίζεσαι σε τέτοιες προστασίες.
Παράθεση
επισης ηθελα να ρωτησω αν χρειαζεται στο flickr να βαλω καποιο watermark
Αυτό δεν έχει σχέση ειδικά με το flickr αλλά γενικότερα με το internet και είναι θέμα προσωπικής προτίμησης. Πιστεύεις ότι οι φωτογραφίες σου σε χαμηλή ανάλυση είναι τόσο σημαντικές που θα γίνουν αντικείμενο εκτεταμένης εκμετάλλευσης; Σε πειράζει πολύ αν καταλήξει κάποια φωτογραφία σου σε ένα ιδιωτικό web site;Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 28 Νοέμβριος 2009, 23:21:10
Το Flickr είναι ένα site όπως όλα τα άλλα ανοικτά sites. Τι μέτρα θα λάβεις εξαρτάται από το είδος των φωτογραφιών σου και το επίπεδο "προστασίας" που επιθυμείς. Μπορείς να μας δώσεις πρόσθετες πληροφορίες?
 
 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psaras84 στις 29 Νοέμβριος 2009, 01:44:51
απλα εχω κανει πολλες εξορμησεις μονο και μονο την φωτογραφια.
Γερανεια ορη, ορος Κιθαιρωνας, Παρνηθα  Καστορια, Λευκαδα κλπ κλπ βγαζοντας πολλες φωτο.

απλα αυτες ηθελα να τις μοιραστω με το κοινο..

χωρις να μου τις χρησιμοποιησει καποιος χωρις την αδεια μου (κατι που εχει γινει)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 29 Νοέμβριος 2009, 06:36:00
Και ποιό είδος χρήσης από τρίτους θέλεις να αποφύγεις; Γιατί από τη στιγμή που θα τις μοιραστείς με τρίτους, σίγουρα κάποιοι θα ξεπεράσουν τα όρια. Αν θέλεις να αποφύγεις την άμεσα εμπορική εκμετάλλευση, δηλαδή κάποιοι να τις κάνουν εξώφυλλα και αφίσες, ανέβασε τις εικόνες σε μικρή ανάλυση. Αν θέλεις να αποφύγεις κάθε χρήση οπουδήποτε και οποτεδήποτε, επιπρόσθετα βάλε υδατογράφημα.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psaras84 στις 29 Νοέμβριος 2009, 16:32:59
σας ευχαριστω για τις απαντησεις.
μολις γυρισα απο το φαραγγι της Γκουρας στην Δ. Παρνηθα. 10 λεπτα απο το σπιτι μου.
γυρισα με 350 φωτογραφιες ..
7 ωρες ορειβασια (σας το συνιστω)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psaras84 στις 01 Δεκέμβριος 2009, 20:59:43
μια ερωτηση.
εχω δωσει γυρω στις 800 φωτογραφιες σε εναν φιλο μου, μετα απο 3 εξορμησεις σε 3 βουνα της Αττικης.
το κακο ειναι πως του εδωσα τις πρωτοτυπες.
δεν ειναι κολλητος μου αλλα γνωστος μου και σκεφτεται να βγαλει βιβλιο.
δεν ειναι οτι δεν του εχω εμπιστοσυνη αλλα φοβαμαι μηπως τις χρησιμοποιησει χωρις την αδεια μου.

θελω να σας ρωτησω πως μπορω να κατωχυρωσω τα πνευματικα δικαιωματα στις φωτογραφιες μου αυτη τη στιγμη.

σκεφτομαι να στειλω ενα γραμμα στον εαυτο μου που να περιεχει ενα δισκακι με τις φωτογραφιες μου.
υπαρχει καποιος αλλος πιο .. λογικος τροπος ?

ευχαριστω


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 01 Δεκέμβριος 2009, 21:24:58
Απο την στιγμή που έκανες την χαζομάρα να δώσεις τις πρωτότυπες... δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτό...

Τώρα αυτό που μπορείς να κάνεις γενικότερα, είναι να κρατάς τις δικές σου ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ και να δίνεις σε χαμηλότερη ανάλυση στους άλλους.

Τράβα πχ RAW και δίνε jpg... λεω τώρα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 01 Δεκέμβριος 2009, 21:32:14
Αυτή η μέθοδος (επιστολή στον ευατό σου) κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες αποδεικνύει απλώς ότι και εσύ έχεις τα πρωτότυπα (φαντάζομαι εννοείς αρχεία RAW) την συγκεκριμένη ημερομηνία. Σαφώς καλύτερη μέθοδος είναι να τα καταθέσεις σε συμβολαιογράφο, αν και πάλι αποδεικνύεις μόνο την κατοχή, όχι την προέλευση. Επίσης μπορείς να στείλεις εξώδικο και να ζητάς να μην χρησιμοποιήσει φωτογραφίες σου χωρίς προηγούμενη ρητή άδειά σου.

Νομίζω επίσης ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα RAW ή JPEG αρχεία μπορεί να αποδειχθεί από ποιά συγκεκριμένη φωτογραφική μηχανή προέρχονται και η πληροφορία περιέχεται στο EXIF, ας με διαψεύσει κάποιος αν κάνω λάθος.
Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: liako στις 01 Δεκέμβριος 2009, 21:32:44


σκεφτομαι να στειλω ενα γραμμα στον εαυτο μου που να περιεχει ενα δισκακι με τις φωτογραφιες μου.
υπαρχει καποιος αλλος πιο .. λογικος τροπος ?

ευχαριστω

Τι θα κερδισεις με αυτο ? ? ?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 01 Δεκέμβριος 2009, 21:34:09


σκεφτομαι να στειλω ενα γραμμα στον εαυτο μου που να περιεχει ενα δισκακι με τις φωτογραφιες μου.
υπαρχει καποιος αλλος πιο .. λογικος τροπος ?

ευχαριστω

Τι θα κερδισεις με αυτο ? ? ?

Αυτό το κάνουν στα Βιβλία, σενάρια, τραγούδια.
Στις φωτογραφίες δεν πιάνει. Λογικό...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psaras84 στις 02 Δεκέμβριος 2009, 01:47:40
καμια προταση απο την στιγμη που εκανα την γκαφα και εδωσα τις πρωτοτυπες ?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 02 Δεκέμβριος 2009, 08:07:37
καμια προταση απο την στιγμη που εκανα την γκαφα και εδωσα τις πρωτοτυπες ?
Δες στην προηγούμενη σελίδα κάτω-κάτω...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: htanso21 στις 02 Δεκέμβριος 2009, 10:27:56
Κοίτα με το να τα στείλεις στον εαυτό σου, δεν κάνεις απολύτως τίποτα...
Δεν είναι σενάριο. Στο σενάριο μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί μπορούν να πουν ότι το έκλεψες, το φωτοτύπησες ή το ξαναέγραψες για να δείχνει δικό σου. Κάποιες κόλλες χαρτί είναι που έχουν κάποια κείμενα.

Αντιθέτως στην φωτογραφία άπαξ και έχεις τα γνήσια, δηλαδή αρχεία μεγάλου μεγέθους ή αρνητικά, για ποίο λόγο να το κάνεις αυτό, να τα στείλεις στον εαυτό σου για να τα έχεις απλά δυο φορές;
Αν δεν ήταν δικά σου θα είχες ή χαμηλότερης ανάλυσης φωτογραφίες ή τίποτα.
Για αυτό δεν δίνουμε ποτέ τα αρχικά, γιατί αυτά είναι που έχουν την μεγαλύτερη ανάλυση και μπορούν να αποδείξουν ότι από την στιγμή που τα έχουμε στα χέρια μας, κάτι πάει να πει αυτό.
Είναι σαν να έχουμε πχ 500 αρνητικά και να μας λένε ότι δεν είναι δικά μας... από που και ως πού;

Ας πάμε τώρα σε ένα ακραίο παράδειγμα.
Βλέπει ο φίλος μας, 5 από τις 800 φωτογραφίες του, στο βιβλίο που μας είπε (αυτό που ετοιμάζει αυτός που τις έχει τώρα) τι μπορεί να κάνει;
Μια ακραία λύση είναι τα δικαστήρια. Να κάνει μήνυση για κλοπή πνευματικής περιουσίας.
Και;
Δεν θα κερδίσει τίποτα, γιατί πως θα αποδείξει ότι είναι δικές του;
Κάλλιστα μπορεί να βγήκαν από μια παρόμοια μηχανή, κάλλιστα θα μπορεί να πει ότι η μηχανή δεν ήταν δικιά του και την δανείστηκε από τον φίλο μας.

Αν οι φωτογραφίες δεν έχουν πρόσωπα μέσα, όπου αυτά είτε με την εκεί παρουσία τους, είτε με την παρουσία τους μετά στο δικαστήριο δεν μπορούν να αποδείξουν ότι οι φωτογραφίες ανήκουν στον φίλο μας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.

Τώρα αυτό που μπορείς να κάνεις, είναι να ζητήσεις πίσω τις φωτογραφίες, ήρεμα και ευγενικά και ότι τις θες για τον Χ – Ψ λόγο...
Και να προσέχεις την επόμενη φορά που τις μοιράζεις.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 02 Δεκέμβριος 2009, 11:36:47
Παρέρχομαι το θέμα της ταχυδρόμησης αντιγράφου στον εαυτό μας. Είναι αδοκίμαστο στην Ελλάδα και αποδεικνύει ότι απλώς κατέχεις και εσύ τα "πρωτότυπα" μια συγκεκριμένη ημέρα.

Όμως μην σνομπάρεις τις πληροφορίες στο EXIF, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποια πεδία τα οποία όπως φαίνεται περιέχουν πληροφορίες για την συγκεκριμένη μηχανή (όχι απλώς το μοντέλο) και δεν είναι εύκολο να αλλοιωθούν χωρίς ειδική τεκμηρίωση.

Επίσης με ένα εξώδικο (κοστίζει λίγο) πριν την έκδοση μπορείς να έχεις αποτελέσματα, μια και ο εκδότης δεν θέλει να μπλέξει σε δικαστικές διαμάχες και προσωρινά μέτρα, άρα θα πείσει τον γνωστό σου να αφαιρέσει τις επίμαχες φωτογραφίες.

Αν θεωρείς το θέμα σημαντικό, συμβουλέψου δικηγόρο  σήμερα.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psaras84 στις 02 Δεκέμβριος 2009, 14:00:20
σας ευχαριστω για τις απαντησεις ! θα το κοιταξω το θεμα..

μερικες απο τις φωτογραφιες ειναι αυτες

http://www.flickr.com/photos/george_katopodis/sets/72157622782967505/


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: konstantina:) στις 27 Δεκέμβριος 2009, 13:25:20
Καλησπερα.
Σκεφτομαι να εγγραφω σε καποιο site με stock φωτογραφιες,αλλα πως μπορω να ειμαι σιγουρη για την ασφαλεια των πνευματικων δικαιωματων στις φωτογραφιες που θ'ανεβασω.Το ηλεκτρονικο εγγραφο λεει  οτι υπαρχουν δυο τροποι να πουλησω φωτογραφιες,ο ενας royalty free με αδεια ελευθερης χρησης και ο αλλος με rights managed οπου η τιμη πωλησης της αδειας χρησης ειναι αναλογα με την χρηση.Στιε royalty free λεει οτι οτι το copyright ανοικει στον δημιουργο και δεν δινεται αδεια μεταπωλησης.Ενω στο rights managed δεν λεει κατι αλλο.
Επισης οταν εμφανιζονται οι φωτογραφιες στην σελιδα εχουν το υδατογραφημα της εταιριας και οχι του δημιουργου (το οποιο δεν εχω καταφερει ακομα να βρω ).Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: man8os στις 04 Φεβρουάριος 2010, 14:41:22


ρίξτε μία ματιά εδώ http://doncat.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html (http://doncat.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html)

 :4 :4 :4


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: thicktheo στις 04 Φεβρουάριος 2010, 14:54:32


ρίξτε μία ματιά εδώ http://doncat.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html (http://doncat.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html)

 :4 :4 :4

...και ναι, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Νίκος Δήμου. Δυστυχώς... και η κλασσικότερη (και πιο ηλίθια) απάντηση σε ένα ξεχασμένο credit είναι "θα κάνουμε εκ των υστέρων αναφορά στο επόμενο τεύχος" - από αυτές τις αναφορές που θυμίζουν μικρές αγγελίες και δεν τις διαβάζει κανείς.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: iordkoyl στις 04 Φεβρουάριος 2010, 21:27:29
Oλα αυτα περι πνευματικων δικαιωματων ειναι σχετικα διοτι αν καποιος πχ παρει μια φωτο αλλου και την αλλαξει κατα ενα ποσοστο εγινε δικια του.Καπου ισως να γραφει οτι η προτοτυπη ειναι του ταδε αλλα κανεις δεν νοιαζεται


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Aquamarine στις 04 Φεβρουάριος 2010, 21:34:28
Oλα αυτα περι πνευματικων δικαιωματων ειναι σχετικα διοτι αν καποιος πχ παρει μια φωτο αλλου και την αλλαξει κατα ενα ποσοστο εγινε δικια του.
Μπορείς να το τεκμηριώσεις αυτό; Νομίζω κάνεις λάθος.

.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Zorz στις 10 Μάρτιος 2010, 00:12:59
Photographers rue Mandy's copyright landgrab (http://www.theregister.co.uk/2010/03/05/mandybill_orphan_works/)

"The Bill contains no deterrent to the creation of orphans, no penalties for anonymising your work, no requirement for bylines. It is a luncheon voucher for industry hungry for free and cheap content," writes professional photographer Tony Sleep. He told us the bill legalises the machinery for creating bogus orphans works.

Αυτή τη περίοδο, στη βρετανική βουλή συζητείται το νομοσχέδιο "Digital Economy Bill" (http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Economy_Bill) που μεταξύ άλλων προσπαθεί να επικαιροποιήσει το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη πνευματική ιδιοκτησία. Το πιο "ζουμερό" κομμάτι αφορά το πώς ορίζεται και αντιμετωπίζεται η πειρατεία στο Internet, υπάρχει όμως κι ένα σημείο με ιδιαίτερη σημασία για τους φωτογράφους (και όχι μόνο).
Πιο συγκεκριμένα, αλλάζει το ισχύον νομικό καθεστώς για τα "ορφανά έργα" (πνευματικά έργα των οποίων ο δημιουργός ή κάτοχος των δικαιωμάτων είναι αδύνατον να βρεθεί μετά από "εύλογη" αναζήτηση). Το πρόβλημα είναι ότι πέρα από κάποιο υδατογράφημα ή υπογραφή πάνω στην εικόνα, οι πληροφορίες στα metadata ενός αρχείου εικόνας που μπορεί να αναφέρουν το όνομα του δημιουργού είναι εξαιρετικά εύκολο να διαγραφούν, κάτι που μάλιστα κάνουν συνήθως πολλά προγράμματα επεξεργασίας εικόνας εξ'ορισμού (το να χάνουν το EXIF κλπ). Υπάρχει λοιπόν ο φόβος ότι πολλοί εκδότες (έντυποι ή ηλεκτρονικοί), πλέον θα αδιαφορούν για τη προέλευση των εικόνων που χρησιμοποιούν, είτε από αμέλεια, είτε εσκεμμένα. 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: palsoula στις 30 Αύγουστος 2010, 00:34:07
Σε ενα δημ. τραγουδι =   http://www.youtube.com/watch?v=Z0ugxfNKLpA&feature=related  προσεξα φωτ.  του -Ζαχαρια - Novus - Δημητρη Ζωγραφο, το γνωριζουν τα παιδια ?
Συγνωμη αν ποσταρω λαθος.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: vegaslyra στις 17 Φεβρουάριος 2011, 12:25:45
Καλημέρα... έχω βγάλει μία φωτογραφία την Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη και την φωτογραφία μου την είδα αναρτημένη σε ένα site με εκδρομές χωρίς να ζητήσουν την άδεια μου... τι μπορώ να κάνω γιαυτό...?

ευχαριστώ...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Μένος στις 17 Φεβρουάριος 2011, 12:45:46
Καλημέρα... έχω βγάλει μία φωτογραφία την Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη και την φωτογραφία μου την είδα αναρτημένη σε ένα site με εκδρομές χωρίς να ζητήσουν την άδεια μου... τι μπορώ να κάνω γιαυτό...?

ευχαριστώ...
Εγώ στην θέση σου, λέμε τώρα, θα επικοινωνούσα με τον διαχειριστή της  ιστοσελίδα, και θα του ζητούσα ευγενικά να αναγράψει το όνομα μου η την τοποθεσία που βρήκε την φωτογραφία στο διαδίκτυο, και ανάλογα με αυτό που θα μου έλεγε, θα έβλεπα τι θα έκανα.   


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Vrettakos στις 21 Φεβρουάριος 2011, 10:39:23
# Αυτόματα με την συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλα τα περιουσιακά δικαιώματα της φωτογραφίας μεταβιβάζονται -για όσο καιρό διαρκεί η πνευματική ιδιοκτησία- στην ΙΑΝΟS Α.Ε και ως εκ τούτου η τελευταία ρητά αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα για κάθε χρήση και δημοσίευση της φωτογραφίας (ιδίως έκδοση, πιθανές ανατυπώσεις και έκθεση φωτογραφίας).
# Η ΙΑΝΟS Α.Ε έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν, με ονομαστική αναφορά στο φωτογράφο που έχει σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 21 Φεβρουάριος 2011, 12:12:49
@Vrettakos: Δεν κατάλαβα αν το μήνυμά σου είναι απάντηση σε κάποιο προηγούμενο. Πάντως ένας διαγωνισμός με τέτοιους όρους αποτελεί μια έξυπνη μέθοδο για να φτιάξει κανείς ένα αξιόλογο φωτογραφικό αρχείο με μηδενικό κόστος.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Vrettakos στις 21 Φεβρουάριος 2011, 14:07:09
Το αναφέρω γιατί θεωρώ ότι πρέπει να έχεις θράσος για να θέτεις τέτοιους όρους σε διαγωνισμό! Πρόσεξε : χάνεις τα δικαιώματα των φωτογραφιών σου μόνο με την συμμετοχή!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 21 Φεβρουάριος 2011, 14:26:11
Φυσικά, πρόκειται για λεόντειο συμφωνία που ξεπερνάει τα όρια της απάτης. Ο IANOS (ο διπρόσωπος θεός της ρωμαϊκής αρχαιότητας - το όνομα δεν είναι τυχαίο) κάνοντας ένα δήθεν διαγωνισμό μαζεύει ένα καλό αρχείο με διάφορα θέματα και μετά είναι ελεύθερος να τα πουλάει.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: immersed στις 21 Φεβρουάριος 2011, 14:33:42
# Αυτόματα με την συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλα τα περιουσιακά δικαιώματα της φωτογραφίας μεταβιβάζονται -για όσο καιρό διαρκεί η πνευματική ιδιοκτησία- στην ΙΑΝΟS Α.Ε και ως εκ τούτου η τελευταία ρητά αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα για κάθε χρήση και δημοσίευση της φωτογραφίας (ιδίως έκδοση, πιθανές ανατυπώσεις και έκθεση φωτογραφίας).
# Η ΙΑΝΟS Α.Ε έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν, με ονομαστική αναφορά στο φωτογράφο που έχει σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό.


Μια αφελής ερώτηση:
Αν έγραφαν στους όρους "με την αποστολή φωτογραφίας Η ΙΑΝΟS Α.Ε έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί οποιαδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία του φωτογράφου ή και τον ίδιο τον φωτογράφο" κλπ κλπ θα σήμαινε κάτι;

Δεν είμαι δικηγόρος (προφανώς :P) και δεν θέλω να το παίξω έξυπνος, αλλά μερικά πράγματα δεν μπορούν να παραχωρηθούν έτσι απλά με μια συμμετοχή σε διαγωνισμό. Κάποια άλλα πράγματα δεν παραχωρούνται ούτε με συμβόλαιο.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: ArisV στις 21 Φεβρουάριος 2011, 22:09:30
Προφανώς κάποιοι όροι είναι καταχρηστικοί και αν θέλει κάποιος μπορεί να τους κυνηγήσει!
(Θυμίζει το αναγραφόμενο σε πολλά πάρκινγκ αυτοκινήτων "ουδεμία ευθύνη φέρουμε..." το οποίο - με βάση και σχετική νομολογία- είναι καταχρηστικό(τατο...).
Α
 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 22 Φεβρουάριος 2011, 12:37:27
Εγώ ξέρω ένα ρητό που λέει "Κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουργούρευε". Αν κάποιος νομίζει ότι οι φωτογραφίες του είναι όντως αξιόλογες και ότι (κάποια ημέρα θα) πωλούνται ακριβά, ας διαβάζει και τα ψιλά γράμματα στους όρους των διαγωνισμών. Η Ελλάδα είναι γεμάτη από άπληστους αεριτζήδες και απατεώνες.


 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Christos E στις 16 Σεπτέμβριος 2011, 17:35:45
Γεια σας. Σας διαβαζω καιρό αλλά τώρα ήρθε η ώρα να ρωτήσω και εγώ καπου γιατι να βοηθήσω δεν το βλεπω..  ;D . Δεν ειμαι επαγγελματίας παρα μόνο ένας παθιασμένος ερασιτεχνης. Έρχομαι στην ερώτηση λοιπον.

Πέρυσι το καλοκαιρι φωτογράφισα ένα συγγενικο ζευγάρι στην υπεροχη παραλία του χωριού μας με τα ρούχα του γάμου τους. Ο γάμος τους είχε γίνει 1 μηνα πριν. Στην συνέχεια τους παρέδωσα τις φωτογραφίες για να τις δώσουν στον φωτογράφο που είχε αναλάβει το μυστήριο για να τις ενσωματώσει στο ψηφιακό άλμπουμ αφού δεν είχε αντιρρηση.

Ένα χρόνο μετά μαθαίνω ότι ο "κύριος" αυτός έχει ένα ολόιδιο αλμπουμ με των παιδιών στο κατάστημα του σαν δείγμα. Τα παιδιά του είχαν δώσει το ελεύθερο μόνο για τις δικές τους φωτογραφίες και αυτός σαν δικαιολογία για τις δικές μου είπε τώρα πως τις έχει μόνο για να δείχνει την σύνθεση και τα χρώματα (γνώμη μου...δεν ειμαι επαγγελματιας... τα έχει κανει χάλια)

Τι θα με συμβουλεύατε να πραξω?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: LeicaR9 στις 17 Σεπτέμβριος 2011, 00:10:12
Δύσκολη περιπτωση,,,και θα σου πω γιατί...
Υπάρχουν δυο εκδοχές..καταρχήν πρέπει να σιγουρεψεις ότι έχει βάλει σαν δείγμα τις δικές σου φωτογραφίες..το λέω για να είσαι 100% σίγουρος...
Η μια εκδοχή είναι η αθώα,σχεδόν,που προφανώς έφτιαξε ένα άλμπουμ ψηφιακο για το ζευγάρι και για να μην πληρώσει ξανά στήσιμο στο ψηφιακο να έφτιαξε ένα ακόμα για δείγμα...αυτή η περιπτωση είναι και η ποιο αθώα με την έννοια ότι ίσως έγινε χωρίς δόλο και πρόθεση αλλα περισοτερρο για πρακτικούς λόγους..λάθος μεν αλλα χωρίς κακή πρόθεση..
Η δεύτερη εκδοχή , η ποιο πονηριά να του άρεσαν οι φωτογρραφιες σου και να τις χρεισιμοποιησες για δικό του όφελος..δηλαδή να τις πουλάει στους μελλοντικούς πελάτες σαν δικές του...
Νομιζω ότι καλο είναι να δεις καταρχήν το δείγμα που έχει,πήγαινε σαν πελάτης και μετα να μιλήσεις με έναν δικηγόρο...

Και οι δυο περιπτώσεις είναι λάθος απο μεριά τους αλλα προσωπικά θα προσπαθούσα να το δω και τι άνθρωπος είναι...αν μου πουλάνε μαγκιά θα τον κυνηγούσαν...
Φιλία και έπαγγελματικα...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Christos E στις 17 Σεπτέμβριος 2011, 02:27:11
Ευχαριστώ για την απάντηση αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς που είναι η δύσκολη περίπτωση. Απλά δεν γίνεται να μην είναι δικες μου οι φωτογραφιες. Μάλλον δεν το είπα καλά πριν. Ο γάμος έγινε Ιουνιου του 10 στην Αθήνα και εγώ έβγαλα φωτογραφίες 15αυγουστο 200km και άλλα τόσα ναυτικά μίλια μακρυά. Oι μονοι στην παραλία το ζευγάρι, εγώ με την γυναικα μου, κάτι φιλοι και 2 παρεες τουριστες.

Συγνώμη αλλά καμία εκδοχή δεν μου φαίνεται αθώα!!!!!!! Δηλαδή επειδή ο κύριος βαριόταν να αφαιρέσει 2 σαλόνια πχ πριν τυπώσει το δικό του θεωρείται χωρις δόλο και πρόθεση? Δηλαδή να πάρω και εγώ όλα τα βιβλία των εκθέσων που έχω συμμετάσχει κατα καιρούς και επειδή δεν έχω όρεξη και χρήματα να σβήσω τα άλλα ονόματα και να πω ότι ολα είναι δική μου δουλειά? Είναι "επαγγελματίας" και θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα από μένα τα περι πνευματικών δικαιωμάτων και το τι είναι σωστό να κάνει και τι όχι.

Τώρα για την δεύτερη περίπτωση τι να πω. Αν τις πουλάει σαν δικες του στους πελάτες τι μπορεί να γινει? Το ότι θα πάω σαν πελάτης είναι σίγουρο και ξέρω και τι θα γινει!

Το τι άνθρωπος είναι αλλάζει την πράξη? Συγνώμη αλλά μου θυμίζει τους γείτονες του δολοφόνου που λένε στην TV "είναι καλό παιδί". Το αν ειναι καλός ανθρωπακος αναιρεί την πράξη του?Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: KJordan στις 17 Σεπτέμβριος 2011, 03:21:38
Ευχαριστώ για την απάντηση αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς που είναι η δύσκολη περίπτωση. Απλά δεν γίνεται να μην είναι δικες μου οι φωτογραφιες. Μάλλον δεν το είπα καλά πριν. Ο γάμος έγινε Ιουνιου του 10 στην Αθήνα και εγώ έβγαλα φωτογραφίες 15αυγουστο 200km και άλλα τόσα ναυτικά μίλια μακρυά. Oι μονοι στην παραλία το ζευγάρι, εγώ με την γυναικα μου, κάτι φιλοι και 2 παρεες τουριστες.

Συγνώμη αλλά καμία εκδοχή δεν μου φαίνεται αθώα!!!!!!! Δηλαδή επειδή ο κύριος βαριόταν να αφαιρέσει 2 σαλόνια πχ πριν τυπώσει το δικό του θεωρείται χωρις δόλο και πρόθεση? Δηλαδή να πάρω και εγώ όλα τα βιβλία των εκθέσων που έχω συμμετάσχει κατα καιρούς και επειδή δεν έχω όρεξη και χρήματα να σβήσω τα άλλα ονόματα και να πω ότι ολα είναι δική μου δουλειά? Είναι "επαγγελματίας" και θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα από μένα τα περι πνευματικών δικαιωμάτων και το τι είναι σωστό να κάνει και τι όχι.

Τώρα για την δεύτερη περίπτωση τι να πω. Αν τις πουλάει σαν δικες του στους πελάτες τι μπορεί να γινει? Το ότι θα πάω σαν πελάτης είναι σίγουρο και ξέρω και τι θα γινει!

Το τι άνθρωπος είναι αλλάζει την πράξη? Συγνώμη αλλά μου θυμίζει τους γείτονες του δολοφόνου που λένε στην TV "είναι καλό παιδί". Το αν ειναι καλός ανθρωπακος αναιρεί την πράξη του?Αγαπητέ φίλε,

τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα, "εξάλλου το ζευγάρι τουδωσε το ελεύθερο" και αμφιβάλλω αν του είπαν "Βγάλε όμως τις άλλες φωτογραφίες!" ,επειδή δεν το σκέφτηκαν. Προφορικά λοιπόν πήρε την "άδεια" που χρειαζόταν.

Μπορείς να ζητήσεις φιλικά να αφαιρεθούν οι φωτογραγραφίες (ας κοπούν ή να καλυφθούν με λευκό χαρτί) από τον φωτογράφο ή το ζευγάρι να ζητήσει την αφαίρεση όλου του άλμπουμ. Και από και πέρα περισσότερη προσοχή που δίνεις τις φωτογραφίες σου, γιατί ο κόσμος έχει την τάση να εκμεταλλεύεται σχεδόν τα πάντα.
 
Αν θες, μπορείς να τον πας δικαστικά, εξάλλου έχεις μάρτυρες το ζευγάρι, αλλά νομίζω είναι υπερβολή, εκτός κιαν σε ενοχλεί πολύ.

Προσοχή λοιπόν.

Φιλικά
Κ.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Christos E στις 17 Σεπτέμβριος 2011, 12:51:09
Ποτέ το ζευγάρι δεν του έδωσε την άδεια για τις δικές μου φωτογραφίες παρα μόνο για τις δικές του (είχε τονιστεί ιδαίτερα γιτί ξέρουν πόσο με ενοχλεί), οπότε δεν υπάρχει ούτε προφορική άδεια ούτε τίποτα. Προφανώς μιλάμε πάντα για φιλικές αντιμετωπίσεις.
Exif data σβησμένα πάντα και πάντα έστω και ένα μικρό κροπάρισμα! Τι παραπάνω προσοχή δλδ? Πρέπει να πάρουμε όλοι ένα minilab για να τις τυπώνουμε? Αν πάω να τυπώσω τις φωτογραφίες μου έξω είναι απροσεξία?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: BAGELISGK στις 17 Σεπτέμβριος 2011, 13:16:28
Το λάθος του φωτογράφου ήταν ότι δέχτηκε  να χρησιμοποίηση
έστω και από ερασιτέχνη φώτο και να της χρησιμοποιήσει μαζί με τις δικές του
Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι της άφησε γιατί έτσι τον βόλευε .
Και κάτι άλλο κανείς πιστεύω σοβαρός επαγγελματίας δεν θα δεχτεί  δουλειά αλλουνού έστω και ερασιτέχνη ακόμη και εάν είναι καλύτερη από την δικιά του να την κάνει μίξη με την δικιά του.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Christos E στις 17 Σεπτέμβριος 2011, 13:48:28
Η βολή ενός "επαγγελματία" δηλαδή είναι ταυτόχρονα και ελαφρυντικό στοιχείο?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: LeicaR9 στις 17 Σεπτέμβριος 2011, 14:33:51
Ευχαριστώ για την απάντηση αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς που είναι η δύσκολη περίπτωση. Απλά δεν γίνεται να μην είναι δικες μου οι φωτογραφιες. Μάλλον δεν το είπα καλά πριν. Ο γάμος έγινε Ιουνιου του 10 στην Αθήνα και εγώ έβγαλα φωτογραφίες 15αυγουστο 200km και άλλα τόσα ναυτικά μίλια μακρυά. Oι μονοι στην παραλία το ζευγάρι, εγώ με την γυναικα μου, κάτι φιλοι και 2 παρεες τουριστες.

Συγνώμη αλλά καμία εκδοχή δεν μου φαίνεται αθώα!!!!!!! Δηλαδή επειδή ο κύριος βαριόταν να αφαιρέσει 2 σαλόνια πχ πριν τυπώσει το δικό του θεωρείται χωρις δόλο και πρόθεση? Δηλαδή να πάρω και εγώ όλα τα βιβλία των εκθέσων που έχω συμμετάσχει κατα καιρούς και επειδή δεν έχω όρεξη και χρήματα να σβήσω τα άλλα ονόματα και να πω ότι ολα είναι δική μου δουλειά? Είναι "επαγγελματίας" και θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα από μένα τα περι πνευματικών δικαιωμάτων και το τι είναι σωστό να κάνει και τι όχι.

Τώρα για την δεύτερη περίπτωση τι να πω. Αν τις πουλάει σαν δικες του στους πελάτες τι μπορεί να γινει? Το ότι θα πάω σαν πελάτης είναι σίγουρο και ξέρω και τι θα γινει!

Το τι άνθρωπος είναι αλλάζει την πράξη? Συγνώμη αλλά μου θυμίζει τους γείτονες του δολοφόνου που λένε στην TV "είναι καλό παιδί". Το αν ειναι καλός ανθρωπακος αναιρεί την πράξη του?Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κατι...προσωπικά είμαι με το μέρος το δικό σου και όχι του φωτογράφου,ακόμα και άν είμαι ο ίδιος επαγγελματιας φωτογράφος...Ειναι κάτι που δεν πρέπει να γίνετε..Δεν είναι κατι που το διαπραγματέυεσαι καν...
Το ποιο αθώο που σου έιπα το είπα με την έννοια αν θές της απροσεξίας της στιγμής...η ανθρώπινο λάθος..πάρτο όπως θές...δεν είναι σαν δικαιολογία,σε καμία περίπτωση..
Οσο αφορά την δευτερη περίπτωη ειναι κραυγαλαία...
Τωρα το καλός ή κακός άνθρωπος πάει στο εξής...
Αν πχ έγινε από λάθος λέω εγώ τώρα και πήγαιν ακαι του το έλεγα και μου έλεγε ένα απλα συγνώμη είναι απροσεξία μου και θα σταματήσω να τις χρεισιμοποιώθα έλεγα οκ..και τελίωσ το θέμα..
αν μου έλεγε ρε φιλαράκι εμένα δεν με ενδιαφέρει και τα σχετικά ίσως το κυνηγούσα...

Τωρα θα απορέις πώς είμαι με το μέρος σου και λέω όλα αυτά....
Απλά φίλε μου δεν θεωρώ ότι μπορείς να βρείς άκρη όχι μονο εσύ αλλα πολλές περιπτωσεις τέτοιου είδους που εμπλέκονταί και πολλοί...
Θα τσακωθείς εσύ μαζί του,θα μπεί το ζευγάρι στην μέση άντε να βάλεις και δικηγόρο..εχεις σκεφτέι άν αξίζει ή άν θα βγάλεις κάτι?
Νομίζω ότι θα παιδευτείς τσάμπα...αλαλ οτι εχεις δίκιο..100%
το ασχημο είναι ότι δεν μπορέις να το βρέις....
ακόμα και να παραδεχτέι ότι έχει τις δικές σου φωτογραφίες δεν θα κερδίσεις τίποτα πέρα από μια συγνώμη....
Εδώ χρωστάνε επιταγές και επιταγές και δεν ενδιαφέρεται κανένας....
Σορρυ που σου μιλάω έτσι αλλα σου ξαναλέω έχεις δίκιο και μακάρι να βρέις άκρη απλά  θεωρώ οτι θα παιδευτείς πολύ και δεν αξίζει..
Μιλησε μαζί του και με το ζευγάρι..θα καταφέρεις περισότερα...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Christos E στις 17 Σεπτέμβριος 2011, 14:55:06
Ευχαριστώ για την απάντηση. Αυτό είχα σκοπό να κάνω αλλά να πάω σαν πελάτης πρώτα να δω πως πλασάρει τις φωτογραφίες... Αν μου πει οτι ειναι δικες του θα του δωσω να εκτυπωσει απο το φλασακι μου φωτογραφιες που με δειχνουν να τους βγαζω εγω που εβγαζε η γυναικα μου. Φανταζομαι θα τις απομακρυνει τοτε.... Για δικηγόρους και τετοια δεν το σκεφτομαι καν!!! Λέτε να αρχισω να τρεχω με το αλμπουμ?? χαχαχαχαχαχα


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 18 Σεπτέμβριος 2011, 11:14:08
Αν τις πουλάει σαν δικες του στους πελάτες τι μπορεί να γινει?
Απορία: εκτός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή το φιλικό σου ζευγάρι και τους συμπεθέρους, ποιός θα ενδιαφερθεί να τις αγοράσει?  ???
Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Christos E στις 18 Σεπτέμβριος 2011, 13:21:05
Συγμώμη έπρεπε να βάλω "πουλάει" αντί πουλάει. Εννοώ ότι αυτός έχει το αλμπουμ σε περίοπτη θέση στο κατάστημα και το βλεπουν οι ενδιαφερόμενοι. Δεν θα ενδιαφερθεί κανένας να αγοράσει κάτι τέτοιο αλλά θα ενδιαφερθεί για να είναι αυτός ο φωτογράφος στο γάμο του. Γιατί να δείχνει δική μου δουλειά σαν δική του?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: BAGELISGK στις 18 Σεπτέμβριος 2011, 14:55:05
Εσύ έδωσες της φωτογραφίες στο ζευγάρι, το ζευγάρι όταν της έδωσε στο φωτογράφο τους, τη άραγε του είπε .ότι η φωτο είναι δικές τους  και δεν υπάρχει πρόβλημα με δικαιώματα. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είναι αφελής  επαγγελματίας να χρησιμοποιήσει δουλειά άλλου μαζί με την δικιά του και να την εκθέτη στο κατάστημα του το καλύτερο θα ήταν να πας και να του πεις τη συμβαίνει και να δείς πως θα αντιδράσει . Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psordinas στις 19 Σεπτέμβριος 2011, 15:13:04
Ποτέ το ζευγάρι δεν του έδωσε την άδεια για τις δικές μου φωτογραφίες παρα μόνο για τις δικές του (είχε τονιστεί ιδαίτερα γιτί ξέρουν πόσο με ενοχλεί), οπότε δεν υπάρχει ούτε προφορική άδεια ούτε τίποτα. Προφανώς μιλάμε πάντα για φιλικές αντιμετωπίσεις.
Exif data σβησμένα πάντα και πάντα έστω και ένα μικρό κροπάρισμα! Τι παραπάνω προσοχή δλδ? Πρέπει να πάρουμε όλοι ένα minilab για να τις τυπώνουμε? Αν πάω να τυπώσω τις φωτογραφίες μου έξω είναι απροσεξία?

Κατ'αρχάς να σου πω ότι έχεις δίκιο, οι φωτογραφίες είναι δικές σου και κακώς εκτίθενται σε κατάστημα επαγγελματία για προβολή "της δουλειάς του". Ουσιαστικά αυτό που έχει κάνει είναι κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Ποινικά κολάσιμο αδίκημα το οποίο σηκώνει μήνυση, ανακριτή, εισαγγελέα και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα με ποινές που ξεκινάνε από δύο χρόνια. Αν υποθέσουμε ότι θες να το κυνηγήσεις, πρέπει να προσλάβεις δικηγόρο, να κάνει μήνυση, να είσαι έτοιμος ν'αποδείξεις πως οι φωτογραφίες όχι μόνο είναι δικές σου αλλά είναι πρωτότυπα έργα, προϊόντα πνευματικής δημιουργίας - δηλαδή έβαλες το νιονιό σου να σκεφτεί για να τις τραβήξεις (ταχύτητες, διαφράγματα, καδραρίσματα γωνίες κλπ). Ο καταστηματάρχης θα αμυνθεί με κάποια γελοία δικαιολογία όπως μου έδωσε οκ το ζευγάρι, άρα θα πρέπει να τους έχεις ως μάρτυρες, θα πει ότι τέτοιες φωτογραφίες υπάρχουν πολλές άρα δεν υπάρχει πρωτοτυπία άρα δεν είναι έργα διανόησης, άρα δεν συντρέχει κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ κλπ. Είσαι έτοιμος για τέτοια τρεξίματα; Το ζευγάρι θα είναι οκ να είναι μάρτυρες σε μια ποινική υπόθεση κατά του φωτογράφου που τράβηξε τις φωτογραφίες του γάμου τους; Φυσικά, αν καταδικασθεί, κάνεις και μια αγωγή και ζητάς ηθική αποζημίωση γιατί δεν μπορείς να ζητήσεις και τίποτε άλλο μιας και δεν είσαι επαγγελματίας και δεν ζημιώθηκες χρηματικά.

Μπορείς πάντα να πας να μιλήσεις στον φωτογράφο και να του ζητήσεις να σου παραδώσει το συγκεκριμένο αλμπουμ ή να σε αποζημιώσει για την χρήση των φωτογραφιών σου...

Δεν υπάρχει ένας τρόπος να βρεις το δίκιο σου αλλά και σίγουρα δεν υπάρχει κανείς σίγουρος τρόπος να το βρεις. Εξαρτάται από το πόσο πολύ θέλεις ν'ασχοληθείς με το θέμα.

Επισημαίνω πως δεν είμαι δικηγόρος και η καλύτερη συμβουλή που μπορείς να πάρεις σε τέτοιοες περιπτώσεις πρωτού κάνεις οτιδήποτε είναι να μιλήσεις σε δικηγόρο, ακόμα και για "φιλική" επίλυση του θέματος.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Μάρκος1986 στις 01 Οκτώβριος 2011, 10:11:03
Αν είναι δυνατόν
http://trelogiannis.blogspot.com/2011/08/blog-post_2002.html (http://trelogiannis.blogspot.com/2011/08/blog-post_2002.html)

Δικιά μου φωτογραφία ποζάρει σε παπαδο μπλοκ και το χειρότερο ? έχει αφιέρωμα στην νηστεία. :2
 
 Εννοείται πως δεν με ρώτησε κανείς για να την πάρει και συγκεκριμένα την τσίμπησαν απο τον σχολιασμό του σιτε . και η απάντηση τους ήταν :
Παράθεση
Αγαπητέ καλή εσπέρα
Εντύπωση μας προκάλεσε η απίθανη ταύτιση  μιας φωτογραφίας που βρήκαμε ελευθέρα στο διαδίκτυο με κάποιο προσωπο. Και βέβαια δεν ρωτήσαμε ..ποιον να ρωτήσουμε ;;μάλλον έχεις άγνοια του τι ακριβώς συμβαίνει στην ζούγκλα μας !!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: immersed στις 01 Οκτώβριος 2011, 10:23:54
Φίλε Μάρκο,
Βοήθειά σου!!  :P
Αφοπλιστική η απάντηση που έλαβες. Δεν είδα πουθενά τη λέξη συγγνώμη,ε;
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το πώς κατάφερες και βρήκες τη φωτογραφία σου.
Υπάρχει κάποιος τρόπος ή κατα τύχη;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Μάρκος1986 στις 01 Οκτώβριος 2011, 10:29:41
... ήθελα να ξεκινήσω μια νηστεία μωρέ και ψαχνόμουν να δω τι παίζει στην σώου μπιζ και ξέρεις τώρα ήθελα την καλύτερη , την πιο ενημερωμένη..... 8)

τυχαία την βρήκα από γκουγκλαρισμα


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: immersed στις 01 Οκτώβριος 2011, 13:40:49
... ήθελα να ξεκινήσω μια νηστεία μωρέ και ψαχνόμουν να δω τι παίζει στην σώου μπιζ και ξέρεις τώρα ήθελα την καλύτερη , την πιο ενημερωμένη..... 8)

τυχαία την βρήκα από γκουγκλαρισμα
;D ... καλό!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alk_is στις 01 Οκτώβριος 2011, 14:44:21
Δικιά μου φωτογραφία ποζάρει σε παπαδο μπλοκ ...

Μπορεις να χρησιμοπησεις αυτο Report a Terms of Service Violation (http://www.google.com/support/blogger/bin/request.py?hl=en&contact_type=main_tos&blog_ID=7479418127797102964&blog_URL=http%3A%2F%2Ftrelogiannis.blogspot.com%2F&rd=1) επιλεγοντας για copyright issues. Αν πας πες μας μετα τι αν εγινε κατι.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Μάρκος1986 στις 01 Οκτώβριος 2011, 14:49:05
Ύστερα από μια κουβέντα μέσω μειλ , ο σα'ι'μπερ πάτερ αποφάσισε να την σβήσει την δικιά μου και έχει βάλει άλλη φωτογραφία .


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: LeicaR9 στις 01 Οκτώβριος 2011, 14:50:59
Πές τους ότι μπήκε ο διάβολος μέσα τους και κάναν μια κακή πράξη....Να πάνε κατευθείαν για εξομολόγηση και 40 μέρες νηστέια...ουτε λάδι....


ΥΓ...Το ότι η Ελλάδα είναι μπουρδέλο δεν μας κάνει πουτάνες όλους....
(Τωρα μου ήρθε αυτό αλλα μου άρεσε...)Ελπίζω να μή ενοχλέι...
το κόπιραιτ το κρατάω...χαχαχα..τι άλλο θα ακούσουμε..


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Μάρκος1986 στις 01 Οκτώβριος 2011, 14:52:49
Πές τους ότι μπήκε ο διάβολος μέσα τους και κάναν μια κακή πράξη....Να πάνε κατευθείαν για εξομολόγηση και 40 μέρες νηστέια...ουτε λάδι....


ΥΓ...Το ότι η Ελλάδα είναι μπουρδέλο δεν μας κάνει πουτάνες όλους....
(Τωρα μου ήρθε αυτό αλλα μου άρεσε...)Ελπίζω να μή ενοχλέι...
το κόπιραιτ το κρατάω...χαχαχα..τι άλλο θα ακούσουμε..


ΐσαι βλάσφημος Leica τέκνων μου


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: path_rider στις 01 Οκτώβριος 2011, 17:47:29
Βλάσφημος μεν.... σωστός δε!!! (για το σόφισμα, την κουβέντα δεν την έχω παρακολουθήσει)

 ;) 8)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: castiella στις 09 Ιούλιος 2012, 11:44:30
Καλημερα σε ολους κ καλως σας βρηκα.Ειμαι καινουρια στην παρεα κ θελω να θεσω κ γω ενα ερωτημα.Αν εχεις κανει μια φωτογραφιση (modelou) και εχεις πληρωθει για το book απ'τον πελατη και εχεις δημοσιοποιησει τις photo στο ιντερνετ(fb) γιατι αυτο ειναι το επισημο book του φωτογραφου που προβαλει την δουλεια του.Μπορει ο πελατης να σου ζητησει ναι μεν να κρατησει ο φωτογραφος το υλικο(αφου φυσικα του ανηκει) αλλα να μην δημοσιοποιησει στο ιντερνετ γιατι πολυ απλα δεν θελει ο πελατης να υπαρχουν στο ιντερνετ φωτογραφιες του.Να σημειωσω πως δεν υπηρξε ουτε επισημη χειρογραφη συμφωνια αρνησης εκ μερουςτου πελατη δημοσιοποιησεως, αλλα ουτε ομως και συμφωνια δημοσιοποιησεως. :8


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Nikiforos στις 09 Ιούλιος 2012, 12:19:02
Το δικαίωμα άρνησης δημοσίευσης (και ως τέτοια λογίζεται η ανάρτηση φωτογραφιών σε ιστιότοπο κοινωνικής δικτύωσης) το έχει ο εικονιζόμενος (ο κάθε εικονιζόμενος, είτε έγινε με τη συγκατάθεσή του η φωτογράφιση, είτε χωρίς αυτήν) το διατηρεί και το ασκεί, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνητικό (εκτός αν υπάρχει που περιγράφει επακριβώς τους όρους δημοσίευσης).
Αντίθετα είναι δικαίωμα του φωτογράφου να μπορεί να παρουσιάζει ως δουλεία του (ως book του φωτογράφου) κατ' ιδίαν σε υποψήφιο πελάτη (λχ στο μαγαζί του κλείνοντας μια συμφωνία), χωρίς εκεί να χρειάζεται κάποια ειδική άδεια.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: castiella στις 09 Ιούλιος 2012, 13:33:18
Σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση με βοηθαει πολυ.Ειμαι στην περιπτωση του εικονιζομενου και ο φωτογραφος οταν ειπα να αφαιρεθουν οι φωτο μου ειπε δεν τις αφαιρω απ'το διαδικτυο γιατι το book μου ειναι διαδικτυακο και ετσι προβαλλω την δουλεια μου οχι κατ'ιδιαν σε υποψηφιο πελατη.Λοιπον,εχω το δικαιωμα να παω δικαστικα.?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Nikiforos στις 09 Ιούλιος 2012, 13:49:31
Αυτό θα το συζητήσεις με το δικηγόρο σου και όχι σε ένα forum.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση και πριν φτάσεις στα (απίστευτα χρονοβόρα) δικαστήρια, καλό είναι να βρεις μια φόρμουλα συνεννόησης με το φωτογράφο, πριν ξεκινήσεις μια τέτοια διαδικασία.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: castiella στις 09 Ιούλιος 2012, 13:58:52
Ναι το ξερω τα δικαστηρια χασιμο χρονου ειναι και χρηματων αλλα απ'οτι βλεπω δεν υπαρχει συνεννοηση με το συγκεκριμενο ατομο δυστυχως.Απλα ρωτησα στο forum διοτι βλεπω οτι γνωριζετε πολλα για αυτα τα θεματα.Σε ευχαριστω παρα πολυ για την βοηθεια και παλι.:-)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psordinas στις 09 Ιούλιος 2012, 15:13:37
Σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση με βοηθαει πολυ.Ειμαι στην περιπτωση του εικονιζομενου και ο φωτογραφος οταν ειπα να αφαιρεθουν οι φωτο μου ειπε δεν τις αφαιρω απ'το διαδικτυο γιατι το book μου ειναι διαδικτυακο και ετσι προβαλλω την δουλεια μου οχι κατ'ιδιαν σε υποψηφιο πελατη.Λοιπον,εχω το δικαιωμα να παω δικαστικα.?

Για να καταλάβω: Εσύ είσαι το μοντέλο, ο φωτογράφος σου έκανε ένα book, δεν υπήρχε καμμία έγγραφη ή προφορική συμφωνία για την ανάρτηση των φωτογραφιών σου στο διαδίκτυο από τον φωτογράφο, σωστά;

Με επιφύλαξη (καθ'ότι δεν είμαι νομικός) ισχύουν τα εξής:
α) Ο φωτογράφος δεν δικαιούται να αναρτήσει φωτογραφίες στο διαδίκτυο χωρίς την συγκατάθεσή σου. Αυτό είναι το δικαίωμα της ιδιωτικότητας
β) Εσύ δεν έχεις δικαίωμα ν'αναρτήσεις τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο χωρίς την συγκατάθεση του φωτογράφου. Αυτό είναι το πνευματικό δικαίωμα του φωτογράφου.

Δεν χρειάζεται να τον πας δικαστικά. Μπορείς να κάνεις μια καταγγελία στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων www.dpa.gr (και συγκεκριμένα εδώ http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19035&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Καλό θα είναι να στείλεις εγγράφως στον φωτογράφο το αίτημά σου για να κατέβουν οι φωτογραφίες και να κρατήσεις screenshots των φωτογραφιών όπου αναρτώνται. Εαν είναι ανένδοτος, τότε νομίζω πως έχεις κάθε ηθικό δικαίωμα να προχωρήσεις σε καταγγελία στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν έχεις γνωμάτευση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, τότε το δικαστήριο το έχεις κερδίσει σίγουρα.

Φυσικά, όπως αναφέρθηκε, αυτά είναι γενικές συμβουλές και δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές και τις οδηγίες ενός δικηγόρου.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: lpap στις 09 Ιούλιος 2012, 19:14:02
Σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση με βοηθαει πολυ.Ειμαι στην περιπτωση του εικονιζομενου και ο φωτογραφος οταν ειπα να αφαιρεθουν οι φωτο μου ειπε δεν τις αφαιρω απ'το διαδικτυο γιατι το book μου ειναι διαδικτυακο και ετσι προβαλλω την δουλεια μου οχι κατ'ιδιαν σε υποψηφιο πελατη.Λοιπον,εχω το δικαιωμα να παω δικαστικα.?

1) Μπορείς να τον καταγγείλεις στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2) Τηλεφώνησε και στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να δείς τι θα σου πούνε.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Deorum στις 09 Ιούλιος 2012, 20:19:01
Εντάξει το τραβάτε πολύ, με οικονομική αστυνομία κτλ.

 Όπως ειπώθηκε, μπορεί να κρατήσει τις φωτογραφίες, αλλά εφόσον δεν θές εσύ (γραπτώς για να είναι ΑΥΤΟΣ καλυμμένος), δεν μπορεί να τις δημοσιοποιήσει. Να τις δείξει κατ'ιδίαν μπορεί.
 Δεν νομίζω ότι αν του πείς, πως ρώτησες και ότι δεν έχει δικαίωμα να τις έχει αναρτημένες, θα αρνηθεί να τις κατεβάσει.
 
 Βασικά, δεοντολογικοί λόγοι, επιβάλλουν να τις κατεβάσει αφού του το ζήτησες, ακόμα και να είχε το δικαίωμα! (που δεν το έχει).

ΥΓ. έκανα edit, ένα λάθος "μην" που άλλαζε όλο το νόημα.  ;D


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Major_Goose στις 14 Ιούλιος 2012, 07:56:02
Πάντως και δικαστικά να πάς δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατάφερνες κάτι ...αν και σε μια παρόμοια περίπτωση με ασφαλιστικά μέτρα, σταμάτησε άμεσα η δημόσια χρήση φωτογραφιών, αλλά με τους δικαστές ποτέ δεν είσαι σίγουρος....


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: fon302 στις 15 Ιούλιος 2012, 16:26:38
Γεια σας!

Φτιάχνω αυτό το καιρό ένα προσωπικό blog με θέμα την φωτογραφία και περισσότερο την αναλογική ασπρόμαυρη που ασχολούμαι πλέον. Θα ανεβάζω φωτογραφίες από σκαναρισμένο φιλμάκια δικιές μου και γνωστών που θα φιλοξενώ όπως και θέματα διαδικασιών σκοτεινού θαλάμου και άλλα...
Αυτό που με απασχολεί είναι πως δε θα ήθελα να πάρει κάποιος φωτογραφίες από κει μέσα! 
χωρίς να το ξέρω και ψάχνοντας μου γεννήθηκε η εξής απορία:

Δε θ'άπρεπε το ίδιο το photoshop να σου δίνει το δικαίωμα μόλις φτάσεις την εικόνα σου στο τελικό της στάδιο, με το όνομα σου γραμμένο ας πούμε κάπου στη γωνία, να κλειδώνει το αρχείο και να μην επιτρέπει περαιτέρω επεξεργασία από το ίδιο το πρόγραμμα;   


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: rama στις 08 Αύγουστος 2012, 20:03:40
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=215687
Φρέσκο αδίκημα περί χρήσης φωτογραφίας με ανθρώπους χωρίς την συγκατάθεσή τους.
Ποινή 3.000 ευρώ!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gendleman στις 08 Αύγουστος 2012, 23:05:39
Μόνο με "παθητικό" τρόπο μπορείς να προστατέψεις σίγουρα τις φωτογραφίες σου.
Είτε ανεβάζοντάς τες με χαμηλή ανάλυση (πχ το πολύ 800Χ600) είτε/και ενσωματώνοντας κάποιο (όχι αδιόρατο) watermark σε κάποιο σημείο της εικόνας που να μην μπορεί να εξαλειφθεί/αποκοπεί.
Τα άλλα είναι υποθέσεις δικηγόρων που σχεδόν ποτέ δεν αποφέρουν κάτι εκτος απ το να πληρώνονται οι ίδιοι.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 09 Αύγουστος 2012, 09:10:04
Φρέσκο αδίκημα περί χρήσης φωτογραφίας με ανθρώπους χωρίς την συγκατάθεσή τους.
Ποινή 3.000 ευρώ!
Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα παρακλάδια του άνοιξαν τους ασκούς του Αιόλου στα περί δικαιώματος προσωπικότητας, κυρίως για να μη εκτίθενται τα μέλη και οπαδοί τους που συμμετέχουν σε έκνομες δραστηριότητες. Ας πληρώσουν τώρα, εν σχέσει με το τζίρο τους πρόκειται για μικροποσό.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Prokopas στις 09 Αύγουστος 2012, 09:40:02
Κώστα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πολιτικοποιούμε τόσο  :0 Υποθέτω ότι ήταν απλά "λάθος" του δημιουργού της αφίσας και "έτυχε" να δημοσιευθεί.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: athanasios-davalas στις 09 Αύγουστος 2012, 12:51:56
Μόνο με "παθητικό" τρόπο μπορείς να προστατέψεις σίγουρα τις φωτογραφίες σου.
Είτε ανεβάζοντάς τες με χαμηλή ανάλυση (πχ το πολύ 800Χ600) είτε/και ενσωματώνοντας κάποιο (όχι αδιόρατο) watermark σε κάποιο σημείο της εικόνας που να μην μπορεί να εξαλειφθεί/αποκοπεί.
Τα άλλα είναι υποθέσεις δικηγόρων που σχεδόν ποτέ δεν αποφέρουν κάτι εκτος απ το να πληρώνονται οι ίδιοι.

Συμφωνώ και επαυξάνω. Με την σημερινή γραφειοκρατία στον χώρο της δικαιοσύνης που γίνεται μέρα με την μέρα χειρότερη απο την έλλειψη προσωπικού είναι αμφίβολο αν θα καταφέρεις κάτι στα δικαστήρια εκτός φυσικά απο το να χάσεις χρόνο και χρήμα


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: jousis στις 09 Αύγουστος 2012, 13:56:59
Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα παρακλάδια του άνοιξαν τους ασκούς του Αιόλου στα περί δικαιώματος προσωπικότητας, κυρίως για να μη εκτίθενται τα μέλη και οπαδοί τους που συμμετέχουν σε έκνομες δραστηριότητες. Ας πληρώσουν τώρα, εν σχέσει με το τζίρο τους πρόκειται για μικροποσό.

Θεωρείς δηλαδή οτι δεν έπρεπε να επιβληθεί πρόστιμο εδώ ;
Αν περάσω εγώ χαρούμενος (γιατί έκανα καλό σεξ χθες) έξω απο την ρηγίλλης , μπορεί ο αφισο-maker της νδ να με χρησιμοποιήσει για την αφίσα τους "Είναι κεφάτος, ψήφισε νδ" ;

Το θέμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα δικαιώματα του φωτογράφου. Είναι ορθή δικαστική απόφαση. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς κανέναν χωρίς την συγκατάθεσή του για ιδίο όφελος. Πόσο μάλλον οταν μιλάμε για κάτι τόσο ευαίσθητο όπως τις πολιτικές/κοινωνικές/θρησκευτικές πεποιθήσεις του.
Αν ο σύριζα όπως λες εκκίνησε διαδικασίες για το αυτονόητο αυτό δικαίωμά μου (αμφιβάλλω βασικά) , μαγκιά του.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 09 Αύγουστος 2012, 16:15:27
Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικοί για το θέμα, που διαφέρουν από χώρα σε χώρα και εξαρτώνται από τις αρχές του δικαίου (που δεν είναι παντού οι ίδιιες), από πολιτιστικούς παράγοντες και από τα εκάστοτε λόμπυ και συγκυριακά συμφέροντα.

Στην Ελλάδα ισχύει (καλώς ή κακώς) η νομοθεσία που οδήγησε στην καταδίκη. Δηλαδή το δικαστήριο πήρε νομικά σωστή απόφαση.

Το αν η νομοθεσία είναι σωστή, είναι άλλο θέμα και σίγουρα στην διαμόρφωσή της υπήρξε πολιτικό παρασκήνιο, με έντονη εμπλοκή του χώρου που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Prokopas στις 21 Αύγουστος 2012, 11:33:06
Ενδιαφέρον άρθρο (http://www.dpreview.com/news/2012/01/25/Imitated_Image_Copyright_Case) για τα πνευματικά δικαιώματα παρόμοιας φωτογραφία.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: RockerToSwallow στις 21 Αύγουστος 2012, 11:51:38
Ενδιαφέρον άρθρο (http://www.dpreview.com/news/2012/01/25/Imitated_Image_Copyright_Case) για τα πνευματικά δικαιώματα παρόμοιας φωτογραφία.

Έχουν ξεφύγει τελείως στο νησί!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Nikos4p στις 13 Σεπτέμβριος 2012, 17:50:17
Να κάνω μία ερώτηση;
Μετά από πόσα χρόνια οφείλει ο φωτογράφος να σου δώσει τα αρνητικά από ένα μυστήριο;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: vegaslyra στις 13 Σεπτέμβριος 2012, 19:28:25
Πρόσφατα εδώ στην Πόλη της Δράμας πήγα να αγοράσω γραμματόσημα, και βλέπω το μαγαζί έξω να έχει και να πουλάει μαγνητάκια με δική μου φωτογραφία... και από κάτω γράφει μόνο Δράμα. κανένας δεν ζήτησε την άδεια μου.. και όταν ρώτησα τον καταστηματάρχη που την βρήκε μου είπε ότι την έδωσε σε ένα γραφιστικό στούντιο και αυτός βρήκε την φωτογραφία από το ίντερνετ... τί μπορώ να κάνω για αυτό? 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psordinas στις 13 Σεπτέμβριος 2012, 19:51:28
Να κάνω μία ερώτηση;
Μετά από πόσα χρόνια οφείλει ο φωτογράφος να σου δώσει τα αρνητικά από ένα μυστήριο;

Ποτέ. Τ'αρνητικά (ψηφιακά αρχεία πλέον) ανήκουν στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, δηλαδή τον φωτογράφο. Εξαίρεση φυσικά αποτελεί η περίπτωση συγκεκριμένη συμφωνίας πριν την ανάθεση της δουλειάς.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psordinas στις 13 Σεπτέμβριος 2012, 19:58:57
Πρόσφατα εδώ στην Πόλη της Δράμας πήγα να αγοράσω γραμματόσημα, και βλέπω το μαγαζί έξω να έχει και να πουλάει μαγνητάκια με δική μου φωτογραφία... και από κάτω γράφει μόνο Δράμα. κανένας δεν ζήτησε την άδεια μου.. και όταν ρώτησα τον καταστηματάρχη που την βρήκε μου είπε ότι την έδωσε σε ένα γραφιστικό στούντιο και αυτός βρήκε την φωτογραφία από το ίντερνετ... τί μπορώ να κάνω για αυτό? 

Μήνυση για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και αγωγή για διαφυγόντα κέρδη από την πώληση των μαγνητών... εφ'όσον φυσικά η φωτογραφία είναι πρωτότυπη (δεν υπάρχει δλδ το ίδιο θέμα τραβηγμένο με τον ίδιο τρόπο). Κοινώς, ρώτα δικηγόρο.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: vegaslyra στις 14 Σεπτέμβριος 2012, 11:17:51
Πρόσφατα εδώ στην Πόλη της Δράμας πήγα να αγοράσω γραμματόσημα, και βλέπω το μαγαζί έξω να έχει και να πουλάει μαγνητάκια με δική μου φωτογραφία... και από κάτω γράφει μόνο Δράμα. κανένας δεν ζήτησε την άδεια μου.. και όταν ρώτησα τον καταστηματάρχη που την βρήκε μου είπε ότι την έδωσε σε ένα γραφιστικό στούντιο και αυτός βρήκε την φωτογραφία από το ίντερνετ... τί μπορώ να κάνω για αυτό? 

Μήνυση για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και αγωγή για διαφυγόντα κέρδη από την πώληση των μαγνητών... εφ'όσον φυσικά η φωτογραφία είναι πρωτότυπη (δεν υπάρχει δλδ το ίδιο θέμα τραβηγμένο με τον ίδιο τρόπο). Κοινώς, ρώτα δικηγόρο.

τι εννοείς προτότυπη..? πολύς κόσμος βγάζει εκείνο το μέρος... αλλά η συγκεκριμένη έχει επεξεργαστεί από εμένα και έχει άλλη ομορφιά... η φωτογραφία είναι αυτή..

http://photothessaloniki.ning.com/photo/kathrhephtes-chromhaton?context=user


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psordinas στις 14 Σεπτέμβριος 2012, 14:41:49

τι εννοείς προτότυπη..? πολύς κόσμος βγάζει εκείνο το μέρος... αλλά η συγκεκριμένη έχει επεξεργαστεί από εμένα και έχει άλλη ομορφιά... η φωτογραφία είναι αυτή..

http://photothessaloniki.ning.com/photo/kathrhephtes-chromhaton?context=user

Ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων ορίζει πως ένα έργο πρέπει να είναι προϊόν διανόησης και πνευματικής εργασίας και πρωτότυπο. Αν πχ, πας στην Αθήνα και τραβήξεις την Ακρόπολη από την Διον. Αρεοπαγίτου και αυτή την φωτογραφία στην κλέψει κάποιος, θα ισχυρισθεί (ο δικηγόρος του φυσικά) πως η φωτογραφία δεν είναι πρωτότυπη γιατί υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες από διάφορους φωτογράφους, άρα δεν είναι πρωτότυπη, άρα δεν υπάρχει και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορώ να κρίνω αν η φωτογραφία σου είναι πρωτότυπη ή όχι, αυτό είναι κάτι που πιθανώς θα φέρει σαν επιχείρημα ο αντίδικος σε τυχόν δίκη και μένει σε εσένα ν'αποδείξεις πως είναι. Πολύ χονδρικά η εξήγηση. Περισσότερα μπορεί να σου πει ένας δικηγόρος.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: KostasT στις 14 Σεπτέμβριος 2012, 16:37:58
psordinas,
ο χαρακτηρισμός "πρωτότυπο" εννοεί το αρχικό δημιούργημα και οχι αυτό που εννοείς εσυ.
Στην περίπτωση του φίλου μας ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΠΟΙΟΙΟΣ-πολυ περιισσότερο οικονομικό-ο νόμος είναι με το μέρος του.
Αμεση επικοινωνία με την εταιρεία που κατασκευάζει τα αντικείμενα και ζητάς ή την απόσυρσή τους ή το χρηματικό ποσό που εσύ κοστολογείς την φωτογραφία σου-εννοείται οτι θα παραδώσεις την αρχική.
Είναι καραμπινάτη περίπτωση και ένας δικηγόρος-αν δεν συμβιβαστεί η άλλη πλευρά-θα "κλέψει εκκλησία" εκτός εαν η άλλη πλευρά παρουσιάσει το συμβόλαιο παραχώρησης μιας ΑΚΡΙΒΩΣ ίδιας φωτογραφίας με την δική σου.
Μια μικρή υπογραφή λοιπόν στις φωτογραφίες σου είναι απαραίτητη.
(Παρεπιπτόντως πολύ ωραία φωτογραφία(HDR?)!) :0


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: psordinas στις 14 Σεπτέμβριος 2012, 16:49:16
psordinas,
ο χαρακτηρισμός "πρωτότυπο" εννοεί το αρχικό δημιούργημα και οχι αυτό που εννοείς εσυ.
Στην περίπτωση του φίλου μας ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΠΟΙΟΙΟΣ-πολυ περιισσότερο οικονομικό-ο νόμος είναι με το μέρος του.
Οχι, δυστυχώς είναι αυτό που εννοώ εγώ. Είμαι μάρτυρας σε παρόμοια υπόθεση και το βασικό ζητούμενο της δικηγόρου ήταν να αποδείξει πως η φωτογραφία για την οποία η υπόθεση ήταν όντως προϊόν πνευματικής εργασίας. Το αν κατέχεις το πρωτότυπο υλικό δεν σημαίνει ότι είναι και πνευματικό έργο, πρέπει να το αποδείξεις. Η γκρίζα ζώνη στις υποθέσεις κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: KostasT στις 14 Σεπτέμβριος 2012, 21:40:37
psordinas,
ο χαρακτηρισμός "πρωτότυπο" εννοεί το αρχικό δημιούργημα και οχι αυτό που εννοείς εσυ.
Στην περίπτωση του φίλου μας ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΠΟΙΟΙΟΣ-πολυ περιισσότερο οικονομικό-ο νόμος είναι με το μέρος του.
Οχι, δυστυχώς είναι αυτό που εννοώ εγώ.

Σε αυτό μάλλον έχεις δίκιο:http://www.nb.org/blog/?p=1770 (http://www.nb.org/blog/?p=1770)

Στην περίπτωση του φίλου μας ωστόσο,ακόμα και αν θεωρηθεί ότι δεν είναι "πρωτότυπο" θεωρώ ότι από την στιγμή που αυτό χρησιμοποιήθηκε,και κατά κύριο λόγο μάλιστα,προκειμένου κάποιος να εισπράξει όφελος,πως έχει τον νόμο με το μέρος του και δικαιούται νόμιμης αμοιβής.
Ισως οι πιο έμπειροι σε αυτά τα θέματα να μας βοηθήσουν περισσότερο.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 15 Σεπτέμβριος 2012, 13:53:46
Σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελβετία, Σκανδιναυϊκές χώρες) το πρόβλημα της πρωτοτυπίας μιας φωτογραφίας είναι γνωστό από χρόνια και αντανακλάται στις αντίστοιχες νομοθεσίες. Εκεί διαχωρίζουν την "απλή φωτογραφία" από το "φωτογραφικό έργο", αν και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να τεθούν αντικειμενικά κριτήρια. Στις χώρες αυτές οι "απλές φωτογραφίες" επίσης τυγχάνουν προστασίας αλλά με μικρότερη διάρκεια. Τα φωτογραφικά έργα προστατεύονται όπως οι πίνακες ζωγραφικής και τα χαρακτικά.

Πιθανώς ο διαχωρισμός έγινε για να περιορισθεί το φαινόμενο των ορφανών έργων, δηλαδή δεκάδες χιλιάδες παλαιές "απλές φωτογραφίες" με ενδιαφέρον ιστορικό περιεχόμενο που δεν μπορούν να δημοσιευθούν νόμιμα γιατί είναι άγνωστα τα στοιχεία του φωτογράφου και, ιδίως, το έτος θανάτου του.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Matzore στις 19 Σεπτέμβριος 2012, 02:40:14
ΟΚ ..
Ας υποθέσουμε ότι δουλεύεις σε μιά ...σχολή σκι (ή ορειβασίας ή ότι άλλο σας ταιριάξει), και μέσα στα καθήκοντά σου , (με μία έξτρα χρέωση στον μαθητή από την οποία παίρνεις και εσύ ένα μέρος) είναι να τον τραβήξεις κάποιες φωτό (ίσως και βίντεο), πηγαίνοντας μαζί του (κατάβαση, αναρίχηση κ.λ.π.) κι βέβαια να του τις παραδώσεις μετά το τέλος του μαθήματος (σε όποια μορφή).
Τι δικαιώματα έχεις εσύ (η σχολή ,ή ο μαθητής) πάνω στο υλικό?
Εννοώ ότι στην σπάνια περίπτωση που θα πετύχεις μιά εξαιρετική φωτογραφία ικανή να πληρωθεί από ένα ανάλογο π.χ. περιοδικό, μπορείς να το κάνεις?
Και αν ναι, έχεις να φοβάσαι κάτι?
Και γιά να το κάνω λίγο πιό δύσκολο ας υποθέσουμε ότι ο μαθητής έχει υπογράψει κείμενο που τον ενημερώνει γιά το ενδεχόμενο κάποιες φωτό του να χρησιμοποιηθούν γιά ...promotion του σπορ και της σχολής.

 ???


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 22 Σεπτέμβριος 2012, 22:41:10
Η πατρότητα της φωτογραφίας (και γενικώς το ηθικό δικαίωμα) παραμένει στον λήπτη της φωτογραφίας. Για το δικαίωμα δημοσίευσης (το λεγόμενο copyright) θα πρέπει να υπάρχει γραπτή συμφωνία που ρυθμίζει το δικαίωμα χρήσης από τα τρια ενδιαφερόμενα μέρη, διαφορετικά ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου και κερδίζει όποιος έχει καλύτερο δικηγόρο. 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: homo photographicus στις 10 Νοέμβριος 2012, 11:29:03

Η επιτυχία της CAPIC (η Canadian Association of Professional Image Creators) η οποία όμως απ ότι φαίνεται είναι πάρα πολύ οργανωμένη http://www.capic.org/photographer-and-illustrator-news.
Έχουν Νομικά κατοχυρωμένο το copyright


                      (δεν μεταφράζω, γιατί όλοι πλέον ξέρουν Αγγλικά)

November 7, 2012

    A GREAT VICTORY FOR CANADIAN PHOTOGRAPHERS
    OTTAWA
    November 7, 2012

At last, Canadian photographers own their copyright.

The Canadian Association of Professional Image Creators (CAPIC) would like to congratulate all Canadian photographers in Canada on this important date and pivotal achievement in the photographic industry. As of today, Canadian photographers now officially own the copyright to all of their work whether the photograph is commissioned or not, thanks to the new Copyright law.

The principle of protecting photographers' ownership rights started 65 years ago by Henri Cartier-Bresson, who founded Magnum with Robert Capa and David Seymour. Magnum assured that a photographer's image belonged to the photographer and not to the commissioner of the work.

In Canada, all other artists have already owned the copyrights to their work and thanks to this new law, Canadian photographers, albeit the last in the industrialized world, now have all legal rights to their images.

CAPIC has been working towards this monumental achievement in Canada for more than 20 years through lobbying efforts and could not have achieved this truly important mission without the support of its members, who have contributed financially, morally and offered countless volunteer hours towards this major effort led by CAPIC National Copyright Chair, Andre Cornellier.

The Professional Photographers of Canada (PPOC) were a valuable partner in this achievement as well as the lobbying firm Temple Scott Associates for their work in Ottawa.

''I would like to thank the team that worked so patiently and for so long,'' commented Cornellier. ''Finally we have won a right due to us as artists. Thank you to Canadian photographers across the country for your support and patience and to André Amyot and Brian Boyle of PPOC for your work. It has been worth it.''

CAPIC will be providing more information on the direct effects of the law for Canadian photographers in the week to come as we celebrate this important Canadian achievement.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Thanos. στις 07 Φεβρουάριος 2013, 15:58:16
Γνωστό ελληνικό ειδησεογραφικό site έχει σαν πάγια τακτική του να χρησιμοποίει στα άρθρα του φωτογραφίες από το flickr γράφοντας μόνο το όνομα του άτομου και την πηγή δλδ thanos/flickr χωρίς να παίρνει την άδεια από τον φωτογράφο.

Έχω βρει φωτογραφίες μου, που είχα αναρτήσει στο flickr,  σε κάποια άρθρα τους  και μάλιστα κάποιες απ αυτές είχαν ζητηθεί από πρακτορείο εξωτερικού οι οποίοι  είχαν τα αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης.Φυσικα κανείς από το συγκεκριμένο site δεν είχε επικοινωνήσει μαζί μου για να ζητήσει την άδεια, ούτε με το πρακτορείο για να χρησιμοποιήσει τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Αντί ν απευθυνθώ στο πρακτορείο μου και να κινηθούν αυτοί νομικά εναντίον τους , έστειλα εγώ ο ίδιος ένα email ζητώντας τους να αφαιρέσουν τις φωτο μου αλλιώς ν απευθυνθούν στο πρακτορείο μου και να πληρώσουν για την χρήση τους.Η ανταπόκριση τους βέβαια ήταν άμεση και μέσα σε λίγες ώρες οι φωτο είχαν αφαιρεθεί αφού μου είχαν ζητήσει 30 φορές συγγνώμη .Φυσικά,  ούτε λόγος να τις αγοράσουν.

Ο λόγος που γράφω όλα αυτά είναι γιατί βλέπω οτι το έχουν κάνει πάγια τακτική να μπαίνουν στο flickr και να διαλέγουν τσάμπα όποια φωτο τους αρέσει χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν,  εκμεταλλευόμενοι την άγνοια του κόσμου γύρω από τα δικαιώματα του, κλεβοντας τις δουλειες διαφορων φωτογραφων.

Θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουν οτι υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Art στις 07 Φεβρουάριος 2013, 16:03:40
Γνωστό ελληνικό ειδησεογραφικό site έχει σαν πάγια τακτική του να χρησιμοποίει στα άρθρα του φωτογραφίες από το flickr γράφοντας μόνο το όνομα του άτομου και την πηγή δλδ thanos/flickr χωρίς να παίρνει την άδεια από τον φωτογράφο.

Έχω βρει φωτογραφίες μου, που είχα αναρτήσει στο flickr,  σε κάποια άρθρα τους  και μάλιστα κάποιες απ αυτές είχαν ζητηθεί από πρακτορείο εξωτερικού οι οποίοι  είχαν τα αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης.Φυσικα κανείς από το συγκεκριμένο site δεν είχε επικοινωνήσει μαζί μου για να ζητήσει την άδεια, ούτε με το πρακτορείο για να χρησιμοποιήσει τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Αντί ν απευθυνθώ στο πρακτορείο μου και να κινηθούν αυτοί νομικά εναντίον τους , έστειλα εγώ ο ίδιος ένα email ζητώντας τους να αφαιρέσουν τις φωτο μου αλλιώς ν απευθυνθούν στο πρακτορείο μου και να πληρώσουν για την χρήση τους.Η ανταπόκριση τους βέβαια ήταν άμεση και μέσα σε λίγες ώρες οι φωτο είχαν αφαιρεθεί αφού μου είχαν ζητήσει 30 φορές συγγνώμη .Φυσικά,  ούτε λόγος να τις αγοράσουν.

Ο λόγος που γράφω όλα αυτά είναι γιατί βλέπω οτι το έχουν κάνει πάγια τακτική να μπαίνουν στο flickr και να διαλέγουν τσάμπα όποια φωτο τους αρέσει χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν,  εκμεταλλευόμενοι την άγνοια του κόσμου γύρω από τα δικαιώματα του, κλεβοντας τις δουλειες διαφορων φωτογραφων.

Θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουν οτι υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα...


Ποιό ελληνικό site είναι αυτό; Αυτό που κάνει είναι παράνομο.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Thanos. στις 07 Φεβρουάριος 2013, 16:07:23
Sorry αλλα για ευνοητους λογους δεν μπορω να το πω δημοσιως.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Thanos. στις 07 Φεβρουάριος 2013, 16:14:18
Εχω στειλει mail σε 6-7 φωτογραφους που ειδα στα αρθρα και περιμενω απαντηση απ αυτους για να βεβαιωθω οτι και σε αλλους ενεργησαν οπως και στην δικη μου περιπτωση.

Μέχρι να απαντήσουν, επιφυλάσσομαι όσον αφορά σ αυτα που είπα περι «πάγιας τακτικής».


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: geo7 στις 07 Φεβρουάριος 2013, 18:19:00
Εδω υπαρχει μια καλη ιστοσελιδα η οποια εξηγει τα
παντα για το τι μπορειτε να κανετε αν σας κλεψουν τις φωτογραφιες σας.

http://www.picturedefense.blogspot.gr/

Και εδω ενα βιντεο.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OQR-CAr0-s8Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Art στις 08 Φεβρουάριος 2013, 13:36:27
Sorry αλλα για ευνοητους λογους δεν μπορω να το πω δημοσιως.Κακώς δεν το λες, δεν υπάρχει λόγος να μην το πεις, είναι παράνομοι και πρέπει να μαθευτεί έτσι ώστε να σταματήσουν να το κάνουν αυτό. Δεν φτάνει που στο χώρο δίνουν ψίχουλα στους φωτογράφους (και αυτά αν τα δώσουν) τώρα κλέβουν και απο πάνω, τι τώρα, καιρό τώρα. Πιστεύω πρέπει όπως και δήποτε να αναφέρεις και το λινκ, το site, να ειδοποιηθούν άλλοι χρήστες του flickr που τους έχουν κλέψει παράνομα τις φωτογραφίες καθώς και να το κυνηγήσεις/κυνηγήσετε νομικά. Δεν έπρεπε να τους ειδοποιήσεις και να αρκεστείς σε μια συγγνώμη έπρεπε να βάλεις κατευθείαν δικηγόρο και να απαιτήσεις αποζημίωση.

Πες μας το site. Πρέπει να ξέρουμε και να το διαδώσουμε. Δεν έχει να φοβηθείς ή να χάσεις τίποτα.

Δηλαδή άμα μπούνε σπίτι σου και σου πάρουν τη μηχανή σου και άλλα τιμαλφή και δεις ποιοι είναι απο την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού δεν θα πας στην αστυνομία;; Και αν τύχει να είναι γνωστοί σου δεν θα τους καταδώσεις και θα περιμένεις να σου πουν συγγνώμη;;;; Είναι κλέφτες και πρέπει να τους καταγγείλουμε.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Thanos. στις 08 Φεβρουάριος 2013, 15:01:19
Εχεις δικιο σ αυτα που λες και ηδη εχω ερθει σ επαφη με δικηγορο για να κινηθω νομικα εναντιον τους.

Εχω παρει απαντηση και απο 5 φωτογραφους οι οποιοι δεν ειχαν την παραμικρη ενημερωση απο το συγκεκριμενο site.

Αρα απ οτι φαινεται οι τυποι το εχουν κανει συστημα να μπαινουν στο flickr και να τσιμπανε οποια φωτο γουσταρουν χωρις να δινουν λογαριασμο σε κανενα και με κανενα κοστος.

Ν Τ Ρ Ο Π Η


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: koybi στις 08 Φεβρουάριος 2013, 15:53:28
Μήπως είναι το site που “πρωταγωνιστεί” στο χώρο;
Όποιος κατάλαβε... κατάλαβε.
Σε κάθε περίπτωση πάρτους και τα σώβρακα γιατί έχει παραγίνει το κακό.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: creedence στις 08 Φεβρουάριος 2013, 16:24:15
Οφείλεις να το πεις, να μας ενημερώσεις, εφ' όσον είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες.
Αλλωστε ένας από τους λόγους ύπαρξης του dpgr είναι η σωστή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Thanos. στις 08 Φεβρουάριος 2013, 17:28:00
Sorry φίλε μου αλλά η συμβουλή του δικηγόρου ήταν να μην δημοσιοποιήσω σε καμία περίπτωση το όνομα του site.Νομίζω όμως ότι δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ποιο είναι το site που στα άρθρα του χρησιμοποιεί φωτο από το flickr γράφοντας στην λεζάντα την πηγή (flickr)και το όνομα του φωτογράφο.

O φίλος παραπάνω το είπε πολύ σωστά…

Οποίος κατάλαβε…κατάλαβε


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alex46 στις 08 Φεβρουάριος 2013, 18:38:06
κανονικα επρεπε να μαθευτει το ονομα .... δεν του κανεις κακο ... ισα ισα ενημερωνεις τον κοσμο για το τι γινετε και συμβαινει ... εγω πχ δεν μπορω να μπω να κοιταξω εαν το εν λογο σαιτ που λες μου εχει κλεψει τις φωτος μου ... πως να το κανω που δεν ξερω πιο ειναι ..


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: koybi στις 08 Φεβρουάριος 2013, 18:40:39
Οποίος κατάλαβε…κατάλαβε

Κατάλαβα. Είναι λυπηρό το ότι ο δημιουργός του εν λόγο site είναι και ο ίδιος μανιώδης ερασιτέχνης φωτογράφος. Λέτε να τον δούμε σε κάποια από τις εκπομπές ρεπορτάζ όπου πρωταγωνιστεί σε ιδιωτικό κανάλι να κάνει έρευνα για τον σεβασμό της πνευματικής εργασίας/ιδιοκτησίας;


@alex46
Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις. Υπάρχει ο κίνδυνος ο Thanos να αντιμετωπίσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Art στις 08 Φεβρουάριος 2013, 19:38:51
Εχεις δικιο σ αυτα που λες και ηδη εχω ερθει σ επαφη με δικηγορο για να κινηθω νομικα εναντιον τους.

Εχω παρει απαντηση και απο 5 φωτογραφους οι οποιοι δεν ειχαν την παραμικρη ενημερωση απο το συγκεκριμενο site.

Αρα απ οτι φαινεται οι τυποι το εχουν κανει συστημα να μπαινουν στο flickr και να τσιμπανε οποια φωτο γουσταρουν χωρις να δινουν λογαριασμο σε κανενα και με κανενα κοστος.

Ν Τ Ρ Ο Π Η

Φυσικά και το έχουν κάνει σύστημα. Είναι απαράδεκτοι. Πιστεύω να έχεις καλό δικηγόρο , μπορείτε να διεκδικήσετε γερή αποζημίωση.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: creedence στις 08 Φεβρουάριος 2013, 20:12:06
Οποίος κατάλαβε…κατάλαβε

Κατάλαβα. Είναι λυπηρό το ότι ο δημιουργός του εν λόγο site είναι και ο ίδιος μανιώδης ερασιτέχνης φωτογράφος. Λέτε να τον δούμε σε κάποια από τις εκπομπές ρεπορτάζ όπου πρωταγωνιστεί σε ιδιωτικό κανάλι να κάνει έρευνα για τον σεβασμό της πνευματικής εργασίας/ιδιοκτησίας;


@alex46
Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις. Υπάρχει ο κίνδυνος ο Thanos να αντιμετωπίσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.


Εφ' όσον έχει την ηλεκτρονική αλληλογραφία με το site που χρησιμοποίησε τις εικόνες χωρίς την άδειά του, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για συκοφαντική δυσφήμιση. Αν του είπε κάτι τέτοιο ο δικηγόρος του, τότε καλά θα κάνει να απευθυνθεί σε άλλον, αλλιώς "το χάσαμε το κορμί πατριώτη"...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Nikiforos στις 08 Φεβρουάριος 2013, 21:39:07
Συνήγορος του διαβόλου να το πω, αλλά θα το τολμήσω (παρά το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση, οφείλει κάποιος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια φωτογραφία, να επικοινωνήσει, τουλάχιστον, με το φωτογράφο):

Με ποιον τρόπο στοιχειοθετείται το αδίκημα όταν:

α. Οι φωτογραφίες έχουν άμεση αναφορά όχι μόνο στο δημιουργό, αλλά και στον ιστιότοπο όπου αναρτώνται (με ένα απλό googlάρισμα, πέφτεις αμέσως πάνω στη σελίδα του φωτογράφου στο flickr).

β. Οι φωτογραφίες "διακοσμούν" ένα κείμενο - δεν αποτελούν θέμα του και το κυριότερο δεν παρουσιάζονται ως έργο τρίτου -  και ένας πιθανός ισχυρισμός του τύπου: "απλά προωθώ την καλή φωτογραφία που συναντώ στο internet και για το λόγο αυτό παραπέμπω άμεσα στο δημιουργό - site ανάρτησης" από τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας, μάλλον δείχνει καλές προθέσεις (ακόμη και αν ακολουθείται εσφαλμένος τρόπος) ενός ερασιτέχνη φωτογράφου (όπως είναι ο ίδιος, αναφέρθηκε παραπάνω), οι οποίες (καλές προθέσεις) ενισχύονται από:

γ. Άμεσο κατέβασμα των φωτογραφιών, μετά από έγγραφη διαμαρτυρία του δημιουργού και απολογητικά mail

Παράθεση
Η ανταπόκριση τους βέβαια ήταν άμεση και μέσα σε λίγες ώρες οι φωτο είχαν αφαιρεθεί αφού μου είχαν ζητήσει 30 φορές συγγνώμη

Γιατί τα σημειώνω όλα αυτά; Γιατί θεωρώ απίθανο, μια τέτοια υπόθεση να οδηγήσει σε αποζημίωση.
Αν ο στόχος είναι μια δημόσια συγνώμη προς το φωτογράφο ή προς το σύνολο των θιγόμενων φωτογράφων, έχει κάποιο νόημα. Και φυσικά έχει νόημα να "κυνηγήσει" κανείς την υπόθεση και για έναν ακόμη λόγο: Να υιοθετηθεί η πρακτική που αναφέρω στην πρώτη παράγραφο, απ' όλους, ακόμη κι αυτούς που πιθανά έχουν "καλές προθέσεις" (είτε τις έχουν, είτε ισχυρίζονται ότι τις έχουν).


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Thanos. στις 08 Φεβρουάριος 2013, 22:50:03
Αγαπητέ το οτι θα προσφύγω στην δικαιοσύνη δεν το κανω για να αποκόμισω αποζημίωση αλλα για να σταμαματησουν καποιοι να περνιουνται για έξυπνοι και εμεις τα κορόιδα...

Και πραγματικα τις βρισκω εντελώς άστοχες τις τοποθετήσεις σου...
Αν συντρέχουν οι α, β , γ προϋπόθεση που αναφέρεις θα μπορει οποιοσδήποτε να χρησιμοποιεί τις φωτο μου στο site του χωρις να με ρωτήσει???
Αν θελεις εσυ μπορεις να τις δωριζεις αλλα εγω δεν πρόκειται σε καμια περίπτωση να δεχτω μια τέτοια καταπάτηση των πνευματικών μου δικαιωμάτων...

Πραγματικα εμεινα μ ανοιχτο το στομα με τις τοποθετήσεις σου και περιμενα να εισαι περισσότερο ευαισθητοποιημενος σχετικά με την πνευματικά ιδιοκτησία των φωτογράφων...

 Κρίμα....


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Nikiforos στις 08 Φεβρουάριος 2013, 23:06:16
Αγαπητέ το οτι θα προσφύγω στην δικαιοσύνη δεν το κανω για να αποκόμισω αποζημίωση αλλα για να σταμαματησουν καποιοι να περνιουνται για έξυπνοι και εμεις τα κορόιδα...

Και πραγματικα τις βρισκω εντελώς άστοχες τις τοποθετήσεις σου...
Αν συντρέχουν οι α, β , γ προϋπόθεση που αναφέρεις θα μπορει οποιοσδήποτε να χρησιμοποιεί τις φωτο μου στο site του χωρις να με ρωτήσει???
Αν θελεις εσυ μπορεις να τις δωριζεις αλλα εγω δεν πρόκειται σε καμια περίπτωση να δεχτω μια τέτοια καταπάτηση των πνευματικών μου δικαιωμάτων...

Πραγματικα εμεινα μ ανοιχτο το στομα με τις τοποθετήσεις σου και περιμενα να εισαι περισσότερο ευαισθητοποιημενος σχετικά με την πνευματικά ιδιοκτησία των φωτογράφων...

 Κρίμα....


Δεν ξέρω τι ακριβώς κατάλαβες από όσα γράφω, φοβάμαι όχι πολλά, αν κρίνω από τα εσφαλμένα (και μάλλον θυμωμένα) συμπεράσματά σου.
 
Πάντως με ενδιαφέρει πολύ το όλο θέμα και εύχομαι να μας ενημερώσεις για την προσφυγή σου στη δικαιοσύνη, καθώς και για την εξέλιξη της υπόθεσης.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Thanos. στις 08 Φεβρουάριος 2013, 23:21:39
Μαλλον φίλε μου εσυ δεν εχεις καταλαβει τι σημαινει "πνευματικό δικαίωμα" και την σπουδαιότητα του...

Απογοητευμένος ειμαι με τα γραφόμενά σου, οχι θυμωμένος...

Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Nikiforos στις 08 Φεβρουάριος 2013, 23:29:48
Μαλλον φίλε μου εσυ δεν εχεις καταλαβει τι σημαινει "πνευματικό δικαίωμα" και την σπουδαιότητα του...

Απογοητευμένος ειμαι με τα γραφόμενά σου, οχι θυμωμένος...


Τότε σκέψου, αγαπητέ, αν απογοητεύεσαι από όσα γράφω, ότι μπορεί και να τα ακούσεις αυτά (είτε τα ίδια, είτε κάποια παραπλήσια) ή άλλα ακόμη πιο απογοητευτικά (κατά την άποψή σου πάντα) και μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Δε συζητάω καν το πότε θα εκδικαστεί μια τέτοια υπόθεση, ούτε το χρόνο και το χρήμα που θα χάσεις.

Αυτό είναι που δεν έπιασες με την πρώτη αγαπητέ φίλε, κάτι λίγα μπορεί να ξέρω κι εγώ.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: mandragoras στις 09 Φεβρουάριος 2013, 00:33:06
Μαλλον φίλε μου εσυ δεν εχεις καταλαβει τι σημαινει "πνευματικό δικαίωμα" και την σπουδαιότητα του...

Απογοητευμένος ειμαι με τα γραφόμενά σου, οχι θυμωμένος...
ο κυριος που σου λεει αυτα που σου λεει να εισαι σιγουρος οτι ξερει πολυ περισοτερα απο αυτα που καταλαβαινεις..οποτε ακουσε λιγο με πιο καθαρο μυαλο και μην τα περνεις προσωπικα..

αλωστε δεν ακουσα κατι υπερβολικο που να ερχεται σε αντιθεση με την ουσια του θεματος.. ;)Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Thanos. στις 09 Φεβρουάριος 2013, 02:16:41
Μαλλον φίλε μου εσυ δεν εχεις καταλαβει τι σημαινει "πνευματικό δικαίωμα" και την σπουδαιότητα του...

Απογοητευμένος ειμαι με τα γραφόμενά σου, οχι θυμωμένος...
ο κυριος που σου λεει αυτα που σου λεει να εισαι σιγουρος οτι ξερει πολυ περισοτερα απο αυτα που καταλαβαινεις..οποτε ακουσε λιγο με πιο καθαρο μυαλο και μην τα περνεις προσωπικα..

αλωστε δεν ακουσα κατι υπερβολικο που να ερχεται σε αντιθεση με την ουσια του θεματος.. ;)


Θα σε παρακαλούσα τις υποδείξεις και προσβλητικα σχολια τύπου "αυτος ξερει πολυ περισσότερα απ αυτα που καταλαβαίνεις" να τα κρατησεις για τον εαυτο σου...


Τωρα όσον αφορά τον κύριο που με προετοιμάζει για το τι θα συναντήσω στην αίθουσα του δικαστηρίου επέτρεψε μου να τ ακουω βερεσε γιατι αφενος δινω βαρυτητα στην γνωμη καποιου που ειναι το αντικειμενο του, στην δικηγορο μου, η οποια τυχαινει να ειναι και γυναικα μου, αφετερου γιατι τα εχω ηδη περασει...
Παρόμοια ιστορία πριν 3 χρονια που δεν ηθελα να δώσω συνεχεια πέρα απο ενα mail που τους ειδοποιουσε πολυ ευγενικα να αφαιρέσουν την φωτο μου απο το άρθρο...δυστυχως ομως η απαντηση τους  ειχε μεγάλη δόση υπεροψιας, με καποια επιχειρήματα που θύμισαν τα α, β, γ του κυρίου πιο πανω...
με την βοήθεια της γυναικας μου-δικηγόρου μου αποφάσισα να τους κυνήγησω και δικαιωθηκα...

Φυσικα το κίνητρο δεν ηταν η χρηματική αποζημίωση (για γελια ηταν και το ξέραμε εκ τον προτέρων) αλλα η ηθική ικανοποίηση καθώς και πεποίθηση οτι θα σκεφτει πολυ σοβαρά στο μέλλον ο συγκεκριμένος να κανει το ιδιο και σ άλλους φωτογράφους...

Οποτε μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στον κόσμο οτι μπορει καποιος να την σκαπουλαρει με επιχειρήματα του τύπου:"Οι φωτογραφιες διακοσμουν ενα κείμενο", "απλα προωθώ ωραιες φωτογραφιες που συναντω στο internet" οποτε δεν στοιχειοθετειται αδίκημα.

Εδω και πεντε χρονια με το πρακτορείο που συνεργάζομαι εχω δει φωτο μου σε κάμποσα άρθρα με αμοιβές που κυμαίνονται απο 2 ευρω μεχρι 100 ευρω...απλα αυτες "διάκοσμουσαν ενα κείμενο" και οι υπεύθυνοι θεώρησαν σωστο να πάρουν τα lisence της φωτο για την χρήση που την θέλανε...αλλα αυτοί ηταν οι χαζοι και εδω οι τύποι ηταν οι έξυπνοι που στηριχτηκαν στον γνωστό ελληνικο μοτο " και να μας βρουν τι θα μας κάνουν?".
Για αποφυγη παρεξειγησεων να διευκρινησω οτι το κανω καθαρά απο χόμπι και σε καμια περίπτωση βιοποιστικα οποτε δεν καιγομαι κιολας αν το συγκεκριμένο ελληνικο site δεν πλήρωσε σε μενα 2 ή 100 ευρω...

Αυτα για σας τους 2 κύριους που θεωρουν οτι τωρα εχουμε κατέβει απο τα δέντρα και κανουν υποδείξεις πως πρεπει να σκεφτομαι και πως να ενεργω...

Ας κρατήσει ο καθένας οτι θελει και ας μην αναλώθουμε άλλο σε φλυαρες συζητήσεις που δεν βγάζουν πουθενά...ευχαριστωΤίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: mandragoras στις 09 Φεβρουάριος 2013, 02:52:15
παντως αν θες να σκεφτεσαι μπορεις και να το κανεις μονος σου  οχι τοσο φωναχτα..
και επειδη μιλαμε για φωτογραφιες σου δεν βλεπω να εχεις καμια φωτογραφια εδω να δουμε,.. ??? ??? ???


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Alex56 στις 09 Φεβρουάριος 2013, 05:43:23
Οποίος κατάλαβε…κατάλαβε

Κατάλαβα. Είναι λυπηρό το ότι ο δημιουργός του εν λόγο site είναι και ο ίδιος μανιώδης ερασιτέχνης φωτογράφος. Λέτε να τον δούμε σε κάποια από τις εκπομπές ρεπορτάζ όπου πρωταγωνιστεί σε ιδιωτικό κανάλι να κάνει έρευνα για τον σεβασμό της πνευματικής εργασίας/ιδιοκτησίας;


@alex46
Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις. Υπάρχει ο κίνδυνος ο Thanos να αντιμετωπίσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.


Εφ' όσον έχει την ηλεκτρονική αλληλογραφία με το site που χρησιμοποίησε τις εικόνες χωρίς την άδειά του, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για συκοφαντική δυσφήμιση. Αν του είπε κάτι τέτοιο ο δικηγόρος του, τότε καλά θα κάνει να απευθυνθεί σε άλλον, αλλιώς "το χάσαμε το κορμί πατριώτη"...

Ακόμα και όταν έχει δίκιο, μπορεί να μην τον συμφέρει να το ρισκάρει.

Μπορούν άνετα να του κάνουν αγωγή. Δες Vexatious litigation (http://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious_litigation)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Nikiforos στις 09 Φεβρουάριος 2013, 08:00:46
Μαλλον φίλε μου εσυ δεν εχεις καταλαβει τι σημαινει "πνευματικό δικαίωμα" και την σπουδαιότητα του...

Απογοητευμένος ειμαι με τα γραφόμενά σου, οχι θυμωμένος...
ο κυριος που σου λεει αυτα που σου λεει να εισαι σιγουρος οτι ξερει πολυ περισοτερα απο αυτα που καταλαβαινεις..οποτε ακουσε λιγο με πιο καθαρο μυαλο και μην τα περνεις προσωπικα..

αλωστε δεν ακουσα κατι υπερβολικο που να ερχεται σε αντιθεση με την ουσια του θεματος.. ;)


Θα σε παρακαλούσα τις υποδείξεις και προσβλητικα σχολια τύπου "αυτος ξερει πολυ περισσότερα απ αυτα που καταλαβαίνεις" να τα κρατησεις για τον εαυτο σου...


Τωρα όσον αφορά τον κύριο που με προετοιμάζει για το τι θα συναντήσω στην αίθουσα του δικαστηρίου επέτρεψε μου να τ ακουω βερεσε γιατι αφενος δινω βαρυτητα στην γνωμη καποιου που ειναι το αντικειμενο του, στην δικηγορο μου, η οποια τυχαινει να ειναι και γυναικα μου, αφετερου γιατι τα εχω ηδη περασει...
Παρόμοια ιστορία πριν 3 χρονια που δεν ηθελα να δώσω συνεχεια πέρα απο ενα mail που τους ειδοποιουσε πολυ ευγενικα να αφαιρέσουν την φωτο μου απο το άρθρο...δυστυχως ομως η απαντηση τους  ειχε μεγάλη δόση υπεροψιας, με καποια επιχειρήματα που θύμισαν τα α, β, γ του κυρίου πιο πανω...
με την βοήθεια της γυναικας μου-δικηγόρου μου αποφάσισα να τους κυνήγησω και δικαιωθηκα...

Φυσικα το κίνητρο δεν ηταν η χρηματική αποζημίωση (για γελια ηταν και το ξέραμε εκ τον προτέρων) αλλα η ηθική ικανοποίηση καθώς και πεποίθηση οτι θα σκεφτει πολυ σοβαρά στο μέλλον ο συγκεκριμένος να κανει το ιδιο και σ άλλους φωτογράφους...

Οποτε μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στον κόσμο οτι μπορει καποιος να την σκαπουλαρει με επιχειρήματα του τύπου:"Οι φωτογραφιες διακοσμουν ενα κείμενο", "απλα προωθώ ωραιες φωτογραφιες που συναντω στο internet" οποτε δεν στοιχειοθετειται αδίκημα.

Εδω και πεντε χρονια με το πρακτορείο που συνεργάζομαι εχω δει φωτο μου σε κάμποσα άρθρα με αμοιβές που κυμαίνονται απο 2 ευρω μεχρι 100 ευρω...απλα αυτες "διάκοσμουσαν ενα κείμενο" και οι υπεύθυνοι θεώρησαν σωστο να πάρουν τα lisence της φωτο για την χρήση που την θέλανε...αλλα αυτοί ηταν οι χαζοι και εδω οι τύποι ηταν οι έξυπνοι που στηριχτηκαν στον γνωστό ελληνικο μοτο " και να μας βρουν τι θα μας κάνουν?".
Για αποφυγη παρεξειγησεων να διευκρινησω οτι το κανω καθαρά απο χόμπι και σε καμια περίπτωση βιοποιστικα οποτε δεν καιγομαι κιολας αν το συγκεκριμένο ελληνικο site δεν πλήρωσε σε μενα 2 ή 100 ευρω...

Αυτα για σας τους 2 κύριους που θεωρουν οτι τωρα εχουμε κατέβει απο τα δέντρα και κανουν υποδείξεις πως πρεπει να σκεφτομαι και πως να ενεργω...

Ας κρατήσει ο καθένας οτι θελει και ας μην αναλώθουμε άλλο σε φλυαρες συζητήσεις που δεν βγάζουν πουθενά...ευχαριστωΑπό τη στιγμή που πληρώνεσαι Thanos. είσαι επαγγελματίας , είτε είναι 2 € η αμοιβή σου, είτε είναι 100 €, εκτός αν κάτι μου διαφεύγει σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συναλλαγές.
Σίγουρα πάντως από την πλευρά μου, ακούω βερεσέ τα "επαναστατικά" τσιτάτα του χομπίστα που καίγεται για το δίκαιο, το σωστό και το ηθικό.
Ως επαγγελματίας, που του αποφέρουν κέρδη οι φωτογραφίες του, τόσο στον ίδιο, όσο και στον ατζέντη του - πρακτορείο (αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών που έχει γίνει "συνέταιρος" στην τσέπη μας), οφείλει να διεκδικήσει, αυτά που θεωρεί ο φωτογράφος νόμιμα για το δημιουργημά του και τη χρήση του από οποιονδήποτε τρίτο.
Οπότε μιλάμε για διαφυγόντα κέρδη.
Εξάλλου διαφυγόντα κέρδη θεωρούνται και τα πνευματικά δικαιώματα που δεν αποδίδονται στο δημιουργό, έτσι δεν είναι;
Έτσι είναι αγαπητέ, δε χρειάζεται να απαντήσεις.
Λοιπόν έχε υπόψη σου, όλο ανεξαιρέτως το internet, είναι "τίγκα" από διαφυγόντα κέρδη πνευματικών δικαιωμάτων και σχεδόν κάθε φορά που βλέπει κάποιος/α ένα βιντεάκι, μια ταινία, "κατεβάζει" ένα τραγουδάκι, ή αναρτά ένα τραγουδάκι στη σελίδα του στο fb ή οπουδήποτε αλλού, δεν αποδίδει τα πνευματικά και συγγενικά διακαιώματα στους δικαιούχους αυτών.
Ο mandragoras όλα αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά όλα τα παραπάνω, ως δημιουργός και καλλιτέχνης.
Φαντάζομαι όμως ότι και εσύ που είσαι γνώστης των πνευματικών δικαιωμάτων τα γνωρίζεις όλα αυτά και είμαι βέβαιος ότι πράττεις το δίκαιο, το σωστό και το ηθικό, ως επαγγελματίας και δημιουργός που θίγεται άμεσα και έμμεσα από μια τέτοια πρακτική (τη μη απόδοση των πνευματικών - συγγενικών δικαιωμάτων).

Προσωπικά, που δεν έχω σχέση με το flickr, θα με ενδιέφερε να δω για ποιες φωτογραφίες μιλάμε.
Επίσης θα με ενδιέφερε εκτός από τα μηνύματα σου στον τομέα αγοροπωλησιών, να δω κάτι περισσότερο από δεκάδες "τρύπια" μηνύματα (παραμένουν κενά, καθώς αφαίρεσες το περιεχόμενο τους), ενώ τα άλμπουμ σου στο dpgr δεν έχουν καμία φωτογραφία.
Ασφαλώς θα έχεις τους λόγους σου, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι και ο αναγνώστης σου, σε ένα εξειδικευμένο φωτογραφικό site, θα ήθελε να δει κάτι παραπάνω (τουλάχιστον φωτογραφίες) από ένα φωτογράφο - μέλος.
 

ΥΓ. Τέλος για να μην παρεξηγηθώ: Από τη στιγμή που έχεις τη διάθεση, το χρόνο και δε χρειάζεται να ξοδέψεις χρήμα, ασφαλώς και το βρίσκω μια χαρά να διεκδικήσεις ό,τι σου αναλογεί μέσω της δικαστικής οδού. Τόσο οικονομικά, όσο και ηθικά.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: mandragoras στις 09 Φεβρουάριος 2013, 11:36:13
συμφωνω απολυτα  ;) ;) ;) ;) ;) ;)

ασε καλυτερα να μην μιλησω για την δικια μου περιπτωση και την κλοπη πνευματικων...αστοοοοο ;D ;D ;D ;D

και οχι να ανεβαζω εγω δικα μου εργα ...να τα ανεβαζουν οι αλλοι  ;D ;D ;D ;D ;D


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: matt_v στις 09 Φεβρουάριος 2013, 11:39:02
Καλημέρα σε όλους. Εφόσον Thanos. το site παραπέμπει στη σελίδα σου στο flickr και έχεις επιλέξει οι φωτογραφίες σου να είναι ορατές από όλους, θεωρώ πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί η προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση της προσβολής προσωπικότητας.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Art στις 09 Φεβρουάριος 2013, 14:03:15
Είναι καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων. Ειλικρινά απορώ με τα παραπάνω σχόλια που προτρέπουν το παλικάρι να μην ασχοληθεί και να κάτσει στ'αυγά του γιατί δεν υπάρχει νόημα. Είναι σαν να κάθεστε στη στάση του λεωφορείου να έρχεται ένας κύριος με κουστούμι να σας λέει δώστε μου το πορτοφόλι σας, να του το δίνετε να σας παίρνει όλα τα λεφτά να σας το δίνει πίσω και να του λέτε ευχαριστώ πολύ!! Πάμε καλά;;;Το ξέρετε ότι στα site στο εξωτερικό Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ;; Άλλο που εδώ στην ελλάδα είμαστε ένα ατελείωτο μπ***έλο. Είναι απαράδεκτο μεγάλο site που έχει κέρδη χιλιάδες ευρώ να επωφελείται αυτής της κατάστασης,να κλέβει φωτογραφίες και να μένει ατιμώρητο.

Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη και να δικαιωθείς σε λογικό χρονικό πλαίσιο.

Θάνο καλά κάνεις και δεν μένεις στον καναπέ σου με σταυρωμένα τα χέρια να βλεπεις τατιάνα, κυνήγησέ το και θα δικαιωθείς και ας ελπίσουμε και  άλλοι να ακολουθήσουν τα παράδειγμά σου.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: matt_v στις 09 Φεβρουάριος 2013, 14:38:31
Είναι καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων. Ειλικρινά απορώ με τα παραπάνω σχόλια που προτρέπουν το παλικάρι να μην ασχοληθεί και να κάτσει στ'αυγά του γιατί δεν υπάρχει νόημα.

Δεν νομίζω να τον προέτρεψε κανείς να μην ασχοληθεί.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: StratosM στις 09 Φεβρουάριος 2013, 18:56:20
ε δεν τον ενθαρρύνατε κιόλας...
αμέσως αμέσως γράφτηκαν τα άσχημα που μπορεί να ακούσει...ή το οτι δε πρόκειται να κερδίσει γτ τα βάζει με δαύτους

βασικά θα έλεγα ταυτόχρονα με το Θάνο ας κοιτάξουν κ άλλοι μήπως σας έχει συμβεί το ίδιο κ ας το κυνηγήσετε όλοι μαζί..Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: XHM στις 09 Φεβρουάριος 2013, 20:49:05
Γειά σας νά ρωτήσω καί εγώ κάτι.Έχω μιά ιστοσελίδα μέ δωρεάν φωτογραφίες (όχι τίποτα καλιτεχνικό).Άν καί είναι όλες γιά δωρεάν κατέβασμα, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οσο αφορά τά πνευμ.δικαιώματα;  Όπως , μπορώ νά έχω πρόσωπα ,κτήρια , φίρμες αυτοκινήτων-ηλεκτρονικών κ.τ.λ ; Τί νά προσέξω;Εννοείται ότι όλες οί φωτογραφιες είναι τραβηγμένες από μένα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Αποστόλ. στις 09 Φεβρουάριος 2013, 21:33:50
αμέσως αμέσως γράφτηκαν τα άσχημα που μπορεί να ακούσει...
Καλο ειναι αυτο, γιατι ετσι μπορει να εισαι πιο προετοιμασμενος.
Γενικοτερα ειμαι αυτης της νοοτροπιας, να σκεφτεσαι τα χειροτερα ωστε να εισαι προετοιμασμενος για αυτα αν ερθουν.
Οποτε βρισκω χρησιμες τις παρατηρησεις που εγιναν.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alex46 στις 11 Φεβρουάριος 2013, 15:10:10
Οποίος κατάλαβε…κατάλαβε

Κατάλαβα. Είναι λυπηρό το ότι ο δημιουργός του εν λόγο site είναι και ο ίδιος μανιώδης ερασιτέχνης φωτογράφος. Λέτε να τον δούμε σε κάποια από τις εκπομπές ρεπορτάζ όπου πρωταγωνιστεί σε ιδιωτικό κανάλι να κάνει έρευνα για τον σεβασμό της πνευματικής εργασίας/ιδιοκτησίας;


@alex46
Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις. Υπάρχει ο κίνδυνος ο Thanos να αντιμετωπίσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

το να πεις σε καποιους οτι το ταδε σαιτ εχει παρει τις φωτος μου ΧΩΡΙΣ να με ρωτησει και τις εχει βαλει στο ρεπορταζ του δεν αντιμετωπιζει κανενα θεμα για συκοφαντικη δυσφημιση . δεν ειπε τιποτα κακο ουτε εκανε δυσφημιση την απλη αληθεια ειπε....


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: cmos.gr στις 11 Φεβρουάριος 2013, 17:20:17
Μερικες φορες μπορει να περιπλεξουν τα πραγματα ακομα περισσοτερο οπως στη δικη μου περιπτωση.

Σε δικο μου ιστοτοπο πολυ κλειστο απο θεμα δημοσιευσης γενικοτερα γιατι το ειχα περισσοτερο για εσωτερικη διαφημιση δουλειας μου σε αλλους φωτογραφους για δουλειες κτλπ ειχα αναρτηση μια φωτογραφια απο δουλεια που ειχα κανει.

Αλλο σιτε - πολυ γνωστο - και στο διαδικτυο και στην τηλεωραση - ΚΛΕΒΕΙ την φωτογραφια απο την σελιδα μου και την παρουσιαζει σε θεμα δικο του.

Ο απεικονιζομενος βλεπει τη φωτογραφια και κανει καταγγελια αυτον που με τη σειρα του περνει η μπαλα και εμενα.

Η δικαιολογια του ''κλεφτη'' ηταν οτι η φωτογραφια δεν ειχε πανω copyright λογοτυπο. Αντε βγαλτε ακρη.

(υποκειται στον κλασικο νομο 2472/1997 και υποτιθεται πως παραβιαζει αρκετα αρθρα του οπως θρησκευτικες πεποιθησεις, χωρια αδειες απο την αρχη κτλπ)


Για βγαλτε ακρη τωρα εσεις ποιο θα ειναι το αποτελεσμα στο δικαστηριο που θα γινει. :4


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: XHM στις 11 Φεβρουάριος 2013, 20:14:51
παιδιά μιά παράκληση, στήν ερώτηση πού έκανα πιό πάνω μήν απαντάτε όλοι μαζί , όπως συνηθίζετε άλλωστε, γιατί μιλάτε όλοι μαζί καί δέν ακούγεται κανένας  :P


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Red Garland στις 11 Φεβρουάριος 2013, 21:00:37
παιδιά μιά παράκληση, στήν ερώτηση πού έκανα πιό πάνω μήν απαντάτε όλοι μαζί , όπως συνηθίζετε άλλωστε, γιατί μιλάτε όλοι μαζί καί δέν ακούγεται κανένας  :P

Από το να πάρεις πολλές λανθασμένες απαντήσεις και να "τρέχεις" αργότερα , καλύτερα δεν είναι να μην πάρεις καμία, non?

Επίσης, μια παράκληση, προσπάθησε να αντιληφθείς ότι είσαι σε ένα forum και η συμμετοχή και η προσφορά εντός του είναι άκρως εθελοντική. Δεν υπάρχει λόγος να πιέζεις τους άλλους. Ίσα ίσα που δεν πρέπει να το κάνεις, ώστε να μειώσεις την πιθανότητα να πάρεις απάντηση από κάποιον που "νομίζει" ότι ξέρει.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Nikiforos στις 11 Φεβρουάριος 2013, 21:31:49
Γειά σας νά ρωτήσω καί εγώ κάτι.Έχω μιά ιστοσελίδα μέ δωρεάν φωτογραφίες (όχι τίποτα καλιτεχνικό).Άν καί είναι όλες γιά δωρεάν κατέβασμα, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οσο αφορά τά πνευμ.δικαιώματα;  Όπως , μπορώ νά έχω πρόσωπα ,κτήρια , φίρμες αυτοκινήτων-ηλεκτρονικών κ.τ.λ ; Τί νά προσέξω;Εννοείται ότι όλες οί φωτογραφιες είναι τραβηγμένες από μένα.

παιδιά μιά παράκληση, στήν ερώτηση πού έκανα πιό πάνω μήν απαντάτε όλοι μαζί , όπως συνηθίζετε άλλωστε, γιατί μιλάτε όλοι μαζί καί δέν ακούγεται κανένας  :P

Έχεις διάβασμα. (http://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=6900.msg18777#msg18777)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: XHM στις 12 Φεβρουάριος 2013, 02:31:33
παιδιά μιά παράκληση, στήν ερώτηση πού έκανα πιό πάνω μήν απαντάτε όλοι μαζί , όπως συνηθίζετε άλλωστε, γιατί μιλάτε όλοι μαζί καί δέν ακούγεται κανένας  :P

Από το να πάρεις πολλές λανθασμένες απαντήσεις και να "τρέχεις" αργότερα , καλύτερα δεν είναι να μην πάρεις καμία, non?

Επίσης, μια παράκληση, προσπάθησε να αντιληφθείς ότι είσαι σε ένα forum και η συμμετοχή και η προσφορά εντός του είναι άκρως εθελοντική. Δεν υπάρχει λόγος να πιέζεις τους άλλους. Ίσα ίσα που δεν πρέπει να το κάνεις, ώστε να μειώσεις την πιθανότητα να πάρεις απάντηση από κάποιον που "νομίζει" ότι ξέρει.

Δέν έχω διάθεση νά πιέσω κανέναν , απλώς έχω πολύ καιρό νά πάρω κάποια απάντηση σέ αυτό τό φόρουμ από τίς ερωτήσεις πού έχω κάνει κατά καιρούς καί αυτό δέν είναι τόσο κομψό θά έλεγα.Τέλος πάντων.   


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: XHM στις 12 Φεβρουάριος 2013, 02:36:40
Γειά σας νά ρωτήσω καί εγώ κάτι.Έχω μιά ιστοσελίδα μέ δωρεάν φωτογραφίες (όχι τίποτα καλιτεχνικό).Άν καί είναι όλες γιά δωρεάν κατέβασμα, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οσο αφορά τά πνευμ.δικαιώματα;  Όπως , μπορώ νά έχω πρόσωπα ,κτήρια , φίρμες αυτοκινήτων-ηλεκτρονικών κ.τ.λ ; Τί νά προσέξω;Εννοείται ότι όλες οί φωτογραφιες είναι τραβηγμένες από μένα.

παιδιά μιά παράκληση, στήν ερώτηση πού έκανα πιό πάνω μήν απαντάτε όλοι μαζί , όπως συνηθίζετε άλλωστε, γιατί μιλάτε όλοι μαζί καί δέν ακούγεται κανένας  :P

Έχεις διάβασμα. (http://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=6900.msg18777#msg18777)
Ευχαριστώ γιά τό ενδιαφέρων  αλλά δέν βλέπω μέσα από τίς 111 σελίδες αυτού τού θέματος νά βρώ τήν απάντηση, από ότι είδα μέχρι τώρα στίς 20 πρώτες.Πάντως θά τό διαβάσω όλο κάποια στιγμή.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Nikiforos στις 12 Φεβρουάριος 2013, 06:24:47

Δέν έχω διάθεση νά πιέσω κανέναν , απλώς έχω πολύ καιρό νά πάρω κάποια απάντηση σέ αυτό τό φόρουμ από τίς ερωτήσεις πού έχω κάνει κατά καιρούς καί αυτό δέν είναι τόσο κομψό θά έλεγα.Τέλος πάντων.   

Αν ισχύει αυτό που λες, δεν έχω καμία διάθεση να το αμφισβητήσω, τότε αυτομάτως, ισχύει και αντίστροφα, στα πλαίσια που σου περιέγραψε παραπάνω ο Red Garland
 
Παράθεση
[...] η συμμετοχή και η προσφορά εντός του είναι άκρως εθελοντική

Δηλαδή είναι εξίσου άκομψο, αν λχ εσύ "προσπερνάς" χωρίς να προσφέρεις λίγο κόπο (να δώσεις δηλαδή κάποια απάντηση) στα δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, ερωτήματα που τίθενται καθημερινά σε αυτό το forum.
Και προφανώς, αυτό κάνεις ( δηλαδή να μην απαντάς σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, για τους δικούς σου λόγους βέβαια, όπως ο καθένας - καθεμία έχει τους δικούς του/της).


Τώρα στο ερώτημά σου:

Είναι τόσο  "μεγάλο" αυτό που ρωτάς, που είναι αδύνατο να σου δώσει κανείς μια επιγραμματική απάντηση (κατά κύριο λόγο νομικής φύσης) που να σε καλύπτει σε καθεμία από τις χιλιάδες - εκατομμύρια των περιπτώσεων που μπορεί να σου τύχουν.

Στο θέμα που σε παρέπεμψα, διατυπώνονται κατά καιρούς ερωτήματα, ανάλογα με το δικό σου. Θέλει ψάξιμο.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Art στις 12 Φεβρουάριος 2013, 14:15:02
Αναδημοσίευση απο PhotoBusiness weekly:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA   Μια σημαντική απόφαση πάρθηκε αναφορικά με τη γνωστή υπόθεση του φωτογράφου Daniel Morel, φωτογραφίες του οποίου ιδιοποιήθηκαν και εκμεταλλεύτηκαν εμπορικά το πρακτορείο Agence France-Presse και η Washington Post από το σεισμό της Αϊτής τον Ιανουάριο του 2010. Έκτοτε ξεκίνησε μια δικαστική διαμάχη που προβλέπεται να κρατήσει καιρό ακόμα.

Πρόσφατα όμως υπήρξε μια σημαντική απόφαση, όχι μόνο για τον ίδιο τον Morel αλλά συνολικά για τους χρήστες των social media αφού δημιουργεί δεδικασμένο υπέρ των δικαιωμάτων τους πάνω στις φωτογραφίες που ανεβάζουν στο διαδίκτυο.

Η δικαστής Alison Nathan στο Μανχάταν, αποφάσισε υπέρ του Morel, καταλήγοντας ότι η χρήση των φωτογραφιών από τους δύο οργανισμούς απετέλεσε καταπάτηση των δικαιωμάτων του φωτογράφου. Το AFP είχε αντιτάξει ότι μιας και οι φωτογραφίες είχαν αναρτηθεί στο Twitter ήταν γενικώς διαθέσιμες για ελεύθερη χρήση.

Η δικαστής, βασιζόμενη στους όρους χρήσης του Twitter, απεφάνθη ότι η πλατφόρμα δεν δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιούνται οι φωτογραφίες των χρηστών χωρίς άδεια. Η φύση της πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα ένας χρήστης να ξαναποστάρει τις φωτογραφίες ενός άλλου (retweeting) το οποίο αναφέρεται και στους όρους, αλλά οι όροι αυτοί δεν επιτρέπουν την εμπορική εκμετάλλευση. Παρόλο την απόφαση της αυτή όμως η δικαστής μείωσε το ποσό της αποζημίωσης που θα μπορεί να λάβει ο φωτογράφος.

Αρκετά θέματα δεν έχουν επιλυθεί αλλά δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία εκδίκασης. Εκπρόσωπος του Twitter δήλωσε “η πολιτική μας ήταν πάντα η εξής: οι χρήστες μας κρατούν πλήρως τα δικαιώματα των φωτογραφιών τους”. Πριν ένα μήνα περίπου το Facebook και ο Mark Zuckerberg έγιναν αποδέκτες κατακραυγής και σφοδρών επικρίσεων εκ μέρους των χρηστών όταν διέρρευσε μια φήμη ότι το Instagram θα αλλάξει τους όρους χρήσης του και πλέον θα εκμεταλλεύεται εμπορικά τις φωτογραφίες όπως επιθυμεί.

Μετά την εντονότατη αντίδραση της online κοινότητας, η φήμη διαψεύστηκε. Αλλά όπως έγινε σαφές, οι χρήστες ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο για τα δικαιώματά τους και αρκετοί δεν είναι διατεθειμένοι να βρεθούν στη θέση του Morel. Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε γύρω από τους όρους χρήσης του Instagram είχε ως αποτέλεσμα - σύμφωνα με το AppStats - να χάσει η εφαρμογή τους μισούς από τους καθημερινούς της χρήστες.

Σύμφωνα με τα στατιστικά του AppStats, που μετράει τις εφαρμογές του Facebook, οι καθημερινοί χρήστες του Instagram έπεσαν από τους 16.35 εκατ. χρήστες στους 7.42 εκατ. έπειτα από το σκάνδαλο των όρων.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: XHM στις 12 Φεβρουάριος 2013, 15:24:49
Παράθεση
Δηλαδή είναι εξίσου άκομψο, αν λχ εσύ "προσπερνάς" χωρίς να προσφέρεις λίγο κόπο (να δώσεις δηλαδή κάποια απάντηση) στα δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, ερωτήματα που τίθενται καθημερινά σε αυτό το forum.
Και προφανώς, αυτό κάνεις ( δηλαδή να μην απαντάς σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, για τους δικούς σου λόγους βέβαια, όπως ο καθένας - καθεμία έχει τους δικούς του/της)

Τό δικό μου πρόβλημα είναι επειδή είμαι αρχάριος.Νά είσαι σίγουρος όποτε μπαίνω στό φόρουμ καί άν γνωρίζω κάτι, απαντώ στήν ερώτηση καί τό έχω κάνει αρκετές φορές.Ευχαριστώ επίσης σέ αυτούς πού συνήθως έχουν απαντήσει σέ ερωτήσεις μου όχι μόνο δικές μου αλλά καί άλλων αρχαριων. 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nikosdll στις 12 Φεβρουάριος 2013, 17:16:21
Συγχαρητήρια για την απόφαση.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Art στις 12 Φεβρουάριος 2013, 17:44:53
Συγχαρητήρια για την απόφαση.

Έτσι είναι φίλε μου όταν αγωνίζεσαι κάποια στιγμή δικαιώνεσαι. Και πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι έχουμε πνευματικά δικαιώματα σαν φωτογράφοι και πρέπει να τα διεκδικούμε.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 13 Φεβρουάριος 2013, 09:54:24
Συγχαρητήρια για την απόφαση.

Έτσι είναι φίλε μου όταν αγωνίζεσαι κάποια στιγμή δικαιώνεσαι. Και πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι έχουμε πνευματικά δικαιώματα σαν φωτογράφοι και πρέπει να τα διεκδικούμε.

Σίγουρα μια καλή απόφαση, αλλά αν δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη από την ελληνική νομοθεσία, μόνο ακαδημαϊκό είναι το ενδιαφέρον.

Η απόφαση αυτή ισχύει για παράβαση αμερικανικής νομοθεσίας και δεν δεσμέυει ούτε υποχρεώνει κανένα άλλο κράτος να την δεχθεί σαν δεδικασμένο.

Αν και υπάρχει αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία, νομιζω ότι ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό νομικό σύστημα (κυρίως επειδή οι servers δεν είναι σε κράτος μέλοσ της ευρωπάϊκής ένωσης) (αν κάποιος έχει περισσότερες πληροφορίες, ας τις παραθέσει εδώ μια και νομίζω θα ενδιαφέρουν όλους)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dreamsailor στις 15 Φεβρουάριος 2013, 14:32:48
Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες το γνωστό freepress περιοδικό της Θεσσαλονίκης CITY, έχει κάνει ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, φωτογραφίας μου που εχω στο flickr χωρίς να αναφέρει το όνομα μου, βάζοντας και τίτλο μάλιστα στην εικόνα και tag κάποιο αγνωστο πρόσωπο. Στο προφίλ μου στο Flickr αναφέρεται ξεκάθαρα το ονομα μου και οτι η φωτογραφία εχει πνευματικά δικαιώματα. Φυσικά δεν τιθεται απο τη πλευρά μου θέμα χρημάτων αλλα να αναφέρουν απλά το ονομα μου Σε επικοινωνία μου μαζί τους, δικαιολογηθηκαν με ενα απλό..."Τη βρήκαμε στο Ιnternet". Tην πρωτη φορά μάλιστα που το έκαναν βγήκαν και απο πάνω. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση; To link του city με τη φωτό ειναι αυτό...δειτει και μερικές αστείες απαντήσεις απο τρίτους... http://www.facebook.com/photo.php?fbid=511270505578551&set=a.148105641895041.26100.105003352871937&type=1&theater&notif_t=photo_reply (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=511270505578551&set=a.148105641895041.26100.105003352871937&type=1&theater&notif_t=photo_reply)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Alex56 στις 15 Φεβρουάριος 2013, 15:31:42
Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες το γνωστό freepress περιοδικό της Θεσσαλονίκης CITY, έχει κάνει ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, φωτογραφίας μου που εχω στο flickr χωρίς να αναφέρει το όνομα μου, βάζοντας και τίτλο μάλιστα στην εικόνα και tag κάποιο αγνωστο πρόσωπο. Στο προφίλ μου στο Flickr αναφέρεται ξεκάθαρα το ονομα μου και οτι η φωτογραφία εχει πνευματικά δικαιώματα. Φυσικά δεν τιθεται απο τη πλευρά μου θέμα χρημάτων αλλα να αναφέρουν απλά το ονομα μου Σε επικοινωνία μου μαζί τους, δικαιολογηθηκαν με ενα απλό..."Τη βρήκαμε στο Ιnternet". Tην πρωτη φορά μάλιστα που το έκαναν βγήκαν και απο πάνω. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση; To link του city με τη φωτό ειναι αυτό...δειτει και μερικές αστείες απαντήσεις απο τρίτους... http://www.facebook.com/photo.php?fbid=511270505578551&set=a.148105641895041.26100.105003352871937&type=1&theater&notif_t=photo_reply (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=511270505578551&set=a.148105641895041.26100.105003352871937&type=1&theater&notif_t=photo_reply)

Νομίζω απαγορεύεται από τα ToU του Facebook (http://www.facebook.com/legal/terms). Δες το #5.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Art στις 15 Φεβρουάριος 2013, 15:38:47
Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες το γνωστό freepress περιοδικό της Θεσσαλονίκης CITY, έχει κάνει ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, φωτογραφίας μου που εχω στο flickr χωρίς να αναφέρει το όνομα μου, βάζοντας και τίτλο μάλιστα στην εικόνα και tag κάποιο αγνωστο πρόσωπο. Στο προφίλ μου στο Flickr αναφέρεται ξεκάθαρα το ονομα μου και οτι η φωτογραφία εχει πνευματικά δικαιώματα. Φυσικά δεν τιθεται απο τη πλευρά μου θέμα χρημάτων αλλα να αναφέρουν απλά το ονομα μου Σε επικοινωνία μου μαζί τους, δικαιολογηθηκαν με ενα απλό..."Τη βρήκαμε στο Ιnternet". Tην πρωτη φορά μάλιστα που το έκαναν βγήκαν και απο πάνω. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση; To link του city με τη φωτό ειναι αυτό...δειτει και μερικές αστείες απαντήσεις απο τρίτους... http://www.facebook.com/photo.php?fbid=511270505578551&set=a.148105641895041.26100.105003352871937&type=1&theater&notif_t=photo_reply (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=511270505578551&set=a.148105641895041.26100.105003352871937&type=1&theater&notif_t=photo_reply)

Έπρεπε να έχεις κάνει ήδη καταγγελία και μήνυση, είναι παράνομο αυτό που έκαναν.

Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ΣΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΜΗΝ ΚΑΘΕΣΤΕ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: geo7 στις 15 Φεβρουάριος 2013, 16:09:23
Μονο ετσι δεν θα εχετε προβλημα με τις φωτο σας !!!

(http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/34165/thumb_copyright.jpg) (http://www.dpgr.gr/usergalleries/displayimage.php?pos=-529294)

Γραψε του Προστατευοντας τα δικαιωματα των αλλων στην σελιδα τους
και στη φωτο σου,και κανε copy paste την παραγραφο 5.

Απο εδω
https://www.facebook.com/legal/terms


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dreamsailor στις 18 Φεβρουάριος 2013, 16:02:07
ευχαριστω για τις απαντησεις!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: jousis στις 01 Μάρτιος 2013, 15:51:42
Εδώ και μέρες γυρίζει στο μυαλό μου εκείνη η απόφαση Αγγλικού δικαστηρίου με μια φωτογραφία αποχρωματισμένη. Εδώ  (http://www.dpreview.com/news/2012/01/25/Imitated_Image_Copyright_Case)το άρθρο αν δεν θυμάστε.
Ενώ στην αρχή μου είχε φανεί γελοία, σκέφτηκα ένα σενάριο που με έκανε να μπερδευτώ.

Πάει ο τρομερός καλλιτέχνης φωτογράφος Dreamsailor και βγάζει μια πολύ όμορφη φωτογραφία της ακρόπολης με συγκεκριμένη γωνία,φως,κτλ. Τίποτα όμως περίεργο. Η ακρόπολη που ξέρουμε χωρίς δικές του προσθήκες. Όμως η τέχνη του και η σωστή στιγμή που επέλεξε δημιούργησε κάτι ξεχωριστό.
Την ίδια φωτογραφία βλέπω εγώ εδώ στο φόρουμ, μου αρέσει και πάω και την τραβάω με δική μου μηχανή, υπό ίδιες συνθήκες και βγαίνει (ας πούμε) 99% ίδια. Την τυπώνω και την δίνω σε γκαλερί που πωλείται για εκατομύρια ευρώ.

Εγώ λοιπόν, με μηδενική καλλιτεχνική επέμβαση, χρησιμοποίησα την τέχνη άλλου με εξοπλισμό δικό μου και έβγαλα λεφτά. Χρησιμοποιώντας βέβαια κάτι που δεν ήταν ούτε δικό μου ούτε δικό του. Προφανώς είμαι ανήθικος...νόμιμος (θα έπρεπε να) είμαι;

Φυσικά, το ίδιο σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί σε πάρα πολλές μορφές τέχνης. Σε κάποιες είναι πολύ δύσκολο, σε άλλες πιο εύκολο.
Πχ, μπορώ να αντιγράψω το "Le Penseur" του Rodin αλλά απαιτεί πολύ κόπο απο μέρους μου. Ενώ μια φωτογραφία πλέον μπορώ να την βγάλω σχετικά εύκολα. Στην μουσική πχ είναι περίπου το ίδιο θέμα με την φωτογραφία. Ο κλέψας του κλέψαντος.

Δεν αναφέρω πουθενά οτι θα παρουσιάσω την φωτογραφία του Dreamsailor σαν δική μου...μια δική μου θα πάρω που θα είναι ίδια με αυτήν την του Dreamsailor.

Αυτά...δεν έχω κάποια ερώτηση. Έτσι, θέμα προς προβληματισμό ήταν  ;D


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Αποστόλ. στις 01 Μάρτιος 2013, 18:12:36
Αλλο η κλεψια και αλλο η μιμηση.

Οταν η φωτογραφια ηταν ακομα στο ξεκινημα, πολλοι φωτογραφοι μιμοντουσαν σπουδαιους πινακες ζωγραφικης, οχι για τα χρηματα αλλα σε μια προσπαθεια να γινει η φωτογραφια αποδεκτη σαν τεχνη.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: murplejane στις 05 Μάρτιος 2013, 17:37:58
Καλησπέρα σε όλους.

Μόλις διάβασα με πολλή προσοχή και μεγάλη ικανοποίηση τουλάχιστον 20 από τις 33 σελίδες αυτού του topic. Ικανοποίηση σε ό,τι αφορά τις εμπεριστατομένες απαντήσεις, απογοήτευση σε ότι αφορά τις αμέτρητες περιπτώσεις "κλοπής" και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του φωτογράφου στην Ελλάδα. Εγώ σας γράφω με αφορμή την σχετικά πρόσφατη ενασχόλησή μου με τη φωτογραφία σε επαγγελματικό επίπεδο. Εδώ και ένα χρόνο κάνω αρχιτεκτονική φωτογραφία, για λογαριασμό του γραφείου της μητέρας μου, οπότε δεν έχει τεθεί ποτέ ζήτημα αμοιβής. Πρόσφατα μου ήρθε η πρώτη δουλειά με αμοιβή από ένα πολύ σοβαρό αρχιτεκτονικό γραφείο. Υπάρχει κανονισμένο ραντεβού στο οποίο θα συντάξουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό για την εκχώρηση των δικαιωμάτων. Σε αυτό, σκοπεύω να τους δώσω πλήρη ελευθερία για τη προώθηση των φωτογραφιών σε site, οργανισμούς κλπ που δεν έχουν κέρδος από την ανα/δημοσίευση των εικόνων, χωρίς εγώ να διεκδικήσω κάποιο ποσό, κάτι το οποίο εκτιμήθηκε πολύ. Οι ίδιοι, προς τιμή τους, μου πρότειναν να υπάρξει μια παράγραφος στην οποία θα διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση που ζητηθεί υλικό από κάποιο περιοδικό/εταιρία/φορέα κλπ που έχει κέρδος -από διαφημίσεις κλπ- , θα πρέπει να διεκδικήσω κάποιο ποσοστό. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

Υπάρχει κάποιο δείγμα φόρμας ενός τέτοιου συμφωνητικού, αντίστοιχο με αυτό που είδα για τις φωτογραφίες γυμνού; Επίσης, ένα ερώτημα, το οποίο δεν ξέρω αν εμπίπτει ή όχι στο topic, είναι το τι ποσοστό διεκδικεί κανείς, στην περίπτωση της αναδημοσίευσης και αν αυτό θα πρέπει να αναφέρεται επακριβώς στο συμφωνητικό. Ένα ακόμα ζήτημα είναι τι σημαίνει αναδημοσίευση: όλου του υλικού (εγώ θα παραδώσω 15 φωτογραφιες), μέρους του υλικού, μιας φωτογραφίας; Διεκδικώ ποσοστό επί του συνόλου ή από κάθε μια φωτογραφία ξεχωριστά;

Αυτές είναι μόλις δυο από τις πολλές απορίες που έχω ως φρέσκος φωτογράφος που βγαίνει στην αγορά (οι υπόλοιπες σχετίζονται κυρίως με το οικονομικό, τις αμοιβές, την κοστολόγηση πακέτου φωτογραφιών κλπ) και ελπίζω πολύ στην βοήθειά σας. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: homo photographicus στις 06 Μάρτιος 2013, 00:48:54

Θα έλεγα, οτι η συζήτηση θα έπρεπε να είναι γύρω από θέματα που αφορούν τα Πνευματικά δικαιώματα (όπως είναι ο τίτλος του thread) και οι κοστολογήσεις ...ΦΠΑ ...οι πόσες ώρες βίντεο γιά τόσα Ευρώ, το πόσο χρεώνονται οι ώρες και άλλα σχετικα, μάλλον ανήκουν στο "Επάγγελμα φωτογράφος" ή σε κάποιο άλλο θέμα και οχι εδώ.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: NassosT στις 28 Μάρτιος 2013, 02:04:16
Case study:

Εχω φωτογραφίσει ποδηλάτες σε ποδηλατικό αγώνα σε ανοιχτό δρόμο. Οι φωτογραφίες φέρουν το υδατογράφημα "(c) 2013 NassosT" και τις δημοσιεύω στο Facebook. Ενημερωτική ιστοσελίδα παίρνει φωτογραφίες μου, κροπάρει το κομμάτι με το υδατογράφημα και τις αναδημοσιεύει στη σελίδα της στο Facebook χωρίς καν αναφορά του ονόματός μου. Επιπλέον, εχει χρησιμοποιήσει φωτογραφία τοποθετώντας επάνω της το λογότυπο της ιστοσελίδας, εν είδει διαφημιστικού μπανερ.
Οταν απαίτησα να αφαιρεθούν οι φωτογραφίες (όχι να πληρωθώ ή "να τα βρούμε" ή κάτι τέτοιο) άκουσα, μεταξύ αλλων ασυναρτησιών, από τρίτο πρόσωπο, και την κατηγορία ότι δεν έχω δικαίωμα να φωτογραφίζω τους αθλητες χωρίς την άδειά τους και να δημοσιεύω τις φωτογραφίες τους. Τι ισχύει ακριβώς;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: StratosM στις 28 Μάρτιος 2013, 08:55:53
το οτι απαγορεύεται να φωτογραφίζεις ποιος στο είπε?αυτοι που αναδημοσιεύουν δικές σου φωτογραφίες?

κανονικά θα έπρεπε να προβείς σε μηνύσεις αφού δεν κατέβηκαν μετά απο απαίτηση σου. Ωστόσο όμως δεν πρόκειται να φτάσεις σε δικαστήρια αν δεν είσαι επαγγελματίας ώστε να μπορέσεις να τους κατηγορήσεις για διαφυγόντα κέρδη.

οσον αφορά το οτι αυτοί βγάζουν χρήματα απο αυτές τις φωτογραφίες, αφού λες οτι έχουν διαφημιστικά μπάνερ, αυτό ίσως είναι πάτημα για να κάνεις κάτι..


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Nikiforos στις 28 Μάρτιος 2013, 09:08:14
Case study:

Εχω φωτογραφίσει ποδηλάτες σε ποδηλατικό αγώνα σε ανοιχτό δρόμο. Οι φωτογραφίες φέρουν το υδατογράφημα "(c) 2013 NassosT" και τις δημοσιεύω στο Facebook. Ενημερωτική ιστοσελίδα παίρνει φωτογραφίες μου, κροπάρει το κομμάτι με το υδατογράφημα και τις αναδημοσιεύει στη σελίδα της στο Facebook χωρίς καν αναφορά του ονόματός μου. Επιπλέον, εχει χρησιμοποιήσει φωτογραφία τοποθετώντας επάνω της το λογότυπο της ιστοσελίδας, εν είδει διαφημιστικού μπανερ.
Οταν απαίτησα να αφαιρεθούν οι φωτογραφίες (όχι να πληρωθώ ή "να τα βρούμε" ή κάτι τέτοιο) άκουσα, μεταξύ αλλων ασυναρτησιών, από τρίτο πρόσωπο, και την κατηγορία ότι δεν έχω δικαίωμα να φωτογραφίζω τους αθλητες χωρίς την άδειά τους και να δημοσιεύω τις φωτογραφίες τους. Τι ισχύει ακριβώς;

Στον πάροχο - site που σας φιλοξενεί και τους δύο, έχεις στείλει αναφορά;
Ξεκίνησε από κει.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 28 Μάρτιος 2013, 18:33:03
...άκουσα, μεταξύ αλλων ασυναρτησιών, από τρίτο πρόσωπο, και την κατηγορία ότι δεν έχω δικαίωμα να φωτογραφίζω τους αθλητες χωρίς την άδειά τους και να δημοσιεύω τις φωτογραφίες τους. Τι ισχύει ακριβώς;
Ότι και να ισχύει (και το θέμα είναι λίγο κινούμενη άμμος, αλλάζει από μέρα σε μέρα και από τόπο σε τόπο) δεν έχει καμμία επίπτωση στα πνευματικά σου δικαιώματα στις φωτογραφίες και δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να τις οικειοποιείται.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: code21 στις 28 Μάρτιος 2013, 19:05:20

......." αν δεν είσαι επαγγελματίας ώστε να μπορέσεις να τους κατηγορήσεις για διαφυγόντα κέρδη."

!! Απο πότε πνευματικά δικαιώματα έχουν μόνο οι επαγγελματίες !!! ???
Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: StratosM στις 29 Μάρτιος 2013, 10:29:54

......." αν δεν είσαι επαγγελματίας ώστε να μπορέσεις να τους κατηγορήσεις για διαφυγόντα κέρδη."

!! Απο πότε πνευματικά δικαιώματα έχουν μόνο οι επαγγελματίες !!! ???Κάτι δεν κατάλαβες σωστά.
Δεν διαχώρισα στο ποιοι έχουν πνευματικά δικαιώματα, αλλά για το οτι αν θες να πας μέσω δικαστικής οδού θα πρέπει να είσαι επαγγελματίας ώστε να υπάρξει δίκη που θα εκδικάσει διαφυγόντα κέρδη, αλλιώς δε θα ασχοληθούν.
Φαντάζεσαι για όποιον θέλει απλά να κατεβάσει φωτογραφίες, να γίνετε δικαστήριο?ή να πληρώνει έξοδα παράστασης κ δικηγόρο για τέτοιο πράγμα?

Κ όπως προανέφερα δε ξέρω τι συμβαίνει όταν αυτοί καταλήγουν να βγάζουν λεφτά απο δικό σου υλικό. ίσως αυτό να τον βοηθάει για να διεκδικήσει κάτι.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Art στις 29 Μάρτιος 2013, 13:08:17
Όλοι οι φωτογράφοι επαγγελματίες και μη έχουν πνευματικά δικαιώματα. Επειδή έχει γίνει χαμός τελευταία με πάρα πολλές κλεμμένες φωτογραφίες απο επώνυμα site προτείνω να μην ανεβάζετε στο διαδίκτυο ΟΥΤΕ ΜΙΑ φωτογραφία χωρίς watermark και το watermark να το βάζετε ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ και όχι σε μια γωνία γιατί πολύ εύκολα γίνεται crop και κλοπή.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: DeeperBlue στις 29 Μάρτιος 2013, 14:29:49


Δηλαδή να καταστρέψουμε απο μόνοι μας τη φωτογραφία για να μην την ανεβάσει κάποιος άλλος κάπου;   ???


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Αποστόλ. στις 29 Μάρτιος 2013, 14:58:53
(http://farm3.static.flickr.com/2606/5833406758_ebee3ef860_z.jpg)

Thomas Hawk: On Watermarks and Signatures (http://thomashawk.com/2011/06/on-watermarks-and-signatures.html)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Art στις 29 Μάρτιος 2013, 18:21:51


Δηλαδή να καταστρέψουμε απο μόνοι μας τη φωτογραφία για να μην την ανεβάσει κάποιος άλλος κάπου;   ???

Δυστυχώς αυτός είναι ο πιο απλός και εύκολος τρόπος να προστατευτείς, ένα αχνό watermark είναι ότι πιο safe. Απο κει και πέρα είσαι υπεύθυνος για ότι και αν συμβεί.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 29 Μάρτιος 2013, 20:19:19
Δηλαδή να καταστρέψουμε απο μόνοι μας τη φωτογραφία για να μην την ανεβάσει κάποιος άλλος κάπου; 
Επίσης: Αν θέλετε να εμποδίσετε την ουσιαστική εκμετάλλευση από τρίτους (*) ανεβάζετε μόνο στην ελάχιστη αναγκαία ανάλυση για ιστοσελίδα, π.χ. 480 pixels στην μεγάλη διάσταση.

(*) Σε αντιδιαστολή με παιδιαριώδεις συμπεριφορές στο facebook...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: vagchrist στις 29 Μάρτιος 2013, 21:01:31
Ενας ακομη οδηγος copyright απο το PhotoShelter και American Society of Media Photographers (ASMP)

http://www.photoshelter.com/mkt/research/photographers-guide-to-copyright (http://www.photoshelter.com/mkt/research/photographers-guide-to-copyright)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 30 Μάρτιος 2013, 01:59:32
Προσοχή μόνο γιατί το νομικό πλαίσιο στις Η.Π.Α. είναι αρκετά διαφορετικό από το δικό μας. Π.χ. εμείς δεν έχουμε registration, το οποίο στις Η.Π.Α. είναι κατάλοιπο του παλαιότερου συστήματος copyright. Επίσης εκεί έχουν ειδική μεταχείριση για το "work for hire", που δεν υπάρχει σε εμάς.

Τα πρακτικά tips βέβαια είναι πάντα χρήσιμα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Xρύσα... στις 22 Απρίλιος 2013, 15:12:28
Καλησπέρα! Έχω ένα πρόβλημα ηθικής φύσεως με φωτογραφίες μου που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς (σε blogs ή youtube) με τρόπο με τον οποίο δεν συμφωνώ.
Δυστυχώς πρόκειται για παλιότερες φωτογραφίες, που είχα ανεβάσει στο internet χωρίς υδατογράφημα, σε μια εποχή "αθωότητας" που δεν τα είχα σκεφτεί όλα αυτά και ακόμα δεν υπήρχε η σκέψη πιο σοβαρής ενασχόλησης με τη φωτογραφία. Σαν φωτογραφίες δεν είναι κάτι σπουδαίο, τώρα πια βγάζω πολύ καλύτερες, αλλά όπως είπα παραπάνω είναι καθαρά ηθικό το θέμα.

Πώς θα μπορούσα να κινηθώ; Ένα θέμα είναι ότι εκείνη τη χρονική στιγμή που υπέπεσε στην αντίληψή μου ανεπιθύμητη χρήση φωτογραφίας μου, δεν έκανα κάτι γιατί τότε δεν το θεώρησα τόσο τρομερό, οπότε θα πρέπει τώρα να κάτσω να τα ξαναβρώ... Το TinEye κάνει δουλειά; Υπάρχει τίποτα παρόμοιο να μου προτείνετε;

Με δικηγόρους δεν μπορώ να μπλέξω (ελλείψει οικονομικής δυνατότητας), αλλά απ' όσο ξέρω τα reports για πνευματικά δικαιώματα (π.χ. στο Youtube) λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψη και συνήθως τα επίμαχα βίντεο "πέφτουν".

Και για να τελειώνουμε καμιά φορά με αυτή την ιστορία, γνωρίζει κανείς αν υπάρχει καμιά δυνατότητα να μπλοκάρονται κιόλας εξ' αρχής; Υπάρχει αυτή η σελίδα: http://www.youtube.com/content_id_signup?ytsession αλλά απ' ότι κατάλαβα αφορά μόνο μουσικά έργα και βίντεο, δεν γράφει κάπου για αναγνώριση φωτογραφιών...
Στο δε blogger υπάρχει αυτή η σελίδα: http://support.google.com/bin/request.py?&product=blogger&contact_type=lr_dmca Πώς μπορώ όμως να αποδείξω ότι οι φωτογραφίες είναι δικές μου, αφού τα περισσότερα links που τις είχα ανεβάσει τότε δεν λειτουργούν πλέον;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 22 Απρίλιος 2013, 16:27:53
Η αρχική μου ερώτηση είναι, Αξίζει να μπείς στην διαδικασία? Αν ναι τότε ξεκίνα με ένα μήνυμα στο επίμαχο site και εξήγησέ τους γιατί θέλεις να κατεβασουν την φωτογραφία σου.

Όσο για τις φωτογραφίες, έχεις κρατήσει τα αρνητικά ή το αρχικό ψηφιακό αρχείο? Αν όχι, δύσκολα τα πράγματα (εκτός αν το περιεχόμενο της φωτογραφίας είναι τέτοιο που μπορείς να αποδείξεις ότι μόνο εσύ μπορούσες να είχες πάρει την φωτογραφία).Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Xρύσα... στις 22 Απρίλιος 2013, 16:43:24
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι χάσιμο χρόνου!!!! :2
Αλλά πραγματικά έχω αηδιάσει τόσο πολύ με τον τρόπο που δρουν και σκέφτονται (λέμε τώρα...) ορισμένοι, που είμαι διατεθιμένη να το κάνω! Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του καπνίσει! Και μόνο γι' αυτό αξίζει...

Έχω τα αρχικά αρχεία, αν και πρόκειται για φωτογραφίες τραβηγμένες με μια μικρή compact που είχα τότε, οπότε δεν υπάρχουν raw. Παρόλα αυτά, έχω τις ανεπεξέργαστες φωτογραφίες με τα exif (πριν τις ανεβάσω στο internet τις είχα ψιλοεπεξεργαστεί και είχα σβήσει τα exif).


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Xρύσα... στις 23 Απρίλιος 2013, 09:36:50
Παρεμπιπτώντως, σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα του Βιβλίου και... των Πνευματικών Δικαιωμάτων!
Να τη χαιρόμαστε.....  :P


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: akouts στις 23 Απρίλιος 2013, 10:04:29
Δυστυχώς νομίζω οτι έτσι οπως έχουν γίνει τα πραγματα με το ίντερνετ είναι δυσκολο να προστατευθείς.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 23 Απρίλιος 2013, 13:41:06
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι χάσιμο χρόνου!!!! :2
Αλλά πραγματικά έχω αηδιάσει τόσο πολύ με τον τρόπο που δρουν και σκέφτονται (λέμε τώρα...) ορισμένοι, που είμαι διατεθιμένη να το κάνω! Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του καπνίσει! Και μόνο γι' αυτό αξίζει...

Έχω τα αρχικά αρχεία, αν και πρόκειται για φωτογραφίες τραβηγμένες με μια μικρή compact που είχα τότε, οπότε δεν υπάρχουν raw. Παρόλα αυτά, έχω τις ανεπεξέργαστες φωτογραφίες με τα exif (πριν τις ανεβάσω στο internet τις είχα ψιλοεπεξεργαστεί και είχα σβήσει τα exif).

Απο την στιγμή που έχεις τα exif έχεις κάποια ελπίδα (όχι ότι τα exif δεν μαϊμουδιάζονται).

Θα έλεγα να στείλεις ένα ευγενικό, αλλά "σφιχτό" μήνυμα σε όποιον έχει χρησιμοποιήσει την φωτογραφία σου και να τους ζητάς να την κατεβάσουν.

Φυσικά θεωρώ ότι από εκεί που τις πήραν δεν υπήρχε κάποια "αδεια" για να τις κατεβάσουν (δυστυχώς αρκετά site σου παραχωρούν χώρο με "αντάλλαγμα" την "ελεύθερη χρήση" της φωτογραφίας σου).

Πάντως κάνε την πρώτη κίνηση και βλέπεις.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: dimisg στις 25 Απρίλιος 2013, 21:27:13
κ εμένα πρόσφατα μου ζητήθηκε να δώσω φωτογραφίες μου για προβολή κ παρουσίαση του Ζαγοριού στο εξωτερικό, σε μορφή βίντεο έκατσα έψαξα κ έφτιαξα ένα βίντεο με 87 φωτογραφίες που διαρκεί 5 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. με ρώτησε ο μεσάζων τι μου χρωστάει, εγώ δεν ήξερα τι να πω αφού έστειλα ένα μικρό δείγμα δωρεάν, μετά μου ζητήθηκε να φτιάξω το video οι Φώτο όλες γραμμένες σε καμία 100αρια dvd. χρονοβόρο μόνο μόνο να δώ όλα αυτά τα dvd κ να τις επιλέξω. για να μην τα πολυλογώ όταν με ρώτησε  ο μεσάζον κ φίλος τι χρώστα κ για τις αρχικές Φώτο κ για το video k για τον κόπο μου εγώ είπα ΤΠΤ προς το παρόν με παροτρύνσεις τον δικών μου καθώς εγώ άρχισα να κοστολόγο διαφορετικά την κάθε Φώτο, ας πούμε αυτήν ΕΔΏ
http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/31390/karteros_panorama.JPG

για να την τραβήξω περπάτησα 8 ώρες για να φτάσω σε αυτό στο σημείο κ από εκεί άλλες 5 για τον τελικό προορισμό μου. (αυτός ο κόπος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή?)  κ είναι πανόραμα από 8 η 10 κάδρα 4 κάτω κ 4 πάνω, δεν μου έβγαινε όλοι μαζί, κ κομμάτι κομμάτι μου πείρε 1,5 μέρα να την κάνω.

αυτή http://www.flickr.com/photos/dimitrisgol/8155201064/in/photostream για να την τραβήξω περπάτησα pperipoy 10 ώρες, για μένα αυτές οι 2 Φώτο μόνο κ μόνο για την κούραση που τράβηξα κ το περπάτημα μου έριξα κοστίζουν πολλά,  γιατί που ξέρει ο άλλος ότι εγώ δεν πήγα εκεί μόνο κ μόνο για αυτές τις 2 Φώτο, η ότι δεν είμαι επαγγελματίας? η αλήθεια  είναι ότι έκανα ορειβασία κ για να δω την διαδρομή αλλά κ για να την φωτογραφίσω κ να την έχω να την βλέπω όταν δεν θα μπορώ να είμαι σε εκείνα τα σημεία, σύνολο 12 ώρες περπάτημα. + 90 περίπου ευρώ έξοδα λεωφορεία καταφύγια κτλ.

έτσι σκεφτικά να αξιολογήσω την κάθε Φώτο ξεχωριστά. ανάλογος κ την κούραση που τράβηξα για να την βγάλω κ τον κόπο μετά στο φωτοσοπ τελικά έστειλα το βίντεο τσάμπα κ είπα να δώσουν ότι θέλουν. Εγώ ας πούμε αν ήταν στο δικό μου χέρι κ δεν ήταν γονείς στην μέση, το χωριό που μπορεί να βγει φήμη ότι μου ζήτησαν 10 Φώτο κ εγώ τους έσφαξα κ να ξεκινήσω από χαμηλά για να φτάσω ψηλά, τα γνωστά που λένε οι γονείς, εγώ θα ζητούσα πάνω από 2000 ευρώ. Κ να έστελνα το βίντεο. Κ μετά έμαθα όταν μίλησα με αρκετά γνωστούς φωτογράφους από το ιντερνέτ που κούλανε τις Φώτο τους διαδικτυακά κ έμαθα πράγματα που δεν τα ήξερα, ας πούμε οι ξαδέρφη μου έλεγε να πάρω 50 ευρώ για όλο το βίντεο. εγώ ας πούμε αυτές τις 2 Φώτο που παρέθεσα μόνο κ μόνο για τον κόπο μου να τις έδενα πάνω από 250 ευρώ την μια κ μέγεθος? περίπου 8000χ6000 κ άλλες κ 10.000χ 4000, γιγαντοαφίσες. κ λίγα λέω.  μετά έμαθα ότι παίζουν κ ενοίκια για κάτι μήνες κτλ. τελικά? έστειλα έτσι το βίντεο με τις Φώτο χωρίς να πάρω χρήματα για την ώρα. κ είπα στην κοπέλα όταν με ρώτησε τι χρεωστάει ότι θα τα πούμε από κοντά.

[απόψεις? Η κάποιο κοστολόγιο για το βίντεο?  87Φώτο foul size  5 lepta k 45 deyterolepta paroysiash. Κ απ ότι καταλαβαίνω το βίντεο θα μπει σε ιστοσελίδα.[/b]


κ ως τώρα που μιλάμε  σχεδον 2 μήνες μετα δεν έχω καμία ενημέρωση αν το έχει πάρει, αν το έχει δώσει, αν άρεσε, κ δεν με ρώτησε τι χρεωστάει, κ εγώ άπορο, αυτοί που πήραν το βίντεο δεν την ρώτησαν τι χρωστάνε? κ αυτή τι τους είπε? εφόσον εγώ δεν τις έχω πει τιμή? Μεθαύριο θα την δω από κοντά, κ θα μού πει τι χρωστώ εγώ τι τις απαντώ?  Δεν έπρεπε να μου πει ξέρεις πες μου τιμή, δεν θα τα πληρώσω εγώ, κ ούτε ξέρουν ότι εσύ δεν είσαι επαγγελματίας φωτογράφος που φωτογραφίζει φύση, πες μου μια τιμή να τους π, γιατί με ρώτησα,  που τι σημαίνει αυτό? Ότι μεθαύριο που θα με δει κ θα μου πει τι χρεωστάει θα τα πληρώσει από την τσέπη της?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: mandragoras στις 25 Απρίλιος 2013, 21:44:55
τι να πω και εγω που ολοι κατεβαζουν τα τραγουδια μου χωρις να παιρνω ουτε σεντ..
το θεμα πνευματικων δικαιωματων στο ιντερνετ ειναι μια μεγαλη κουβεντα..καποιοι νομιζουν οτι τους ανοικουν τα παντα απο τη στιγμη που πληρωνουν λιγα λεφτα για να εχουν ιντερνετ..θα δουμε δεν νομιζω αυτο να παει για πολυ ;)  εγω απο αυτο ζουσα και τωρα δεν μπορω πια..οποτε για μια φωτογραφια δεν με ενδιαφερει πια..ετσι και αλιως οι νομοι δεν υπαρχουν στην ελλαδα- μανωλαδα :3 :3 :3


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: panaxagr στις 25 Απρίλιος 2013, 23:28:37

http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/31390/karteros_panorama.JPG

κατι ασχετο πως μαυρισες τον ουρανο;photoshop;τι ωρα την τραβηξες;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikulini στις 15 Μάιος 2013, 20:19:24
Καλησπέρα σε όλους! Θα ήθελα μια πληροφορία (αν είναι εφικτό, βασισμένη σε νομικά άρθρα) σχετικά με μια συγκεκριμένη κατάσταση. Συνεργάζομαι με ένα site που έχουν 2 φίλες μου και βγάζω φωτογραφίες για τα ρεπορτάζ. Πριν από λίγο καιρό έβγαλα μια σειρά φωτογραφιών τις οποίες ανέβασα πρώτα στην προσωπική μου σελίδα στο facebook και λίγες ημέρες μετά δημοσιεύτηκαν στο site όπου φυσικά αναγραφόταν στην αρχή του ρεπορτάς το όνομά μου ως φωτογράφου. Κάποια στιγμή η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του event που απεικόνιζαν οι φωτογραφίες (έχοντας δει το υλικό στο site) έστειλε ένα mail στις διαχειρίστριες του site ρωτωντας αν μπορει να παρει τις φωτογραφιες για "χρηση" -χωρις να το κανει συγκεκριμενο. Οι διαχειρίστριες της είπαν οκ. Το θέμα είναι ότι μετά από λίγο καιρό η φωτογραφία μου είχε τοιχοοκολληθεί σε πολύ κεντρικά σημεία της αθήνας (εννοείται ότι το όνομά μου δεν αναγραφόταν πουθενά) ως αφίσα που διαφήμιζε το εν λόγω event. Επίσης σε κάποιο ανταγωνιστκό site της ίδιας θεματολογίας, δημοσιεύτηκε ένα ρεπορτάζ για το ίδιο event με φωτογραφίες όμως δικές μου, τις οποίες αυτή η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων που ανέφερα, παραχώρησε στο site (αυτό δεν το έχω βγάλει από το μυαλό μου, στο κάτω μέρος του ρεπορτάζ έγραφε ότι οι φωτογραφίες τους παραχωρήθηκαν από τη συγκεκριμένη κυρία. Φυσικά οι διαχειρίστριες του site που συνεργάζομαι δεν έδωσαν το οκ για να γίνει αφίσα ούτε για να παραχωρούνται οι φωτογραφίες εν λευκώ σε ανταγωνιστικά sites (άλλωστε η μία εκ των δύο είναι και η ίδια φωτογράφος και δε θα έδινε ποτέ το οκ για κάτι τέτοιο χωρίς να έχει συννενοηθεί με το φωτογράφο, στη συγκεκριμένη περίπτωση με εμένα. Επίσης έχουμε και φιλική σχέση που μας συνδέει πολύ πριν τη δημιουργία του site και δεν υπήρχε περίπτωση να έκανε κάτι τέτοιο χωρίς να με ρωτήσει.
Θα ήθελα να μάθω αρχικά, τα δικαιώματα των φωτογραφιών αυτών ανήκουν σ' εμένα ή στο site που συνεργάζομαι? (δεν έχω υπογράψει κανένα συμβόλαιο, ούτε έχω παραχωρήσει τα δικαιώματά μου εγγράφως).
Δεν όφειλε η συγκεκριμένη κυρία που ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις να επικοινωνήσει μαζί μου από τη στιγμή που στο site αναγράφεται το ονοματεπώνυμό μου?
Αν δηλαδή, μία στο εκατομμύριο, οι διαχειριστές του site ήθελαν να με βλάψουν, εγώ δεν προστατεύομαι με κάποιο τρόπο ως δημιουργος?
Χίλια ευχαριστώ εκ των προτέρων


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Deorum στις 15 Μάιος 2013, 21:25:38
Οι φωτογραφίες σου ανήκουν και εσύ ορίζεις για ποια χρήση θα παραχωρηθούν. Εμπορική / Προσωπική κτλ.
Έπρεπε να σε ρωτήσουν. Άλλο φωτογραφία για δημοσεογραφικό λόγο πχ, άλλο να γίνει αφήσα (διαφημιστική προφανώς) και κάποιος να κερδίζει από το έργο σου.

Τώρα το σημείο είναι λεπτό, μπορεί κάποιος (λέμε τώρα) να ισχυριστεί ότι σιωπηρά ή και προφορικά υπήρχε τέτοια συμφωνία καθώς στο παρελθόν το έχουν ξανακάνει χωρίς κανένα πρόβλημα.
Το δικαστήριο θα αποφασίσει αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα (το θεωρώ χλωμότατο).

Πάντως απλά πάρτους τηλέφωνο και κράξτους για αρχή. Μετά μίλα με δικηγόρο. Δεν τίθεται θέμα να σε βλάψουν. Απλά θα μπορούσες να βγάλεις πχ 20-30-50€.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikulini στις 15 Μάιος 2013, 22:13:05
Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Έχω ήδη κινηθεί δικαστικά. Απλώς ενημερώθηκα ότι μόλις έλαβε το εξώδικο η κυρία αυτή, επικαλέστηκε το mail στο οποίο οι διαχειριστές του site της έχουν δώσει ένα "οκ" το οποίο όμως δόθηκε μετά από δική της ερώτηση αν μπορεί να "κάνει χρήση" των φωτογραφιών. Δεν είχε ειπωθεί όμως τίποτα ούτε για έντυπη αφίσα, ούτε φυσικά για εν λευκώ παραχώρησή τους σε άλλα sites, πόσω μάλλον ίδιας θεματολογίας.
Ήθελα απλώς να ξέρω τι βάρος έχει ένας τέτοιος ισχυρισμός που είναι μεν αληθής αλλά με τίποτα δεν αφορά σε τέτοια κατάχρηση του υλικού. Τα δικαιώματα εν τέλει είναι δικά μου ή του site με το οποίο συνεργάζομαι? (επαναλαμβάνω ότι δεν έχω υπογράψει καμία συμφωνία)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Deorum στις 15 Μάιος 2013, 22:19:34
Δικα σου , ξεκαθαρο αυτο. Αν ειχες γραψει, ενα τραγουδι κ το εδινες καπου να παιξει μια φορα, μετα αυτος το εδινε οπου αλλου γουσταρε; οχι βεβαια


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikulini στις 15 Μάιος 2013, 22:25:46
Ευχαριστώ πολύ. Απλώς δεν ήμουν σίγουρη μήπως με το να δημοσιεύονται στο site αυτομάτως τα δικαιώματα περνούν σ' αυτούς.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: thanasis1 στις 16 Μάιος 2013, 08:33:58
Στο internet κυκλοφορούν πολλές φωτογραφίες που δεν αναφέρουν καν όνομα φωτογράφου. Δημοσιεύονται σε διάφορες σελίδες και στο facebook και ο καθένας μπορεί να κάνει ενα copy-paste και να τις βάλει όπου θέλει. Πώς προστατεύονται όλες αυτές οι φωτογραφίες? Επίσης φτιάχνω 1 album και βάζω φωτογραφίες, εύκολα μπορεί οποιοσδήποτε να τη πάρει και να τη βάλει όπου θέλει...
Μήπως υπάρχει δυνατότητα κρυπτογραφημένου κώδικα ώστε να μή γίνεται με τίποτα copy paste αλλά ούτε και αντιγραφή με άλλη μορφή print screen κλπ τουλάχιστον σε βαθμό που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1 φωτογραφία? Γιατί καλό το υδατογράφημα, αλλά χαλάει την εικόνα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Xρύσα... στις 16 Μάιος 2013, 09:59:57
Ξέρεις ποιά είναι η "φαντασίωσή" μου; Να υπήρχε κάποιος τρόπος να ανεβάζεις εσύ τη φωτογραφία καθαρή κι ωραία να τη βλέπει όποιος θέλει, αλλά όταν γίνεται download ή print screen κλπ, να... αποκτά υδατογράφημα!!!!! .....  :3


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Deorum στις 16 Μάιος 2013, 10:05:26
Τώρα ψαχνετε παιδικές ερωτήσεις. Οι φωτογραφίες άπαξ και ανέβουν, είναι θύραμα για όλους. ΥδατογράφημαΓερό (ας σου καταστρέψει την μόστρα, δεν σε νοιάζει, ο άλλος θα καταλάβει ότι είναι καλή ή κακή η φωτό + μικρή ανάλυση).
Όλα τα άλλα αντιγράφονται.

Από εκεί κ πέρα όλοι μπορούν να πάρουν φωτογραφίες σου, αλλά όταν τις πετύχεις σε κάποιο εμπορικό σκοπό, τότε κοπανάς αλύπητα και σκέφτεσαι, να η ευκαιρία μου να βγάλω χαρτζιλίκι.

Μην ανησυχείτε, όλοι οι εκδότες σχεδόν και συντάκτες ξέρουν πολύ καλά ότι δεν παίρνουν μια οποιαδήποτε φωτογραφία, έτσι, επειδή κάπου την βρήκαν, και την βάζουν στο περιοδικό τους.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikulini στις 16 Μάιος 2013, 16:37:59
καλέ τι περιοδικό??? εμένα αφισσοκολλήθηκε σε όλη την Αθήνα!!!!!!  :2 :2 :2


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: StratosM στις 16 Μάιος 2013, 19:10:03
Deorum γτ εισαι τόσο σίγουρος οτι μεταξύ κοπελιάς και site οι φωτογραφίες ανήκουν στην κοπελιά? αν οι φωτογραφίες πληρώνονται τότε ανήκουν στο site
αν επίσης ανήκουν στο site και είπε οκ κ τις χάρισε πάλι δε πέφτει λόγος στην κοπελιά

επίσης να σου πω οτι αν διαβάσεις κάποια ποστ πιο πριν θα δεις κ μεγάλους συντάκτες να εκμεταλλεύονται δουλειά άλλων παιδιών


κοπελιά αν είσαι ερασιτέχνης αλλά το site λειτουργεί με διαφημίσεις κλπ, θα πρότεινα να βάλεις το site μπροστά κ να διεκδικήσει ότι χρειαστεί!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Deorum στις 16 Μάιος 2013, 19:16:19
Σου παραχωρω κατι για χρηση, δεν σημαινει σου παραχωρω την κυριοτητα. Ειδικα οταν ειναι ειναι στον αερα κατι τετοιο δλδ δεν ειναι ξεκαθαρο διατυπωμενο. Ειναι βεβαιο αυτο. Οπως πχ για την μουσικη.
Περα απο νομικιστικους λογους, υπαρχουν και οι ουσιαστικοι, εμπορικοι που δεν στεκει.
 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikulini στις 16 Μάιος 2013, 19:24:04
Καλησπερα, δεν εχω επαγγελματικη σχεση με το site., δεν πληρωνομαι ουτε υπαρχει καποιο συμφωνητικο μεταξυ μας. Οι φωτογραφιες αυτες μαλιστα πρωτα ανεβηκαν στην προσωπικη μου σελιδα στο facebook και μετα στο εν λογω site. Οπως και να χει η κυρια που υποστηριζει οτι πηρε απο το site το οκ για χρηση των φωτογραφιών δεν τις εχει χρησιμοποιησει με το λογοτυπο του site (οπως ειναι στο ρεπορταζ) αλλα αυτουσιες οπως δηλαδη δημοσιευτηκαν απο εμενα στο προσωπικο μου προφιλ


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: StratosM στις 16 Μάιος 2013, 19:28:38
αν πληρώνεται τότε δεν είναι παραχώρηση.
ναι συμφωνώ ότι όλα είναι στον αέρα αφού δεν ξέρουμε πολλά στοιχεία.
ωστόσο επειδή νομικά θέλει να το κυνηγήσει θα πρέπει να είναι καλυμμένη απο παντού και θεωρώ οτι θα έπρεπε εξ αρχής να έχει λύσει τέτοια θέματα με το site.

το site έδωσε τις κανονικές φωτογραφίες?όχι κάποια κοπια με το λογότυπο?

δεν ξέρω αλήθεια τι ισχύει για όλο αυτό, είναι τόσο μπερδεμένη ιστορία. όπως είπε ο deorum είναι όα στον αέρα
ελπίζω να δικαιωθείς πάντως.
να μας ενημερώνεις για τις εξελίξεις

αν το site έχει κέρδη κ μπορεί να ισχυριστεί για πνευματικά δικαιώματα κ διαφυγόντα κέρδη, βάλτο μπροστά!!!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikulini στις 16 Μάιος 2013, 19:36:34
Μα αναμεσα σε εμενα και το site τα πραγματα ειναι ξεκαθαρα. Και οι διαχειριστριες του site-εκ των οποίων η μία ειναι και η ίδια φωτογραφος- δε θεωρουν οτι τους ανηκουν τα δικαιωματα. Το ολο προβλημα ξεκιναει απο το οτι αυτη η κυρια που ηθελε τις φωτογραφιες αντι να ερθει σε επαφη μαζι μου (το ονοματεπωνυμο μου φυσικα και ειναι διαθεσιμο και ανακοινωμενο ως φωτογραφου και εχει δει τις φωτογραφιες και στη σελιδα μου στο facebook), προτιμησε να απευθυνθει στο site..  εκανε λογο για "χ3ηση των φωτογραφιων" και τα κοριτσια ειτε απο αφελεια ειτε θεωρωντας αυτονοητο οτι λεγοντας "χρηση" δεν εννοει την αφισοποιηση ή την πααχωρηση σε ανταγωνιστικα sites χωρις καν να αναφερεται η πηγη ή το ονομα του φωτογραφου, εδωσαν το οκ. Εμενα αυτο που με απασχολει ειναι το αν αυτη ειναι καλυμενη για οσα εκανε, εχοντας παρει απλως ενα γενικο οκ απο το site..


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikulini στις 16 Μάιος 2013, 19:43:53
 Ναι, οι φωτογρφιες που δοθηκαν δεν ειχα  πανω το λογοτυπο του site.. ουτε η αφισα που τοιχοκολληθηκε αναφερει πουθενα το site ως πηγη ή το ονομα μου.. και η συγκεκριμενη κυρια σα να μην εφτανε που την τοιχοκολλησε σε ολη την αθηνα, παραχωρησε κ μερικες φωτογραφιες σε ανταγωνιστικο site επισης χωρις να αναφερει την πηγη ή το ονομα μου. Σκεφτειτε δηλαδη οτι κατω απο το ρεπορταζ του ανταγωνιστικου site γραφει "οι φωτογραφιες της παραστασης μας παραχωρηθηκαν απο την κυρια Ταδε". Εννοειται οτι εγω επικοινωνησα με το συγκεκριμενο site και τους εξηγησα και αμεσως οι ανθρωποι το διορθωσαν κ εβαλαν κ το ονομα μου και το site. Ευτυχως μου ειχε κοψει να κανω ενα print screen πριν τη διορθωση.
Οπως ειπα και πριν, εχω ηδη κινηθει δικαστικα και δε σκοπευω να το αφησω ετσι. Ελεος οι γυφτοι.. θα ειχαν δωσει ενα χιλιαρικο κ θα ηταν ολα οκ κ τωρα θα αναγκαστουν να πληρωσουν κέρατα. ? Συγγνωμη κι ολας για την εκφραση αλλα φουντωσα παλι!!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Deorum στις 16 Μάιος 2013, 20:03:59
αν πληρώνεται τότε δεν είναι παραχώρηση.
ναι συμφωνώ ότι όλα είναι στον αέρα αφού δεν ξέρουμε πολλά στοιχεία.
ωστόσο επειδή νομικά θέλει να το κυνηγήσει θα πρέπει να είναι καλυμμένη απο παντού και θεωρώ οτι θα έπρεπε εξ αρχής να έχει λύσει τέτοια θέματα με το site.

το site έδωσε τις κανονικές φωτογραφίες?όχι κάποια κοπια με το λογότυπο?

δεν ξέρω αλήθεια τι ισχύει για όλο αυτό, είναι τόσο μπερδεμένη ιστορία. όπως είπε ο deorum είναι όα στον αέρα
ελπίζω να δικαιωθείς πάντως.
να μας ενημερώνεις για τις εξελίξεις

αν το site έχει κέρδη κ μπορεί να ισχυριστεί για πνευματικά δικαιώματα κ διαφυγόντα κέρδη, βάλτο μπροστά!!!

Και να πληρώνεσαι, εκτός αν έχει οριστεί ξεχωριστά και ξεκάθαρα, είναι απλά μια παραχώρηση.
Υπάρχουν ήδη χρήσης και ήδη χρήσης.

Είναι άλλο να αγοράσει κάποιος αθλητής πχ φωτογραφία για προσωπική του χρήση, και άλλο να αγοράσει φωτογραφία την οποία οι χορηγοί του, θα την κάνουν αφήσα διαφημιστική.

Αν αγοράσεις ένα CD αγοράζεις το δικαίωμα να το ακούς, δεν αγοράζεις την πνευματική ιδιοκτησία από το συγκρότημα, και μετά το μεταπωλείς σαν δικό σου. (ας πούμε το 1995 πριν ξεφτιλιστούν όλα, να το πας να το κάνεις 50.000 και να το μεταπουλάς στην ελλάδα όλα...)

Έτσι κ εδώ, καμία διαφορά. Πνευματική ιδιοκτησία το μεν πνευματική ιδιοκτησία το δε.

Δεν υπάρχει κανένα μα κανένα μπέρδεμα.

Το Site και το καθε site, έπρεπε να έχει την άδεια του φωτογράφου, πριν προχωρήσει σε αναπαραγωγή και εμπορική εκμετάλευση της φωτογραφίας του.

Το γεγονός ότι την είχε παραχωρήσει ο φωτογράφος για χρήση στο SITE και πήρε πχ και 5€ (σαν να είναι ας πούμε ένα ρεπορτάζ) σημαίνει αυτό μόνο, και τίποτα παρακάτω. Περαιτέρω εκμετάλλευση της φωτογραφία, επειδή ας πούμε έγινε γνωστή και την ανακάλυψε κάποιος τρελός πολυεκατομυρίουχος που την θέλει απεγνωσμένα, ανήκει στον φωτογράφο.

Τώρα αν το site καταφέρει σε ένα δικαστήριο να αποδείξει ότι "κοίτα, η συμφωνία που είχαμε αρχικά ήταν για πάσα χρήση, κ πάσα εκμετάλλευση ω σαν να ήταν δικό μου...." ας το αποδείξει. Οι αμφιβολίες είναι υπερ του φωτογράφου. Αυτός δεν έχει να αποδείξει ότι η φωτογραφία είναι δική του. Αυτό είναι το δεδομένο. Ο άλλος πρέπει να αποδείξει ότι οι φωτογραφία του έχει παραχωρηθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη των δικαιωμάτων.

Συγγνώμη για το ύφος μου, αλλά είναι απόλυτο αυτό που λέω, και μέρος της δουλειάς μου οπότε το ξέρω καλά.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikulini στις 16 Μάιος 2013, 22:30:02
Deorum ευχαριστω πολυ για την απαντηση. Το βασικο ειναι οτι ευτυχως και τα κοριτσια του site απο μονες τους μου ειπαν οτι αν χρειαστει θα καταθεσουν και στο δικαστηριο οτι καμια σχεση δεν εχουν με τα πνευματικα δικαιωματα των φωτογραφιων. Ουτε ποτε διεκδικησαν κατι τετοιο γιατι επι της ουσιας κανεις μας δε βγαζει χρηματα απο το συγκεκριμενο site. Ηταν μια πρωτοβουλια καθαρα για ερασιτεχνικη ενασχοληση που απλως ετυχε να αποκτησει μεγαλο κοινο και να γινεται πλεον με επαγγελματικο προφιλ. Αλλα αν το δει κανεις στεγνα οικονομικα κανεις μας δε βγαζει τιποτα. Μια παρεα ειμαστε που απλως αυτο που γουσταρουμε το μετατρεψαμε σε εναν ιστοτοπο που μπορει να επισκεπτεται και το κοινο :)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: thanasis1 στις 17 Μάιος 2013, 08:39:48
Μήπως θα ήθελες να μας πείς το site...? Τί αφορα?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: e.tsap65 στις 03 Δεκέμβριος 2013, 02:06:07
E, μερικοι ειναι τελειως ξεδιαντροποι:
Δειτε την υπογραφη στο κατω δεξιο μερος της κυριας φωτο...
http://to-kounavi.gr/agia-sfofia-kostantinoupoli-tourkia/
(Τουλαχιστον δεν καταστρεφει την φωτο με crop, εεε ....???)

Δειτε και την αυθεντικη http://th03.deviantart.net/fs71/PRE/f/2012/085/5/8/constantinople_agia_sofia_int_by_etsap-d4tzd80.jpg στην gallery μου


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: ermakos στις 03 Δεκέμβριος 2013, 08:36:48
Κάτι δε πάει καλά με τα link.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: e.tsap65 στις 03 Δεκέμβριος 2013, 10:41:20
διορθωσα τα link οπως όπως γιατί είμαι από κινητό, αλλά τώρα που μπήκα στο site η ανάρτηση είχε κατέβει. έχω screenshot όμως και θα το ανεβασω asap.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Barbatus στις 28 Φεβρουάριος 2014, 16:25:33
Καλησπέρα σε όλη την παρέα και ευχαριστω για τη αποδοχή.

Με λένε Κώστα είμαι πιλότος μηχανοκινητου αλεξιπτώτου πλάγιας (paramotor) κι εδώ και λίγο καιρό ασχολούμαι με την αεροφωτογραφία.

Έχω ανεβάσει κάποιες αεροφωτο στο facebook, κι εχθές διαπίστωσα ότι μια απ αυτές έχει δημοσιευτεί σε δικτυακή εφημερίδα χωρίς την αδεια μου, και ούτε αναφέρετε πουθενά το όνομα μου η συγκεκριμένη βεβαια είχε πάνω το όνομα μου αλλά φρόντισαν να το καλύψουν πρόχειρα με άλλη φώτο.

Η ερώτηση μου είναι αν αξίζει να τραβηχτούμε δικαστικώς; δηλαδή έχει κερδίσει κανείς δίκη σε παρομοια υπόθεση κι αν μπορούν να εφαρμοστούν περιοριστικά μέτρα σε μια τέτοια υπόθεση.

Η επίμαχη αεροφώτο:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t31/858525_259837884176113_1762686884_o.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t31/858525_259837884176113_1762686884_o.jpg)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Pentzikis στις 28 Φεβρουάριος 2014, 18:40:12
Ούτε δικαστικά ούτε τίποτα.

Κατ αρχήν πρέπει να αποφασίσεις εσύ τι σε ενδιαφέρει.. Θέλεις να κατέβει η φωτογραφία η θέλεις να αποκατασταθεί το όνομά σου, γιατί για χρήματα, χλωμό το βλέπω.

Αφού αποφασίσεις, κάνεις μια επαφή μαζί τους αναφέροντάς τους το πρόβλημα περί αυθαίρετης ανάρτησης φωτογραφίας σου εν αγνοία σου και χωρίς πρότερη συναίνεσή σου.

Από την απάντησή τους καταλαβαίνεις την πρόθεσή τους και πράττεις ανάλογα.

Μόλις δυο-τρεις μέρες πριν μου συνέβη το ίδιο. "Δράστης" ούτε λίγο ούτε πολύ το Lifo.

"Αποκαταστάθηκα" άμεσα αφού προηγουμένως μου ζήτησαν χίλες συγγνώμες.

http://www.lifo.gr/now/politics/43023


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Barbatus στις 04 Μάρτιος 2014, 19:27:13
Ευχαριστω για την άμεση απάντηση.

Επικοινώνησα με την εφημερίδα και μπήκε το όνομα μου στην εν λόγο φωτογραφία επισεις μου πρότειναν να συνεργαστουμε στο μέλλον!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: sunset2 στις 15 Μάρτιος 2014, 07:57:11
Καλο σαββατοκυριακο σε ολα τα μελη. ειμαι ερασιτεχνης φωτογραφος. θελω να ρωτησω, αν καποιος ξερει φυσικα πως μπορω να προστατευθω απο καποιον -που μαλιστα ειναι και συγγενεις μου- που ανεβαζει στο facebook δικες μου φωτογραφιες με το προσωπο μου μεσα παραποιημενες μονταρισμενες με ειρωνικες και προσβλητικες λεζαντες. αυτο ειναι το ενα. πηγα στην ασφαλεια αλλα λενε πως υποκειται στο αμερικανικο δικαιο.  μονο μηνυση ή εισαγγελικη παραγγελια ή μπλοκαρισμα στο ιδιο το facebook.
Δευτερον ειχα βγαλει τις φωτογραφιες του αρραβωνα του και μου τις ζηταει. θα παει λεει σε εισαγγελεα να ζητησει εισαγγελικη παραγγελια. και το τριτον θα πηγαινε να με καταγγειλει οτι βγαζω φωτογραφιες χωρις να εχω αδεια φωτογραφου... σας ευχαριστω εκ των προτερων..... καλημερα


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: George M. στις 15 Μάρτιος 2014, 08:50:45
καλημέρα και...χαλάρωσε! δεν υπάρχει λόγος πανικού.
Για τις φωτογραφίες σου στο facebook, κάνεις αναφορά και εξηγείς τους λόγους. Θα τον μπλοκάρουν.. (αν και στην αστυνομία, μπορείς να κάνεις μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά δεν θα σου το πρότεινα..).
Για τις φωτογραφίες του αρραβώνα, δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι. Αφενός (βάση νομου), η φωτογραφία ως τέχνη και ως τεχνική ανήκει στον δημιουργό της, και μόνο (εκτός αν με συμφωνητικό έχουν παραχωρηθεί σε άλλον), και αφετέρου, προφανώς ήσουν προσκεκλημένος και όχι σε αποστολή paparazzo..
Για το θέμα της φωτογράφησης άνευ αδείας φωτογράφου, να σε ανησυχεί μόνο στην περίπτωση που πληρώθηκες.
Δεν υπάρχει νόμος που απαγορεύει την φωτογραφία, από μη πιστοποιημένους φωτογράφους!!

αυτά, και μια συμβουλή: εφόσον έμπλεξες, κοίταξε να τα βρείτε και  να τελειώσει όμορφα αυτή η ιστορία, και επίσης, στην περίπτωση που έχεις πληρωθεί και όλο αυτό γίνεται γιατί δεν ικανοποιήθηκε ο πελάτης σου, θα σου πρότεινα να αφήνεις εφεξής τους επαγγελματίες να κάνουν την δουλειά τους, ώστε να μην δημιουργούνται τέτοιες παρεξηγήσεις.

φιλικά..


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: teo5 στις 15 Μάρτιος 2014, 10:25:18
Καλο σαββατοκυριακο σε ολα τα μελη. ειμαι ερασιτεχνης φωτογραφος. θελω να ρωτησω, αν καποιος ξερει φυσικα πως μπορω να προστατευθω απο καποιον -που μαλιστα ειναι και συγγενεις μου- που ανεβαζει στο facebook δικες μου φωτογραφιες με το προσωπο μου μεσα παραποιημενες μονταρισμενες με ειρωνικες και προσβλητικες λεζαντες. αυτο ειναι το ενα. πηγα στην ασφαλεια αλλα λενε πως υποκειται στο αμερικανικο δικαιο.  μονο μηνυση ή εισαγγελικη παραγγελια ή μπλοκαρισμα στο ιδιο το facebook.
Δευτερον ειχα βγαλει τις φωτογραφιες του αρραβωνα του και μου τις ζηταει. θα παει λεει σε εισαγγελεα να ζητησει εισαγγελικη παραγγελια. και το τριτον θα πηγαινε να με καταγγειλει οτι βγαζω φωτογραφιες χωρις να εχω αδεια φωτογραφου... σας ευχαριστω εκ των προτερων..... καλημερα

Πέραν απο τις συμβουλές που θα ακούσεις εδώ το ασφαλέστερο είναι να επισκεφτείς ένα δικηγόρο. Αφού δεν έχει γίνει ακόμη κάποια μήνυση δεν θα σου κοστίσει ακριβά γιατί θα θεωρηθεί νομική συμβουλή. Μην πανικοβάλλεσαι πάντως γιατί προφανώς απλά είναι εκνευρισμένος  και λέει ότι του κατέβει.Θα ήθελα να δώ ποιος εισαγγελέας θα παραγγείλει ένταλμα έρευνας και κατάσχεση σκληρού δίσκου για να δεί μερικές φωτογραφίες αρραβώνα λες και αυτό αποδεικνύει κάτι. Ελπίζω να μην του έκανες κάτι που δικαιολογεί αυτή την συμπεριφορά γιατί τοτε το πιο απλό είναι να αναγνωρίσεις το λάθος και να του ζητήσεις συγνώμη.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 18 Μάρτιος 2014, 04:01:50
Δεν υπάρχει νόμος που απαγορεύει την φωτογραφία, από μη πιστοποιημένους φωτογράφους!!
Νόμος δεν υπάρχει βέβαια, αλλά ορισμένα πράγματα στην Ελλάδα αρχίζουν εκεί που τελειώνει η λογική.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: zanxion στις 18 Μάρτιος 2014, 10:12:32
Δεν υπάρχει νόμος που απαγορεύει την φωτογραφία, από μη πιστοποιημένους φωτογράφους!!
Νόμος δεν υπάρχει βέβαια, αλλά ορισμένα πράγματα στην Ελλάδα αρχίζουν εκεί που τελειώνει η λογική.


Ποιος το 'πε; Ο νόμος υπάρχει και ισχύει για πιστοποιημένους και μη! Μάλιστα στα ίδια άρθρα ορίζονται και κάτι άλλα σχετικά.
Εναλλακτικά διαβάστε το νόμο 2121/1993 σχετικά με "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα." (ΦΕΚ Α' 24/4,3,1993).
Ο νόμος ισχύει για όλους!

(για τους τεμπέληδες: http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13)


Τίτλος: Re: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 18 Μάρτιος 2014, 12:30:26
Μάλλον δεν κατάλαβες αυτό που έγραψα, γιατί δεν το συνέδεσες με το μήνυμα του George M. στο οποίο απάντησα. Ο Ν.2121 δεν απαγορεύει την φωτογραφία σε ιδιώτες, μη πιστοποιημένους ή όπως αλλοιώς.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: zanxion στις 18 Μάρτιος 2014, 13:02:16
Έχεις δίκιο! Sorry!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: sunset2 στις 20 Μάρτιος 2014, 18:24:57
ευχαριστω ολους σας για την αμμεσοτητα που μου απαντησατε... δεν εχω πληρωθει απο πουθενα για καποια δουλεια μου... οποτε δεν εχουν κατι να μου προσαψουν σαν κατηγορια... προσωπικα ειναι τα θεματα που εχουμε τσακωθει.. απλα ψαχνουν διαφορες αφορμες για να μου κανουν ηθικη και οικονομικη ζημια... ευχαριστω. θα απευθυνθω στη δικηγορο μου για μια νομικη συμβουλη. ευχαριστω και παλι για την σοβαρη αντιμετωπιση του θεματος μου απο την πλευρα σας...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: ΑλέξανδροςK στις 01 Απρίλιος 2014, 05:35:40
Συγνώμη αλλά αν κάποιος έχει πνευματικά δικαιώματα σε κάποια φωτογραφία αυτό είναι το μέσο δηλαδή η φωτογραφική μηχανή εσύ είσαι το σώμα που θα υλοποιήσει το σκοπό της .
όλοι οι νόμοι περί απαγόρευσης σε χώρους όπως μετρό η αρχαιολογικοί χώροι είναι αισχρή προς το δημιούργημα φωτογραφική μηχανή
και προς το δημιούργημα του φωτογράφου λήψη.
ο φωτογράφος δεν πρέπει να έχει κανένα έλεγχο στην εικόνα που θα δημοσιεύσει γιατί κάθε εικόνα που πέφτει  στα χέρια καθενός μπορεί να την χρησιμοποίηση όπως θέλει από την στιγμή που θα βγει στη δημοσιότητα έχει χαθεί η προσωπική σχέση που έχουμε με αυτή την έχουν όλοι πια ,και την χρησιμοποιούν όπως θέλει ο καθένας.
τώρα σαν φωτογράφοι και όχι σαν κανίβαλοι της εικόνας ενώ μπορούμε να φωτογραφίσουμε οτιδήποτε είναι ορατό η και όχι αν το μπορεί κάποιος καλό θα ήταν να μην γινόμαστε αδιάκριτοι με άλλους που δεν είναι ενημερωμένοι επειδή μπορούμε να τραβήξουμε εύκολα μια εικόνα χωρίς αυτό  να σημαίνει ότι μπορούν να μας απαγορεύσουν να το κάνουμε το κλικ .


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 06 Απρίλιος 2014, 11:36:40
Συγνώμη αλλά αν κάποιος έχει πνευματικά δικαιώματα σε κάποια φωτογραφία αυτό είναι το μέσο δηλαδή η φωτογραφική μηχανή εσύ είσαι το σώμα που θα υλοποιήσει το σκοπό της .
Η ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα των Π.Δ. θεωρεί αρχικό κάτοχο του δικαιώματος το φυσικό πρόσωπο. Αυτό αντανακλά κυρίως την γαλλική πολιτικοκοινωνική προσέγγιση αλλά έχει επιβληθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Επειδή όμως το σκεπτικό σου έχει κάποια βάση αλήθειας που διαφοροποιεί την φωτογραφία σε σχέση με άλλες εικαστικές τέχνες, π.χ. σχέδιο και ζωγραφική, μερικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προβεί σε κάποιες πρόσθετες διαφοροποιήσεις στην εθνική τους νομοθεσία.

Μια διαφοροποίηση είναι ό διαχωρισμός σε απλές φωτογραφίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές των φωτορεπόρτερς, και σε καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Σε κάποιες χώρες οι απλές φωτογραφίες έχουν περιορισμένη διάρκεια προστασίας που ξεκινάει από την λήψη ή την δημοσίευση και όχι από τον θάνατο του φωτογράφου.

Η δεύτερη διαφοροποίηση είναι φωτογραφίες που λαμβάνονται από  αυτόματα συστήματα, π.χ. κάμερες ασφαλείας, μηχανήματα ακτίνων X (ιατρικά ή βιομηχανικά) κλπ. Σε κάποιες χώρες οι λήψεις αυτές δεν προστατεύονται γιατί δεν υπάρχει το φυσικό πρόσωπο φωτογράφος. Εκεί που γίνεται σκοτωμός όμως είναι οι δορυφορικές, δεδομένου ότι ισχυροί οργανισμοί όπως Google υπεραμύνονται του copyright ενώ πρακτικά είναι αυτόματες λήψεις από μη επανδρωμένο διαστημικό σκάφος, επομένως το θέμα παραμένει νομικά ρευστό.

όλοι οι νόμοι περί απαγόρευσης σε χώρους όπως μετρό η αρχαιολογικοί χώροι είναι αισχρή προς το δημιούργημα φωτογραφική μηχανή και προς το δημιούργημα του φωτογράφου λήψη.
Σωστό μεν - άσχετο με τα Π.Δ. δε.
Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gcop33 στις 13 Ιούλιος 2014, 18:27:05
ερώτηση:

Έχουμε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, που έχει θυγατρική εκδοτικό οίκο... βγάζουμε φωτογραφία γνωστό δημοσιογράφο και η φωτογράφιση δεν πληρώνετε ποτέ... εκδίδετε βιβλίο του δημοσιογράφου και οι φωτογραφίες του είναι από την παραπάνω φωτογράφιση... πουθενά το όνομα του φωτογράφου και δεν είναι το πρώτο του βιβλίο...

Τί κάνουμε; ζητάμε τυπικά να μας πληρώσει την φωτογράφιση και τέλος; εκμεταλευόμαστε την κατάσταση τους κολλάμε στον τοίχο και τους ρουφάμε το αίμα ή υπάρχει άλλη λύση;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: creedence στις 13 Ιούλιος 2014, 20:02:13
ερώτηση:

Έχουμε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, που έχει θυγατρική εκδοτικό οίκο... βγάζουμε φωτογραφία γνωστό δημοσιογράφο και η φωτογράφιση δεν πληρώνετε ποτέ... εκδίδετε βιβλίο του δημοσιογράφου και οι φωτογραφίες του είναι από την παραπάνω φωτογράφιση... πουθενά το όνομα του φωτογράφου και δεν είναι το πρώτο του βιβλίο...

Τί κάνουμε; ζητάμε τυπικά να μας πληρώσει την φωτογράφιση και τέλος; εκμεταλευόμαστε την κατάσταση τους κολλάμε στον τοίχο και τους ρουφάμε το αίμα ή υπάρχει άλλη λύση;Πρώτα κάνε μια υπενθύμιση για την εκκρεμότητα εφ' όσον έχεις κόψει τιμολόγιο. Αν δεν έχει κοπεί ακόμα, στείλτους για να είσαι  νόμιμος εσύ. Αν εξακολουθούν να κάνουν το "παγώνι" και εις υγείαν του κορόιδου, ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και δώσε φόρα παρτίδα το όνομα του "δημοσιογράφου" για να μαθαίνει ο κόσμος πόσο μπαταχτσήδες είναι οι ρουφιάνοι.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gcop33 στις 13 Ιούλιος 2014, 20:08:59
ερώτηση:

Έχουμε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, που έχει θυγατρική εκδοτικό οίκο... βγάζουμε φωτογραφία γνωστό δημοσιογράφο και η φωτογράφιση δεν πληρώνετε ποτέ... εκδίδετε βιβλίο του δημοσιογράφου και οι φωτογραφίες του είναι από την παραπάνω φωτογράφιση... πουθενά το όνομα του φωτογράφου και δεν είναι το πρώτο του βιβλίο...

Τί κάνουμε; ζητάμε τυπικά να μας πληρώσει την φωτογράφιση και τέλος; εκμεταλευόμαστε την κατάσταση τους κολλάμε στον τοίχο και τους ρουφάμε το αίμα ή υπάρχει άλλη λύση;Πρώτα κάνε μια υπενθύμιση για την εκκρεμότητα εφ' όσον έχεις κόψει τιμολόγιο. Αν δεν έχει κοπεί ακόμα, στείλτους για να είσαι  νόμιμος εσύ. Αν εξακολουθούν να κάνουν το "παγώνι" και εις υγείαν του κορόιδου, ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και δώσε φόρα παρτίδα το όνομα του "δημοσιογράφου" για να μαθαίνει ο κόσμος πόσο μπαταχτσήδες είναι οι ρουφιάνοι.

συγνώμη απλα ρωτήσα συγκεκριμένες απαντήσεις... γιατί τα τυπικά έχουν γίνει εδώ και 5 χρόνια...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: creedence στις 13 Ιούλιος 2014, 20:40:25
E κάντους ρεζίλι των σκυλιών κε συνάδελφε. Φόρα παρτίδα τα ονόματα για να γλυτώσουν το δάγκωμα κάποιοι άλλοι. Τι φοβόμαστε δηλαδή? Να ζητάμε το αυτονόητο ?
Έλεος... Να ξέρουμε το ποιόν του κάθενος...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gcop33 στις 13 Ιούλιος 2014, 22:04:50
E κάντους ρεζίλι των σκυλιών κε συνάδελφε. Φόρα παρτίδα τα ονόματα για να γλυτώσουν το δάγκωμα κάποιοι άλλοι. Τι φοβόμαστε δηλαδή? Να ζητάμε το αυτονόητο ?
Έλεος... Να ξέρουμε το ποιόν του κάθενος...

αδερφέ μου λεφτά δεν θα βγάλω... και αυτό θα τους πονέσει περισσότερο από το να τους κάνω ρεζίλι για 2-3 μήνες και μετά δεν θα θυμούντε κανένας και τίποτα! τι μπορώ να τους κοστίσω?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 13 Ιούλιος 2014, 22:11:15
Συγνώμη, για να καταλάβω.

Έχει γίνει η φωτογράφηση, έχει κοπεί τιμολόγιο, δεν έχουν πληρώσει και έχετε κάνει και μήνυση? (και περιμένετε αποτέλεσμα)

Ή απλά δεν έχουν πληρώσει και δεν έχετε κάνει την μήνυση?

Γιατί στην αρχική σου ερώτηση φαίνεται ότι έγινε η φωτογράφηση πρόσφατα, αλλά στο δεύτερο μήνυμά σου μιλάς για 5 χρόνια πρίν.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gcop33 στις 13 Ιούλιος 2014, 23:10:53
Συγνώμη, για να καταλάβω.

Έχει γίνει η φωτογράφηση, έχει κοπεί τιμολόγιο, δεν έχουν πληρώσει και έχετε κάνει και μήνυση? (και περιμένετε αποτέλεσμα)

Ή απλά δεν έχουν πληρώσει και δεν έχετε κάνει την μήνυση?

Γιατί στην αρχική σου ερώτηση φαίνεται ότι έγινε η φωτογράφηση πρόσφατα, αλλά στο δεύτερο μήνυμά σου μιλάς για 5 χρόνια πρίν.

Λοιπόν θα τα πω πιο αναλυτικά... βγάζω φωτογραφία ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ενός μεγαλοδημοασιογράφου και η οποία δεν πληρώνετε ποτέ... τώρα διαπιστώνω ότι η φωτογραφία μου, χρησιμοποιήτε από βιβλία που έχει συγγράψει... Δεν αναφέρετε το όνομα μου όπου χρησιμοποίητε από αυτό τον δημοσιογράφο... Τι ακριβώς ζητάω από αυτον; (το κανάλι στο οποίο ανήκει;) (στον εκδοτικό οίκο;) Η παρανομία είναι α. δεν πληρώθηκα β. δεν έδωσα πνευματικά δικαιώματα γ. κέρδος που έχει με την φωτογράφιση μου όλα αυτά τα χρόνια παρανομόντας...  θα ζητήσω μόνο τα λεφτά της φωτογράφισης... τα λεφτά της κλοπής των πνευματικών μου δικαιωμάτων όλα αυτά τα χρόνια και μελοντικών τυχών εκδόσεων; πιο λεπτομερής από αυτό δεν μπορώ να γίνω...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 13 Ιούλιος 2014, 23:40:00
1. Δεν πληρώθηκες
2. Δεν έδωσες πνευματικά δικαιώματα
3. Εδωσες κάποια χρηση. Τι ήταν αυτή?
4. Την χρησιμοποίησαν σε βιβλίο (μπορούσαν? - βλέπε το 3)
5. Αν μπορούσαν δικαιούσαι δικαιώματα?
6. Έκανες κινήσεις (δηλαδή να ζητήσεις γραπτώς να πληρωθεί το τιμολόγιο που φαντάζομαι έκοψες τότε?)
7. Αν δεν έκανες μήπως παραγράφτηκε το όποιο αδίκημα?

Φαντάζομαι ότι αν μπορέις να πάρεις κάτι (αρχικά δικαιώματα, δικαιώματα από τα βιβλία, ηθική αποζημίωση, κλπ) τέτοιες ερωτήσεις θα σου κάνει κάποιος δικηγόρος (και θα σου πεί αν αξίζει).

Γιατι όμως δεν κάνεις κάποια αρχική κίνηση, δηλαδή να ενημερώσεις την εταιρεία για την πράξη και να ζητήσεις την εύλογη αμοιβή σου ('ετσι για να υπάρχει και κάτι γραπτό άν φτάσετε σε δικαστική επίλυση)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gcop33 στις 14 Ιούλιος 2014, 00:09:27
1. Δεν πληρώθηκες
2. Δεν έδωσες πνευματικά δικαιώματα
3. Εδωσες κάποια χρηση. Τι ήταν αυτή?
έδωσα δείγμα της φωτογράφισης σε jpg και καμμια δυνατότητα για την οποιαδοίποτε χρήση της


4. Την χρησιμοποίησαν σε βιβλίο (μπορούσαν? - βλέπε το 3)

Δεν μπορούσαν

5. Αν μπορούσαν δικαιούσαι δικαιώματα?
6. Έκανες κινήσεις (δηλαδή να ζητήσεις γραπτώς να πληρωθεί το τιμολόγιο που φαντάζομαι έκοψες τότε?)
τους κυνήγισα αλλά κρυβόντουσαν για την πληρωμή7. Αν δεν έκανες μήπως παραγράφτηκε το όποιο αδίκημα?

 σαφέστατα και δεν παραγράφοντε γιατί τα βιβλία συνεχίζουν και πωλούντε αρα η κλοπή είναι ακόμα σε εξέλιξη...


Φαντάζομαι ότι αν μπορέις να πάρεις κάτι (αρχικά δικαιώματα, δικαιώματα από τα βιβλία, ηθική αποζημίωση, κλπ) τέτοιες ερωτήσεις θα σου κάνει κάποιος δικηγόρος (και θα σου πεί αν αξίζει).

Γιατι όμως δεν κάνεις κάποια αρχική κίνηση, δηλαδή να ενημερώσεις την εταιρεία για την πράξη και να ζητήσεις την εύλογη αμοιβή σου ('ετσι για να υπάρχει και κάτι γραπτό άν φτάσετε σε δικαστική επίλυση)

η εταιρεία αρχίκα για να είναι νόμιμη πρέπει ή να αγοράσει στην "εξωφρενική" τιμή που πουλάω τα δικαιώματα της φωτογραφίας ή να αποσύρει όλες τις εκδόσεις της που χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες από την φωτογράφιση μου, και να τις επανεκδόση με την αναφορά του όνοματος μου σαν φωτογράφος και πάλι να πληρώσει πνευματικά δικαιώματα για την χρήση της σε προηγούμενες εκδόσεις και ίσως μεταγενέστερες...

κάνω κάπου λάθος; από όσα διάβασα στους νόμους στους οποίους αναφέρετε το όλο topic αυτά ακριβώς έχω δικαίωμα να κάνω!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: CrookedPenguin στις 16 Σεπτέμβριος 2014, 03:56:58
Από νομικής άποψης τι ισχύει περί βιντεοσκόπησης;
Βίντεο όπου υπάρχει συζήτηση με κάποιον περαστικό και καταγράφεται το πρόσωπό του, όπως vlogs,pranks στην Αμερική γνωρίζω ότι χρειάζονται model release για δημοσίευση(youtube) ή μωσαϊκό στο πρόσωπο.
Αντίστοιχα στη χώρα μας τι ισχύει;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikulini στις 16 Σεπτέμβριος 2014, 11:49:23
Καλημέρα από εμένα!  Είχα πάρα πολύ καιρό να μπω στο φόρουμ γιατί είχα χάσει τους κωδικούς και μετά δεν είχα και δίκτυο.
Όμως βρήκα τώρα την κατάλληλη στιγμή για να επανέλθω. Το κυνηγησα το θέμα δικαστικά και μετά από 10 μήνες βγήκε η απόφαση. Με δικαίωσε το δικαστήριο! Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι ηθική ικανοποίηση μιλάμε.
Και ήθελα απλώς να πω σε όλους να μην αφήνετε τίποτα να περνάει "έτσι".. Αν παραβιαζονται τα δικαιώματα σας να προσπαθείτε για αποζημίωση και υλική κι ηθική!
Όλα αυτά ήθελα εδώ και καιρό να τα γράψω αλλά κρατούσα μι πισινή περιμένοντας την ελληνική δικαιοσύνη. Ευτυχώς δε με απογοήτευσε!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 16 Σεπτέμβριος 2014, 13:31:01
Ένα μεγάλο μπράβο Αλίκη που δεν το άφησες έτσι το θέμα. Ειναι καιρός να καταλάβουν πολλοί από τον "τυπο" ότι δεν είναι ξέφραγο αμπέλι το ιντερνετ.

Αν είναι εύκολο, και φυσικά μετά από προσεκτική λογοκρισία, μπορείς να ανεβάσεις το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου? Θα έιναι μια μεγάλη βοήθεια, μια και αν δεν αποριφθεί σε πιθανή έφεση, δημιουργεί δεδικασμένο και ίσως βοηθήσει άλλου φίλους/φίλες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: mandragoras στις 16 Σεπτέμβριος 2014, 13:49:50
 :0
Καλημέρα από εμένα!  Είχα πάρα πολύ καιρό να μπω στο φόρουμ γιατί είχα χάσει τους κωδικούς και μετά δεν είχα και δίκτυο.
Όμως βρήκα τώρα την κατάλληλη στιγμή για να επανέλθω. Το κυνηγησα το θέμα δικαστικά και μετά από 10 μήνες βγήκε η απόφαση. Με δικαίωσε το δικαστήριο! Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι ηθική ικανοποίηση μιλάμε.
Και ήθελα απλώς να πω σε όλους να μην αφήνετε τίποτα να περνάει "έτσι".. Αν παραβιαζονται τα δικαιώματα σας να προσπαθείτε για αποζημίωση και υλική κι ηθική!
Όλα αυτά ήθελα εδώ και καιρό να τα γράψω αλλά κρατούσα μι πισινή περιμένοντας την ελληνική δικαιοσύνη. Ευτυχώς δε με απογοήτευσε!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikulini στις 16 Σεπτέμβριος 2014, 16:58:44
Καλησπέρα και πάλι. Δεν έχω πάρει στα χέρια μου την απόφαση ακόμη. Με ενημέρωσε τηλεφωνικά ο δικηγόρος μου.
Θεωρώ σχεδόν απίθανο να αναιρεθεί κατά την έφεση (αν ασκήσει ο αντίδικος) διότι πρόκειται για ξεκάθαρη Κλοπή. Πέραν της ηλεκτρονικής αφίσας που κυκλοφόρησε χωρίς την άδειά μου, οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν και σε ανταγωνιστικό site αυτού που συνεργαζόμουν τότε (χωρίς ΦΥΣΙΚΑ να αναφέρεται ούτε το όνομά μου αλλά ούτε και το site ως πηγή) και, το αποκορύφωμα, τοιχοκολλήθηκε και σε όλη την Αθήνα για να διαφημιστεί ένα πρόγραμμα. Τέλος, την ημέρα της δίκης δεν έστειλαν ούτε εκπρόσωπο στο δικαστήριο. Τι να πω? Το αποκλείω να αλλάξει οτιδήποτε.
Επίσης να πω, με όλη μου την καλή πρόθεση και χωρίς κανένα απολύτως προσωπικό όφελος, ότι οφείλω πολλά στο δικηγόρο μου ο οποίος αποτελεί κορυφή στα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων. Όποιος τυχόν χρειαστεί οτιδήποτε, με μεγάλη μου χαρά θα δώσω τα στοιχεία του. Δεν κάνω δαφήμιση, απλώς του χρωστάω το ότι αυτή τη στιγμή δικαιώνομαι.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: zanxion στις 17 Σεπτέμβριος 2014, 08:59:57
Δε πρόκειται ν' αναιρεθεί τίποτα με τη έφεση. Τα κοράκια δικηγόροι (χωρίς παρεξήγηση, δεν είναι όλοι τους κοράκια) σπρώχνουν εύκολα τους πελάτες θύματά τους στην έφεση ακόμα κι αν είναι χαμένο παιχνίδι. Για το δικηγόρο θα είναι μια ακόμα δουλειά είτε χάσει είτε κερδίσει ο πελάτης του.
Πολύ το χάρηκα που το πολέμισες μέχρι τέλους κι ακόμα περισσότερο που κέρδισες!  :0


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 17 Σεπτέμβριος 2014, 11:42:15
Δε πρόκειται ν' αναιρεθεί τίποτα με τη έφεση. Τα κοράκια δικηγόροι (χωρίς παρεξήγηση, δεν είναι όλοι τους κοράκια) σπρώχνουν εύκολα τους πελάτες θύματά τους στην έφεση ακόμα κι αν είναι χαμένο παιχνίδι. Για το δικηγόρο θα είναι μια ακόμα δουλειά είτε χάσει είτε κερδίσει ο πελάτης του.
Πολύ το χάρηκα που το πολέμισες μέχρι τέλους κι ακόμα περισσότερο που κέρδισες!  :0

Συνήθως δεν αναιρείται, αλλά μειώνεται το ποσό που επιδικάζεται (αν το αρχικό σκεπτικό επιδικάζει το μέγιστο ζητούμενο).

Όμως η έφεση έιναι ένας τρόπος καθυστέρησης της πληρωμής. (με τον ρυθμό που προχωρούν, άλλοι 10-12 μήνες μέχρι την εκδίκαση/απόφαση). Μετά διαταγές πληρωμής, δικαστικά, κλπ, σε πάνε καρότσάκι μέχρι να περάσουν 1-2 χρόνια για να πάρεις τα λεφτά σου (αν τα πάρεις).

Ένας τρόπος να το επισπεύσεις είναι να κάνεις άμεσα έφεση εσύ, ζητώντας περισσότερα από όσα έχει αρχικά επιδικάσει το δικαστήριο (έως του αρχικού ποσού), ώστε να μειωθεί ο χρόνος μέχρι την τελισιδικία.

Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει η ηθική ή η υλική αποκατάσταση, αλλά, επειδή συνήθως τα περιουσιακά στοιχεία είναι μηδαμηνά (τουλάχιστον όσα φαίνονται) μπορεί να μην αξίζει η διαδικασία της έφεσης.

Καλό θα έιναι να συζητήσεις αναλυτικά με τον δικηγόρο σου για το τι θα γίνει από εδώ και μπρός και να επισπεύσεις τις διαδικασίες για να έχεις κάποιο απτό αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikulini στις 17 Σεπτέμβριος 2014, 13:35:12
Καλημέρα σας!
Το δικαστηριο επιδικασε το μισο του ποσου που ζητουσαμε αρχικα. Η αλήθεια ειναι οτι ειχαμε ζητησει αρκετα μεγαλο ποσο γιατι με ενημερωσε ο δικηγορος μου οτι απο ενα ποσο και πανω εκδικαζεται ως πλημελημμα -αρα μεσα σε 3 μηνες το πολυ.. αλλιως εκδικαζεται ως πταισμα και μπορει να παρει κ 2 χρονια....
Οποτε ζητήσατε μεγαλο ποσο για πρακτικους λογους.
Επίσης,  οσον αφορα στα περιουσιακα στοιχεία του αντιδικου, πιστεψτε με, προκειται περι δημοσιου προσωπου κ εχει αρκετουτσικα.......
αααα! Και ας μην ξεχναμε οτι αν ασξησει εφεση ο αντιδικος και περασει αααααλλος τοσος καιρος ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟΚΟΙ! ΜΟΥΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
Είδωμεν


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: zanxion στις 17 Σεπτέμβριος 2014, 13:52:13
Είναι και τα έξοδα της δίκης που πάνε στον looser :) Θα το θυμάται για πολύ καιρό...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: alikulini στις 17 Σεπτέμβριος 2014, 13:55:10
 ;D
Είναι και τα έξοδα της δίκης που πάνε στον looser :) Θα το θυμάται για πολύ καιρό...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: hoakin1981 στις 18 Σεπτέμβριος 2014, 10:52:38
Μια ερώτηση πάνω στο θέμα σε περίπτωση που κάποιος γνωρίζει. Άς πούμε πως στα πλαίσια "φωτογραφίας ταξιδιού" σε ένα λιμανάκι π.χ. φωτογραφίζεις μερικές βάρκες στις οποίες φαίνεται ξεκάθαρα το όνομα τους και τα λοιπά στοιχεία, νηολόγιο κλπ.

Αυτές τις φωτογραφίες λοιπόν μαζί με πολλές άλλες τις εκδίδεις σε ένα βιβλίο προς εμπορική εκμετάλλευση.

Οπότε, οι ερωτήσεις που προκύπτουν είναι:

1. Έχεις το δικαίωμα να τυπώσεις/εκδόσεις αυτές τις φωτογραφίες?
2. Μπορεί ο ιδιοκτήτης μιάς βάρκας π.χ. αν δει τη φωτογραφία να σε κυνηγήσει ανάλογα?

Ευχαριστώ πολύ.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: zanxion στις 18 Σεπτέμβριος 2014, 13:31:00
...
2. Μπορεί ο ιδιοκτήτης μιάς βάρκας π.χ. αν δει τη φωτογραφία να σε κυνηγήσει ανάλογα?
...

Όχι εκτός κι αν ήταν εντός ιδιωτικού χώρου και τον παραβίασες.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: AntonisP. στις 18 Σεπτέμβριος 2014, 14:14:08
...
2. Μπορεί ο ιδιοκτήτης μιάς βάρκας π.χ. αν δει τη φωτογραφία να σε κυνηγήσει ανάλογα?
...

Όχι εκτός κι αν ήταν εντός ιδιωτικού χώρου και τον παραβίασες.

Στο λιμάνι του Πλαταμώνα, εδώ κι ένα χρόνο έχουν οριοθετήσει ένα χώρο στη μαρίνα, όπου "δένουν" ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα κτό. Μάλιστα υπάρχει και αλυσίδα που εμποδίζει την προσέγγιση. Σιεκούριτι έχει αναλάβει τη φύλαξη και σε μια εκδρομή που έκανα και πλησίασα από δημόσιο χώρο να φωτογραφίσω, μου ζήτησαν να μη φαίνονται ή να σβήσω από τις φωτογραφίες τα στοιχεία του κάθε πλεούμενου.
Σε διπλανή μαρίνα όπου ελλιμενίζονται τα ψαροκάικα, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και ο χώρος είναι δημόσιος.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 18 Σεπτέμβριος 2014, 14:23:54
Η φωτογραφηση από δημόσιο χώρο ακόμα και αν το αντικείμενο βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, σε γενικές γραμμές, δεν απαγορεύεται.

Υπάρχουν όμως πάντα εξαιρέσεις και προϋποθέσεις.

Για παράδειγμα δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Δεν επιτρέπεται να φωτογραφήσεις κάποιον σε ιδιωτική στιγμή όταν είναι μεσα στα όρια της ιδιοκτησίας του. Δεν επιτρέπεται να φωτογραφήσεις κάποιο άτομο αν είναι αναγνωρίσιμο και η φωτογράφηση τον/την προσβάλει.

Ακόμα και σε αυτά υπάρχουν εξαιρέσεις.

Το αν σου απαγορευθεί να φωτογραφίζεις τα σκάφη ενω είσαι σε δημόσιο χώρο, ειδικά αν δεν υπάρχει σήμανση, δεν έχει βάση. Τους αγνοείς (εκτόν αν είναι "ντουλαπες"  ;D) και συνεχίζεις.

Γενικά η κατάσταση είναι πολύ ρευστη και ο καθένας την μεταφράζει όπως την καταλαβαίνει. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται και "επίσκεψη" στο τοπικό ΑΤ για τα διαδικαστικά (που πολλές φορές δεν αξίζει για μια απλή φωτογραφία).


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: hoakin1981 στις 18 Σεπτέμβριος 2014, 15:07:05
Ευχαριστώ για τις απόψεις. Το θέμα είναι όμως ότι η ερώτηση μου δεν είναι αν επιτρεπόταν να τραβήξω τις φωτογραφίες. Από τη στιγμή που ήταν σε δημόσιο χώρο χωρίς κάποιον περιορισμό προφανώς και δεν απαγορεύεται.

Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν έχω το δικαίωμα να έχω οικονομικό όφελος από μία φωτογραφία που απεικονίζει ένα ξένο περιουσιακό στοιχείο.

Δηλαδή άν εγώ φωτογραφίσω μια βάρκα (που βρίσκεται σε δημόσιο λιμανάκι κλπ) και πουλήσω ένα εκατομμύριο αντίτυπα της φωτογραφίας προς 1 Ευρώ την μία και βγάλω ένα εκατομμύριο Ευρώ, μπορεί να έρθει ο ιδιοκτήτης της βάρκας και να απαιτήσει π.χ. τα μισά?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: KJordan στις 18 Σεπτέμβριος 2014, 15:22:59
Ευχαριστώ για τις απόψεις. Το θέμα είναι όμως ότι η ερώτηση μου δεν είναι αν επιτρεπόταν να τραβήξω τις φωτογραφίες. Από τη στιγμή που ήταν σε δημόσιο χώρο χωρίς κάποιον περιορισμό προφανώς και δεν απαγορεύεται.

Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν έχω το δικαίωμα να έχω οικονομικό όφελος από μία φωτογραφία που απεικονίζει ένα ξένο περιουσιακό στοιχείο.

Δηλαδή άν εγώ φωτογραφίσω μια βάρκα (που βρίσκεται σε δημόσιο λιμανάκι κλπ) και πουλήσω ένα εκατομμύριο αντίτυπα της φωτογραφίας προς 1 Ευρώ την μία και βγάλω ένα εκατομμύριο Ευρώ, μπορεί να έρθει ο ιδιοκτήτης της βάρκας και να απαιτήσει π.χ. τα μισά?

Πρέπει να μελετήσεις την νομοθεσία λίγο και κάποιο δικηγόρο. Δεν είναι μαύρο άσπρο η κατάσταση. Γενικά δεν έχεις θέμα αλλά ούτε και από δημόσιο χώρο ότι φωτογραφίζεις μπορείς να το πουλάς. Αν πχ. φωτογραφίσεις κάτι που έχει πνευματικά δικαιώματα δεν μπορείς. Τι έχει? πχ. ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα. Αρχαίοι ναοί (θες άδεια). Ο φωτισμός την νύχτα ενός κτιρίου... (Κουφό αλλά έτσι είναι!)
Εξαρτάται λοιπόν... Πάντως αν είναι βάρκα δεν έχεις θέμα...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 18 Σεπτέμβριος 2014, 15:37:17
Ακόμα και η βάρκα άν είναι κάτι ιδιαίτερο μπορεί να έχεις πρόβλημα (με ένα τσακάλι δικηγόρο και με ένα πλεονέκτη ιδιοκτήτη όλα παίζονται).

Για αυτό σου είπα

Παράθεση
Γενικά η κατάσταση είναι πολύ ρευστη και ο καθένας την μεταφράζει όπως την καταλαβαίνει

Πάντως για μια απλή βάρκα δεν βλέπω και εγώ να υπάρχει πρόβλημα.

(αν πάλι η φωτογραφία μπεί κάπου και το θέμα είναι η λαθρομετανάστευση, τότε μπορεί να έχεις πρόβλημα αν έχεις βγάλει χρήματα από την φωτογραφία - οι κανόνες και οι εξαιρέσεις που λέγαμε παραπάνω  ;D)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: immersed στις 18 Σεπτέμβριος 2014, 17:04:44
Να πω και γω τη μ@λ@κία μου...

Αν όντως αυτό που σκέφτεσαι είναι η φωτογράφιση μιας ή περισσοτέρων βαρκών, γιατί δεν αλλοιώνεις τα στοιχεία της βάρκας στο photoshop και να κάνεις τη δουλειά σου ήσυχος;  :2

 :4


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 18 Σεπτέμβριος 2014, 18:34:28
Πρέπει να μελετήσεις την νομοθεσία λίγο και κάποιο δικηγόρο. Δεν είναι μαύρο άσπρο η κατάσταση. Γενικά δεν έχεις θέμα αλλά ούτε και από δημόσιο χώρο ότι φωτογραφίζεις μπορείς να το πουλάς. Αν πχ. φωτογραφίσεις κάτι που έχει πνευματικά δικαιώματα δεν μπορείς. Τι έχει? πχ. ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα. Αρχαίοι ναοί (θες άδεια). Ο φωτισμός την νύχτα ενός κτιρίου... (Κουφό αλλά έτσι είναι!) Εξαρτάται λοιπόν...
Γενικά δίκιο έχεις, πάντως επειδή υπάρχουν ορισμένα σημεία που αφήνονται στις εθνικές νομοθεσίες, σε κάθε χώρα ισχύουν κάποια διαφορετικά πράγματα. Αυτό με τα αρχαία ισχύει μόνο στην Ελλάδα και την Ιταλία, όπου οι κυβερνήσεις κινούμενες από απληστία έχουν επιβάλει ακραίους περιορισμούς.

Το άλλο με τον φωτισμό ισχύει ειδικά στη Γαλλία, όπου ένας τρόμπας δικαστής αναγνώρισε πνευματικά δικαιώματα στον φωτισμό του πύργου του Άιφελ και δημιούργησε προηγούμενο. Επίσης στη Γαλλία, που υποτίθεται ότι η μόδα έχει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία, αναγνωρίζονται πνευματικά δικαιώματα δημιουργού στην ενδυμασία, η μόνη χώρα που συμβαίνει αυτό.

Αυτό με τα αρχιτεκτονικά είναι μια πονεμένη ιστορία. Στις μισές χώρες κτίρια, γλυπτά και άλλα αντικείμενα μόνιμα εγκατεστημένα σε δημόσιο χώρο μπορούν να φωτογραφίζονται, σκιτσάρονται κλπ ελεύθερα και οι φωτογραφίες να δημοσιεύονται χωρίς πρόβλημα. Σε άλλες (Γαλλία, Ιταλία) απαγορεύεται.  Στην Ελλάδα είναι ήξεις-αφίξεις, επιτρέπεται ειδιικά στον Τύπο και, κατά συνέπεια, απαγορεύεται στους υπόλοιπους.

Πάντως αν είναι βάρκα δεν έχεις θέμα...
Κανονικά ισχύει αυτό που γράφεις, τα χρηστικά αντικείμενα χωρίς ειδική καλλιτεχνική διακόσμηση δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα δημιουργού (μπορεί να καλύπτονται από industrial design αλλά αυτό είναι άσχετο με την φωτογραφία). Δεν ξέρεις όμως σε τι δικαστή θα πέσεις και πόσο καλό δικηγόρο θα έχει ο αντίδικος, πολλά εξαρτώνται από τέτοιους παράγοντες.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Hodor στις 01 Οκτώβριος 2014, 01:15:16
Ερωτηση:
Αν ανεβασω φωτογραφιες στο fb μπορει καποιος να τις παρει απο εκει και να τις ανεβασει στο δικο του fb χωρις την αδεια μου?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: e.tsap65 στις 01 Οκτώβριος 2014, 01:45:37
Σ'αυτην εδω  (http://"http://th09.deviantart.net/fs71/PRE/i/2011/066/8/7/old_radio_by_etsap-d3b3zll.jpg") την φωτο μου εχει γινει της παλαβης:


http://8tracks.com/boris-jeremiah/low-fidelity (http://8tracks.com/boris-jeremiah/low-fidelity)
http://sljazzaftermidnight.blogspot.gr/2012/06/jazz-at-kotaku.html (http://sljazzaftermidnight.blogspot.gr/2012/06/jazz-at-kotaku.html)
http://blagomogzivota.wordpress.com/2014/04/17/dragi-moj/ (http://blagomogzivota.wordpress.com/2014/04/17/dragi-moj/)
http://lvivexpres.com/news/2014/09/26/64830-lvivske-radio-perevedut-radiochastoty-uzhe-kincya-roku (http://lvivexpres.com/news/2014/09/26/64830-lvivske-radio-perevedut-radiochastoty-uzhe-kincya-roku)
https://www.facebook.com/pages/GoyGoy-FM/273665296069446 (https://www.facebook.com/pages/GoyGoy-FM/273665296069446)
http://urapara.ti-da.net/e4888129.html (http://urapara.ti-da.net/e4888129.html)
http://www.stenbraten.gs.oslo.no/aktuelt/Nyhetsarkiv_2013-14/Nyhetsarkiv_2013-14.html (http://www.stenbraten.gs.oslo.no/aktuelt/Nyhetsarkiv_2013-14/Nyhetsarkiv_2013-14.html)
http://this1sforslatin.wordpress.com/ (http://this1sforslatin.wordpress.com/)
http://radiobiz.co.za/page/99/ (http://radiobiz.co.za/page/99/)
http://www.varianty.net/9062-lvivske-radio-povernulos-v-efir-na-chastoti-67-4-mhts (http://www.varianty.net/9062-lvivske-radio-povernulos-v-efir-na-chastoti-67-4-mhts)
http://article.wn.com/view/2012/06/09/Henry_Ian_Cusick_not_returning_to_Scandal/ (http://article.wn.com/view/2012/06/09/Henry_Ian_Cusick_not_returning_to_Scandal/)
http://www.thecoachinginstitute.com.au/WeeklyWOW/2013-01-22.html (http://www.thecoachinginstitute.com.au/WeeklyWOW/2013-01-22.html)
https://orient-news.net/?page=news_show&id=2005 (https://orient-news.net/?page=news_show&id=2005)
http://osentidodascoisas.blogspot.gr/2011/06/sabemos-que-estamos-ficar-velhas-quando.html (http://osentidodascoisas.blogspot.gr/2011/06/sabemos-que-estamos-ficar-velhas-quando.html)
http://www.youtube.com/watch?v=Ljm2esTHULs (http://www.youtube.com/watch?v=Ljm2esTHULs)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=At0FWXoFpKE#t=149 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=At0FWXoFpKE#t=149)
http://musictonic.com/music/www.RadioCountry.com.br#v=MZp_jeqozus (http://musictonic.com/music/www.RadioCountry.com.br#v=MZp_jeqozus)
http://www.radiolaatjeleiden.nl/?p=60 (http://www.radiolaatjeleiden.nl/?p=60)

Ποιον κλεφτη να πρωτοκυνηγησεις ???


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Hodor στις 01 Οκτώβριος 2014, 01:51:46
την κλεβω κι εγω τωρα :P
τρομερη φωτο παντως,δεν εκπλησσομαι που την καβατζωσαν.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: e.tsap65 στις 01 Οκτώβριος 2014, 02:20:17
 Γιαπωνεζος (?) κλεφτης  (http://"http://www.lawyer-konishi.com/news/2014/07/news_post-24.html") της  φωτογραφιας μου (http://"http://th05.deviantart.net/fs71/PRE/f/2014/011/5/8/philoshopher_monastery_001_by_etsap-d71rdg3.jpg")

Χαλκιδαιος (?) κλεφτης  (http://"http://photografies-palias-halkidas.gr/?pg=95") της  φωτογραφιας μου (http://"http://th07.deviantart.net/fs70/PRE/f/2013/153/4/9/night_colors_in_chalkida_by_etsap-d67kn66.jpg").

Βραζιλιανος (?) κλεφτης (http://"http://bhnaweb.com.br/site/crie-seu-cartao/") της  φωτογραφιας μου (http://"http://th08.deviantart.net/fs70/PRE/i/2012/302/2/1/just_fruits_by_etsap-d5jb2h6.jpg")

Αγεωγραφητος Τουρκος (?) κλεφτης  (http://"https://www.garantitatil.com/tr/package/HALK%C4%B0D%C4%B0K%C4%B0-TURU-3-GECE?pck_code=HLK") της  φωτογραφιας μου (http://"http://th03.deviantart.net/fs71/PRE/f/2012/246/8/b/vacation_in_antiparos_greece_2012_no_8_by_etsap-d5de6v7.jpg")

Πλακωσαν οι ... τζιχαντιστες  κλεφτες:
http://sa222110.blogspot.gr/2013/05/blog-post_4558.html (http://sa222110.blogspot.gr/2013/05/blog-post_4558.html)
http://www.shabwah.net/vb/t1120-380.html (http://www.shabwah.net/vb/t1120-380.html)
http://hade666.blogspot.gr/2013/04/blog-post_19.html (http://hade666.blogspot.gr/2013/04/blog-post_19.html)
http://jamal070.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html (http://jamal070.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html)
http://freefunmessages.blogspot.gr/2013/04/cool-photos_16.html (http://freefunmessages.blogspot.gr/2013/04/cool-photos_16.html)
στην  φωτογραφια μου (http://th07.deviantart.net/fs71/PRE/f/2012/246/2/e/vacation_in_antiparos_greece_2012_no_6_by_etsap-d5de6ig.jpg)

Διαφοροι Ελληνες (?) κλεφτες :
http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/05/blog-post_4156.html#.VCHyhBY08ek (http://"http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/05/blog-post_4156.html#.VCHyhBY08ek")
http://talosgroup.gr/tourkia-gr/konstantinoupol-gr/agia-sofia-gr.html (http://"http://talosgroup.gr/tourkia-gr/konstantinoupol-gr/agia-sofia-gr.html")
http://elldiktyo.blogspot.gr/2014/03/blog-post_2927.html (http://"http://elldiktyo.blogspot.gr/2014/03/blog-post_2927.html")
http://amina-politiki.blogspot.gr/2014/05/blog-post_7904.html (http://"http://amina-politiki.blogspot.gr/2014/05/blog-post_7904.html")
της  φωτογραφιας μου (http://th03.deviantart.net/fs71/PRE/f/2012/085/5/8/constantinople_agia_sofia_int_by_etsap-d4tzd80.jpg)

Να και μια  κλοπιμαια σελιδα (https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99-%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%A3%CE%99%CE%A6%CE%9D%CE%9F/348399321427?hc_location=timeline) στο FB
με την φωτογραφια μου (http://th05.deviantart.net/fs70/PRE/i/2011/247/3/6/only_in_greece___sifnos_v_by_etsap-d48tstj.jpg)Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Hodor στις 01 Οκτώβριος 2014, 11:02:27
δε δουλευουν τα λινκς


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Virgilet στις 01 Οκτώβριος 2014, 14:51:03
Γιαπωνεζος (?) κλεφτης  (http://"http://www.lawyer-konishi.com/news/2014/07/news_post-24.html") της  φωτογραφιας μου (http://"http://th05.deviantart.net/fs71/PRE/f/2014/011/5/8/philoshopher_monastery_001_by_etsap-d71rdg3.jpg")

Χαλκιδαιος (?) κλεφτης  (http://"http://photografies-palias-halkidas.gr/?pg=95") της  φωτογραφιας μου (http://"http://th07.deviantart.net/fs70/PRE/f/2013/153/4/9/night_colors_in_chalkida_by_etsap-d67kn66.jpg").

Βραζιλιανος (?) κλεφτης (http://"http://bhnaweb.com.br/site/crie-seu-cartao/") της  φωτογραφιας μου (http://"http://th08.deviantart.net/fs70/PRE/i/2012/302/2/1/just_fruits_by_etsap-d5jb2h6.jpg")

Αγεωγραφητος Τουρκος (?) κλεφτης  (http://"https://www.garantitatil.com/tr/package/HALK%C4%B0D%C4%B0K%C4%B0-TURU-3-GECE?pck_code=HLK") της  φωτογραφιας μου (http://"http://th03.deviantart.net/fs71/PRE/f/2012/246/8/b/vacation_in_antiparos_greece_2012_no_8_by_etsap-d5de6v7.jpg")

Πλακωσαν οι ... τζιχαντιστες  κλεφτες:
http://sa222110.blogspot.gr/2013/05/blog-post_4558.html (http://sa222110.blogspot.gr/2013/05/blog-post_4558.html)
http://www.shabwah.net/vb/t1120-380.html (http://www.shabwah.net/vb/t1120-380.html)
http://hade666.blogspot.gr/2013/04/blog-post_19.html (http://hade666.blogspot.gr/2013/04/blog-post_19.html)
http://jamal070.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html (http://jamal070.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html)
http://freefunmessages.blogspot.gr/2013/04/cool-photos_16.html (http://freefunmessages.blogspot.gr/2013/04/cool-photos_16.html)
στην  φωτογραφια μου (http://th07.deviantart.net/fs71/PRE/f/2012/246/2/e/vacation_in_antiparos_greece_2012_no_6_by_etsap-d5de6ig.jpg)

Διαφοροι Ελληνες (?) κλεφτες :
http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/05/blog-post_4156.html#.VCHyhBY08ek (http://"http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/05/blog-post_4156.html#.VCHyhBY08ek")
http://talosgroup.gr/tourkia-gr/konstantinoupol-gr/agia-sofia-gr.html (http://"http://talosgroup.gr/tourkia-gr/konstantinoupol-gr/agia-sofia-gr.html")
http://elldiktyo.blogspot.gr/2014/03/blog-post_2927.html (http://"http://elldiktyo.blogspot.gr/2014/03/blog-post_2927.html")
http://amina-politiki.blogspot.gr/2014/05/blog-post_7904.html (http://"http://amina-politiki.blogspot.gr/2014/05/blog-post_7904.html")
της  φωτογραφιας μου (http://th03.deviantart.net/fs71/PRE/f/2012/085/5/8/constantinople_agia_sofia_int_by_etsap-d4tzd80.jpg)

Να και μια  κλοπιμαια σελιδα (https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99-%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%A3%CE%99%CE%A6%CE%9D%CE%9F/348399321427?hc_location=timeline) στο FB
με την φωτογραφια μου (http://th05.deviantart.net/fs70/PRE/i/2011/247/3/6/only_in_greece___sifnos_v_by_etsap-d48tstj.jpg)Πως τους βρήκες όλους αυτούς;;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: e.tsap65 στις 01 Οκτώβριος 2014, 20:27:33
Google search...
Foto search...


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: defaultuser2003 στις 01 Οκτώβριος 2014, 20:32:40
Πως τους βρήκες όλους αυτούς;;


Μάλλον με reverse search με το Google.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: kostasra στις 01 Οκτώβριος 2014, 20:34:18
Δεν παιζουν τα λινκ...  :(


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 01 Οκτώβριος 2014, 21:03:53
Διόρθωσε τα links βγαζοντας τα " " από τη αρχή και το τέλος του κάθε συνδέσμου


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: TELISGR στις 15 Ιανουάριος 2015, 22:51:40
Αγαπητοί καλησπέρα και καλη χρονιά έυχομαι σε όλους παρατυρώντας οτι τελικα στο συγγεκριμένο thread είναι το πρωτο για εφέτος... ;D

Διεπίστωσα μετα λύπης μου εδώ και περίπου 1 μήνα απο ενα τυχαιο ταξίδι μου για διακοπές.. οτι μια φωτο μου που έχω αναρτήσει εδώ στο DPGR και μόνο (τουλάχιστον εγώ)... έχει γίνει σχεδον σημα κατατεθέν σχεδών σε μια ολόκληρη περιοχη όπου έχει χρισιμοποιηθεί απο εξώφυλο ή και backround σε καταλόγους.. menu... ακόμα κια επιτίχια σε διαστάσης που πραγματικά δεν πιστευα οτι γίνεται... (2χ5 μέτρα) σε διακοσμο πολυχώρου.... ακόμα και σε σχετικό ημερολόγιο της αρχιεπισκοπής.

Με λίγα λόγια... καποιος γιατι προφανώς έχει γινεί απο συγγεκριμένο φορέα, γραφείο ή ατομο... σε μια συγγεκριμένη περιοχη όπως αυτήν που συζητώ... έχει σίγουρα επωφεληθεί απο αυτήν.

2 είναι οι ερωτήσεις μου... για όσους μπορούν να βοηθήσουν...

1. το site με προστατέυει εδώ (DPGR) για οποιες φώτος 'εχω αναρτήσει σχετικά με τα πνευματικά μου δικαιωματα αλλά και την  πνευματική μου ιδιοκτησία?
2. Πως θα έπρεπε να πράξω σχετικά με τον καταχραστή της φώτογραφίας μου, και αν θα μπορούσα να αξιώσω κατι απο όλη αυτήν την υποθεση και υλικά αλλά και ηθικά... που ξαναλέω επεσε στην αντιληψή μου εντελώς τυχαία και έχω καταγράψει με φωτογραφίες μου απο κινητό....

Ευχαριστώ,
Telisgr


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: ermakos στις 15 Ιανουάριος 2015, 22:58:56
 Πιστεύω οτι εφόσων έχεις τη πραγματική κόπια, μπορείς να αποδείξεις οτι η φωτογραφία ειναι δικιά σου. Απο εκεί και πέρα χρειάζεσαι δικηγόρο.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 16 Ιανουάριος 2015, 11:27:40
Τέλη, καλημέρα .

Το site σαν site σε προστατεύει στο μέγεθος που καλύπτεται απο τον Ελληνικό νόμο. Άρα η κάλυψη ισχύει, όχι όμως με την έννοια΄ότι το site θα ενεργήσει για λογαριασμό σου άμεσα, αλλά σου παρέχει την κάλυψη με την έννοια ότι υπάγεται στην Ελληνική δικαιοδοσία/νομοθεσία. (αυτό ισχύει διεθνώς για όλα τα  sites)

Τώρα για την φωτογραφία, θα σου πρότεινα να βρείς ποιός είναι ο γραφίστας που έκανε τα μενού (λογικά θα τον γράφει στο μενού) και να μιλήσεις μαζί του για το θέμα.

Κράτα στοιχεία γαι τις επικοινωνίες και αν μπορείς και κα΄ποιες κόπιες από τα μενού, ωστε αν έχεις ένα αρχείο γαι τον δικηγόρο (άν δεν τα βρήτε με τον γραφίστα)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: 2509 στις 16 Ιανουάριος 2015, 16:02:50
Ενα site που τσέκαρα στη τύχη (Ο Ινφογνώμων) έχει στη φωτογραφία σου το copyright με το όνομά σου πάντως! Κάτι είναι και αυτό...

Δεν τσέκαρα τα άλλα...

Πάντως ο μόνος τρόπος να προστατεύεται κάποιος απόλυτα είναι να μην δημοσιεύει τις φωτογραφίες δυστυχώς  :(


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: TELISGR στις 16 Ιανουάριος 2015, 18:33:20
Ενα site που τσέκαρα στη τύχη (Ο Ινφογνώμων) έχει στη φωτογραφία σου το copyright με το όνομά σου πάντως! Κάτι είναι και αυτό...

Δεν τσέκαρα τα άλλα...

Πάντως ο μόνος τρόπος να προστατεύεται κάποιος απόλυτα είναι να μην δημοσιεύει τις φωτογραφίες δυστυχώς  :(
Πιό site και πού...? έχεις Link να παραθέσεις... Ευχαριοστώ.

¨οπως ευχαριστώ και όσους απάντησαν.
Dimitris αυτό που αναφερεις με καλυπτει για το site γιατί αν μη τι άλλο φαινεται και η πρωτη ημερωμηνία αναρτησης και δημοσιευσης της φώτο σε περιπτωση που μπλέξω με δικηγόρους.
Είναι καλή λύση να βρω πιος είναι και να του ζητήσω να το σταματήσει αλλά και να αξιώσω καποια απο τα εσοδά του λόγο της φώτος μου... ή να στείλω δικηγόρο να τα διεκδικήσει λέτε.. μιας και αν παω προσωπικά μπορεί να μου την πεί κιόλας.. που ξερω εγώ τι τύπος είναι... γιατί να ξέρει αυτός πιος είμαι.

Τι λέτε?

Η αλήθεια είναι οτι δεν θα έκανα τίποτα εξάλου πολλες φορες ενος ασυμαντου η φώτο είναι τιμή του να αναδιμοσιέυεται... αλλά ο τύπος ή τοίποι που το έκαναν... πραγματαικά έχουν βγαλει λευτα εξαιτίας της φώτο και το πιστευω... ακου εκεί να έχουν ντύσει ολόκληρο μαγαζί τους τοιχους του με 2-3 μέτρα επι 5-6 την φώτο μου. προφανώς και θα έχει να κανει οτι έβαλαν αυτήν και όχι καποια άλλη τυχαια στην περιοχή... και μονο σαν κόστος παραγωγής αν είχε τα δικαιώματα .. θα χρεωσε την δουλεια 500-600 ευρώ έτσι δεν είναι... και να ξεχασω μενού... σε άλλο καταστημα... καταλόγους σε 3ο... και παει λέγοντας...
Και όλα αυτα τα είδα τυχαια παιδια... σε μια μικρη βόλτα στην περιοχή... που να ξέρω τι άλλο έχει γίνει... και πως μπορώ αν παω χύμα να ξέρω οτι θα μου τυα πεί όλα αλλα και οτι δεν θα το ξαναέκανε...

Ευχαριστώ,
Telisgr


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 16 Ιανουάριος 2015, 18:40:00
Τέλη, αν θεωρείς ότι όποιος το έκανε έχει βγάλει κάποιο σημαντικό ποσό, τότε μπορείς να ξεκινησεις κατευθείαν με εξώδικο. Όμως πρώτα θα μιλήσεις με δικηγόρο που εξειδικεύεται στο θέμα. Αυτός μπορεί να σου προτείνει την καλύτερη διαδικασία (δηλαδή να μιλήσεις πρώτα πριν προχωρήσεις νομικά ή να προχωρήσεις νομικά πριν μιλήσεις)


Μιλάμε για Ελλάδα ή για Κύπρο (διότι ισχύουν διαφορετικά για την πνευματική ιδιοκτησία)?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: TELISGR στις 16 Ιανουάριος 2015, 21:45:53
Τέλη, αν θεωρείς ότι όποιος το έκανε έχει βγάλει κάποιο σημαντικό ποσό, τότε μπορείς να ξεκινησεις κατευθείαν με εξώδικο. Όμως πρώτα θα μιλήσεις με δικηγόρο που εξειδικεύεται στο θέμα. Αυτός μπορεί να σου προτείνει την καλύτερη διαδικασία (δηλαδή να μιλήσεις πρώτα πριν προχωρήσεις νομικά ή να προχωρήσεις νομικά πριν μιλήσεις)


Μιλάμε για Ελλάδα ή για Κύπρο (διότι ισχύουν διαφορετικά για την πνευματική ιδιοκτησία)?

Μιλάμε για Ελλάδα φυσικά... (που αλλού να γίνονται τεταια οργια)
Παντως θα ρωτήσω φίλο Δηκιγόρο... (να μην χρεωνομαι και τσαμπα αρχικά) και βλεπουμε.
Στο μεταξύ σχετικά με τα πνευματικά δικαιοματα... υπάρχει ταρίφα να ζητήσω... η γενικά κατι συγγεκριμένοπ ή παει με το τι έβγαλε αυτός ή τι έχει αυτός.. κτλ..?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Dimitri στις 17 Ιανουάριος 2015, 13:51:01
Τέλη, για το ποσό μπορεί να είναι από €1 έως €1000000. Εξαρτάται από πολλά (ιδιαιτερότητα της φωτογραφίας, κέρδος αυτού που την ιδιοποιήθηκε, κόπος/χρόνος δικός σου, συγκυρίες, σύνθεση δικστηριου, κλπ) αλλά θα στα εξηγήσει καλύτερα ο δικηγόρος.

Παράθεση
Μιλάμε για Ελλάδα φυσικά... (που αλλού να γίνονται τεταια οργια)
όσο για το παραπάνω, δυστυχώς σε όλο τον κόσμο γίνονται, αλλά δεν το γνωρίζουμε (αν δεις το τι έχει γραφτεί σε ξένα sites θα ανατριχιάσεις). Απλά σε μερικά κράτη ο νόμος είναι αυστηρός και τηρείται, οπότε ο παραβάτης πληρώνει. (αν και στην Ελλάδα τώρα τελευταία έχει αλλάξει λίγο η νοοτροπία και έχουν υπάρξει καταδίκες)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: 2509 στις 19 Ιανουάριος 2015, 19:47:52
Ενα site που τσέκαρα στη τύχη (Ο Ινφογνώμων) έχει στη φωτογραφία σου το copyright με το όνομά σου πάντως! Κάτι είναι και αυτό...

Δεν τσέκαρα τα άλλα...

Πάντως ο μόνος τρόπος να προστατεύεται κάποιος απόλυτα είναι να μην δημοσιεύει τις φωτογραφίες δυστυχώς  :(
Πιό site και πού...? έχεις Link να παραθέσεις... Ευχαριοστώ.

...

Τέλη ήταν απάντηση στον e.tsap65.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Devyan στις 05 Απρίλιος 2015, 01:36:25
Είναι περασμένη η ώρα , αύριο θα ξεκινήσω διάβασμα του thread , αλήθεια τι κάνεις όταν ....
η φωτογραφία σου έχει βιαστεί με κάθε τρόπο με 120 αποτελέσματα στο Google !!

Τα αποτελεσματα εδω (https://www.google.gr/search?tbs=sbi:AMhZZisQXFuWX1fBk5-kxTVbDWf4ck1Lh7iZX97nQsKokcGVmaWDyf9lWv05ZP98bZmYUgOGmXonGmm1bxGmo9DMdnz4s73vRhbLJFyQBGxAZRBt9iWtpuu8v3bVUh5kTCrf-lY192z87Uf8NiMnj52QmqyQLRJeRu0tGQRklJ8aRvt7rll4Kuy-FSViq2Mcq_1-mFD7ExabtodWAe11rouqiMxGt0HImZB3ZIYFcEwxYPTf476uAO_1a1-K-4hxeR50sRl2RHz1ZRHYpI6TI1IC_1X9K5Obvj455VDP3PYZUkXnzY4d7sXb7SGItLPrW0EqH1wKPrt9BX2KUq57wFPMXx9pPvkhSGbO1s6_1XZRPqa-8eUH985hYPaOkix18JRmXl71y3SrGVPsrzImwRpI41j5ZIwwchdXltY5h1DFmUJP-5tLYhHEiJkSE-DfVLQYqJP6ZuCXvNV5f_1pri_1izbPpvFGV11FVtEwEWYOC2-z3H9eSJuIVeP6DORve1RiZX-xkcVhznxEzxwPft2Xof3827clwQ2wbJPIUH2itB-ywfFiIcFScUU6FwaIPNpp973WKJTLza4iMQoAAUKbCgPNvYcPcvXkAjAKS0yzcQfeEzxOw0I5n5VVqv71HiUKzCyDK618rWfVNhmaQ4eTE5kav1HkkG41W15P8j8XmpnkPWn18OFK1htqDnC4f_10zKObPS_1xNFR2l-kh-o6OJBXj-8WwmfMRZt5JJcXEr905EK3I4fGH_1cjcXlQlo2nK6zpvvqQexoM_18tIKKtykD9pCQ_1JyvWoBharSUR3Pmd2UtQU8UFgxq-E-A5OeCvU7SlThYRHeW_1wFoocbwQxorW_1l-qwvPmgiBHQzWFK6bRUn2OBQmcXvxP8JBYb6R4O-eCngArhiw-cr8eT-zRtJjyZ_1vZCqTQqCkECyD-XoWSXHPYTFkLqbKwZLjYZjvj9pBe5rGSWMkUL7zAqgyml1Y07k9AIbj340QqjNUnao7rbnmW7JnglcyCynsoV2xwBqJqyoj9P9oMJ-2jegvpeaNCy4C5VDxMYtaowa7VGnZWDWhy2JD9G1cmQRrtAwmc51yitCGmQt2I1gqwR-HKAXUcjBpxnw8kIHBtG5nRet6aFXDU4hJkhnZIZr_1qqKRnrYVdl2d3cFavdwZIPZoI-sypBsIJ7I7tVgUsS4UOtBIHe5bcCRvAXv6IK9h8qx-BTT5OmQj7PMwZ-uwTyDlw0npNmjeazbFi8OyjJiK65_1gVGGBjQRmaKMiGCyyPxNMTaRREuT019-KrYMW2ocJRhWnaDQKdozdViTi7Fx-WkLRhRYnxSor_1E-VJO9y975K4UlHZ2GlULXymI_1LHhIkigS0lddhKmxSE0AoxIXtH5DVha4knlVKTDPQzFvTg2yVgBsiGJC0HVe1CvlpVCnXQv-27J9ylRWAQRbTCib8bherTYhHsYyiDpDm-7OEVQomarvetEVj_1fVZ7oG44RTNKqHyvN0glr_1SLXASJBnb0Qjw2onhnw0GY-Y_1v0BdfTkf1QdPpU7sn55usaUh29Uo1KOyvhC_11bmIecndqMoQ&btnG=Search%20by%20image)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: androu στις 07 Απρίλιος 2015, 22:26:55
εντόπισα και εγώ σήμερα σε ενα site μια φωτογραφία μου την οποία είχα ανεβάσει στο 500Px  και μάλλον την πήραν με print screen,  δεν ξέρω τι να κάνω ; να τους βάλω φασαρία δεν εχει και πολύ νόημα ! Να σταματήσουμε να ανεβάζουμε υλικό για να μην το παίρνουν ; Δεν είναι λύση.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: 2509 στις 20 Απρίλιος 2015, 21:31:53
εντόπισα και εγώ σήμερα σε ενα site μια φωτογραφία μου την οποία είχα ανεβάσει στο 500Px  και μάλλον την πήραν με print screen,  δεν ξέρω τι να κάνω ; να τους βάλω φασαρία δεν εχει και πολύ νόημα ! Να σταματήσουμε να ανεβάζουμε υλικό για να μην το παίρνουν ; Δεν είναι λύση.
Ισως και να είναι λύση. Ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να δείχνω τις φωτογραφίες μου οπότε δεν τις ανεβάζω. Βέβαια σα χομπίστας δεν έχω ανάγκη να προβληθώ. Εναλλακτικά κάποιο υδατόσημο ίσως αλλά αν κάποιος θέλει να σου κλέψει φωτογραφία δεν έχει παρα να χρησιμοποιήσει το photoshop.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: m_fotis στις 02 Ιούλιος 2015, 19:43:31
Για να μην ανοίγω νέο θέμα, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι εδώ:

Για να δημοσιεύσει κάποιος στην σελίδα του (τοπική εφημερίδα), φωτογραφίες από το Reuters, πρέπει να έχει συνδρομή, σωστά;
 
Στη περίπτωση που έχει συνδρομή, βάσει του νόμου 2121/93 άρθρο 38 παρ.4 (δικαιώματα φωτογράφων), δεν οφείλει να αναφέρει το όνομα του φωτογράφου; Ή μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 25  παρ.2 (χρήση για λόγους ενημέρωσης);
 «Η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό πρέπει, όταν αυτό είναι δυνατό , να συνοδεύονται από την ένδειξη της πηγής και του ονόματος του δημιουργού.»

Στην περίπτωση που δεν έχει συνδρομή (δεν μπορώ να το γνωρίζω), τι προβλέπεται;

Η σελίδα είναι αυτή (http://www.nestos-press.gr/sta-atms-i-ellada-anastenazi/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Deorum στις 02 Ιούλιος 2015, 23:59:24
Νομίζω αναφέρει το πρακτορείο, γιατί ο φωτογράφος εργάζεται για το πρακτορείο.
Είναι πάντως ειδικό το ερώτημα, δεν είμαι βέβαιος


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: androu στις 29 Ιούλιος 2015, 23:43:12
  Εντόπισα 2 φωτογραφίες μου σε κάποια γκρουπ στο fb. Τη 1 την πήραν από το flickr (δεν ξέρω έχει δυνατότητα κατεβάσματος ;;;) αλλιώς με print screen  και έσβησαν το υδατογράφημα.
Στη συνέχεια μου έστειλε το παιδί μήνυμα οτι "σου έκλεψα τη φωτογραφία" και έβαλε κάτω από τη φωτογραφία το link που την βρήκε.
   Στην 2η περίπτωση έχουν σβήσει υδατογράφημα, και έχουν γράψει κάτι στίχους απάνω. Επικοινώνησα μαζί τους δεν απαντάνε. Δεν θεωρώ οτι είμαι και ο Bresson αλλά έλεος να τσιμπάνε έτσι τις φωτογραφίες χωρίς να ζητάνε πρώτα άδεια ; Δεν θα ζητούσα προφανώς χρήματα αλλά ο τρόπος που γίνεται δεν μ'αρέσει.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: lilito στις 11 Οκτώβριος 2015, 22:57:46
καλησπερα στο φορουμ θα ηθελα την βοηθεια σας σε ενα θεμα με τον φωτογραφο που μας εβγαλε τις φωτογραφιες του γαμου πριν απο τρια χρονια.πηγα πριν λιγες μερες να εμφανισω κατι φωτογραφιες και του ζητησα ενα αντιγραφο απο τις φωτογραφιες του γαμου σε cd οχι τις πρωτοτυπες και αρνηθηκε να μου τις δωσει με προφαση τα πνευματικα δικαιωματα που εχει και οτι ειναι δουλεια του και τα λοιπα.ευχαριστω


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Anelkoth στις 11 Οκτώβριος 2015, 23:45:05
καλησπερα στο φορουμ θα ηθελα την βοηθεια σας σε ενα θεμα με τον φωτογραφο που μας εβγαλε τις φωτογραφιες του γαμου πριν απο τρια χρονια.πηγα πριν λιγες μερες να εμφανισω κατι φωτογραφιες και του ζητησα ενα αντιγραφο απο τις φωτογραφιες του γαμου σε cd οχι τις πρωτοτυπες και αρνηθηκε να μου τις δωσει με προφαση τα πνευματικα δικαιωματα που εχει και οτι ειναι δουλεια του και τα λοιπα.ευχαριστω

Προφανώς στη συμφωνία σας δεν ήταν η παράδοση του αρχείου σε ψηφιακή μορφή. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να συμφωνήσεις μαζί του σε ένα ποσό και να το πάρεις.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: ermakos στις 12 Οκτώβριος 2015, 01:41:08
Υπάρχει κάποια συμφωνία γραπτή για το τί θα σου δώσει και τί όχι? Βέβαια όπως λές έχουν περασει 3 χρόνια και μπορεί να ισχυριστεί οτι τις έχει σβήσει. Να τις χρησιμοποιήσει όμως χωρίς τη συγκατάθεσή σου δε ξερω αν γίνεται γιατί ειναι στη μέση και τα προσωπικά δεδομένα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: lilito στις 18 Οκτώβριος 2015, 12:02:30
οχι δεν καναμε καμια τετοια συμφωνια και δεν τισ εσβησε τισ εχει τις φωτογραφιες αλλα εμενα δεν επρεπε να με ενημερωσει για να κανουμε γραπτη συμφωνια γιατι εγω δεν το γνωριζα αυτο.ολα με την πονηρια να γινουν.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: tinapo στις 18 Οκτώβριος 2015, 12:13:22
οχι δεν καναμε καμια τετοια συμφωνια και δεν τισ εσβησε τισ εχει τις φωτογραφιες αλλα εμενα δεν επρεπε να με ενημερωσει για να κανουμε γραπτη συμφωνια γιατι εγω δεν το γνωριζα αυτο.ολα με την πονηρια να γινουν.
Συμφωνώ με τα παραπάνω
Ο επαγγελματίας (αν είναι) πρέπει να ενημερώσει τον πελάτη για τα δικαιώματά του, το κοστολόγιο, τον χρόνο διατήρησης των αρχείων, κλπ κλπ
γιατί όταν τρέχεις με τις υποχρεώσεις μιας εκδήλωσης δεν τα σκέφτεσαι όλα αυτά και μετά, όπως παραπάνω, σε περιμένει στη γωνία για να απαιτήσει έξτρα αμοιβή ή δεν ξέρω τι άλλο


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: ermakos στις 18 Οκτώβριος 2015, 12:33:36
Τότα ρώτα κανένα δικηγόρο τί γίνεται σε αυτή τη περίπτωση. Μπορεί να τις απαίτήσεις,  αν έχει δώσει απόδειξη τότε δε ξέρω αν έχει και κάποια δικαιώματα πάνω στις φωτογραφίες, αν δεν έχεις απόδειξη τότε μπορεί να κάνει και το κινέζο και να σου πεί οτι δεν υπάρχουν, τις εσβησε κλπ, όπως εσύ μπορεί να τον "δώσεις". Επίσης για να μή γίνουν όλα τα παραπάνω, μπορεί με ενα μικρό ποσό να σου δώσει τα αρχεία.
Πάντως εγώ θα ήθελα εξ αρχής να έχω και τα προτότυπα και τα raw και τα τυπωμένα (δηλαδή όταν ειχαμε το φιλμ, τα αρνητικά τα κράταγε ο φωτογράφος? δε γνωρίζω.)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: gf στις 18 Οκτώβριος 2015, 12:52:39
Παλιά το αρνητικό το κρατούσε ο φωτογράφος εκτός αν γινόταν διαφορετική συμφωνία. Πρόσφατα 2-3 γνωστοί μου που παντρεύτηκαν, πήραν και τα raw αρχεία.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 28 Δεκέμβριος 2015, 00:02:22
Καλή χρονιά σε όλους. 2 ερωτήσεις που αφορούν επαγγελματίες της φωτογράφησης γάμου.

- Η 1η είναι νομική και ηθική. Σε φωτογράφηση έχουμε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, που κάνει τραβηχτικό και πληρώνεται. Κάποια στιγμή τα "χαλάμε", έχει δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών που τράβηξε πχ να δειγματίσει ή να ανεβάσει; Ξεκάθαρο πως έχει πληρωθεί και είναι σαφές ποιος έχει κλείσει τη δουλειά. Δεν συζητώ για εκβιασμούς κλπ αν τύχει και σου κρατά 1-2 δουλειές που δεν έχει παραδώσει ακόμα, άλλο αυτό. Το ηθικό νομίζω είναι αυταπόδεικτο, με το νομικό τι γίνεται; Η ερώτηση δεν είναι τυχαία :(

- Το 2ο είναι κυρίως ηθικό. Με το κυρίως αφήνω ένα παράθυρο. Τώρα με την κρίση παρατηρείται έντονα το εξής: Παρουσιάζονται ξαφνικά σούπερ ντούπερ site με βαρύγδουπα ονόματα και περιγραφές, έντονη διαφήμιση, σχετικά πλούσιο portfolio (λέω σχετικά γιατί συνήθως τα πάμπολα close ups σε βέρες παπούτσια μπουκάλια ή βλεφαρίδες ενός θυληκού δεν προυποθέουν και ύπαρξη γάμου ενώ δεν γίνονται και εύκολα "στόχος"), ως φωτογραφικές "ομάδες" ή "εταιρίες" του στυλ είμαστε 20 άτομα με εμπειρία κλπ κλπ κλπ και πολύ ανταγωνιστικά πακέτα τιμών. Το περιτύλιγμα αρχικά ξεγελάει, με μια βαθύτερη ματιά καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αν είσαι στον χώρο τουλάχιστο.

Κατ αρχήν η συνολική εμπειρία της ομάδας που συχνα αναγράφεται (πχ με πάνω από 500 γάμους είμαστε κυρίαρχοι κλπ) προφανώς με κάποιο μαγικό τρόπο μεταδίδεται εις ολόκληρον στον έναν ή δύο φωτογράφους που θα παρεβρεθούν στο μυστήριο. May The Force Be With You.

Δεν υπάρχει πουθενά έστω ένα όνομα, τα 20 άτομα έχουν έδρα ένα γραφείο 10 τετραγωνικά στην καλύτερη - δεν είναι κακό αν είναι 3-4 αλλά σε πολυπληθή ομάδα με πολυετή εμπειρία που μαμεί και δέρνει... - τηλέφωνο συχνά ένα κινητό μόνο, ενώ οι μοναδικές φωτογραφίες της ομάδας ω τι έκπληξη μπορείς να τις βρεις και κάπου αλλού, συχνά σε κάποιον τοπ φωτογράφο που στην πιάτσα παίρνει - ή έπαιρνε - τα 3πλά αλλά φαίνεται πως πλέον αποφάσισε να παράσχει υπηρεσίες σε "πακέτα" σαν τους κοινούς θνητούς φωτογράφους ή τέλος πάντων να συνεργαστεί με κάποιους άλλους που "τσόνταραν" και αυτοί υλικό, χωρίς καν να κάνει τον κόπο να ανατρέξει στους δίσκους του να βρει διαφορετικές φωτογραφίες.

Τα γκρουπάκια τους στο FB έχουν πολλά likes αλλά παραδόξως οι αναρτήσεις τους έχουν ξεκινήσει λίγους μήνες πριν με 4-5 likes η καθεμιά - λογικό αφού το πιο πιθανό οι πελάτες που απεικονίζονται ούτε που γνωρίζουν την ύπαρξη του γκρουπ, βίντεο συνήθως λίγα μιας και αυτά δύσκολα αναπαράγονται και δύσκολα τα "μπερδεύεις" στον χαμό χωρίς σοβαρό κίνδυνο... συνεπειών.

Το προφανές είναι πως ακριβώς η ίδια δουλειά σε ένα site κοστολογείται 900 και σε άλλο 3500€. Βέβαια στη 2η περίπτωση δεν αναγράφουμε το ποσό, δεν κοστολογείται η τέχνη άλλωστε.... Το λιγότερο προφανές είναι πως οι 20 φωτογράφοι είναι προφανώς άνθρωποι που έκαναν τραβηχτικά όχι μόνο στην "κεφαλή" αλλά και σε άλλους δόλιους επαγγελματίες που πλέον η δουλειά τους μπορεί να βρίσκεται στα χέρια τους και ανά πάσα στιγμή να δειγματιστεί σε μια ιστοσελίδα.

Πριν με πείτε καχύποπτο, η απουσία και μόνο έστω και ενός ονόματος (υπάρχουν εξαιρέσεις φυσικά όπου αναφέρονται τα ονόματα πολλών συνεργατών) δείχνει πως από κάτι κρυβόμαστε, άρα κάποια κουτσουκέλα έχουμε κάνει. Δεν μιλώ για νομικά ζητήματα έστω τα βασικά πχ έναρξη έδρα αποδείξεις κλπ, εκεί έτσι κι αλλιώς γίνεται ένας χαμός και υπάρχουν πολύ σοβαροί επαγγελματίες που έχουν αναγκαστεί να κλείσουν και δουλεύουν αποκλειστικά πλέον μόνο τραβηχτικό ή μαύρα - τι τους έφθασε εκεί άραγε ας το σκεφτούμε.

Εγώ έχω δει τουλάχιστο 3 περιπτώσεις τρανταχτές. Η μία μάλιστα αφορά και "τοπ" φωτογράφο που κάποτε εδώ μέσα πούλησε ηθική και συναδελφικότητα και λίγο "μούρη" κατά τη γνώμη μου, αλλά πλέον πουλά μισό κιλό προετοιμασία νύφης ανώνυμα. Όπως κι εγώ άλλωστε, αλλά μέχρι εκεί με παίρνει και βγαίνω με το όνομά μου. Για ξεκάρφωμα οι τιμές του περιλαμβάνουν και γενναία έκπτωση έναντι της αρχικής χωρίς προφανή λόγο (πχ επειδή είναι Χριστούγεννα και είμαστε καλοί).

Για να μην παρεξηγηθώ. Όλοι από κάπου ξεκινούν. Θεμιτό να αποκρύψεις αδυναμίες (πχ απειρία). Κάποια αρχή θα κάνεις με κάποια θυσία, πχ θα φωτογραφίσεις συγγενή, θα δώσεις χώμα τιμή, θα κάνεις δωρεάν τραβηχτικό με τη συμφωνία να έχεις τα αρχεία προς χρήση. Άντε και ένα ψεματάκι όσο σε παίρνει στον πελάτη, που 100% κι ο ίδιος έχει καταλάβει πως με 300 ευρώ θα γίνει πειραματόζωο αλλά τουλάχιστο θα έχει κάποιες φωτογραφίες πολύ καλύτερες από το samsung της ξαδέλφης. Ο μέτριος θα τονίσει τα καλά του, έστω και με... κωμικό τρόπο, πχ έχω πτυχίο αστροφυσικής, είμαι φιλότιμος, value for money, έχω ματιά, σας αγαπάω όλους και είμαι διαφορετικός. Εδώ βάλτε και λίγο αυτοσαρκασμό αν θέλετε. Θεμιτό ΙΣΩΣ κάποιος "καλός" να αναγκαστεί να ρίξει τις τιμές του χωρίς να πληγώσει τον εγωισμό του στην πιάτσα που παραμονεύει να χαρεί με την κατάντια του. Εδώ όμως μιλάμε για οφθαλμ-απάτες express. Με θράσσος, τόλμη και γοητεία. Και σε κανα χρόνο έχουμε και υπόσταση πραγματική - αν δεν έχουν γίνει μπίλιες όλοι αυτοί μεταξύ τους νωρίτερα, ενώ εν τω μεταξύ έχουν βυθίσει όλη την αγορά ακόμα περισσότερο στον πάτο.

Ανοίγω θέμα και το ξέρω, με ενδιαφέρον οι απόψεις.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 29 Δεκέμβριος 2015, 19:53:11
- Η 1η είναι νομική και ηθική. Σε φωτογράφηση έχουμε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, που κάνει τραβηχτικό και πληρώνεται. Κάποια στιγμή τα "χαλάμε", έχει δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών που τράβηξε πχ να δειγματίσει ή να ανεβάσει; Ξεκάθαρο πως έχει πληρωθεί και είναι σαφές ποιος έχει κλείσει τη δουλειά.
Για το δικό μας δίκαιο τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν εξ αρχής και αυτομάτως στο φυσικό πρόσωπο-δημιουργό, στον συνεργάτη που έβγαλε τις φωτογραφίες (Ν.2121, άρθρο 7). Αυτά περιλαμβάνουν το ηθικό δικαίωμα (μετάφραση του moral rights) που δεν μεταβιβάζεται παρά μόνο στους κληρονόμους του και το περιουσιακό δικαίωμα (το συνήθως αποκαλούμενο copyright) το οποίο είναι αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Ειδικά για μισθωτό φωτογράφο (υπάλληλο, όχι αμειβόμενο επαγγελματία) βρίσκει εφαρμογή το άρθρο 8. "Επί έργων που δημιουργήθηκαν από μισθωτούς σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας, αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος είναι ο δημιουργός. Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, στον εργοδότη μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες μόνο οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης."

Η σύγχιση που δημιουργείται συχνά οφείλεται στο ότι στο αμερικάνικο δίκαιο υπάρχει ο όρος "work for hire". Στην περίπτωση αυτή κάτοχος των ΠΔ είναι ο εργοδότης. Σε εμάς όμως δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 30 Δεκέμβριος 2015, 01:30:00
Θα σταθώ στην ύπαρξη ή μη αντίθετης συμφωνίας.... εκεί είναι όλη η ουσία να μπορεί να αποδειχθεί σε δικαστήριο.

Έχω φίλο μουσικό που κάποτε στο Myspace του κατέβασαν δικό του κομμάτι...

Επίσης μην ξεχνάς πως η κατοχή του πρωτοτύπου RAW δεν συνεπάγεται πως είσαι δημιουργός. Γιατί αυτό μπορεί να το κατέχουν πάνω από 1νας οπότε εκεί υπάρχει μπλέξιμο. Αν ο συνεργάτης σου κάνει πχ και επεξεργασία και έχει αντιγράψει τα raw, δεν είναι και δημιουργός. Ούτε κι εσύ αν έχεις τα δικά του. Και μιλάω γενικά τώρα, η δική μου περίπτωση είναι πιο περίπλοκη και δεν θέλω να πλατιάσω.

Επιπλέον όταν απεικονίζονται και πρόσωπα το πράγμα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο, μιας εκ των πραγμάτων την αντικειμενική ευθύνη ή την άδεια της δημόσιας προβολής ή όχι την έχει ένας, αλλά το αρχείο μπορεί να το έχουν περισσότεροι. Και εκεί πέραν τι λέει ο νόμος, υπάρχει ο νόμος του πελάτη, αν σου ζητήσει ρητώς να μην δημοσιοποιηθεί το πρόσωπό του οφείλεις σαν επαγγελματίας να υπακούσεις. Θα μπορέσεις;

Δεν θα σταθώ στον κόπο, τα έξοδα και τις προσπάθειες για να κλείσει μια δουλειά, κόστος εξοπλισμού φωτισμού κλπ.

Θα σταθώ όμως και στον όρο δημιουργία και πως ορίζεται αυτή. Η δημιουργία μιας φωτογραφίας δεν είναι μόνο το κλικ. Είναι κάμποσα άλλα. Εκεί είναι το ζουμί. Άλλο να βρεθείς σε ένα δημόσιο ανοικτό γεγονός εκ μέρους πχ ενός περιοδικού και να φωτογραφίσεις, άλλο να βρεθείς σε ένα στούντιο, σε ένα σπίτι κλπ. όπου θα έχουν υπάρξει κάποιες προυποθέσεις και μια προεργασία.

Επίσης σκέψου και περιπτώσεις συνεργασίας - συνεταίρων. Έστω πχ ο Α και ο Β συνεταιρίζονται, συμφωνούν ο Α να φωτογραφίζει και ο Β να εκπληρώνει κάτι άλλο , πχ να βιντεοσκοπεί ή να χειρίζεται τον φωτισμό. Με κοινά έξοδα και έσοδα. Έστω ότι ο Α καταχρηστικά δεν εκπληρώνει κάποιους όρους πχ να συμμετέχει στα έξοδα της έδρας, ή αποφασίζει μόνος του να αποχωρήσει κλπ, και ξεκινήσει ανταγωνιστική εταιρία, σημαίνει ότι ο συνεπής Β πέραν των άλλων ουσιαστικά θα μείνει και χωρίς υλικό επειδή δεν πατούσε το κλικ; Δεν το νομίζω πως είναι πάντα τόσο απλό....

Μιλάμε όμως για ιδεατές καταστάσεις που ουδεμία σχέση έχουν με τη μέση ελληνική πραγματικότητα που τα περισσότερα πράγματα γίνονται στο μιλητό. Ας μιλήσουμε ανοικτά. Για 2 ή 3 έκτακτες δουλειές όλοι μισθώνουν ή κόβουν αποδείξεις δαπανών; όταν πολλοί εργοδότες δεν έχουν καν τεβε οι ίδιοι γιατί δεν αντέχουν το 800άρι το 2μηνο;  Βρείτε μου ένα site που αναφέρει τιμές χωρίς την υποσημείωση ότι δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.  Εδώ υπάρχουν ιστοσελίδες και μάλιστα διαφημιζόμενες με 250 τη βάπτιση και 400 τον γάμο με βίντεο μέσα. Πιστεύει κανείς πως εκεί περιλαμβάνονται εφορία φπα τεβε ικα απόσβεση εξοπλσμού συμβάσεις κλπ; Εδώ η "ασφάλεια" του "εργοδότη" είναι να δώσει - πάρει κάρτα δική του ή αν όχι να διαμορφωθεί λιγότερο η τιμή του τραβηχτικού. Και δεν μιλώ σαν "εργοδότης", τραβηχτικά έχω κάνει και εγώ. Και έχω και τέβε και ίκα και 100 δόσεις στην εφορία και όλα τα καλά, αν και δεν ξέρω για πόσο θα μπορώ να τα έχω ακόμα.

Βέβαια περιμένω κυρίως σκέψεις και τοποθετήσεις όσον αφορά το 2ο σκέλος, το 1ο ίσως κακώς το έθεσα εν θερμώ εφορμώμενος από δικό μου πρόβλημα - παράπονο.

Η όλη ουσία είναι πως η όλη κατάσταση είναι ένα τεράστιο μπάχαλο και καλώς ή κακώς όλοι αναγκάζονται να παίξουν με τους όρους του μπάχαλου. Και μέσα στο μπάχαλο χάνονται και τα μπέσα και η κοινή λογική. Θα ήταν ευχής έργο αυτό κάποια στιγμή να αλλάξει και αυτό δεν γίνεται μόνο με νόμους και με συμβάσεις, αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Και από τους επαγγελματίες, και από τους πελάτες. Ας συμβάλλουμε όλοι σε αυτό.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 30 Δεκέμβριος 2015, 08:35:54
Θα σταθώ στην ύπαρξη ή μη αντίθετης συμφωνίας.... εκεί είναι όλη η ουσία να μπορεί να αποδειχθεί σε δικαστήριο.
Όσοι θέλουν να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα του νόμου, φροντίζουν να έχουν έγγραφες συμφωνίες. Θυμίσου και την υπόθεση Νικολόπουλου - Καζαντζίδη, βάσει του Ν.2121 άρθρο 10 κάτοχος των ΠΔ ήταν ο Καζαντζίδης (το όνομα το οποίο αναγράφεται στον δίσκο), αλλά φαίνεται ότι ο Νικολόπουλος είχε επαρκή στοιχεία και το κέρδισε, δεδομένου ότι "Κατά των τεκμηρίων των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται αντίθετη απόδειξη" (παράγραφος 4).

Παράθεση από: nicksoti
Έχω φίλο μουσικό που κάποτε στο Myspace του κατέβασαν δικό του κομμάτι...
Τώρα σχετικά με το MySpace: τα διάφορα sites λειτουργούν αμυντικά γιατί έχουν την έδρα τους ή την δραστηριότητα τους στις ΗΠΑ όπου λειτουργεί ένας δρακόντειος νόμος, το Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Για να εξασφαλίσουν προστασία από αγωγή, πρέπει αμέσως να κατεβάσουν οτιδήποτε για το οποίο υπάρχει απλή καταγγελία, αλλοιώς θεωρούνται συμμέτοχοι στην παραβίαση ΠΔ.

Παράθεση από: nicksoti
Επίσης μην ξεχνάς πως η κατοχή του πρωτοτύπου RAW δεν συνεπάγεται πως είσαι δημιουργός.
Σαφώς, Ν.2121 άρθρο 17 "Μεταβίβαση του υλικού φορέα". Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό την εποχή της χημικής φωτογραφίας με την κατοχή των αρνητικών.

Παράθεση από: nicksoti
Επιπλέον όταν απεικονίζονται και πρόσωπα το πράγμα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο, μιας εκ των πραγμάτων την αντικειμενική ευθύνη ή την άδεια της δημόσιας προβολής ή όχι την έχει ένας, αλλά το αρχείο μπορεί να το έχουν περισσότεροι. Και εκεί πέραν τι λέει ο νόμος, υπάρχει ο νόμος του πελάτη, αν σου ζητήσει ρητώς να μην δημοσιοποιηθεί το πρόσωπό του οφείλεις σαν επαγγελματίας να υπακούσεις.
Αυτό σχετίζεται νομικά με τα δικαιώματα επί της προσωπικοτητας του απεικονιζομένου, τα οποία είναι χωριστά από τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού και, το χειρότερο, σε κάθε χώρα προσδιορίζονται και προστατεύονται διαφορετικά.

Παράθεση από: nicksoti
Θα σταθώ όμως και στον όρο δημιουργία και πως ορίζεται αυτή. Η δημιουργία μιας φωτογραφίας δεν είναι μόνο το κλικ. Είναι κάμποσα άλλα. Εκεί είναι το ζουμί. Άλλο να βρεθείς σε ένα δημόσιο ανοικτό γεγονός εκ μέρους πχ ενός περιοδικού και να φωτογραφίσεις, άλλο να βρεθείς σε ένα στούντιο, σε ένα σπίτι κλπ. όπου θα έχουν υπάρξει κάποιες προυποθέσεις και μια προεργασία.
Υπάρχουν ειδικές προβλέψεις, Ν.2121, άρθρο 7: "Έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα".

Παράθεση από: nicksoti
Επίσης σκέψου και περιπτώσεις συνεργασίας - συνεταίρων. Έστω πχ ο Α και ο Β συνεταιρίζονται, συμφωνούν ο Α να φωτογραφίζει και ο Β να εκπληρώνει κάτι άλλο , πχ να βιντεοσκοπεί ή να χειρίζεται τον φωτισμό. Με κοινά έξοδα και έσοδα.
Αφού το ελληνικό δίκαιο βασίζεται στο φυσικό πρόσωπο - δημιουργό και δεν περιέχει διατάξεις του τύπου "work for hire", με την επιφύλαξη των έργων συνεργασίας, τα ΠΔ αρχικά ανήκουν σε αυτόν που τράβηξε τις φωτογραφίες, και στην συνέχεια εφαρμόζονται οι όροι που περιέχονται στις συμβάσεις συνεργασίας. Δεν προκύπτουν αυτομάτως ΠΔ από την συμμετοχή στις δαπάνες.

Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι η σχετική νομοθεσία έχει κυρίως σκοπό να διασφαλίζει τα δικαιώματα των εμπλεκομένων σε έργα τα οποία έχουν μια ουσιαστική και συνεχή εμπορική αξία επειδή απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό ή στην εκπλήρωση όρων μεγάλων συμβάσεων.

Αν τώρα η ελληνική πραγματικότητα στον συγκεκριμένο στενό τομέα ("μυστήρια") έχει ιδιατερότητες, επειδή στην χώρα μας υπάρχει Αστικός Κώδικας και δεν είμαστε "common law juristiction" (όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Κύπρος), δεν μπορείς να επικαλεσθείς τις πρακτικές της αγοράς στον βαθμό που γίνεται εκεί. Να το πω διαφορετικά, οι πρακτικές της αγοράς δεν δημιουργούν εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις, ιδίως αν οι πρακτικές αυτές είναι αντίθετες με το Αστικό Δίκαιο, τουλάχιστον όχι με την ίδια ευκολία που γίνεται σε χώρες με common law. Επειδή μάλιστα πρόκειται για υποθέσεις οικονομικά ασήμαντες που δεν φθάνουν στα δικαστήρια, δεν υπάρχουν σχετικές αποφάσεις στις οποίες μπορεί να βασισθεί κανείς.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 31 Δεκέμβριος 2015, 00:35:14
Στέκεσαι αυστηρά στον τίτλο του νήματος και καλά κάνεις. Εγώ είμαι αυτός που πλάτιασα περιγραφοντας πρακτικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος.

Στην παράγραφο 4 σαφής ο διαχωρισμός, αλλά πρακτικά σημαίνει πως μπορεί κάποιος να μηνυθεί για προσβολή προσωπικότητας σε φωτογραφία που δεν έχει τα πνευματικά δικαιώματα και τον έλεγχο πάνω της αν αυτός ήταν ο εργολήπτης. Δηλ ο απεικονιζόμενος μπορεί να τον μηνύσει που δεν φρόντισε να προνοήσει να έχει εκείνος τα δικαιώματα της φωτογραφίας και όχι ο συνεργάτης του ώστε να μπορεί να την κατεβάσει. Κι εκεί πάει το εμπορικό κομμάτι, μιας και ο πελάτης εσένα θα μηνύσει και όχι τον κατά το νόμο υπέυθυνο και κύριο του φωτογραφικού αρχείου.

Στο 3 η άμυνα κάποιου είναι δηλ να ισχυριστεί κλοπή πρωτοτύπου ή αντιγράφου.

Για το 5 ήμουν σίγουρος πως κάτι θα υπήρχε, χαίρομαι που το επιβεβαιώνεις.

Για το 6 έδωσες βάση στις δαπάνες, εγώ επίσης συμμετοχή στο έργο. Πχ ο φωτισμός είναι αναπόσταστο κομμάτι της δημιουργίας μιας φωτογραφίας. Για το εμπορικό κομμάτι, πιστεύω είναι και στον δικαστή που θα σου τύχει. Δεν δικάζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, οι μάρτυρες παίζουν μεγάλο ρόλο καλώς η κακώς. Επίσης τα συναλλαγματικά και εμπορικά ήθη η καλοπιστία κλπ παίζουν ρόλο νομίζω. Πχ στις Ο.Ε. η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η συνυπευθυνότητα και η καλοπιστία είναι αυτοννόητα εξ' ορισμού. Δηλ η κατοχή ή η λήψη μιας φωτογραφίας αν έγινε κακόπιστα παίζει ρόλο. Η στο παράδειγμα που έθεσα, εάν ο Β αποδείξει πως παρά του ότι  ο ίδιος ήταν ικανός φωτογράφος και με κίνδυνο στο μέλλον να μην είναι κύριος των αρχείων, καλόπιστα παραχώρησε τα καθήκοντά του στον Α διότι η εργασία που ανέλαβε ο Β (πχ φωτισμός) μόνο αυτός θα μπορούσε να την βγάλει εις πέρας και έπραξε για το κοινό συμφέρον και πλέον είναι ζημιωμένος από την εταιρική σχέση ανεπιστρεπτί, νομίζω θα δικαιωθεί τουλάχιστο συνολικά, δηλ μπορεί φαντάζομαι το δικαστήριο να κατοχειρώσει τη φωτογραφία στον Α αλλά να επιδικάσει στον Β ένα μεγάλο ποσό ως αποζημίωση από την εταιρική σχέση. Καλώς η κακώς στο τέλος γίνονται συμψηφισμοί.

Επειδή δυστυχώς η οικογένοιά μου στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε μακροχρόνια δικαστική διαμάχη, γενικά έχω παρατηρήσει πως σε σύνθετα ζητήματα με κόντρα μηνύσεις και συνεκδικάσεις αγωγών, τα δικαστήρια έχουν την τάση τελικώς να αποφασίζουν υπέρ εκείνου που θα φανεί πως έχει βλαπτεί περισσότερο και έδρασε χωρίς υστεροβουλία, με τους νόμους ως εργαλεία του δίκαιου παρακάμπτοντας συχνά το "γράμμα" αυτού.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 31 Δεκέμβριος 2015, 22:08:30
πρακτικά σημαίνει πως μπορεί κάποιος να μηνυθεί για προσβολή προσωπικότητας σε φωτογραφία που δεν έχει τα πνευματικά δικαιώματα και τον έλεγχο πάνω της αν αυτός ήταν ο εργολήπτης. Δηλ ο απεικονιζόμενος μπορεί να τον μηνύσει που δεν φρόντισε να προνοήσει να έχει εκείνος τα δικαιώματα της φωτογραφίας και όχι ο συνεργάτης του ώστε να μπορεί να την κατεβάσει.
Μήπως μπερδεύεις την μήνυση με την αγωγή? Είναι ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι δημοσιογραφούντες από άγνοια, ιδίως όταν μεταφράζουν το αγγλικό ρήμα "sue" γιατί δεν γνωρίζουν την αντίστοιχη ελληνική λέξη για τις αστικές δίκες.

Κανείς δεν μπορεί να σε μηνύσει για ανύπαρκτο αδίκημα. Φυσικά μπορεί να σε ενάγει (να ασκήσει αγωγή) για οποιαδήποτε υποθετική και κατά φαντασία ηθική βλάβη και αν έχει καλό δικηγόρο να σου πάρει και τα σώβρακα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 01 Ιανουάριος 2016, 03:51:54
Όχι δεν μπερδεύω τη μήνυση με την αγωγή, ωστόσο το πότε είναι δόκιμη η χρήση του ενός ή άλλου μέσου πράγματι δεν είναι ευδιάκριτα σε μένα,  δεν είμαι νομικός να γνωρίζω πότε ακριβώς υφισταται ποινικό αδίκημα πχ προσβολή προσωπικότητας, βλάβη τιμής υπολυψης κλπ. Μη με... μαλώνεις λοιπόν, στο κάτω κάτω είτε μήνυση είτε αγωγή τα απεχθάνομαι εξίσου... Πάντως νομίζω αν θελήσει ο άλλος θα βρει τρόπο να το διατυπώσει έτσι ώστε να μηνύσει, σωστά; Όσο για μήνυση για ανύπαρκτο αδίκημα... χτύπησες "νεύρο" που λέμε.

Από ότι καταλαβαίνω είσαι νομικός οπότε τα γραφόμενά σου έχουν άλλη βαρύτητα, δεν μπορώ συνεπώς να αντιλέγω σε αυτά που γράφεις ούτε είχα τέτοιο σκοπό. Ευτυχώς που το κάνεις ώστε να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας καλύτερα.

Καλή χρονιά σε όλους.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 01 Ιανουάριος 2016, 09:19:36
Πάντως νομίζω αν θελήσει ο άλλος θα βρει τρόπο να το διατυπώσει έτσι ώστε να μηνύσει, σωστά;
Συνήθως όχι, γιατί η έγκληση περνάει από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και να αναφέρεται σε συγκεκριμένο αδίκημα. Διαφορετικά απορρίπτεται ως αβάσιμη.

Παράθεση από: nicksoti
Όσο για μήνυση για ανύπαρκτο αδίκημα... χτύπησες "νεύρο" που λέμε.
Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε τουλάχιστον δυο πρόσωπα δεν έκαναν καλά την δουλειά για την οποία πληρώνονται. Ας μην σχολιάσω παραπέρα...

Παράθεση από: nicksoti
Από ότι καταλαβαίνω είσαι νομικός οπότε τα γραφόμενά σου έχουν άλλη βαρύτητα, δεν μπορώ συνεπώς να αντιλέγω σε αυτά που γράφεις ούτε είχα τέτοιο σκοπό. Ευτυχώς που το κάνεις ώστε να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας καλύτερα.
Όχι, δεν είμαι νομικός, αλλά για κάποιους λόγους διαθέτω μια σφαιρική πρακτική εικόνα των πνευματικών δικαιωμάτων σε Ευρώπη, Βρετανία και ΗΠΑ. Αυτά που ανέφερα μου είναι σωστά αλλά δεν διαθέτουν ιδιαίτερη βαρύτητα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 01 Ιανουάριος 2016, 14:32:52

Παράθεση από: nicksoti
Όσο για μήνυση για ανύπαρκτο αδίκημα... χτύπησες "νεύρο" που λέμε.
Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε τουλάχιστον δυο πρόσωπα δεν έκαναν καλά την δουλειά για την οποία πληρώνονται. Ας μην σχολιάσω παραπέρα...


Εννοείς τους νομικούς που ασχολήθηκαν πχ δικηγόρο - εισαγγελέα - ανακριτή ή υπονοείς κάτι άλλο;  Μάλλον δεν ίσχυε το συνήθως στη δική μου περίπτωση, δικαιώθηκα μεν αλλά μέχρι να συμβεί αυτό πέρασα από 40 κύματα. Αν έχεις πάντως περιέργεια για λεπτομέρειες, μέσω πμ ευχαρίστως.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 02 Ιανουάριος 2016, 13:37:39
Ναι σε αυτούς τους τρεις αναφέρομαι βασικά. Δουλειά τους είναι, μεταξύ άλλων, να μην φτάνουν στο ακροατήριο ανυπόστατες μηνύσεις, ακόμα και αν προέρχονται από κρατικές αρχές.


Τίτλος: Άδειες Creative Commons
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 03 Ιανουάριος 2016, 13:23:10
Πρακτικά με τις άδειες Creative Commons εκχωρείς ένα μέρος των πνευματικών σου δικαιωμάτων στο ευρύ κοινό. Σε γενικές γραμμές:

CC0: το έργο σου γίνεται όσο πιο κοντά στο public domain είναι δυνατόν
CC-BY: διατηρείς το δικαίωμα να υπάρχει άμεση ή έμμεση αναφορά στο ονομά σου
CC-BY-ND: ως άνω και δεν επιτρέπεις την δημιουργία παραγώγων έργων
CC-BY-NC: ως το CC-BY και δεν επιτρέπεις την εμπορική χρήση. Είναι προβληματική άδεια γιατί η εμπορική χρήση δεν έχει ορισθεί με σαφήνεια
CC-BY-SA: ως το CC-BY και επιπλέον παράγωγα έργα πρέπει να διανέμονται με την ίδια ελεύθερη άδεια.
CC-BY-NC-SA, CC-BY-NC-ND: προφανείς συνδυασμοί των παραπάνω.

Οι άδειες CC0, CC-BY και CC-BY-SA θεωρούνται ελεύθερες άδειες (Definition of Free Cultural Works (https://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_Free_Cultural_Works)).

Εκτός από το Flickr και το Deviant Art, οι άδειες Creative Commons χρησιμοποιούνται για τα μεγάλα projects του Wikimedia Foundation, δηλαδή την Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page) και για το Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page), επίσης από άλλα αποθετήρια φωτογραφιών όπως το ipernity (http://www.ipernity.com).

Σίγουρα οι άδειες αυτές δεν αποτελούν επιλογή των φωτογράφων γάμων-βαπτίσεων ούτε των καλλιτεχνών που ζουν από την πώληση αντιτύπων και λευκωμάτων, εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Γενικά είναι αντίθετες με την ελληνική κουλτούρα και δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης χρήσης στην Ελλάδα.

Δες και : Free culture movement (https://en.wikipedia.org/wiki/Free_culture_movement)
 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 03 Ιανουάριος 2016, 17:43:57
Το θέμα της διάθεσης έργων με ελεύθερη άδεια είναι αρκετά περίπλοκο όσον αφορά τα κίνητρα αυτών που το κάνουν. Σίγουρα δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό το forum γιατί το κλίμα είναι αρνητικό.

Τώρα με δεδομένο το είδος φωτογραφιών που βγάζεις: Αν θέλεις να παρέχεις κάποιες εικόνες σε ερασιτέχνες bloggers κλπ αλλά θα ήθελες να πληρωθείς για ουσιαστική επαγγελματική χρήση (λευκώματα, posters, εξώφυλλα) τότε συνιστώ να αποφεύγεις την προβληματική άδεια CC-BY-NC και να χρησιμοποιείς την CC-BY-SA απλώς διαθέτοντας με την άδεια αυτή εικόνες σε χαμηλή ανάλυση (π.χ. 640 ή 800 pixels στην μεγάλη διάσταση) που είναι επαρκείς για blogs κλπ. Αν τις δημοσιεύσει  ένα περιοδικό θα είναι μόνο για αναφορά στο έργο σου σε εσωτερική σελίδα, οπότε και πάλι είσαι καλυμμένος.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 04 Ιανουάριος 2016, 13:30:17
Πρακτικά μπορείς να το κάνεις δίνοντας διεαζευκτικά διπλή άδεια, δηλαδή CC-BY-SA (που είναι και ελεύθερη άδεια) και την CC-BY-ND. Ανάλογα με την χρήση εφαρμόζεται και η αντίστοιχη άδεια.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: androu στις 31 Ιανουάριος 2016, 12:59:08
Επειδή τυχαία βρήκα καμιά 10αριά φωτογραφίες μου σε διάφορα sites χωρίς κάν να με εχουν ρωτήσει, χωρίς να αναγράφουν που τις βρήκαν ούτε το ονομά μου. Σε κάποιο την έχουν κόψει έτσι ώστε να μην φαίνεται το watermark που είχε μικρό μεν αλλά έδειχνε σε ποιόν ανήκε..

 Απο ειδησεογραφικά έως ενοικιάσεις αυτοκινήτων ή ταξιδιωτικά.

Μπορώ να κάνω κάτι γι'αυτο ;;; Αν τους στείλω ας πούμε να τις κατεβάσουν ;;;;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 04 Φεβρουάριος 2016, 15:30:22
Αν τους στείλω ας πούμε να τις κατεβάσουν ;
Είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις, όμως μην έχεις μεγάλες προσδοκίες. Κάποιοι ίσως συμμορφωθούν, κάποιοι άλλοι θα σου πουν ότι το internet είναι ελεύθερο και ίσως κάποιος ισχυρισθεί ότι οι φωτογραφίες είναι δικές του και τον παρενοχλείς.
 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 05 Φεβρουάριος 2016, 02:25:18
O τελευταίος μάλλον θα κυνηγά την τύχη του.... αλλά που να ασχοληθείς με τον καθένα.
 
Το είχα γράψει παλιότερα αλλά το ξαναγράφω για το θράσσος μερικών, κάποτε πολύ παλιότερα σε ένα e-shop που ανήκε σε εμένα, είχα κάνει τον κόπο και κάποια προιόντα τα είχα φωτογραφήσει εγώ για να αποφύγω κάποιες κάκιστες φωτο από τον κατάλογο του εισαγωγέα. Μην φανταστείτε τίποτα αριστουργήματα,  με μια καλή compact και ένα τρίποδακι.

Ε λοιπόν, υπήρξε e-shop που όχι απλώς χρησιμοποίησε τις φωτό μου, αλλά και αυτούσιες τις πλούσιες δικές μου περιγραφές - βελτιστοποιημένες για το SEO - μέχρι τελείας. Πέραν την ξεφτίλας, αυτό επηρέαζε και το δικό μου seo και το δικό του αρνητικά.

Η απειλή αναφοράς στην google για να πει σε black list ήταν αρκετή για να λήξει το θέμα άμεσα ευτυχώς.

Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που λες αντε δεν βαριέσαι, ειδικά αν ο άλλος είναι συνεργάτης ή ανταποκριθεί άμεσα και καταλάβει το λάθος του - κάποιοι μπορούν να έχουν και άγνοια ότι ενοχλούν ή αδικούν κάποιους έτσι. Και αναφέρω παράδειγμα.

Πελάτης της γυναίκας μου που του είχε φωτογραφήσει τη βάπτιση της κόρης του σε ένα νησί. Μας είχε στείλει μάλιστα και μια βάπτιση γνωστού του. Όχι καμιά σούπερ καλοπληρωμένη δουλειά, είμασταν και σε εποχή τότε που είχαμε μεγάλη ανάγκη από δουλειά, τέλος πάντων όλα μια χαρά. Κάποια στιγμή τηλεφωνεί για προσφορά για φωτογράφηση της δραστηριότητας του που είχε σχέση με τη θάλασσα, για να βάλει 7-8 καλές φωτογραφίες σε μια ιστοσελίδα που έφτιαχνε. Ακριβή υπηρεσία για λίγους, αν με καταλαβαίνετε και απαιτούσε αρκετό τρέξιμο από εμάς για πολλές ώρες και κάποια χιλιόμετρα οδήγηση. Του δίνουμε μια προσφορά εντός πολύ λογικών πλαισίων. Τελικώς επέλεξε να χρησιμοποιήσει κάποιες φωτό από αλλού, και η κεντρική φωτογραφία ήταν από... εκείνες που είχαμε παραδώσει από την ημέρα της βάπτισης χωρίς να ρωτήσει. Ε, εκεί λες τίποτα, δεν λες....
 


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: smtakis στις 20 Φεβρουάριος 2016, 16:45:48
   Καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια σε εκείνον που έφτιαξε αυτό το θέμα.

   Έχω ένα πολυδιάστατο ερώτημα: Μέχρι 30/6/2015 (που έκλεισα τα βιβλία μου) ήμουν επαγγελματίας φωτογράφος. Τώρα είμαι άνεργος, σχεδιάζοντας το επόμενο επαγγελματικό μου βήμα που είναι η έκδοση ενός βιβλίου, σε ebook και ταυτόχρονα σε εκτυπωμένο κανονικό βιβλίο.

    Ευελπιστώ και οι δύο αυτές μορφές να κυκλοφορήσουν τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

   Το βιβλίο αυτό θα περιέχει πάμπολλες φωτογραφίες που θέλω να μου ανήκουν (νομικά) 100%, παντού - όπου δηλ. κυκλοφορήσει αυτό.

   Στις φωτογραφίες αυτές θα απεικονίζονται μοναχοί - όχι "ελεύθεροι" αλλά μοναχοί που θα ανήκουν και θα ζουν σε κάποιο μοναστήρι.

   Ποιο θα είναι εκείνο το έγγραφο (ή έγγραφα) που θα πρέπει να έχω υπογεγραμμένο από τον όποιον αρμόδιο (από τον κάθε ένα μοναχό?....από το μοναστήρι ? Και από τους δύο?...)  που θα μου δίνει την άδεια δημοσίευσής τους και που θα με εξασφαλίζει σαν "ιδιοκτήτη" τους και δημιουργό?

   Ας υποθέσουμε τώρα ότι τα μέχρι στιγμής ερωτήματά μου απαντήθηκαν ... αυτή τη στιγμή όπως προείπα  είμαι άνεργος και αν όλα πάνε καλά, θέλω να κάνω καινούργια έναρξη επαγγέλματος σαν εκδότης αφού έχω μαζέψει όλο το χρειαζούμενο υλικό, έχω γράψει τα κείμενα και έχω τελειώσει με τον όλο σχεδιασμό του βιβλίου μου (όλα από εμένα) - ακριβώς πριν από την στιγμή που θα το τυπώσω ή που θα κάνω την όποια συμφωνία για το ebook μου.

   Έτσι "θέλω" αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω γιατί θέλω τα διάφορα model release
να υπογραφούν πριν αρχίσω τα πάσης φύσεως έξοδα φωτογραφήσεων - χρονική περίοδος που δεν θα έχω κάνει ακόμα καινούργια έναρξη επαγγέλματος.

   Γενικά θα χρειαστώ 18 μήνες προετοιμασίας. Αν κάνω καινούργια έναρξη επαγγέλματος τώρα, τότε, μόνο και μόνο αυτά που θα πληρώσω στο ταμείο ασφάλισης + εφορία θα είναι περισσότερα από 8.000 ευρώ. Ποσό μου δεν θέλω να το πληρώσω γιατί πέραν των άλλων έχω ήδη 40 χρόνια ασφάλισης.

   Μπορώ να πάρω σαν ιδιώτης ( απλά με το ονοματεπώνυμό μου) model release (και ενδεχομένως και κάποιο άλλο χρειαζούμενο έγγραφο) που θα με καλύψει αργότερα και σαν εκδότη?Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: ermakos στις 20 Φεβρουάριος 2016, 18:32:52
Πιστεύω οτι θα χρειαστείς τη συμβουλή κάποιου δικηγόρου. Ότι και να σου πούνε εδώ είναι απλά άποψη του καθένα μας, οπότε για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα ψάξε σωστά απαντήσεις.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: smtakis στις 20 Φεβρουάριος 2016, 18:48:15
Έχω δικηγόρο-τον ρώτησα αλλά δεν έχει εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα. Είπα μήπως κάποιος εδώ γνωρίζει κάτι.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: stavros80g στις 21 Φεβρουάριος 2016, 01:37:22
Κάθε δικηγόρος έχει εξειδίκευση σε κάποιο τομέα, χρειάζεσαι κάποιον που να έχει ακολουθήσει πνευματικά δικαιώματα.

Αν και στην Ελλάδα όλα περίπου είναι, οπότε....

Πάντως φωτογράφιση με συμφωνία μπορείς να κάνεις ως καλλιτεχνική. Αρκετοί φωτογράφοι που εκθέτουν σε γκαλερί ή δημιουργούν βιβλία προς πώληση, δεν έχουν επαγγελματική δραστηριότητα (εννοείται ότι δεν χρεώνεις / πληρώνεσαι για την φωτογράφιση).
Τώρα με ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσεις για να είναι νόμιμο, μόνο δικηγόρος θα σε βοηθήσει.

Βέβαια κάποιες ιδέες μπορείς να πάρεις από οργανισμούς που ασχολούνται, αν δεν ξέρεις από που να αρχίσεις ξανά μιλάμε


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Κώστας Κ στις 21 Φεβρουάριος 2016, 06:29:02
Το βιβλίο αυτό θα περιέχει πάμπολλες φωτογραφίες που θέλω να μου ανήκουν (νομικά) 100%, παντού
Αυτό είναι ήδη δεδομένο, βάσει του Ν. 2121 και δεν χρειάζεται άλλες τυπικότητες. Μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί ως προς την χρήση αλλά αυτό είναι άσχετο.

Παράθεση από: smtakis
Έτσι "θέλω" αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω γιατί θέλω τα διάφορα model release να υπογραφούν πριν αρχίσω τα πάσης φύσεως έξοδα φωτογραφήσεων
Το model release προέρχεται από χώρες με διαφορετικό νομικό σύστημα (common law), όπου και αποτελεί καλή λύση. Δεν γνωρίζω πως λειτουργεί κάτω από το ελληνικό νομικό σύστημα.

Παράθεση από: smtakis
Αν κάνω καινούργια έναρξη επαγγέλματος τώρα... Μπορώ να πάρω σαν ιδιώτης (απλά με το ονοματεπώνυμό μου) model release (και ενδεχομένως και κάποιο άλλο χρειαζούμενο έγγραφο) που θα με καλύψει αργότερα και σαν εκδότη
Το model release και τα συναφή έγγραφα είναι μάλλον ανεξάρτητα από την τρέχουσα φορολογική σου ταυτότητα, όπως έγραψε και συνάδελφος παραπάνω. Ίσως πρέπει να προσέξεις λίγο την σύνταξη του κειμένου ώστε να μην έχεις τα αντίθετα προβλήματα με την εφορία, π.χ. να μην εμφανίζεσαι ως εκδότης.Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: smtakis στις 21 Φεβρουάριος 2016, 11:37:48
Καλημέρα. Κατ΄αρχάς θέλω να ευχαριστήσω πολύ όλους όσους ασχολήθηκαν μαζί μου μπαίνοντας στον κόπο να μου απαντήσουν.
Τις φωτογραφήσεις για τια οποίες μιλάω θα τις μεταχειριστώ καθαρά εμπορικά, με την έννοια ότι θα πουλάω το βιβλίο στο οποίο θα περιέχονται. Θέλω να συμβουλευτώ κάποιον ειδικό/ έμπειρο σε τέτοιου είδους θέματα δικηγόρο, αλλά δεν ξέρω το πως θα τον βρω...
Ο δικός μου, εξαίρετος σε άλλα θέματα, δεν έχει την αντίστοιχη ειδίκευση.
Υπάρχουν επικίνδυνα (θεωρητικά) σημεία που ενδεχομένως  - ειδικά αν πάει καλά η πώληση -  μπορεί να εμφανιστούν. Ή άλλα που ενώ φαίνονται  επικίνδυνα είναι ακίνδυνα και όχι μόνο αυτό αλλά αν από απειρία επισημανθούν μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την όλη συμφωνία.
Και πάλι ευχαριστώ.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: smtakis στις 23 Φεβρουάριος 2016, 09:01:59
Βέβαια κάποιες ιδέες μπορείς να πάρεις από οργανισμούς που ασχολούνται, αν δεν ξέρεις από που να αρχίσεις ξανά μιλάμε

Καλημέρα.
Ποιοί είναι αυτοί οι οργανισμοί?


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: stavros80g στις 25 Φεβρουάριος 2016, 13:57:46
Στην θέση σου, θα μίλαγα με τον Φοίβο, με το μουσείο φωτογραφίας ακόμα και με το ΕΚΦ που διοργανώνει το Athens photo festival (αν και δεν έχω την καλύτερη γνώμη).

Ακόμα θα έκανα μια συζήτηση με την εταιρία που θα κάνει την έκδοση/εκτυπωση, αν ας πούμε παραδειγματικά εκτυπώσεις στο Blurb έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, επίσης είναι σε άλλη χώρα, άρα εκεί υπάρχει άλλη νομοθεσία, επίσης έχουν και υπηρεσίες πώλησης, άρα άλλος κάνει την πώληση δεν ξέρω σε ποια νομοθεσία στηρίζονται αλλά πάλι όχι ελληνική.

Αυτά όλα είναι ιδέες, ξεκίνα ψάξε κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο πλάνο για όλη την παραγωγή, ώστε μετά να πάρεις και την νομική συμβουλή. 

Επίσης αν κάνεις το πλάνο, ίσως να μπορέσω να συμβουλευτώ και μια - δυο γνωριμίες που έχω και έχουν ασχοληθεί με εκθέσεις εκδόσεις κτλπ. Δεν υπόσχομαι αλλά να τους χτυπήσω την πόρτα με κάτι "χειροπιαστό".

Και αν θέλεις κάτι ιδιαίτερο να μην δημοσιεύεται χρησιμοποίησε και pm, ότι θέλεις.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: smtakis στις 26 Φεβρουάριος 2016, 13:00:11
Στην θέση σου, θα μίλαγα με τον Φοίβο, με το μουσείο φωτογραφίας ακόμα και με το ΕΚΦ που διοργανώνει το Athens photo festival (αν και δεν έχω την καλύτερη γνώμη).

Ακόμα θα έκανα μια συζήτηση με την εταιρία που θα κάνει την έκδοση/εκτυπωση, αν ας πούμε παραδειγματικά εκτυπώσεις στο Blurb έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, επίσης είναι σε άλλη χώρα, άρα εκεί υπάρχει άλλη νομοθεσία, επίσης έχουν και υπηρεσίες πώλησης, άρα άλλος κάνει την πώληση δεν ξέρω σε ποια νομοθεσία στηρίζονται αλλά πάλι όχι ελληνική.

Αυτά όλα είναι ιδέες, ξεκίνα ψάξε κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο πλάνο για όλη την παραγωγή, ώστε μετά να πάρεις και την νομική συμβουλή. 

Επίσης αν κάνεις το πλάνο, ίσως να μπορέσω να συμβουλευτώ και μια - δυο γνωριμίες που έχω και έχουν ασχοληθεί με εκθέσεις εκδόσεις κτλπ. Δεν υπόσχομαι αλλά να τους χτυπήσω την πόρτα με κάτι "χειροπιαστό".

Και αν θέλεις κάτι ιδιαίτερο να μην δημοσιεύεται χρησιμοποίησε και pm, ότι θέλεις.

Σε ευχαριστώ πολύ.
Μόλις προχωρήσω λιγάκι θα τα πούμε με pm.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: androu στις 25 Οκτώβριος 2016, 00:31:47
Να ρωτήσω κάτι.
Αν και ακούγεται λίγο βλακώδες έχω μπερδευτεί.
 Επειδή υπάρχει μια διένεξη ας πούμε, σε ένα γκρουπ στο fb (ενός χωριού που είχα αναλάβει την διαχείριση)  σχετικά με το ανέβασμα φωτογραφιών (παλιών) για να θυμηθούν μνήμες και αναμνήσεις και καλά, οι οποίες περιλαμβάνουν ανθρώπους εν ζωή ή και όχι..

Παράλληλα δέχτηκα  παράπονα από κάποιους που δεν θέλουν να εκτίθονται στο διαδίκτυο. Πιθανότατα να μην έχουν ούτε fb, δικαίωμά τους..

Εγώ ανέφερα οτι απο όσο γνωρίζω για να ανεβάσεις δημόσια φωτογραφία που περιλαμβάνει ανθρώπινη παρουσία πιθανόν να χρειάζεται και άδεια από τα πρόσωπα που είναι στη φωτογραφία, τον φωτογράφο εαν υπάρχει καθώς και τον ιδιοκτήτη της φωτογραφίας.

Αυτός που τις ανεβάζει δεν το δέχεται αυτό και θεωρεί ότι χωρίς άδεια και χωρίς να ρωτήσει κανέναν μπορεί να κάνει Upload ότι φωτογραφία του έχουν παραχωρήσει οι ιδιοκτήτες της.

και ρωτάω ....Κάνω κάπου λάθος ;;  Μήπως είμαι πολύ υπερβολικός;;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: SeNNinhA στις 25 Οκτώβριος 2016, 01:36:23
Νομοθεσία
------------

Εξαιρέσεις από την Προστασία (του δικαιώματος στην εικόνα)

Η προστασία της εικόνας του προσώπου δεν είναι απόλυτη αλλά περιορίζεται αφενός από τον δημόσιο ή μη χαρακτήρα της απεικονιζόμενης δραστηριότητας και αφετέρου από την ύπαρξη ή μη δικαιολογημένου ενδιαφέροντος του κοινού (άρθρο 5Α Σ). Έτσι, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αποτύπωση της εικόνας προσώπου χωρίς τη συναίνεσή του, όταν:

(α) απεικονίζονται δημόσιοι χώροι (τελετές, δημόσιες συναθροίσεις, τοπία με γενικότερο ενδιαφέρον) δίχως εστίαση σε συγκεκριμένο πρόσωπό. Έτσι, είναι επιτρεπτή η λήψη της εικόνας ενός προσώπου σε δεύτερο πλάνο, που γίνεται με κύριο στόχο την αποτύπωση ενός δημοσίου χώρου (ΕφΘες 2147/2001).

(β) απεικονίζονται δημόσια γεγονότα γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, ακόμη και αν υπάρχει εστίαση σε συγκεκριμένο πρόσωπο (ΕΔΔΑ, αποφ. 14 Φεβρουαρίου 1994, Cassado Coca).

(γ) απεικονίζονται δημόσια πρόσωπα ή πρόσωπα της επικαιρότητας, εφόσον υπάρχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την πληροφόρηση του κοινού (367 § 2 ΠΚ, βλ. ΕφΘες 2147/2001, ΕφΑθ 2221/2006).
Η έννοια του δημοσίου χώρου δεν προσδιορίζεται με αμιγώς τοπικά κριτήρια δημόσιου – ιδιωτικού αλλά και με βάση αφενός την πρόθεση του εικονιζόμενου προσώπου να αποφύγει τη δημόσια έκθεσή του και αφετέρου την ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος του κοινού (βλ. ΕΔΔΑ, Von Hannover v. Germany, Peck v. UK, J.H. v. UK). Έτσι λόγου χάρη, η λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών, στις οποίες απεικονίζονται ιδιαίτερες εκδηλώσεις διάσημων προσώπων, που δεν τυγχάνουν ενδιαφέρουσες από την άποψη της πληροφόρησης του κοινού, απαγορεύεται, ακόμη και όταν αυτές τελούνται δημόσια. Ως απώτατο όριο για το νόμιμο ή μη της χρήσης εικόνας προσώπου είναι πάντως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 2 § 1Σ).


Η σχετική νομοθεσια ειναι εδω:

http://internet-safety.sch.gr/index.php/ekp/153-tpe


Δεν ξερω τις φωτογραφιες στις οποιες αναφερεσαι αλλα ειναι πιθανον για καποιες να εχουν δικιο οσοι εμφανιζουν ενστάσεις.

Σε αυτες τις περιπτωσεις εαν στην φωτογραφια ειναι μονο ενας οι ολοι οσοι παραβρίσκονται δεν επιθυμουν να δημοσιοποιηθει, την αποσύρεις.

Εαν υπαρχουν πολλα προσωπα ή το θεμα δεν ειναι τα προσωπα, παροτι δεν αφορα καποιον συγκεκριμενα και μαλλον εισαι στις εξαιρεσεις και επιτρεπεται η δημοσιοποιηση της φωτογραφίας,  συνηθιζεται να θολώνεις μερικώς το προσωπο που δεν επιθυμει να εμφανιστει ωστε να μην ειναι άμεσα αναγνωρίσιμο.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: androu στις 25 Οκτώβριος 2016, 11:20:02
Νομοθεσία
------------

Εξαιρέσεις από την Προστασία (του δικαιώματος στην εικόνα)

Η προστασία της εικόνας του προσώπου δεν είναι απόλυτη αλλά περιορίζεται αφενός από τον δημόσιο ή μη χαρακτήρα της απεικονιζόμενης δραστηριότητας και αφετέρου από την ύπαρξη ή μη δικαιολογημένου ενδιαφέροντος του κοινού (άρθρο 5Α Σ). Έτσι, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αποτύπωση της εικόνας προσώπου χωρίς τη συναίνεσή του, όταν:

(α) απεικονίζονται δημόσιοι χώροι (τελετές, δημόσιες συναθροίσεις, τοπία με γενικότερο ενδιαφέρον) δίχως εστίαση σε συγκεκριμένο πρόσωπό. Έτσι, είναι επιτρεπτή η λήψη της εικόνας ενός προσώπου σε δεύτερο πλάνο, που γίνεται με κύριο στόχο την αποτύπωση ενός δημοσίου χώρου (ΕφΘες 2147/2001).

(β) απεικονίζονται δημόσια γεγονότα γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, ακόμη και αν υπάρχει εστίαση σε συγκεκριμένο πρόσωπο (ΕΔΔΑ, αποφ. 14 Φεβρουαρίου 1994, Cassado Coca).

(γ) απεικονίζονται δημόσια πρόσωπα ή πρόσωπα της επικαιρότητας, εφόσον υπάρχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την πληροφόρηση του κοινού (367 § 2 ΠΚ, βλ. ΕφΘες 2147/2001, ΕφΑθ 2221/2006).
Η έννοια του δημοσίου χώρου δεν προσδιορίζεται με αμιγώς τοπικά κριτήρια δημόσιου – ιδιωτικού αλλά και με βάση αφενός την πρόθεση του εικονιζόμενου προσώπου να αποφύγει τη δημόσια έκθεσή του και αφετέρου την ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος του κοινού (βλ. ΕΔΔΑ, Von Hannover v. Germany, Peck v. UK, J.H. v. UK). Έτσι λόγου χάρη, η λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών, στις οποίες απεικονίζονται ιδιαίτερες εκδηλώσεις διάσημων προσώπων, που δεν τυγχάνουν ενδιαφέρουσες από την άποψη της πληροφόρησης του κοινού, απαγορεύεται, ακόμη και όταν αυτές τελούνται δημόσια. Ως απώτατο όριο για το νόμιμο ή μη της χρήσης εικόνας προσώπου είναι πάντως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 2 § 1Σ).


Η σχετική νομοθεσια ειναι εδω:

http://internet-safety.sch.gr/index.php/ekp/153-tpe


Δεν ξερω τις φωτογραφιες στις οποιες αναφερεσαι αλλα ειναι πιθανον για καποιες να εχουν δικιο οσοι εμφανιζουν ενστάσεις.

Σε αυτες τις περιπτωσεις εαν στην φωτογραφια ειναι μονο ενας οι ολοι οσοι παραβρίσκονται δεν επιθυμουν να δημοσιοποιηθει, την αποσύρεις.

Εαν υπαρχουν πολλα προσωπα ή το θεμα δεν ειναι τα προσωπα, παροτι δεν αφορα καποιον συγκεκριμενα και μαλλον εισαι στις εξαιρεσεις και επιτρεπεται η δημοσιοποιηση της φωτογραφίας,  συνηθιζεται να θολώνεις μερικώς το προσωπο που δεν επιθυμει να εμφανιστει ωστε να μην ειναι άμεσα αναγνωρίσιμο.


άρα επομένως τους αφήνω και όπου εμφανίζονται ενστάσεις τις αποσύρω ή θολώνω το πρόσωπο.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: SeNNinhA στις 25 Οκτώβριος 2016, 11:26:40
άρα επομένως τους αφήνω και όπου εμφανίζονται ενστάσεις τις αποσύρω ή θολώνω το πρόσωπο.

Νομίζω ότι ειναι το πιο σωστό και λογικό. Η χρυση τομη που δεν θα σε βαλει και σε μπελαδες.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: androu στις 25 Οκτώβριος 2016, 11:59:43
άρα επομένως τους αφήνω και όπου εμφανίζονται ενστάσεις τις αποσύρω ή θολώνω το πρόσωπο.

Νομίζω ότι ειναι το πιο σωστό και λογικό. Η χρυση τομη που δεν θα σε βαλει και σε μπελαδες.

οκ ευχαριστώ πολύ !


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: SeNNinhA στις 25 Οκτώβριος 2016, 12:28:34
Σε ομαδικες στημένες φωτογραφισεις φυσικα η συναινεση εχει δοθει σιωπηρά κατα την ληψη της φωτογραφιας και αποτελει δημοσια εκδηλωση που αφορα ενα συνολο οποτε δεν εχεις νομικο προβλημα. Σε τυχαιες λήψεις εαν το κυριο θεμα σου δεν ειναι τα προσωπα που βρισκονται στο πλανο σου αλλα απλα παρεβρισκονται τοτε και παλι δεν εχεις νομικο θεμα. Εαν ειναι φωτογραφησεις απο γιορτες και εκδηλωσεις του χωριου ουτε τοτε υπαρχει θεμα.

Αλλα για να μην εχεις γκρινιες κανε τους την χαρη να μην διακρινονται ξεκαθαρα οσοι φαινονται και δεν θελουν.

Η φωτογραφια ανηκει στον φωτογραφο. Σε περιπτωση πορτραιτου και παλι ανηκει στον φωτογραφο εφοσον με καποιον τροπο μπορει να θεωρηθει οτι εχει καποια καλλιτεχνικη φυση ή επεξεργασια. Εαν οχι τοτε οσοι απεικονιζονται σε αυτη (πορτρετο) μπορουν να αξιωσουν να καταστραφει αλλα δεν μπορουν να αξιωσουν να γινει δικη τους. Εχουν δε σε κάθε περιπτωση το απολυτο δικαιωμα να αποφασισουν εαν και που θα χρησιμοποιηθουν οι φωτο (για πορτρετα) ακομη κι αν ειχαν συναινεσει αρχικα για την ληψη της φωτογραφιας. Ισχυει και για οσες δεν εμπιπτουν στις εξαιρεσεις που αναφερθηκαν παραπανω.

Τα ορια ειναι πολλες φορες γκριζα οποτε οσο μπορεις κρατα ισορροπιες.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: androu στις 25 Οκτώβριος 2016, 12:48:17
ναι βασικά είναι ένας κύριος ο οποίος μαζεύει παλιές φωτογραφίες τις σκανάρει και τις ανεβάζει. Ναι στις ομαδικές το σκέφτηκα και εγώ εφόσον εχουν στηθεί ουσιαστικά έχουν δώσει το οκ να φωτογραφηθούν.
Εγώ θα τους δώσω την νομοθεσία και θα τους αναφέρω ότι όπου υπάρχει θέμα για κάποια φωτογραφία θα αποσύρεται.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 15 Φεβρουάριος 2017, 02:44:01
Χμ, λοιπόν πέσαμε θύμα και εμείς....

Οίκος νυφικών χρησιμοποίησε εν αγνοία μας φωτογραφία από φωτογράφηση γάμου που κάναμε για οπισθόφυλλο σε έντυπο που μοίρασε σε χιλιάδες επισκέπτες έκθεσης γάμου βάπτισης. Ούτε καν αναφορά στον δημιουργό.

Την φωτογραφία αφελώς την έδωσε η ίδια η πελάτισσά μας που αγόρασε και το νυφικό χωρίς να μας ενημερώσει. Τα συγκεκριμένα παιδιά ήταν άριστοι πελάτες, συνεπέστατοι,  σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να κινηθώ εναντίον τους. Πάνω στον ενθουσιασμό τους το έκαναν.

Γενικά δεν έχω δώσει στο παρελθόν συνέχεια σε αντίστοιχες περιπτώσεις, γνωρίζοντας και το χρονοβόρο της δικαστικής εμπλοκής. Αλλά αυτή η περίπτωση ήταν κραυγαλέα.

Αυτό που με έχει εκνευρίσει είναι ότι πλέον το θράσος ορισμένων του χώρου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Το τσαμπατζιλίκι πάει σύνεφο, δεν μιλάμε πλέον για άγνοια ή "μικροαπατεωνιά", αλλά για καθαρή κλοπή και στα μούτρα.

Σκεφτείτε ότι στην ίδια έκθεση πήρα μέρος κι εγώ και μάλιστα είχα και την κάλυψη βίντεο στην επίδειξη (άλλος τραγέλαφος εκεί αλλά ας το αφήσουμε) συνεπώς γνώριζε 100% ότι θα ήμουν εκεί μιας και αναφερόμουν ως χορηγός στις προσκλήσεις και προφανώς θα έβλεπα και το απαστράπτον έντυπό του στα χέρια κάποιου επισκέπτη ή με μια απλή βόλτα στο εκθεσιακό του περίπτερο.

Εκτός του ότι μπορεί να κινηθώ μόνο και μόνο για ηθικούς λόγους εναντίον τους, ας πούμε ότι μου "περνά" ο θυμός, αξίζει λέτε από οικονομικής πλευράς; Ή θα πάρω κανα 2 χιλιάρικα σε 3 χρόνια έχοντας χαλάσει ως τότε σε δικηγόρους τα 2πλά;

Χώρια του ότι είμαι 100% σίγουρος ότι θα προσπαθήσει να μπλέξει και τα παιδιά με προφάσεις ότι τους την έδωσαν με τη θέλησή τους και ότι δήθεν μας είχαν ρωτήσει και το μόνο που δεν θέλω είναι να μπλέξω πελάτη μου σε δικαστήρια με εντάσεις αναβολές και τα λοιπά γνωστά.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: pkarag στις 15 Φεβρουάριος 2017, 08:46:14
Από περιέργεια ρωτάω και μόνο ,εφόσον την φωτογραφία την έδωσαν οι πελάτες σου που σε έχουν πληρώσει για αυτή την φωτογραφία ,πρακτικά δεν τους ανήκει να την κάνουν ότι θέλουν ; θέλω να πω άπαξ και εγώ πληρώσω φωτογράφο για μια φωτογραφία και μετά αυτή η φωτογραφία γίνει διαφήμιση σε περιοδικό έχει πάλι δικαιώματα ο φωτογράφος η ο αγοραστής είναι και δικαιούχος της φωτογραφίας ;

Ξαναλέω ότι ρωτάω απλά από περιέργεια


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 15 Φεβρουάριος 2017, 09:08:07
Φίλε μου καλημέρα,

Όχι δεν τους ανήκει η φωτογραφία, ακόμα και αν έχουν πληρώσει για αυτή, ακόμα κι αν απεικονίζονται οι ίδιοι. Δικαίωμα συγκεκριμένης χρήσης εκχωρείς.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Methana στις 15 Φεβρουάριος 2017, 09:38:24
Γεια σας!

Η γερμανική ιστοσελίδα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων φωτογράφων http://lapixa.com/ (http://lapixa.com/) ψάχνει δικηγόρους στην Ελλάδα για την συνεργασία.

Οποίος ξέρει κανέναν καλόν δικηγόρο, θα ήταν καλό να του τα μάθει!

Μπορεί μελλοντικά να προστατέψει και Έλληνες φωτογράφους!

Contact

Tel: +49 30 208 984 210

Email: kontakt@lapixa.de

Φιλικά ένα μέλος των :-)

 :4


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Сатир στις 15 Φεβρουάριος 2017, 09:50:56
Φίλε μου καλημέρα,

Όχι δεν τους ανήκει η φωτογραφία, ακόμα και αν έχουν πληρώσει για αυτή, ακόμα κι αν απεικονίζονται οι ίδιοι. Δικαίωμα συγκεκριμένης χρήσης εκχωρείς.

Και εσύ πάντως θα είχες πρόβλημα αν έδινες την φωτογραφία της πελάτισσας σου για διαφημιστική προβολή σε έκθεση.... χωρίς την γραπτή έγκριση της... μιας και εσύ μπορεί να έχεις τα πνευματικά δικαιώματα του έργου πλην όμως η παραγγελία έγινε για κάλυψη μυστηρίου και το υλικό και η διαχείριση του είναι υπό την εποπτεία του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων αυτών.
Υπό αυτή την έννοια είσαι τυχερός που δεν έκανες αυτό το σφάλμα, αν και εκ των υστέρων σίγουρα θα πεις πως θα ρώταγες - και δεν έχω λόγο να μη σε πιστέψω...
Επίσης μια αφελή ερώτηση δική μου και επι της ευκαιρίας που λένε.... όλες αυτές οι μουσικάρες και τραγουδάρες που μπαίνουν στις σχετικές video-υπερπαραγωγές έχουν πληρώσει τίποτε στην ΑΕΠΙ για είναι δώρο στα ζευγάρια... (μηδενός εξαιρούμενου ακόμα και εμού του ιδίου - ως ζευγάρι)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: SeNNinhA στις 15 Φεβρουάριος 2017, 09:53:51
Η λογική λέει οτι πας και μιλάς ήρεμα και όμορφα με τους ανθρωπους που χρησιμοποίησαν την φωτό σου για να βρειτε μια κοινή συμβιβαστικη λυση. Λογικα θα μιλάμε για ενα μικρο ποσό αλλιως οντως θα πατε σε δικαστηρια ειναι σιγουρο. Το λέω αυτό γιατι ακομη και εκει δεν νομιζω να εκδικαστει μεγάλο ποσο διότι η αποζημιωση εχει να κανει και με την αποδειξη δόλου (δυσκολο ατην συγκεκριμενη περιπτωση) αλλα και στο οικονομικο κέρδος αυτου που την χρησιμοποιησε (που και αυτο δεν μπορει να αποδειχθει μεγαλο στην συγκεκριμενη σημερινη κατασταση) αλλα και στο κόστος που θα ειχε μια τετοια φωτογραφηση εαν ειχε ζητηθει επ αμοιβης σε καποιον φωτογραφο. Εντελως αυθαιρετη δικη μου εκτιμηση ειναι οτι με 200-400€ συμβιβαζεσαι και φευγεις κύριος αλλα δεν ειμαι επαγγελματιας φωτογραφος οποτε δεν μπορω να ξερω. Εχει να κανει και με το καταστημα, με τον αριθμό των φυλλαδιων, με το τζιρο του καταστηματος, με την αναγνωρισιμότητά του, κλπ. Μπορει απλα να φυγεις απο εκει ίσως με μια νεα συμφωνια για φωτογραφηση του επομενου φυλλαδιου ή με συμφωνια για να σε προωθουνε οσο μπορουν ως φωτογραφο σε γαμους. Μπορει να βγεις και κερδισμενος με μια πιο εναλλακτικη σταση.

Απο την αλλη, οταν ορθώς διεκδικείς τα νόμιμα δικαιώματά σου ως δημιουργός θα πρεπει την ιδια στιγμή να είσαι και εσύ τυπικότατος σε σχεση και με τις υποχρεώσεις σου. Οποτε καλώς διαμαρτήρεσαι για το οτι δεν εχουν την άδειά σου για την χρηση της φωτογραφίας σου για διαφημιστικούς λόγους, αλλα απο την αλλη δεν νομίζω οτι εχεις και εσύ την άδεια (γραπτή ή προφορική) του συνόλου των πελατών σου οταν χρησιμοποιείς τα δείγματα της δουλειάς σου στο μαγαζί σου οταν ερχονται νεοι πελάτες για να κλείσεις μια δουλειά ή σε μια εκθεση σου ισως. Ξεκαθαρη χρηση με σκοπο το κερδος ειναι και αυτο και εμπίπτει στην προστασια των προσωπικων δεδομενων και χρειαζεται συνεναιση αυτων που βρισκονται στην φωτογραφια.

Εαν εισαι βεβαιως η εξαίρεση τοτε ωφείλω να ζητήσω προκαταβολικα συγνωμη και να πω ενα μεγαλο μπραβο. Αλλα η πλειονοτητα δεν λειτουργει ετσι. Το λεω απλα γιατι σωστο ειναι να ειμαστε τυπικοι σε ολα.

Εννοειται οτι συμφωνω οτι η δουλειά του καθενα ωφειλει να πληρωθει. Στα βαφτισια του πιτσιρικα μου πχ υπηρξε ξεκαθαρη συμφωνια οτι θα παραλάβω τα πλήρη ηλεκτρονικα αρχεια οσων φωτογραφιων θα επελεγα να πληρωσω (με το επαυξημενο αντιτιμο) και θα μπορουσα να τις χρησιμοποιησω οπως θελω. Δεν χρησιμοποιηθηκαν φυσικα για εμπορικούς λογους.

Λιγα συγκεντρωτικα απο την σχετικη νομοθεσια:
https://www.teleiosgamos.gr/fotografisigamoukaipnevmatikadikaiomatafotografou/


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: JA στις 15 Φεβρουάριος 2017, 10:18:32
Φίλε μου καλημέρα,

Όχι δεν τους ανήκει η φωτογραφία, ακόμα και αν έχουν πληρώσει για αυτή, ακόμα κι αν απεικονίζονται οι ίδιοι. Δικαίωμα συγκεκριμένης χρήσης εκχωρείς.

Ετσι ακριβως... Πνευματικα δικαιωματα εχει μονο ο δημιουργος. για χρηση της φωτογραφιας περα της συμφωνημενης χρειαζεται αδεια απο τον ιδιο.

Διαβαστε αυτο...
http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18 (http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18)


Στην προταση 6 λεει:

"Όσον αφορά τους μισθωτούς φωτογράφους, αν δεν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία, τότε στον εργοδότη μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες μόνο οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης."

Μην απαντατε στον ανθρωπο ασχετα πραγματα....


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: kukosg στις 15 Φεβρουάριος 2017, 11:19:32
Τα μπερδεύετε πάλι !!!!!
Είναι δύο τα πνευματικά δικαιώματα.Το περιουσιακό και το ηθικό.
Διβάστε το νόμο πρώτα και το ξανασυζητάμε,γιατί έχω βαρεθεί να τα γράφω.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: kukosg στις 15 Φεβρουάριος 2017, 11:25:50
Χμ, λοιπόν πέσαμε θύμα και εμείς....

Οίκος νυφικών χρησιμοποίησε εν αγνοία μας φωτογραφία από φωτογράφηση γάμου που κάναμε για οπισθόφυλλο σε έντυπο που μοίρασε σε χιλιάδες επισκέπτες έκθεσης γάμου βάπτισης. Ούτε καν αναφορά στον δημιουργό.

Την φωτογραφία αφελώς την έδωσε η ίδια η πελάτισσά μας που αγόρασε και το νυφικό χωρίς να μας ενημερώσει. Τα συγκεκριμένα παιδιά ήταν άριστοι πελάτες, συνεπέστατοι,  σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να κινηθώ εναντίον τους. Πάνω στον ενθουσιασμό τους το έκαναν.

Γενικά δεν έχω δώσει στο παρελθόν συνέχεια σε αντίστοιχες περιπτώσεις, γνωρίζοντας και το χρονοβόρο της δικαστικής εμπλοκής. Αλλά αυτή η περίπτωση ήταν κραυγαλέα.

Αυτό που με έχει εκνευρίσει είναι ότι πλέον το θράσος ορισμένων του χώρου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Το τσαμπατζιλίκι πάει σύνεφο, δεν μιλάμε πλέον για άγνοια ή "μικροαπατεωνιά", αλλά για καθαρή κλοπή και στα μούτρα.

Σκεφτείτε ότι στην ίδια έκθεση πήρα μέρος κι εγώ και μάλιστα είχα και την κάλυψη βίντεο στην επίδειξη (άλλος τραγέλαφος εκεί αλλά ας το αφήσουμε) συνεπώς γνώριζε 100% ότι θα ήμουν εκεί μιας και αναφερόμουν ως χορηγός στις προσκλήσεις και προφανώς θα έβλεπα και το απαστράπτον έντυπό του στα χέρια κάποιου επισκέπτη ή με μια απλή βόλτα στο εκθεσιακό του περίπτερο.

Εκτός του ότι μπορεί να κινηθώ μόνο και μόνο για ηθικούς λόγους εναντίον τους, ας πούμε ότι μου "περνά" ο θυμός, αξίζει λέτε από οικονομικής πλευράς; Ή θα πάρω κανα 2 χιλιάρικα σε 3 χρόνια έχοντας χαλάσει ως τότε σε δικηγόρους τα 2πλά;

Χώρια του ότι είμαι 100% σίγουρος ότι θα προσπαθήσει να μπλέξει και τα παιδιά με προφάσεις ότι τους την έδωσαν με τη θέλησή τους και ότι δήθεν μας είχαν ρωτήσει και το μόνο που δεν θέλω είναι να μπλέξω πελάτη μου σε δικαστήρια με εντάσεις αναβολές και τα λοιπά γνωστά.Πριν τους κάνεις αγωγή (για το περιουσιακό δικαίωμα) ή και μήνυση (για το ηθικό) τους στέλνεις ένα εξώδικο που δεν στοιχίζει,και προσπαθείς να τα βρείτε με μια αποζημίωση αντίστοιχη της τιμής που θα ζήταγες αν ζήταγαν από εσένα την φωτογραφία.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: SeNNinhA στις 15 Φεβρουάριος 2017, 11:53:09
Φίλε μου καλημέρα,

Όχι δεν τους ανήκει η φωτογραφία, ακόμα και αν έχουν πληρώσει για αυτή, ακόμα κι αν απεικονίζονται οι ίδιοι. Δικαίωμα συγκεκριμένης χρήσης εκχωρείς.

Ετσι ακριβως... Πνευματικα δικαιωματα εχει μονο ο δημιουργος. για χρηση της φωτογραφιας περα της συμφωνημενης χρειαζεται αδεια απο τον ιδιο.

Διαβαστε αυτο...
http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18 (http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18)


Στην προταση 6 λεει:

"Όσον αφορά τους μισθωτούς φωτογράφους, αν δεν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία, τότε στον εργοδότη μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες μόνο οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης."

Μην απαντατε στον ανθρωπο ασχετα πραγματα....


Τι ακριβως ασχετο απαντάμε;

Υπαρχουν δυο δικαιώματα σε καθε φωτογραφια:
Α) Πνευματικό δικαίωμα του δημιουργου
Β) Δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομενων των εικονιζομένων

Και τα δυο ειναι σε εφαρμογή ταυτόχρονα και για τις δυο πλευρες.

1) Ο πελατης εχει δικαίωμα ιδιωτικής χρήσης της φωτογραφίας που πληρωσε χωρις να του εκχωρειται αυτοματως το δικαιωμα άλλης εκμεταλευσης της φωτογραφιας καθ οποιονδηποτε τροπο (εκτος κι αν εγγραφως εχει συμφωνηθει διαφορετικα)

2) Ο φωτογράφος εχει τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας ως δημιουργός της (εκτος κι αν εγγραφως εχει συμφωνηθει διαφορετικα).

3) Ο πελατης δεν μπορει να κανει ΑΛΛΗ χρηση της φωτογραφιας χωρις την εγγραφη συγκαταθεση του φωτογράφου.

4) Ο φωτογράφος δεν μπορεί να κάνει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χρήση της φωτογραφίας χωρίς την εγγραφη συγκαταθεση των εικονιζομενων προσωπων. Ουτε καν ως δειγματα της δουλείας του στο μαγαζί του ή στην βιτρινα του πχ.

Δεν ειναι μπερδεμενα τα πραγματα. Ξεκαθαρα ειναι.

Απο εκει και περα, μηνυσεις, εξωδικα κλπ ειναι απαραίτητες ενεργειες μονο οταν εχεις ήδη μιλησει με καποιον πρωτα και δεν εχεις βρει λογική και αποδεκτή λύση. Μια μηνυση μονο θελει 100€ παραβολο. Ενα εξώδικο κοστιζει 50-70€. Μια παρασταση δικηγορου 150€. Για να εκδικαστει στο τελος 2.000€ (εξαιρετικα αισιοδοξοι ειστε) αφου εχεις ηδη πληρωσει ~500-700€ μαζι με τις αναβολες κλπ; Ξεκινηστε με την λογικη και τον διαλογο πρωτα πριν πατε στα δικαστηρια. Λαθος;


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 15 Φεβρουάριος 2017, 12:04:09
Καλημέρα και πάλι,

πράγματι δεν καταλαβαίνω τι λογική "εσύ είσαι σωστός στη ζωή σου και έχεις απαιτήσεις από τους άλλους να είναι σωστοί" κλπ. Γιατί κάπως έτσι ένιωσα με τις απαντήσεις ορισμένων.

Φυσικά και έχω τη συναίνεση για τις φωτογραφίες που δειγματίζω - ανεβάζω, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν θα όφειλα καν να ρωτήσω, αλλά αυτό νομίζω δεν αφορά καν το ερώτημά μου.

Όσο για τα δικαστήρια.... τα γνωρίζω αγαπητέ SeNNinhA. Ο ίδιος το έγραψα.

Όσο για τα 400 ευρώ που αναφέρθηκαν... δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Ήταν location και μακριά, με πολύ εξοπλισμό και σε φωτισμό, 2 άτομα μια ολόκληρη και κουραστική ημέρα. Σε ζευγάρι μπορεί να το κάνεις ακόμα και δώρο αν έχεις τους λόγους σου..  Άσε που στη συγκεκριμένη περίπτωση και για άλλους λόγους, δεν θα ήθελα καν να εμφανιστεί η συγκεκριμένη φωτογραφία στο έντυπο, όχι για 400 αλλά ούτε για 1000, μιας και ήταν από μια εκ των φωτογραφίσεων που είχα σε προβολή στο δικό μου μπουθ στην έκθεση.

Επαναλαμβάνω, είναι το... αυτονόητο που έχουν ορισμένοι στο μυαλό τους. Ούτε δικομανής είμαι, ούτε ο Γκιώνης που του κλέψαν τη φωτό. Είναι το γαμώτο, κάποιοι τέτοιοι "οίκοι" μπορεί να δώσουν το ιλιγγιώδες ποσό των 100 ευρώ για μια φωτογράφηση νυφικών και θα σου βγάλουν και την πίστη, ε πλέον ούτε αυτό, στο τσαμπέ και σου κάνουν και επίδειξη πασαρέλα και έχουν σκάσει και 7-8 χιλιάρικα για περιπτεράρα...

Τέλος πάντων, το πιθανότερο είναι ότι θα κάνω κάτι παρόμοιο με αυτό που λέει ο kukosg, και ίσως ούτε καν αυτό. Ευχαριστώ για τις όποιες απαντήσεις.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: SeNNinhA στις 15 Φεβρουάριος 2017, 12:41:46
Καλημέρα και πάλι,

πράγματι δεν καταλαβαίνω τι λογική "εσύ είσαι σωστός στη ζωή σου και έχεις απαιτήσεις από τους άλλους να είναι σωστοί" κλπ. Γιατί κάπως έτσι ένιωσα με τις απαντήσεις ορισμένων.

Φυσικά και έχω τη συναίνεση για τις φωτογραφίες που δειγματίζω - ανεβάζω, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν θα όφειλα καν να ρωτήσω, αλλά αυτό νομίζω δεν αφορά καν το ερώτημά μου.

Όσο για τα δικαστήρια.... τα γνωρίζω αγαπητέ SeNNinhA. Ο ίδιος το έγραψα.

Όσο για τα 400 ευρώ που αναφέρθηκαν... δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Ήταν location και μακριά, με πολύ εξοπλισμό και σε φωτισμό, 2 άτομα μια ολόκληρη και κουραστική ημέρα. Σε ζευγάρι μπορεί να το κάνεις ακόμα και δώρο αν έχεις τους λόγους σου..  Άσε που στη συγκεκριμένη περίπτωση και για άλλους λόγους, δεν θα ήθελα καν να εμφανιστεί η συγκεκριμένη φωτογραφία στο έντυπο, όχι για 400 αλλά ούτε για 1000, μιας και ήταν από μια εκ των φωτογραφίσεων που είχα σε προβολή στο δικό μου μπουθ στην έκθεση.

Επαναλαμβάνω, είναι το... αυτονόητο που έχουν ορισμένοι στο μυαλό τους. Ούτε δικομανής είμαι, ούτε ο Γκιώνης που του κλέψαν τη φωτό. Είναι το γαμώτο, κάποιοι τέτοιοι "οίκοι" μπορεί να δώσουν το ιλιγγιώδες ποσό των 100 ευρώ για μια φωτογράφηση νυφικών και θα σου βγάλουν και την πίστη, ε πλέον ούτε αυτό, στο τσαμπέ και σου κάνουν και επίδειξη πασαρέλα και έχουν σκάσει και 7-8 χιλιάρικα για περιπτεράρα...

Τέλος πάντων, το πιθανότερο είναι ότι θα κάνω κάτι παρόμοιο με αυτό που λέει ο kukosg, και ίσως ούτε καν αυτό. Ευχαριστώ για τις όποιες απαντήσεις.

Συγνωμη αλλα απλα παρεξηγησες. Ημουν παρα πολυ προσεκτικος με τις διατυπώσεις μου. Δεν ειχα οποιαδηποτε διαθεση να θιξω ουτε εσενα ούτε κανεναν. Αν ξαναδιαβασεις την αρχική μου απαντηση νομιζω οτι θα το διαπιστωσεις.

"Η λογική λέει οτι πας και μιλάς ήρεμα και όμορφα με τους ανθρωπους που χρησιμοποίησαν την φωτό σου για να βρειτε μια κοινή συμβιβαστικη λυση"

Υπαρχει καποια ενσταση σε αυτο? Λεω κατι περιεργο? Οτι πριν ασκησεις εννομα δικαιώματά σου ειναι πιο λογικο να μιλήσεις με τους ανθρωπους που κακώς χρησιμοποιησαν την φωτογραφία σου?

"Εαν εισαι βεβαιως η εξαίρεση τοτε ωφείλω να ζητήσω προκαταβολικα συγνωμη και να πω ενα μεγαλο μπραβο. Αλλα η πλειονοτητα δεν λειτουργει ετσι. Το λεω απλα γιατι σωστο ειναι να ειμαστε τυπικοι σε ολα."

Νομιζω ότι ακριβως επειδη δεν ξερω ΕΣΥ πως λειτουργεις, ζητησα συγνωμη μιας και μιλουσα για την πλειονοτητα των φωτογραφων (ή ας πουμε για μια μεγαλη μεριδα τους).

"Απο την αλλη, οταν ορθώς διεκδικείς τα νόμιμα δικαιώματά σου ως δημιουργός θα πρεπει την ιδια στιγμή να είσαι και εσύ τυπικότατος σε σχεση και με τις υποχρεώσεις σου."

Ειναι κατι που θα πρεπει να ντρεπομαι που το εγραψα? Ειναι λογικο να εχεις μονο δικαιωματα και οχι υποχρεωσεις?

"Εντελως αυθαιρετη δικη μου εκτιμηση ειναι οτι με 200-400€ συμβιβαζεσαι και φευγεις κύριος αλλα δεν ειμαι επαγγελματιας φωτογραφος οποτε δεν μπορω να ξερω. Εχει να κανει και με το καταστημα, με τον αριθμό των φυλλαδιων, με το τζιρο του καταστηματος, με την αναγνωρισιμότητά του, κλπ."

Το ανεφερα ότι ειναι εντελως αυθαιρετη εκτιμηση χωρις να μπορω να ξερω.

-----

Δεν μπορω να καταλάβω γιατι θίχθηκες. Δεν σε κατηγορησε κανενας για δικομανη ουτε οτι εχεις αδικο ουτε για κατι αλλο. Ημουν προσεκτικοτατος στα λογια μου και δεν εχω κατι να ζητησω συγνωμη. Ζητησες τις γνωμες μας και σαφώς εθεσα το ζητημα της επαφης πρωτα με τους "αντιδικους" μιας και εσυ δεν το εβαλες καν ως πιθανοτητα. Εαν δεν αρεσουν ή δεν συμφωνεις με καποιες γνωμες ειναι δικαιωμά σου αλλα δεν θα απολογηθω γι αυτο. Sorry αλλα αν θιχθηκες  απο εμενα, κακως θιχθηκες και φυσικα δεν ηταν προθεσή μου. Get over it

 :4 :4 :4


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 15 Φεβρουάριος 2017, 14:53:06
Ούτε θίχθηκα ούτε το "αγαπητέ" είχε σκοπό ειρωνείας!

Οι τοποθετήσεις σου είναι ορθές αλλά είναι γενικού χαρακτήρα, θα μπορούσαν πχ να μπουν στην αρχή του νήματος ως γενική τοποθέτηση. Εγώ ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, και ένιωσα αν θες ότι χτύπησα ίσως κάποιο "νεύρο" δίχως να το καταλάβω.

Πχ παράδειγμα ίσως κάποιος εδώ έχει οίκο νυφικών. Οπότε ναι, ίσως ήμουν άδικος, δεν είναι όλοι το ίδιο και ζητώ συγνώμη. Πάντως η ύπαρξη νυφικού στη φωτό και ειδικά αγορασμένου δεν συνιστά... πνευματικό δικαίωμα του εμπόρου. Ίσως εκτός κι αν εστίαζα κάπου συγκεκριμένα στη φωτό, πχ πάνω στην ούγια με την επωνυμία του οίκου, και έβαζα από κάτω το δικό μου logo.

Απλά εδώ είναι φωτογραφικό site.. Και είτε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης κάποια δικαιώματα είναι κοινά. Εξ άλλου αναφέρθηκα πιο πολύ στο ηθικό μέρος και μάλιστα έτσι όπως έγινε απροκάλυπτα και εμπρός μου, αν θες έναν προβληματισμό για το αυτονόητο και την άγνοια που υπάρχει. Αν πχ είχε συμβεί με κάποιον στην χονολουλού ίσως με πείραζε λιγότερο.

Και εν τέλει... πήρα τηλέφωνο. Ευγενέστατος εγώ και με διάθεση... ενημερωτικού χαρακτήρα, ως παράπονο, αυτός μάλλον πάνω στο άγχος της δουλειάς, η 1η αντίδραση ήταν του στυλ "και τι θες τώρα να βάλουμε δικηγόρους?", "δεν έχω πρόβλημα να βάζω και λογότυπα πάνω άμα θες" κλπ., και σε κλείνω γιατί εχω να πάρω τα παιδιά.

Του λέω "αγαπητέ, δεν πρόκειται να σου κάνω ούτε μήνυση ούτε τίποτα. Απλά σε ενημερώνω εντελώς φιλικά, θα μπορούσες να ρωτήσεις ή έστω να ενδιαφερθείς να βάλεις το logo. Το κατάλαβε κατόπιν και ζήτησε και συγνώμη. Το θέμα είναι αυτό, να γνωρίζουν κάποιοι ότι δεν είμαστε εντελώς χαζοί, ότι ναι, ανοχή υπάρχει και ειδικά στους καιρούς μας που όλοι πασχίζουν να επιβιώσουν, ακόμα κι αν κάνεις την "παγαποντιά" να ξέρεις ότι εγώ θέλω και σε αφήνω να την κάνεις, μην αποθρασύνεσαι και την επομένη φρόντισε είτε σε εμένα είτε σε άλλον μια μικρή έστω ανταπόδοση, είτε οικονομικού ή έστω ηθικού χαρακτήρα. Τόσο απλά.

edit: Για να γίνω πιο κατανοητός, ακόμα κι τη φωτογραφία την έβγαζε κάποιος δίχως οικονομική δραστηρίοτητα φωτογράφου και ήταν ένας συγγενής, πάλι πιστεύω θα έπρεπε να μπει λογότυπο και να ρωτηθεί ως ελάχιστο. Ήταν έντυπο που μοιράστηκε σε κάποιες χιλιάδες αντίτυπα, και μάλιστα ξέχασα να αναφέρω, και γιγαντοαφίσα στο επαγγελματικό του περίπτερο στην έκθεση (ο ίδιος μου το είπε εγώ στον χαμό ούτε που το παρατήρησα)....

Αν κάνω κάπου λάθος διορθώστε με.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: MyronG στις 15 Φεβρουάριος 2017, 17:57:50
Γεια σας!

Η γερμανική ιστοσελίδα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων φωτογράφων http://lapixa.com/ (http://lapixa.com/) ψάχνει δικηγόρους στην Ελλάδα για την συνεργασία.

Οποίος ξέρει κανέναν καλόν δικηγόρο, θα ήταν καλό να του τα μάθει!

Μπορεί μελλοντικά να προστατέψει και Έλληνες φωτογράφους!

Contact

Tel: +49 30 208 984 210

Email: kontakt@lapixa.de

Φιλικά ένα μέλος των :-)

 :4

Ευχαριστώ για την αναφορά
κοίταξα στην σελίδα τους, αλλά δεν βρήκα κάπου να λέει ότι ζητάνε δικηγόρο στην Ελλάδα. Επειδή με ενδιαφέρει, μπορείς να μου στείλεις κάποιο link (ενδεχομένως και με ΡΜ, για να μην βγαίνουμε παραπέρα εκτός συζήτησης);


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: username στις 15 Φεβρουάριος 2017, 22:12:23
Φίλε μου καλημέρα,

Όχι δεν τους ανήκει η φωτογραφία, ακόμα και αν έχουν πληρώσει για αυτή, ακόμα κι αν απεικονίζονται οι ίδιοι. Δικαίωμα συγκεκριμένης χρήσης εκχωρείς.

Ετσι ακριβως... Πνευματικα δικαιωματα εχει μονο ο δημιουργος. για χρηση της φωτογραφιας περα της συμφωνημενης χρειαζεται αδεια απο τον ιδιο.

Διαβαστε αυτο...
http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18 (http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18)


Στην προταση 6 λεει:

"Όσον αφορά τους μισθωτούς φωτογράφους, αν δεν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία, τότε στον εργοδότη μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες μόνο οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης."

Μην απαντατε στον ανθρωπο ασχετα πραγματα....4) Ο φωτογράφος δεν μπορεί να κάνει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χρήση της φωτογραφίας χωρίς την εγγραφη συγκαταθεση των εικονιζομενων προσωπων. Ουτε καν ως δειγματα της δουλείας του στο μαγαζί του ή στην βιτρινα του πχ.
Παρακολουθώ την συζήτηση, ως ερασιτέχνης,  μιας και την βρίσκω άκρως ενδιαφέρουσα...αλλά δεν μπορώ να βρώ στο λινκ που υπάρχει πιο πάνω και το παραθέτω και εδώ...(http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18 (http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18)) το σημείο 4...εκτός αν εγώ δεν μπορώ να το βρω... ::) ???

Ίσως να αναφέρεται σε κάποιο άλλο σημείο του νόμου http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=9 (http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=9) που ακόμη δεν τον έχω διαβασει ολόκληρο


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Сатир στις 15 Φεβρουάριος 2017, 22:34:39
Φίλε μου καλημέρα,

Όχι δεν τους ανήκει η φωτογραφία, ακόμα και αν έχουν πληρώσει για αυτή, ακόμα κι αν απεικονίζονται οι ίδιοι. Δικαίωμα συγκεκριμένης χρήσης εκχωρείς.

Ετσι ακριβως... Πνευματικα δικαιωματα εχει μονο ο δημιουργος. για χρηση της φωτογραφιας περα της συμφωνημενης χρειαζεται αδεια απο τον ιδιο.

Διαβαστε αυτο...
http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18 (http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18)


Στην προταση 6 λεει:

"Όσον αφορά τους μισθωτούς φωτογράφους, αν δεν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία, τότε στον εργοδότη μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες μόνο οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης."

Μην απαντατε στον ανθρωπο ασχετα πραγματα....4) Ο φωτογράφος δεν μπορεί να κάνει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χρήση της φωτογραφίας χωρίς την εγγραφη συγκαταθεση των εικονιζομενων προσωπων. Ουτε καν ως δειγματα της δουλείας του στο μαγαζί του ή στην βιτρινα του πχ.
Παρακολουθώ την συζήτηση, ως ερασιτέχνης,  μιας και την βρίσκω άκρως ενδιαφέρουσα...αλλά δεν μπορώ να βρώ στο λινκ που υπάρχει πιο πάνω και το παραθέτω και εδώ...(http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18 (http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18)) το σημείο 4...εκτός αν εγώ δεν μπορώ να το βρω... ::) ???

Ίσως να αναφέρεται σε κάποιο άλλο σημείο του νόμου http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=9 (http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=9) που ακόμη δεν τον έχω διαβασει ολόκληρο

Το συγκεκριμένο θέμα έχει να κάνει και με τους 2 νόμους, αυτόν που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογράφου και αυτόν που αφορά τα προσωπικά δεδομένα... Ο Nicksoti βέβαια το ξεκίνησε σε μια διαφορετική βάση και σε γενικές γραμμές έχει δίκιο για το θέμα που τον αφορά... τα υπόλοιπα είναι τεχνικές λεπτομέρειες που τελικά μόνο δικηγόρος μπορεί να έχει μια πλήρη άποψη, και προσωπικά θα τον συμβούλευα να απευθυνθεί πολύ απλά για να βρει τρόπο να μην ξαναβρεθεί σε παρόμοια θέση. απλο...!!!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: username στις 15 Φεβρουάριος 2017, 23:02:23
Φίλε μου καλημέρα,

Όχι δεν τους ανήκει η φωτογραφία, ακόμα και αν έχουν πληρώσει για αυτή, ακόμα κι αν απεικονίζονται οι ίδιοι. Δικαίωμα συγκεκριμένης χρήσης εκχωρείς.

Ετσι ακριβως... Πνευματικα δικαιωματα εχει μονο ο δημιουργος. για χρηση της φωτογραφιας περα της συμφωνημενης χρειαζεται αδεια απο τον ιδιο.

Διαβαστε αυτο...
http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18 (http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18)


Στην προταση 6 λεει:

"Όσον αφορά τους μισθωτούς φωτογράφους, αν δεν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία, τότε στον εργοδότη μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες μόνο οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης."

Μην απαντατε στον ανθρωπο ασχετα πραγματα....4) Ο φωτογράφος δεν μπορεί να κάνει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χρήση της φωτογραφίας χωρίς την εγγραφη συγκαταθεση των εικονιζομενων προσωπων. Ουτε καν ως δειγματα της δουλείας του στο μαγαζί του ή στην βιτρινα του πχ.
Παρακολουθώ την συζήτηση, ως ερασιτέχνης,  μιας και την βρίσκω άκρως ενδιαφέρουσα...αλλά δεν μπορώ να βρώ στο λινκ που υπάρχει πιο πάνω και το παραθέτω και εδώ...(http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18 (http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=18)) το σημείο 4...εκτός αν εγώ δεν μπορώ να το βρω... ::) ???

Ίσως να αναφέρεται σε κάποιο άλλο σημείο του νόμου http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=9 (http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=9) που ακόμη δεν τον έχω διαβασει ολόκληρο

Το συγκεκριμένο θέμα έχει να κάνει και με τους 2 νόμους, αυτόν που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογράφου και αυτόν που αφορά τα προσωπικά δεδομένα... Ο Nicksoti βέβαια το ξεκίνησε σε μια διαφορετική βάση και σε γενικές γραμμές έχει δίκιο για το θέμα που τον αφορά... τα υπόλοιπα είναι τεχνικές λεπτομέρειες που τελικά μόνο δικηγόρος μπορεί να έχει μια πλήρη άποψη, και προσωπικά θα τον συμβούλευα να απευθυνθεί πολύ απλά για να βρει τρόπο να μην ξαναβρεθεί σε παρόμοια θέση. απλο...!!!χμ....τώρα κατάλαβα...δλδ το σημείο 4 έχει να κάνει περισσότερο με τον νόμο προστασίας των δεδομένων κ όχι με τα πνευματικά δικαιώματα


Αλλά και πάλι δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του ερασιτέχνη (ή πες τον όπως αλλιώς θέλεις) ο οποίος φωτογραφίζει διάφορα γεγονότα (στο δρόμο, κλπ) και σε αυτήν την περίπτωση, ναι πρέπει να πάρει έγκριση από τον φωτογραφιζόμενο, από τον επαγγελματία που ο ρόλος του είναι ξεκάθαρος, δλδ θα πάει στο μυστήριο θα κάνει την δουλειά, θα πληρωθει και μετά έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτό του χωρίς προηγούμενη έγκριση - ενημέρωση ??? ???

Δεν υποστηρίζω κάτι, απλά εκφράζω την απορία μου


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 16 Φεβρουάριος 2017, 00:06:56
Ποια ακριβώς είναι η απορία σου.

Για το αν ο επαγγελματίας έχει δικαίωμα χρήσης των δικών του φωτογραφιών εφ' όσων απεικονίζουν πρόσωπα και πληρώθηκε;Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: username στις 16 Φεβρουάριος 2017, 00:25:44
Ποια ακριβώς είναι η απορία σου.

Για το αν ο επαγγελματίας έχει δικαίωμα χρήσης των δικών του φωτογραφιών εφ' όσων απεικονίζουν πρόσωπα και πληρώθηκε;
το δικαίωμα χρήσης το έχει...απλά ρωτάω αν πρέπει να πάρει και την έγκριση του πελάτη του...για το πως θ τις χρησιμοποιήσει

δλδ, εγώ σαν ερασιτέχνης αν τραβηξω κάποιον στον δρόμο "κανονικά" - νομικά πρέπει να πάρω την άδειά του αν θέλω να την χρησιμοποιησω εμπορικά ή να την ανεβασω στο νετ ή δεν ξέρω τι άλλο.....

εσύ, πρέπει ν πάρεις πάλι την έγκριση για χρήση των φωτό  ??? αν θέλεις ας πούμε να τις χρησμοποιήσεις στο μαγαζί σου σαν διαφήμιση...σε μια βιτρίνα

το ρωτάω, γιατί αρχικά όταν κλείνεις την δουλειά έχεις πάρει "μια φορά" την "συναίνεση -έγκριση" να καλύψεις το μυστήριο κ επομένως να τραβήξεις φωτό.....κ υποθέτω ότι εκεί τελειώνει το όλο πραμα  ::)


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Сатир στις 16 Φεβρουάριος 2017, 00:43:33
Ποια ακριβώς είναι η απορία σου.

Για το αν ο επαγγελματίας έχει δικαίωμα χρήσης των δικών του φωτογραφιών εφ' όσων απεικονίζουν πρόσωπα και πληρώθηκε;Δεν είναι φίλτατε τόσο απλά... πληρώθηκες αλλά κατά παραγγελία.... και για ένα συγκεκριμένο σκοπό... δεν δημιούργησες ελεύθερα... επίσης επειδή πληρώθηκες για να καλύψεις ένα μυστήριο γάμο ή βάφτιση αυτό δεν καθιστά τους απεικονιζόμενους μοντέλα... και δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις χρήση για δικό σου όφελος χωρίς την έγκριση τους. Δεν είμαι δικηγόρος αλλά μπορούμε να το ψάξουμε... σκέψου να δεις το ανήλικο από κάλυψη βάφτισης σε διαφήμιση π.χ της VENETON αφισοκολλημένο πανελλαδικά.... θα σε καλύψει το δικαίωμα του δημιουργού..??? πολύ δύσκολο...!!!   


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: SeNNinhA στις 16 Φεβρουάριος 2017, 07:19:20
Ειδικα για τετοιες καταστασεις τα πραγματα ειναι απλα:

Ο πελατης εχει δικαιωμα στην απλη ιδιωτικη χρηση της φωτογραφιας με τα πνευματικα δικαιωματα να μενουν στον φωτογραφο οποτε να χρειαζεται την συναινεσή του για καθε αλλη χρήση.

Ο φωτογραφος εχει μεν τα πνευματικα δικαιωματα των φωτογραφιών του αλλα μπορει να εχει απλα την κατοχή τους. Για οποιαδηποτε χρήση τους ή εκμεταλευσή τους (ακομη και απλη επίδειξη ως δειγματα δουλειας του) χρειαζεται την συναινεση των ατομων που εμφανιζονται σε αυτες.

-----

Σε κάθε περιπτωση συναινεση χρειαζεται οταν τα ατομα εμφανιζονται σε πρώτο πλάνο και η φωτογραφια εχει ως θεμα της αυτα τα άτομα. Εαν αυτα απλα βρισκονται στο γενικο πλάνο δεν χρειαζεται συναινεση τους.

-----

Σχετικα με τα προσωπικα δεδομενα στις φωτογραφιες:

Νομοθεσία
------------

Εξαιρέσεις από την Προστασία (του δικαιώματος στην εικόνα)

Η προστασία της εικόνας του προσώπου δεν είναι απόλυτη αλλά περιορίζεται αφενός από τον δημόσιο ή μη χαρακτήρα της απεικονιζόμενης δραστηριότητας και αφετέρου από την ύπαρξη ή μη δικαιολογημένου ενδιαφέροντος του κοινού (άρθρο 5Α Σ). Έτσι, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αποτύπωση της εικόνας προσώπου χωρίς τη συναίνεσή του, όταν:

(α) απεικονίζονται δημόσιοι χώροι (τελετές, δημόσιες συναθροίσεις, τοπία με γενικότερο ενδιαφέρον) δίχως εστίαση σε συγκεκριμένο πρόσωπό. Έτσι, είναι επιτρεπτή η λήψη της εικόνας ενός προσώπου σε δεύτερο πλάνο, που γίνεται με κύριο στόχο την αποτύπωση ενός δημοσίου χώρου (ΕφΘες 2147/2001).

(β) απεικονίζονται δημόσια γεγονότα γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, ακόμη και αν υπάρχει εστίαση σε συγκεκριμένο πρόσωπο (ΕΔΔΑ, αποφ. 14 Φεβρουαρίου 1994, Cassado Coca).

(γ) απεικονίζονται δημόσια πρόσωπα ή πρόσωπα της επικαιρότητας, εφόσον υπάρχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την πληροφόρηση του κοινού (367 § 2 ΠΚ, βλ. ΕφΘες 2147/2001, ΕφΑθ 2221/2006).
Η έννοια του δημοσίου χώρου δεν προσδιορίζεται με αμιγώς τοπικά κριτήρια δημόσιου – ιδιωτικού αλλά και με βάση αφενός την πρόθεση του εικονιζόμενου προσώπου να αποφύγει τη δημόσια έκθεσή του και αφετέρου την ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος του κοινού (βλ. ΕΔΔΑ, Von Hannover v. Germany, Peck v. UK, J.H. v. UK). Έτσι λόγου χάρη, η λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών, στις οποίες απεικονίζονται ιδιαίτερες εκδηλώσεις διάσημων προσώπων, που δεν τυγχάνουν ενδιαφέρουσες από την άποψη της πληροφόρησης του κοινού, απαγορεύεται, ακόμη και όταν αυτές τελούνται δημόσια. Ως απώτατο όριο για το νόμιμο ή μη της χρήσης εικόνας προσώπου είναι πάντως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 2 § 1Σ).


Η σχετική νομοθεσια ειναι εδω:

http://internet-safety.sch.gr/index.php/ekp/153-tpe


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 16 Φεβρουάριος 2017, 12:20:04
Bιάζεστε όμως νομίζω και κάνετε μόνοι σας υποθέσεις..

Που ακριβώς εγώ έγραψα τα αντίθετα; Ότι δεν χρειάζεται συνέναιση;  Ίσα - ίσα.

Εξ άλλου η σχέση ενός φωτογράφου και μιας νύφης για παράδειγμα συνήθως ούτε ξεκινά ούτε τελειώνει την ημέρα του γάμου. Είναι προφανές ότι συμφωνεί, βλέπει τις φωτογραφίες στην ιστοσελίδα ή οπουδήποτε, ότι υπάρχει μια προσωπική επαφή που εξασφαλίζει ότι ακόμα κι αν μια πόζα για τον Α ή Β λόγω ενοχλεί τον φωτογραφιζόμενο, ξέρει που θα απευθυνθεί και θα λυθεί το θέμα άμεσα.

Στην φωτογραφία δρόμου ούτε ξέρεις ποιός σε φωτογραφίζει, ούτε που θα προβληθεί. Όχι συνέναιση δεν υπάρχει, συχνά δεν έχεις πάρει καν χαμπάρι ότι έχεις φωτογραφηθεί. Είναι διαφορετικό και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Πρώτα πάει και η κοινή λογική, για το τι είναι ορθόν και τι όχι, τι προσβάλλει προσωπικότητες και τι όχι, και έπονται οι νόμοι.

Πχ αν ένας φωτογράφος φωτογραφίσει ένα ταλαίπωρο προσφυγόπουλο να περνά σύρματα, έχει πάρει την άδεια του; προφανώς όχι. Και να διαφωνεί δεν είναι σε θέση καν να εκφράσει τη διαφωνία του. Όμως είναι προφανές ότι ο φωτογράφος θέλει να περάσει ένα μύνημα που είναι σαφώς υπέρ του πρόσφυγα και περνά κοινωνικό μήνυμα και όχι να τον χλευάσει για την κατάντια του.

Catnp το παράδειγμα με το παιδί το βρίσκω άστοχο, είναι προφανές ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η φωτογραφία θα έχει κλαπεί και χρησιμοποιηθεί παρανόμως από την Beneton δίχως τη δική μου έγκριση ή των γονιών. Επίσης, για τα μοντέλα που αναφέρεις, αν ήταν μοντέλα ένας λόγος παραπάνω να πάρω την έγκρισή τους και φυσικά να πληρωθούν για οποιαδήποτε αναπαραγωγή της φωτογραφίας. Όσο για την ελεύθερη δημιουργία... έχεις ένα δίκιο, αλλά μπορεί κατά περίπτωση να υπάρξει και ελεύθερη δημιουργία κάτω από τέτοιες συνθήκες.

Τέλος πάντων, καλύφθηκα όσον αφορά το ερώτημά μου, κάποιοι έπεσαν να με "φάνε". Η πληθώρα των μηνημάτων μου εδώ μέσα είναι από την πλευρά του ερασιτέχνη, έχω λάβει και έχω δώσει βοήθεια πάμπολες φορές, είναι σχετικά πρόσφατη η επαγελματική μου ενασχόληση με τη φωτογραφία εξάλλου. Έτυχε να αφορά κυρίως τον γάμο, γιατί με τον γάμο υπήρχε ενασχόληση επαγγελματική ετών από άλλο πόστο. Ρώτησα κάτι συγκεκριμένο σε συγκεκριμένο νήμα, πήρα συμβουλές, ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι πολύ εμπειρότεροι από εμένα να "υπερασπιστούν" τον κλάδο, συνεπώς μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση σαν να είμαι "απέναντι".


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: JA στις 16 Φεβρουάριος 2017, 13:11:06
Εμενα μου κανει εντυπωση πως μια περιπτωση καταπατησης πνευματικων δικαιωματων μετατραπηκε σε  συζητηση περι προσωπικων δεδομενων και γιατι ο nicksoti πρεπει να απαντησει και να απολογηθει στο καθε υποθετικο σεναριο και off topic του καθενος.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: SeNNinhA στις 16 Φεβρουάριος 2017, 14:36:54
Μα κανενας δεν τον κατηγορησε ουτε και είπε ή υπονοησε οτι εχει αδικο σε αυτα που λεει. Το οτι η συζητηςη ανοιξε και στο θεμα προσωπικα δεδομενα δεν σημαινει τιποτε παραπαπνω απο το οτι αυτα τα δυο θεματα ειναι αλληλενδετα και γι αυτο αναφερονται μαζι.

Πολυ καλα εκανε και διεκδικησε τα δικαιώματά του και μάκιστα ήταν εξαιρετικά ψυχραιμος διοτι η πρώτη αντιδραση των αλλων δεν ήταν και ιδιαιτερα ευγενικη. Δεν ξερω εαν θα ειχα τοση αυτοσυγκρατηση εαν αντι να ακουσω εστω ενα συγνωμη ακουγα τελικα "και τι θελεις τωρα;". Επιβαλεται να διεκδικούμε το σωστο και να μπαινουν καποια πραγματα στην θεση τους.

Το οτι στην συζητηση αναφερονται και θεματα πνευματικων δικαιωματων και αυτο σωστο ειναι γιατι ειναι ενα θεμα που διαβαζεται απο πολλους και οχι μονο απο τον nicksoti.

Μην γινεστε μυγιάγκιχτοι και μην ψαχνετε να βρειτε εχθρους εκει που δεν υπαρχουν!


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Сатир στις 17 Φεβρουάριος 2017, 00:51:58
Bιάζεστε όμως νομίζω και κάνετε μόνοι σας υποθέσεις..

Που ακριβώς εγώ έγραψα τα αντίθετα; Ότι δεν χρειάζεται συνέναιση;  Ίσα - ίσα.

Εξ άλλου η σχέση ενός φωτογράφου και μιας νύφης για παράδειγμα συνήθως ούτε ξεκινά ούτε τελειώνει την ημέρα του γάμου. Είναι προφανές ότι συμφωνεί, βλέπει τις φωτογραφίες στην ιστοσελίδα ή οπουδήποτε, ότι υπάρχει μια προσωπική επαφή που εξασφαλίζει ότι ακόμα κι αν μια πόζα για τον Α ή Β λόγω ενοχλεί τον φωτογραφιζόμενο, ξέρει που θα απευθυνθεί και θα λυθεί το θέμα άμεσα.

Στην φωτογραφία δρόμου ούτε ξέρεις ποιός σε φωτογραφίζει, ούτε που θα προβληθεί. Όχι συνέναιση δεν υπάρχει, συχνά δεν έχεις πάρει καν χαμπάρι ότι έχεις φωτογραφηθεί. Είναι διαφορετικό και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Πρώτα πάει και η κοινή λογική, για το τι είναι ορθόν και τι όχι, τι προσβάλλει προσωπικότητες και τι όχι, και έπονται οι νόμοι.

Πχ αν ένας φωτογράφος φωτογραφίσει ένα ταλαίπωρο προσφυγόπουλο να περνά σύρματα, έχει πάρει την άδεια του; προφανώς όχι. Και να διαφωνεί δεν είναι σε θέση καν να εκφράσει τη διαφωνία του. Όμως είναι προφανές ότι ο φωτογράφος θέλει να περάσει ένα μύνημα που είναι σαφώς υπέρ του πρόσφυγα και περνά κοινωνικό μήνυμα και όχι να τον χλευάσει για την κατάντια του.

Catnp το παράδειγμα με το παιδί το βρίσκω άστοχο, είναι προφανές ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η φωτογραφία θα έχει κλαπεί και χρησιμοποιηθεί παρανόμως από την Beneton δίχως τη δική μου έγκριση ή των γονιών. Επίσης, για τα μοντέλα που αναφέρεις, αν ήταν μοντέλα ένας λόγος παραπάνω να πάρω την έγκρισή τους και φυσικά να πληρωθούν για οποιαδήποτε αναπαραγωγή της φωτογραφίας. Όσο για την ελεύθερη δημιουργία... έχεις ένα δίκιο, αλλά μπορεί κατά περίπτωση να υπάρξει και ελεύθερη δημιουργία κάτω από τέτοιες συνθήκες.

Τέλος πάντων, καλύφθηκα όσον αφορά το ερώτημά μου, κάποιοι έπεσαν να με "φάνε". Η πληθώρα των μηνημάτων μου εδώ μέσα είναι από την πλευρά του ερασιτέχνη, έχω λάβει και έχω δώσει βοήθεια πάμπολες φορές, είναι σχετικά πρόσφατη η επαγελματική μου ενασχόληση με τη φωτογραφία εξάλλου. Έτυχε να αφορά κυρίως τον γάμο, γιατί με τον γάμο υπήρχε ενασχόληση επαγγελματική ετών από άλλο πόστο. Ρώτησα κάτι συγκεκριμένο σε συγκεκριμένο νήμα, πήρα συμβουλές, ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι πολύ εμπειρότεροι από εμένα να "υπερασπιστούν" τον κλάδο, συνεπώς μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση σαν να είμαι "απέναντι".

Δεν κατάλαβες τι ακριβώς έγραψα σχετικά με την VENETON αλλά δεν πειράζει... και επίσης δεν νομίζω κανείς να μίλησε με σκοπό να σε βάλει "απέναντι" όπως λες... ίσα - ίσα... που αυτά που είπαμε πρέπει να σε προβληματίσουν και να σε βάλουν να ψάξεις το θέμα σε βάθος ώστε να μην βρεθείς ξανά σε αυτή τη δυσάρεστη θέση...Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Сатир στις 17 Φεβρουάριος 2017, 00:53:16
Εμενα μου κανει εντυπωση πως μια περιπτωση καταπατησης πνευματικων δικαιωματων μετατραπηκε σε  συζητηση περι προσωπικων δεδομενων και γιατι ο nicksoti πρεπει να απαντησει και να απολογηθει στο καθε υποθετικο σεναριο και off topic του καθενος.

Εσύ πάντως βλέπεις συνέχεια off topics, κλπ.... μήπως δεν είσαι εδώ...???


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: nicksoti στις 17 Φεβρουάριος 2017, 11:51:21
Ελάτε βρε παιδιά, ας σταματήσει το προσωπικό.... που δεν υπήρχε καν λόγος. Σας ευχαριστώ όλους. Ο γραπτός λόγος παρεξηγείται είναι η αλήθεια. Καλημέρα.


Τίτλος: Απ: Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων
Αποστολή από: Сатир στις 17 Φεβρουάριος 2017, 19:10:44
Ελάτε βρε παιδιά, ας σταματήσει το προσωπικό.... που δεν υπήρχε καν λόγος. Σας ευχαριστώ όλους. Ο γραπτός λόγος παρεξηγείται είναι η αλήθεια. Καλημέρα.

Στη θέση σου πάντως γιατί αφού συνέβη μια φορά τότε είναι πιθανό πως θα συμβεί ξανά, θα έκανα στο τέλος κατά την παράδοση του έργου στους πελάτες μια εκτενή ενημέρωση και επίσης την ίδια υπόμνηση θα την έβαζα διακριτικά και στο άλμπουμ, σε δυο γραμμές ίσα ίσα.... πως αν δώσουν κάποια φωτογραφία αλλού για διαφημιστικούς λόγους να είναι οπωσδήποτε διακριτό το site σου ως δημιουργός... τουλάχιστον πάνω στο τσαμπέ που δε θα το γλυτώνεις.... να κάνεις και εσύ μια προβολή για σένα....

π.χ photography by www.nicksoti.gr